Головна
ГоловнаЕкономікаБухгалтерський облік (лекції) → 
« Попередня Наступна »
Лекції по бухгалтерському обліку, 2009 - перейти до змісту підручника

3.1.Бухгалтерський облік операцій за овердрафтом

Відповідно до Інструкції "Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України" овердрафт - короткостроковий кредит, який надається клієнту понад залишок на його поточному рахунку в банку в межах заздалегідь обумовленої суми через дебатування його рахунка.
Овердрафт оформлюється договором, в якому зазначається ліміт овердрафту, умови його використання, відсотки за ним, а також відповідальність за несвоєчасне повернення. Відсотки за овердрафтом нараховуються на дебетовий залишок за рахунком за заздалегідь визначеною процентною ставкою.
Враховуючи особливості надання кредиту "овердрафт", який надається лише надійним клієнтам банку, у разі порушення строків сплати основного боргу або процентів за овердрафтом банк має віднести заборгованість за овердрафтом на відповідні рахунки короткострокових кредитів.
На дату укладення договору, відповідно до якого передбачається кредитування рахунку клієнта, банк відображає в обліку зобов'язання з кредитування .
Суми наданих кредитів овердрафт відображаються в бухгалтерському обліку за дебетом рахунків клієнтів (юридичних та фізичних осіб), у результаті чого виникає дебетовий залишок на цих рахунках і здійснюється така бухгалтерська проводка: (перелік згрупованих рахунків наведено в табл. 1)
Дебет Рахунки клієнтів
Кредит Рахунки для обліку грошових коштів та банківських металів, рахунки клієнтів.
Сума зобов'язань з кредитування, що обліковується за позабалансовим рахунком, зменшується на суму наданого кредиту овердрафт. Існують два випадки відображення цих операцій в обліку:
1) за наданими зобов'язаннями:
Дебет Контррахунок;
Кредит Рахунки для обліку наданих зобов'язань з кредитування;
2) за отриманими зобов'язаннями:
Дебет Рахунок для обліку отриманих зобов'язань з кредитування;
Кредит Контррахунок.
Не сплачена позичальником у визначений договором строк заборгованість за нарахованими процентними доходами за кредитом овердрафт наступного робочого дня відображається за відповідними рахунками для обліку прострочених нарахованих доходів. У цьому разі здійснюється така бухгалтерська проводка:
Дебет Рахунки для обліку прострочених нарахованих доходів;
Кредит Рахунки для обліку нарахованих доходів за наданими кредитами.
Якщо суму кредиту овердрафт не погашено у визначений договором строк, то дебетовий залишок за рахунком клієнта переноситься на рахунок з обліку простроченої заборгованості за наданими кредитами і виконується така бухгалтерська проводка:
Дебет Рахунки для обліку простроченої заборгованості за наданими кредитами;
Кредит Рахунки клієнтів.
У разі визнання заборгованості за кредитом овердрафт сумнівною дебетовий залишок за рахунком клієнта відображається за відповідними рахунками з обліку сумнівної заборгованості за кредитами і здійснюється така бухгалтерська проводка:
Дебет Рахунки для обліку сумнівної заборгованості за наданими кредитами;
Кредит Рахунки клієнтів.
Відображення в бухгалтерському обліку кредитів овердрафт за кореспондентським рахунком банку здійснюється аналогічно до відображення кредитів овердрафт за поточним рахунком клієнта.
Кредити овердрафт за кореспондентськими рахунками, що відкриті в інших банках, розглядаються як отримані кредити овердрафт; кредити овердрафт за кореспондентськими рахунками інших банків розглядаються як надані кредити овердрафт.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3.1.Бухгалтерський облік операцій за овердрафтом"
 1. 4. План рахунків і принципи його побудови
  бухгалтерського обліку банків України (далі - План рахунків) - це систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку, що використовується для детальної та повної реєстрації всіх банківських операцій з метою забезпечення потреб складання фінансової звітності. План рахунків розроблено відповідно до загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів і міжнародних стандартів та національних
 2. 2. Характеристика балансових рахунків кредитних операцій
  бухгалтерського обліку передбачено рахунки, на яких обліковуються активи або пасиви, які не відповідають таким вимогам: імовірно, що банк отримає або втратить будь-яку економічну вигоду, пов'язану з цим елементом активу або пасиву; елемент активу або пасиву має вартість, яка може бути точно виміряна. Усі види забезпечення кредитних ризиків банку обліковуються на позабалансових рахунках: 901 -
 3. 3.2. Бухгалтерський облік факторингових операцій
  бухгалтерською проводкою: Дебет Рахунки для обліку наданих зобов'язань з кредитування; Кредит Контррахунок - на суму зобов'язань за цим договором. 2) отримані зобов'язання з кредитування банк відображає такою бухгалтерською проводкою: Дебет Контррахунок; Кредит Рахунок для обліку отриманих зобов'язань з кредитування - на суму зобов'язань за цим договором. Отримані відповідно до умов договору
 4. 1 Організація роботи касового апарату банку.
  бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 20.10.2004 № 495. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. № 637. Інструкція про організацію перевезення валютних цінностей та
 5. 3.Загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат банку
  бухгалтерського обліку доходів та витрат банків України", затвердженими постановою Правління НБУ від 18 червня 2003р. №255 зі змінами та доповненнями. Визнані банком доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку із застосуванням принципу нарахування та відповідності згідно з прийнятою банком обліковою політикою. Разом з тим бухгалтерський облік нарахованих доходів і витрат здійснюється
 6. 2. Правила обліку та класифікація рахунків обліку доходів і витрат банку
  бухгалтерському обліку в один і той самий звітний період. Виходячи з цих принципів можна класифікувати доходи і витрати за такими групами: 1) доходи, зароблені та отримані водночас; витрати, понесені та сплачені водночас; 2) доходи, отримані наперед, але ще не зароблені (дохід майбутніх періодів, або відкладений дохід); витрати сплачені наперед, але ще не понесені (витрати майбутніх періодів, або
 7. 1.Об'єкти обліку в складі доходів і витрат банку
  бухгалтерського обліку і національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку щодо визнання відстрочених податкових зобов'язань та податкових активів. За результатами інвестиційної діяльності банк визнає: доходи (витрати) за операціями із збільшення (зменшення) інвестицій в асоційовані компанії; доходи (витрати) за операціями із збільшення (зменшення) інвестицій у дочірні установи; доходи
 8. Організація синтетичного та аналітичного обліку у банку.
  бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку. Регістри синтетичного та аналітичного обліку операцій - це носії спеціального формату (паперові, машинні) у вигляді відомостей, книг, журналів, машинограм тощо. Банки самостійно розробляють та затверджують форми регістрів обліку з урахуванням
 9. 3.Види обліку в комерційних банках.
  бухгалтерський (фінансовий), управлінський та податковий облік, які грунтуються на єдиній інформаційній базі, відрізняючись формою та періодичністю розрахунку даних. Бухгалтерський (фінансовий) облік забезпечує своєчасне та повне відображення всіх банківських операцій та надання користувачам інформації про стан активів і зобов'язань, результати фінансової діяльності та їх зміни. На основі даних
 10. Принципи бухгалтерського обліку та звітності у банках України.
  бухгалтерського обліку без будь-яких винятків. Фінансова звітність має містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій банку, яка може впливати на рішення, що приймаються згідно з нею; превалювання сутності над формою - операції обліковуються та розкриваються у звітності відповідно до їх сутності та економічного змісту, а не лише за їх юридичною формою; автономність - активи
© 2014-2022  ibib.ltd.ua