Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія різних країн і часів → 
« Попередня Наступна »
Л. Н. СУВОРОВ. ФІЛОСОФІЯ ГЕГЕЛЯ І СУЧАСНІСТЬ, 1973 - перейти до змісту підручника

XV «ФІЛОСОФІЯ ПРАВА» ГЕГЕЛЯ І МАРКСИЗМ

225 8-551 «Філософія права» Гегеля представляє для філософів- марксистів в сучасних умовах не тільки історичний інтерес. Необхідність аналізу та оцінки цієї праці пояснюється цілим рядом причин, і насамперед тієї виняткової важливою роллю, яку зіграла «Філософія права» в ідейної еволюції Маркса. Вперше виступив на літературній арені в якості лівого гегельянця молодий Маркс, спираючись на ряд теоретичних положень, розвинених Гегелем у «Філософії права» (поняття права, закону, злочину, покарання та ін.), захищав радикальні демократичні позиції в ряді статей, написаних у 1842 р. («Нотатки про новітню прусської цензурної інструкції», статті в «Рейнської газеті»). Але ідейна еволюція Маркса від лівого гегельянства до наукового комунізму протікала швидко. Вже в статтях, вміщених у «Рейнській газеті» 1842 р., як зазначав В. І. Ленін, «намічається перехід Маркса від ідеалізму до матеріалізму і від революційного демократизму до комунізму» (5, XXVI, 82). Це особливо слід віднести до відомій статті про дебати шостого рейнського ландтагу з приводу закону про крадіжку лісу. Надалі критичний перегляд гегелівської «Філософії права» зіграв істотну роль у формулюванні Мар-ксом основних положень історичного матеріалізму. Вже в рукописах Маркса 1843 (вперше опублікованих в СРСР в 1927 р.) дається детальна критика гегелівського вчення про державу, що міститься в «Філософії права». У статті «Введення до критики гегелівської філософії права» (опублікованій в 1844 р.) Маркс дає глибоку політичну оцінку «Філософії права» Гегеля, розглядаючи її критику як ідейну підготовку пролетарської революції в Німеччині. Тут він вперше вказав на пролетаріат як на єдиний клас, який зацікавлений у знищенні всякої експлуатації людини людиною і який повинен виступити як могильник буржуазного суспільства. Ідейна еволюція Маркса від революційного демократизму до наукового комунізму не може бути зрозуміла без знання «Філософії права» Гегеля. Знання ідейної еволюції Маркса, а отже, і «Філософії права» Гегеля необхідно для боротьби з ворожою ідеологією, бо сучасна антикомуністична пропаганда прагне протиставити зрілому Марксу і використовувати в боротьбі з марксистсько-ленінською теорією літературна спадщина молодого Маркса. Відомо, що окремі положення Гегеля про державу, що містяться в «Філософії права», були використані італійською та німецькою фашизмом для теоретичного обгрунтування своєї реакційної внутрішньої і зовнішньої політики. Неогегельянство XX століть, до другої світової війни, в особі деяких його представників носило явно виражений профашистский характер. Розгром фашизму у другій світовій війні не означав смерті неогегельянства як певної течії буржуазної суспільно-політичної думки епохи імперіалізму. Більш того, неогегельянство розвинулося в країнах, де раніше у нього майже не було прихильників. У цьому відношенні слід відзначити Францію, де вперше після другої світової війни неогегельянство отримало помітне поширення, тут вперше з'являються переклади творів Гегеля, зокрема «Філософії права» (з передмовою недавно померлого проф. Сорбонни Ж. Іполита) (221). З'являються нові роботи, присвячені соціально-політичній доктрині Гегеля. Серед неогегельянцев відбувається певне політичне розмежування. Поряд з тими, хто використовує найбільш реакційні елементи гегелівської «Фі-лософ права» - трактування держави як ходи бога на землі в роботах католицьких філософів (наприклад, бельгієць Грегуар), - з'являються і більш ліберальні истолкователи гегелівської концепції держави (Валь, Іполит і др .). У політичній доктрині Гегеля вони шукають відповіді на проблеми сучасного розвитку буржуазної держави. Гегелівське вчення про субстанциальном значенні держави, трактування гегелівського етатизму з його підпорядкуванням особистості державі як нібито розумного поєднання інтересів індивідуальної свободи особистості і держави використовуються фактично для виправдання зрослих авторитарних тенденцій у розвитку сучасного імперіалістичного держави, для виправдання політики монополістичного капіталу, спрямованої на принесення в жертву його інтересам демократичних прав і життєвих інтересів широких мас трудящих (261, 207, 231, 203). Без знання «Філософії права» Гегеля не можна успішно вести боротьбу з неогегельянскім течією в сучасній буржуазній державно-правової ідеології. *? - Питання про політичному сенсі «Філософії права» Гегеля є основним в марксистській оцінці цього твору. Тривалий час у нашій філософській літературі мала ходіння характеристика класичної німецької філософії як аристократичної реакції на французьку буржуазну революцію і французький матеріалізм. Ця оцінка не відповідала насправді об'єктивному політичному глузду ні критичної філософії Канта і Фіхте, ні гегелівської філософії. Аристократична реакція на французьку революцію і французький матеріалізм політично могла означати лише одне - феодальну реакцію на політичні ідеї та завоювання французької революції. Як відомо, Маркс назвав філософію Канта «німецькою теорією французької революції», тобто виразом ідейно-політичних поглядів економічно слабкою і політично боягузливою німецької буржуазії. «Філософія права» Гегеля, як в цьому неважко переконатися, за своїм об'єктив-но-політичними смислами зводилася до захисту як розумних тих правових та економічних умов, які представлялися необхідними для розвитку капіталістичних відносин в Німеччині при збереженні соціально-політичних основ прусської монархії. Розгляд основних розділів «Філософії права» - «Абстрактного права», «Моралі», «Громадянського суспільства» - показує, що Гегель розробляє в них цілу програму буржуазно-правових положень в якості необхідних етапів у розвитку ідеї права. У «абстрактне право» Гегель виступає в захист приватної власності як повної і необмеженої власності особи над річчю. Він проти рабства і кріпацтва. «У природі речей, - проголошує Гегель, - полягає абсолютне право раба здобувати собі свободу» (54, VII, 91). Філософ виступає проти феодального права на землю, вважаючи, що власником землі повинен бути той, хто її обробляє. Гегель захищає свободу договорів як опосередкування права власності, як її реальний вислів. Принцип свободи договорів він оголошує «необхідністю розуму». Юридичні інститути буржуазного суспільства він розглядає як абсолютну необхідність розуму. У галузі кримінального права, захищаючи призначення злочинцеві покарання виходячи з цінності порушеного злочином блага, Гегель виступає за рівність усіх перед законом. Визнаючи за злочинцем право на покарання, він, висловлюючись словами Маркса, «замість того щоб вбачати у злочинцеві тільки простий об'єкт, раба юстиції, піднімає його до рангу вільного, самовизначається істоти» (/, VIII, 531). У кримінально-правовій теорії Гегеля знайшли відображення прогресивні для свого часу риси буржуазно-правової ідеології. Ряд буржуазно-правових положень розвиває філософ і у відділі «Мораль» своєї «Філософії права». Діалектика внутрішнього і зовнішнього при розгляді проступку служить тут обгрунтуванням того, що людину можна судити і карати лише за скоєний злочинне діяння, а не за його думки, настрої, наміри і схильності. Гегель заперечує можливість карати особа без вини, за одне лише заподіяння шкоди. Для кримінальної відповідальності він вимагає умисного вчинення злочинного діяння. Він виступає проти об'єктах-тивного поставлення і відповідальності лише за підозрілість, широко відомих феодальному праву. У розділі «Громадянське суспільство» філософ захищає свободу приватної ініціативи, свободу промислової, розпорядження приватною власністю. До громадянському суспільству Гегель відніс і розгляд відправлення правосуддя, необхідного, на його думку, для затвердження дійсності приватної власності. При цьому він захищає ряд типово буржуазних правових вимог: кодифікацію цивільного та кримінального законодавства, публічність судового процесу, запровадження суду присяжних, відмова від системи формальних доказів, принцип вільної оцінки доказів за внутрішнім переконанням судді і т. д. Гегель відстоював принцип формальної рівності всіх людей . «Людина володіє таким чином значенням, тому що він людина, а не тому, що він юдей, католик, протестант, німець, італієць і т. д. і т. д.» (54, VII, 229). Ознайомлення з вченням Гегеля про абстрактне право, мораль, громадянському суспільстві з усією очевидністю показує, що Гегель тут виступав не як ідеолог феодальної реакції, а як буржуазний ідеолог, який захищав цілу систему буржуазних економічних і правових положень, безсумнівно мали прогресивне значення в умовах тодішньої прусської монархії . Консервативні і реакційні політичні положення гегелівської філософії права містяться головним чином у вченні про державу. Тут філософ обгрунтовує необхідність не тільки збереження дворянства, але навіть установи майоратного спадкової власності на поміщицьке володіння в явному протиріччі зі своєю тезою про те, що земля повинна належати тому, хто її обробляє, і всім вченням про власності, розвиненому в «абстрактне право» і розділі, трактів про громадянське суспільство. Він обгрунтовує переважне значення держави в порівнянні з інтересами окремої особистості. Держава для нього має самостійне субстанціальне значення; філософ обожнює держава, розглядаючи його як «хід бога в світі», виступає проти демократичних ідей народовладдя. У рамках гегелівського держави мало нібито відбуватися примирення всіх загально-дарських протиріч. Відтворюючи основне протиріччя всій своїй філософії (протиріччя між діалектичним методом і метафізичною системою), Гегель розглядає в якості заключного етапу розвитку моральної ідеї станову конституційну монархію, в якій моральна ідея, за його думки, отримує форму, адекватну своєму розумному змістом. Слід мати на увазі, що вимога конституції ційної монархії саме по собі було типово буржуазним. Більш ніж через 30 років після появи «Філософії права» Енгельс писав, що німецька філософія «встала на сторону буржуазії, коли Гегель у своїй« Філософії права »оголосив конституційну монархію вищої та цілковитою формою правління. Іншими словами, він сповістив про близьке пришестя вітчизняної буржуазії до влади »(/, VIII, 16). Правда, гегелівська концепція конституційної монархії допускала лише скромне участь буржуазії в законодавчій владі, в ній зберігалася політична гегемонія дворянства. Спадковий власник майорату був і політичним представником землеробського стану в палаті депутатів. Повнота влади зберігалася в руках старого бюрократичного апарату феодальної монархії. У листі, направленому прусскому канцлеру Гарденбер-гу-разом з примірником «Філософії права», філософ висловив своє убежденйе, що пізнаний їм розум держави є одночасно і душею прусськогодержави. Однак цей лист не може служити доказом того, що Гегель був виразником феодальної реакції. Гарденберг за своїм політичним світоглядом не був прихильником феодальної реакції, він прагнув здійснити буржуазні реформи в рамках прусської монархії. Своїм листом Гегель, очевидно, хотів лише підкреслити, що зміст його книги відповідає ідеям і політичній програмі канцлера. У феодальної реакції, осередком якої був королівський двір, Гегель і його філософія викликали підозри. Нові дані, якими ми тепер маємо, свідчать про те, що життя Гегеля в Берліні фактично протікала під пильним наглядом поліції, листи його підлягали перлюстрації, ряд його найближчих учнів піддавався політичному переслідуванню, сам філософ неодноразово активно виступав на захист жертв політичної реакції, використовуючи свої зв'язку і своє суспільне становище. Після його смерті для боротьби з «шкідливим» впливом гегелівської філософії на молодь до Берліна на кафедру філософії університету був спеціально запрошений Шеллінг22. «Філософія права» Гегеля в політичному відношенні поєднувала в собі суперечливі погляди, що стало відображенням класових позицій її автора - ідеолога німецької буржуазії, що шукав компромісу з монархією з метою створення необхідних умов подальшого розвитку буржуазних відносин. Об'єктивно історично «Філософія права» Гегеля відстоювала той шлях розвитку капіталістичних відносин, який Ленін назвав прусським шляхом. Політична позиція Гегеля була вираженням і безсилля німецької буржуазії, і разом з тим її страху перед власним народом. «Філософія права» Гегеля висловлювала роздуми над практикою формування буржуазних порядків в інших країнах. «Німці роздумували в політиці про те, що інші народи робили» (У, I, 421), - писав К. Маркс. Результатом цих роздумів було визнання розумності пристосування буржуазних порядків до основ існуючої монархії. В. І. Ленін, як відомо, вважав, що капіталізм може розвиватися при різних політичних режимах, зрештою підпорядковуючи їх собі.
 Гегелівська конституційна станова монархія при здійсненні її насправді була б, зрозуміло, не завершенням історичного розвитку держави, а лише певним кроком вперед по шляху перетворення монархії феодальної в монархію буржуазну. Незважаючи на ці досить помірні і консервативні кінцеві висновки, не можна забувати і того, що Гегель у своїй «Філософії права» зобразив всі основні економічні та правові риси буржуазного суспільства в їх взаємному зв'язку. Тому Маркс міг написати: «Німецька філософія права і держави - єдина німецька історія, що стоїть al pari офіційної сучасної дійсності» (див. У, I, 420). Маркс розглядав «Філософію права» Гегеля як абстрактне вираження буржуазних відносин. Саме тому і критику гегелівської філософії права Маркс у своїй відомій статті «До критики гегелівської філософії права. Вступ »розглядав як критику економічних і правових основ буржуазного суспільства, а тим самим і як складову частину ідейної підготовки пролетарської революції в Німеччині (див. 1, I, 425-429). Зображати Гегеля як ідеолога аристократичної реакції було явно помилковим. Але не менш помилково та прикрашати політичну доктрину Гегеля, зображуючи його вчення про державу як нібито перейнятий «буржуазним лібералізмом», як поєднання індивідуальних свобод з інтересами колективу (95, 75; 203, 187-188). Гегель був сином свого часу. У «Філософії права» він писав: «Що ж до окремих людей, то вже, звичайно, кожен і без того син свого часу, таким чином, і філософія є точно так само сучасна їй епоха, осягнута в мисленні. Настільки ж безглуздо думати, що будь-яка філософія може вийти за межі сучасного їй світу, наскільки безглуздо думати, що окремий індивідуум може перестрибнути через свою епоху, перестрибнути через Родос »(54, VII, 16). У «Філософії права» він намагався теоретично відобразити політичну позицію німецької буржуазії свого часу. Але велич Гегеля полягає не в його теорії політичної організації суспільства, а в тому вкладі, якою він вніс у розвиток діалектичного мислення. «Містифікація, яку зазнала діалектика в руках Гегеля, аж ніяк не завадила тому, що саме Гегель перший дав всеосяжне і свідоме зображення її загальних форм руху» (/, XXIII, 22). Це приводить нас до необхідності оцінити роль гегелівської діалектики в розробці ним «Філософії права». ** «Філософія права» Гегеля за своїм змістом виходить далеко за рамки розгляду лише правових питань в їх сучасному розумінні. Ще Ф. Енгельс відзначав, що «Філософія права» включає в себе всю область права, моралі, економіки і політики (див. 1, XXI, 295). «Філософія права» була вченням про суспільство, своєрідною соціологією Гегеля, розробленої з позицій його ідеалістичної діалектики. Для того щоб оце- нитка роль цієї діалектики у розробці філософії права, потрібно насамперед нагадати гегелівське розуміння взаємовідносини «Логіки» та інших наук про природу і суспільство. «Решта науки (крім логіки. - А. Я.),-писав Гегель, - цікавляться лише тим, щоб пізнати логічні форми в образах природи і духу ...» (54, I, 56). Тому в системі гегелівської філософії кожна окрема область знання, а в тому числі і філософія права, є не що інше, як «прикладна логіка». Про значення логіки для всієї «Філософії права» Гегель спеціально писав у передмові до свого твору: «.. . Читачеві ... кинеться в очі, що як весь твір в цілому, так і розробка його частин мають своєю підставою дух логіки »(54, VII, 6). Ця риса «Філософії права» з'явилася для молодого Маркса предметом рішучої методологічної критики: «Філософське значення має тут не логіка самої справи, а справа самої логіки. Чи не логіка служить для обгрунтування держави, а держава - для обгрунтування логіки »(1, I, 236). Хоча ця методологічна оцінка була дана Марксом безпосередньо при розгляді гегелівського вчення про державу, проте вона повністю повинна бути віднесена і до всієї філософії права в цілому. Ідеалістична діалектика служить у Гегеля не стільки для розкриття об'єктивного розвитку предмета, скільки для підтвердження вже заздалегідь відомого з «Науки логіки» розвитку логічних категорій. Це випливало з основ самого об'єктивного ідеалізму Гегеля. Для нього природні та суспільні явища були не чим іншим, як інобуття поняття. Але при всьому логічному схематизмі гегелівської «Філософії права» в цілому не можна не відзначити і наступної важливої особливості: Гегель, як це відзначав В. І. Ленін, в діалектиці понять вгадав діалектику речей - «саме вгадав, не більше» (З, XXIX, 179). У містифікованій формі гегелівської ідеалістичної діалектики тим самим були своєрідно відбиті загальні об'єктивні закони розвитку реального світу - природи і суспільства. Завдяки цьому автор «Філософії права» нерідко дає під ідеалістичної оболонкою дійсну характеристику предмета, а в ряді випадків в його праці містяться і прямі зачатки історичного матеріалізму. Ще при оцінці гегелівської «Феномено- логії духу »Маркс зазначав, що Гегель у спекулятивній характеристиці речі іноді все ж« дає дійсне виклад, захоплююче самий предмет »(/, II, 66). Це відноситься і до «Філософії права». Найбільш змістовною частиною даної роботи є вчення про громадянське суспільство, в якому розглядається система потреб, проблема поділу праці, майновий стан окремих станів в буржуазному суспільстві, завдання політичної економії. Поряд з економікою буржуазного суспільства тут розглядаються питання відправлення правосуддя, поліції і корпорації. У чому ж висловив тут філософ характеристику реальних відносин буржуазного суспільства?, Перш за все слід відзначити як геніальний здогад Гегеля-діалектика встановлення їм основних тенденцій розвитку буржуазного суспільства. Філософ вгадав внутрішнє протиріччя економіки буржуазного суспільства, що виявляється в процесі його поступального розвитку. Він розумів, що накопичення в буржуазному суспільстві багатства, створеного руками трудящих, веде до «залежності і тяжкого положення прикріпленого до цієї праці класу, з чим також пов'язана нездатність відчувати і насолоджуватися далі свободами і, особливо, духовними перевагами громадянського суспільства» (54, VII, 254). Гегель бачив притаманну буржуазному суспільству тенденцію концентрації багатства в руках небагатьох, а також зростання безробіття і бідності і загрожує звідси для буржуазного суспільства небезпека революційних збурень «черні». «.. . При надмірному багатстві, - писав він, - громадянське суспільство не достатньо багате, тобто не володіє достатнім власним надбанням, щоб боротися з надмірністю бідності і виникненням черні »(там же, 255). Але філософ не бачив виходу з цієї суперечності громадянського суспільства. Надання роботи безробітним мало б привести до збільшення достатку продуктів, а «між тим, як занадто велика велика кількість цих продуктів і відсутність споживачів, самостійно виробляють відповідно споживанню, саме і складає те зло, проти якого борються і двояким чином його лише збільшують» (там же). Це внутрішнє протиріччя громадянського суспільства змушує Гегеля волати про допомогу до поліції з метою охорони порядку, ніж філософ мимоволі викриває експлуататорську сутність поліцейського апарату обожненого ним держави. Слід зазначити, що і загальна характеристика громадянського суспільства як поля боротьби індивідуальних приватних інтересів, дана Гегелем, відповідає дійсності. З приводу цього положення, сформульованого Гегелем у § 289 його «Філософії права», Маркс писав у своїй критиці державно-правової теорії Гегеля: «Тут чудово: 1) визначення громадянського суспільства як bellum omnium contra omnes» (Л I, 266). Таким чином, діалектичне мислення і історичне чуття Гегеля приводять його до розуміння громадянського, тобто буржуазного, суспільства як суспільства антагоністичного, що характеризується наявністю класових протиріч. Визнання Гегелем антагоністичних протиріч в громадянському суспільстві мимоволі тягло за собою, незважаючи на ідеалізм і навіть містику, якими пройнята в «Філософії права» вчення про державу, - і визнання того, що сам розвиток держави (це «хід бога в світі») все ж підпорядковане розвитку протиріччя між багатством і бідністю. У вченні про громадянське суспільство в § 185 «Філософії права» філософ сформулював свій погляд на громадянське суспільство як на переплетення надзвичайної розкоші й убогості і загального того й іншого фізичного і морального виродження. Разом з тим в додаванні до цього параграфа можна прочитати: «Позбавлення і нужда є безмірними, і заплутаність цього положення може бути приведена в гармонію лише шляхом придушення його державою» (222, 535). З зазначеним положенням гегелівської «Філософії права» перегукуються і відповідні сторінки його «Філософії історії». Говорячи про розвиток держави в Північній Америці, він відзначає тут, що «справжня держава і сьогодення уряд виникають лише тоді, коли вже існує різниця станів, коли багатство і бідність стають дуже великі і коли виникають такі відносини, при яких величезна маса вже не може задовольняти свої потреби так, як вона звикла »(54, VIII, 82). "Ці положення становлять собою свого роду зачатки історичного матеріалізму, наявність яких у Гегеля спеціально зазначав В. І. Ленін у своїх конспектах при читанні «Науки логіки». Для ілюстрації цього достатньо порівняти з які гегелівськими положеннями висловлювання Енгельса про те, що «держава є продукт суспільства на певному ступені розвитку; держава є визнання, що це суспільство заплуталося в нерозв'язне протиріччя з самим собою, розкололося на непримиренні протилежності, позбутися яких воно безсиле »(У, XXI, 170). Необхідно підкреслити, що саме протиставлення громадянського суспільства і держави в гегелівському вченні відображало не тільки певні реальні взаємини між базисом і надбудовою, а й специфічне, властиве того часу співвідношення між економікою буржуазного суспільства і буржуазною державою. Протиставлення громадянського суспільства і держави історично виникає у зв'язку із звільненням розвивається в надрах феодального суспільства капіталістичного господарства від пут середньовіччя, від опіки феодальної держави. Критикуючи філософію державного права Гегеля, Маркс писав: «.. . Гегель виходить з роздільність «громадянського суспільства» і «політичної держави» у як двох міцних протилежностей, двох дійсно різних сфер. Ця роздільність дійсно існує, звичайно, в сучасній державі. Тотожність громадянські і політичні станів було виразом тотожності громадянського і політичного суспільства. Це тотожність зникло. Гегель виходить з того, що воно зникло »(У, I, 301). Однак, правильно поставивши питання про необхідність розрізняти громадянське суспільство і держава, філософ разом з тим виявився не в змозі правильно розв'язати питання про їх взаємовідносини. У його вченні про громадянське суспільство зустрічаються вказівки про те, що сім'я і громадянське суспільство (стану) є базисом держави, але це не повинно вводити нас в оману. Хоча держава як повна реалізація моральної ідеї, здавалося б, є завершенням розвитку сім'ї та громадянського суспільства, філософ проте трактує державу як «справжнє підставу» і сім'ї, і громадянського суспільства. «Держава є взагалі швидше перше, лише в межах якого родина розвивається в громадянське суспільство »(54, VII, 262). Інакше й не могло бути у мислителя, для якого держава як дійсність моральної ідеї є справжнім богом історичного розвитку. З позицій матеріалістичної діалектики Маркс відкрив у громадянському суспільстві як громадському базисі ключ для розуміння розвитку всієї суспільної надбудови. Проте зачатки історичного матеріалізму, вчення про визначальну роль суспільного буття по відношенню до суспільної свідомості, можна угледіти в гегелівських міркуваннях про суспільній свідомості окремих станів громадянського суспільства. Неважко переконатися, що філософу не було чуже розуміння залежності суспільної свідомості від суспільного буття. Так, виходячи саме з суспільного буття землеробського стану, він характеризує умонастрій цього стану, його ідеологію. Завдяки характеру землеробського виробництва це стан громадянського суспільства, на думку Гегеля, зберігає патріархальний спосіб життя і моральне світогляд, покоїться на сімейних відносинах та довірі. «Людина тут приймає давати і отримувати, безпосереднім почуттям дякує за нього бога і живе в благочестивому сподіванні, що ця добрість не перестане і надалі проявлятися» (54, VII, 226). Суспільна свідомість промислового стану Гегель також намагається пояснити через його соціальне буття, виходячи з того, що всі предмети, які виробляють і споживають представники цього стану, створюються головним чином їх же власною діяльністю. «Індивідуум в промисловому стані якої, - писав Гегель, - має сподіватися на себе, і це почуття власної гідності найтіснішим чином пов'язане з вимогою правопорядку.
 Почуття свободи і порядку виникло тому головним чином в містах. Першого стану, навпаки, доводиться мало самому думати; добувається їм є дар чужого, природи: це почуття залежності у нього на першому плані, і з цим почуттям у нього легко зв'язується готовність терпіти від людей все, що б не трапилося; перший стан тому більше схильне до підпорядкування, а друге - до свободи »(54, VII, 226-227). У вчення про громадянське суспільство філософ включив, як відомо, і розгляд питання про відправлення правосуддя. За цей Гегеля нерідко дорікали, вважаючи, що ці питання повинні бути розглянуті у вченні про державу. Однак, включаючи розгляд правосуддя у вчення про громадянське суспільство, філософ переслідував певні цілі. Громадянське суспільство покоїться на приватній власності. Але на відміну від сфери абстрактного права тут право приватної власності виступає вже як «в собі і для себе» сущого, тобто обнаруживающего свою дійсну силу права. А дійсна сила права може бути виявлена в громадянському суспільстві лише шляхом її судового захисту. Таким чином, Гегель і тут об'єктивно сприяв розкриттю реальної суті речей, дійсного сенсу і основного завдання здійснення правосуддя в буржуазному суспільстві - охорони інституту приватної власності-цієї основи буржуазного суспільства, класового панування буржуазії. Покарання, яке застосовується судом, служить знаряддям утвердження недоторканності приватної власності. Застосування покарання за посягання на приватну власність демонструє її непорушність, її «дійсність». Мало хто з буржуазних юристів висловили настільки явно значення інституту приватної власності як основного об'єкта злочинів у буржуазному суспільстві і значення покарання як знаряддя утвердження непорушності цього інституту. У своїх доповненнях до «Філософії права» Гегель писав: «Кримінальну право не є щось зовнішнє для власності» (225, 32). Визначальне значення інституту приватної власності для всього буржуазного законодавства філософ чітко уявляв і в більш ранній період, до створення «Філософії права». В одному зі збережених уривків з рукописів, що відносяться ще до франкфуртського періоду його життя, можна прочитати: «У державах нового часу охорона власності є тією віссю, навколо якої обертається все законодавство; з цим пов'язано і більшість прав громадян» (цит. за: 256 , 525). У розумінні відправлення правосуддя і ролі буржуазного кримінального права Гегель, незважаючи на ідеалістичний характер своїх побудов, відобразив певною мірою дійсні риси предмета. Тому в самій постановці питання про сенс правосуддя в громадянському суспільстві з повною підставою можна вбачати заро- диш історичного матеріалізму. Філософ розглядав всі питання права в їх діалектичному зв'язку, а історичне чуття і відчуття реальної дійсності дозволяли йому, хоча і в містифікованій формі, відобразити суть справи. Слід вказати, що слідом за своїм філософським попередником, Фіхте, Гегель розглядає право (абстрактне право) як своєрідне суспільне відношення між двома абстрактними особистостями, тобто як правовідносини. Його поняття абстрактного права було абстрактним поняттям основного типу правовідносин, притаманних буржуазному суспільству, як вольового відносини між двома товаровладельцами, визнають один в одному приватних власників.            Правові відносини.   
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "XV «ФІЛОСОФІЯ ПРАВА» ГЕГЕЛЯ І МАРКСИЗМ "
 1. Рекомендована література
    1. Філософія: Уч. для вузів. -Р / Д: Фенікс, 1995 (і ін роки). 2. Філософія: Уч. -М.: Російське слово, 1996. 3. Асмус В.Ф. Іммануїл Кант. -М., 1973. 4. Гулига А. В. Кант. -М., 1981. 5. Нарский І.С. Кант. -М., 1986. 6. Биховський JI.JI. Фейєрбах. -М., 1967. 7. Гулига А.В. Гегель. -М., 1970. 8. Мотрошілов Н.В. Шлях Гегеля до «Науці логіки». -М., 1984. 9. Овсяников М.Ф. Гегель. -М.,
 2. Теми рефератів 1.
    Філософія Канта і сучасність. 2. Філософія Канта і природознавство XX століття. 3. Об'єктивний ідеалізм Фіхте: філософія діяльності. 4. Натурфілософія Шеллінга: повернення до природи. 5. Діалектика від Канта до Гегеля. 6. Проблема свободи в німецькій
 3.  1. Філософія марксизму - ленінізму
    марксизму -
 4. Рекомендована література 1.
    Кемеров В.Є. введення в соціальну філософію. Уч. посібник для гуманітарних вузів. -М.: Аспект прес, 1996. 2. Основи філософії: Уч. посібник для вузів. -М.: Владос, 1997. 3. Соціальна філософія: Уч. посібник для вузів. -М.: Культура і спорт, Юніті, 1995. 4. Філософія: Уч. для вузів. -Р / Д.: Фенікс, 1995 (і ін роки). 5. Філософія: Уч. -М.: Російське слово, 1996. 6. Філософія: Уч. -
 5. ФІЛОСОФІЯ РЕЛІГІЇ ГЕГЕЛЯ
    гегелівське вчення про релігію - необхідна і вельми важлива ланка в історії європейського вільнодумства. Звучить це парадоксально, але факт залишається фактом: саме звідси виріс атеїзм Фейєрбаха. Істо-рико-атеїстичний інтерес до філософії релігії Гегеля незаперечний. Нарешті, історико-філософський аспект проблеми. Світогляд Гегеля формувалося в лоні теологічних пошуків, далеких від
 6. У марксизмі иррационалистическая філософія
    марксизмі як реакція на раціоналізм, як опозиція матеріалізму, як боротьба з матеріалістичною діалектикою, як спекуляція і як пошук більш високої форми мислення, ніж теоретичне мислення. У марксистській філософії поняття "ірраціональне" і "ірраціоналізм" розмежовуються. Ірраціональне - це область віри, релігії, тобто містики і кваліфікується як релігія повсякденному житті, як світ
 7. IV. Історія філософії в кривому дзеркалі АПТ і ко му ні зм а
    гегелівський «суб'єктивний ідеалізм», якого взагалі не було, а Хейдеггер ніколи не був філософським душеприказчиком Маркса (до такого найчистішому дурниці зводиться історико-філософський екскурс Гоммеса!), розвиток філософських ідей і теорій здійснюється в дійсності не з його примітивною схемою, коли вони в силу «внутрішньої закономірності розвитку» духу отримують «логічне саморозвиток» і
 8. Вчення про державу Гегеля.
    права »Гегель з позицій об'єктивного ідеалізму критикує теорію договірного походження держави. Він визнає заслугу Руссо в тому, що той бачив основу держави в загальній волі, але помилка Руссо, на думку Гегеля, полягає у виведенні загальної волі з волі окремих особистостей, між тим як воля держави є щось об'єктивне, саме по собі розумне начало, незалежне у своїй підставі від
 9. Контрольні питання для СРС 1.
    марксизму. 3. Теорія «сумніви-віри» як основа прагматичної гносеології. Концепція істини. Волюнтаристическая гносеологія розуміння «досвіду» і ролі волі в пізнанні. Соціально-етичні світогляд. 4. Поняття волі як метафізичної сутності і субстанції світу у філософії А. Шопенгауера. 5. Розуміння «життя» як вітальної основи природи людини в філософія Ф.Ніцше. «Воля до влади» як
 10. Струве Петро Бернгардович (1870 - 1944)
    марксизму ". Син пермського губернатора. Закінчив юридичний факультет Петербурзького університету. У 1896 р. брав участь у Міжнародному соціалістичному конгресі в Лондоні. У 1898 р. був притягнутий членами ЦК РСДРП до складання Маніфесту I з'їзду РСДРП. Був противником революційного марксизму, особливо вчення про соціалістичної революції і диктатури пролетаріату. Опозиційно
 11. Тема 6.Політіческое та правові вчення в країнах Європи в період становлення і розвитку громадянського суспільства (кінець XVIII - 1-я половина XIX ст.)
    права »в системі гегелівської філософії. Поняття абстрактного права, моралі, моральності. Гегель про співвідношення громадянського суспільства і держави. Структура конституційної монархії. Гегель про війну і мир, про спільну історію права і держави. Питання держави і права в творах комуністів і соціалістів початку XIX в. Проблеми соціальної рівності людей і подолання політичної
 12. Ревізіонізм
    марксизму-ленінізму, який під приводом творчого осмислення нових явищ дійсності здійснює ревізію корінних, підтверджених практикою положень марксистської теорії. Ревізіонізм "справа" замінює марксистські положення буржуазно-реформістськими взгля-дами; ревізіонізм "зліва" підміняє їх анархістськими, волюнтаристськими установками. Со-тимчасовий ревізіонізм намагається зганьбити
 13. II. Наукове перевагу марксизму-ленінізму,
    марксизму-ленінізму перевершують буржуазну ідеологію і світогляд. Це перевагу має під собою об'єктивну основу, воно закономірно обумовлено і не є наслідком того, що буржуазні ідеологи не володіють достатніми розумовими здібностями. Якщо теоретики капіталістичного суспільства в своїй критиці марксизму-ленінізму завжди зазнають поразки, то виною цьому перш за все справа,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua