Головна
ГоловнаЕкономікаБухгалтерський облік (лекції) → 
« Попередня Наступна »
Лекції по бухгалтерському обліку, 2009 - перейти до змісту підручника

4.Облік цінних паперів емітованих банком

Банк як емітент цінних паперів випускає цінні папери і зобов'язується виконувати обов'язки, що випливають з умов їх випуску. Права і обов'язки щодо цінних паперів виникають з часу їх передання емітентом або його уповноваженою особою одержувачу (покупцю) чи його уповноваженій особі.
Акція засвідчує пайову участь у статутному фонді банку. Формування статутного фонду комерційного банку здійснюється згідно із Законом "Про банки і банківську діяльність".
Банківські акції можуть бути виключно іменними. Обіг іменної акції фіксується у реєстрах власників іменних цінних паперів. За типом акції можуть бути простими та привілейованими. Привілейовані акції дають власникові переважне право на одержання дивідендів, але власники цих акцій не мають права брати участь в управлінні банком. Прості акції мають право голосу.
Привілейовані акції можуть випускатися з фіксованою сумою дивідендів, яка визначається у процентах до їх номінальної вартості і виплачується щорічно. Виплата дивідендів за привілейованими акціями проводиться у розмірі, зазначеному в акції. Прості акції не мають фіксованої дивідендної ставки, і їх ринкова вартість може значно підвищуватись. Прості і привілейовані акції в бухгалтерському обліку відображаються окремо.
На сумарну номінальну вартість акцій акціонерам може видаватися сертифікат.
Акції оплачуються у гривнях, а у випадках, передбачених статутом банку, також в іноземній валюті. Незалежно від форми внесеного вкладу вартість акцій за рахунками капіталу виражається у гривнях.
Перерахування сум з іноземної вільно конвертованої валюти, внесеної іноземними засновниками, акціонерами (учасниками), у національну валюту України здійснюється за офіційним курсом Національного банку України на час внеску до статутного фонду.
Якщо акції реалізуються інвестору за ціною, вищою за номінальну вартість, то емісійні різниці, що виникають між ціною первинного розміщення акцій та їх номінальною вартістю, враховуються за балансовим рахунком 5010 (П) "Емісійні різниці". У подальшому емісійний дохід використовується відповідно до чинних законодавчих актів та установчих документів банку. Згідно з чинним законодавством забороняється первинне розміщення акцій серед інвесторів за вартістю, що менша за номінальну.
Відображення операцій за балансовим рахунком 500 "Статутний капітал банку" здійснюється тільки на балансі головного банку (юридичної особи).
Комерційні банки - юридичні особи мають право надавати дозвіл своїм філіям на розміщення зазначених цінних паперів серед клієнтів банку за умови встановлення суворого контролю з боку комерційного банку та регіонального управління Національного банку за здійсненням уповноваженими банківськими установами зазначених операцій.
Кошти, отримані філією банку за реалізовані акції за їх номінальною вартістю, зараховуються на рахунок 3641 (П) "Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку" і перераховуються головному банку через рахунок 390 "Розрахунки між філіями банку" для формування статутного фонду. Головний банк зараховує кошти за реалізовані філією акції (рахунок 500) на підставі отриманих від філії документів.
Банк може викуповувати в акціонера акції, що належали йому, для їх подальшого перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання. Ці акції повинні бути реалізовані або анульовані протягом одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на загальних зборах акціонерів проводяться без урахування викуплених банком власних акцій.
Дивіденди за акціями визначаються у гривнях на акцію або як процент від номінальної вартості та сплачуються після їх оголошення Загальними зборами акціонерів або Радою банку. Як правило, існує певний проміжок часу між датою оголошення та датою сплати. На дату оголошення здійснюється нарахування дивідендів.
Власні боргові зобов'язання банки можуть випускати у вигляді векселів та ощадних сертифікатів.
Банк, що випускає вексель, засвідчує безумовне грошове зобов'язання сплатити після настання строку визначену суму грошей власникові векселя (векселедержателю). Векселі можуть бути прості та переказні.
Ощадні (депозитні) сертифікати випускаються строкові (під певний договірний процент на визначений строк) або до запитання, іменні та на пред'явника. Іменні сертифікати обігу не підлягають.
Дохід за ощадними сертифікатами виплачується за умови пред'явлення їх для оплати в банк, що їх випустив.
У разі, якщо власник сертифіката вимагає повернення депонованих коштів за строковим сертифікатом раніше обумовленого в ньому строку, то йому виплачується процент, рівень якого визначається на договірних умовах при внесенні депозиту.
Цінні папери власного боргу враховуються за балансовими рахунками груп: 330 "Короткострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком"; 332 "Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком".
Боргові зобов'язання можуть продаватися за номіналом, зі знижкою (дисконтом) або з надбавкою (премією).
Облік боргових зобов'язань здійснюється в розрізі кожної складової цінного папера: номінальної вартості, дисконту, премії. Для цього за балансовими рахунками 3300 (П) "Короткострокові прості векселі, емітовані банком"; 3305 (П) "Інші короткострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком"; 3306 (КП) "Неамортизований дисконт за короткостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком"; 3307 (П) "Неамортизована премія за короткостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком" відкриваються окремі аналітичні рахунки.
Бланки цінних паперів обліковуються за номінальною вартістю або в умовній оцінці за позабалансовим рахунком 9820 (А) "Бланки цінних паперів".
Бланки, видані під звіт, враховуються за рахунком 9890 (П) "Бланки цінних паперів в підзвіті". Відіслані бланки на період перебування їх у дорозі обліковуються за рахунком 9891 (А) "Бланки цінних паперів в дорозі".
Облік погашених цінних паперів здійснюється за позабалансовим рахунком 9812 (А) "Погашені цінності". Цінні папери враховуються в сумі їх погашення або в номінальній оцінці, якщо вони погашені у зв'язку з технічним браком або зіпсовані та списуються на підставі акта про їх знищення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "4.Облік цінних паперів емітованих банком"
 1. 5. Нарахування доходів (витрат) за операціями з цінними паперами
  обліку операцій з нарахування доходів (витрат) за цінними паперами використовуються такі балансові та позабалансові рахунки: 1418 (А) "Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж"; 1428 (А) "Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення";
 2. 3.Загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат банку
  обліку доходів і витрат банків регламентується "Правилами бухгалтерського обліку доходів та витрат банків України", затвердженими постановою Правління НБУ від 18 червня 2003р. №255 зі змінами та доповненнями. Визнані банком доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку із застосуванням принципу нарахування та відповідності згідно з прийнятою банком обліковою політикою. Разом з тим
 3. 2. Правила обліку та класифікація рахунків обліку доходів і витрат банку
  обліку доходів і витрат банку керуються такими правилами. Правило перше. При класифікації витрат за елементами і цільовим призначенням розрізняють капітальні затрати і поточні витрати. Капітальні витрати виникають у процесі придбання, удосконалення та доведення основних засобів (необоротних активів) до стану, придатного до експлуатації, тобто вони розраховані на тривалий час. Такі витрати
 4. 1.Об'єкти обліку в складі доходів і витрат банку
  обліку. Доходи - це збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів або зменшення зобов'язань, що призводить до збільшення власного капіталу (за винятком збільшення капіталу за рахунок внесків акціонерів). Доходи визнаються в обліку в період, коли відбулося зростання майбутніх економічних вигід, пов'язаних із збільшенням активів або із зменшенням зобов'язань, і таке зростання
 5. 4. План рахунків і принципи його побудови
  обліку банків України (далі - План рахунків) - це систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку, що використовується для детальної та повної реєстрації всіх банківських операцій з метою забезпечення потреб складання фінансової звітності. План рахунків розроблено відповідно до загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів і міжнародних стандартів та національних положень
 6. 3.Види обліку в комерційних банках.
  обліку включає бухгалтерський (фінансовий), управлінський та податковий облік, які грунтуються на єдиній інформаційній базі, відрізняючись формою та періодичністю розрахунку даних. Бухгалтерський (фінансовий) облік забезпечує своєчасне та повне відображення всіх банківських операцій та надання користувачам інформації про стан активів і зобов'язань, результати фінансової діяльності та їх зміни. На
 7. Поняття, класифікація цінних паперів і операцій з ними
  облікового реєстру рахунків власників у зберігача. Усі банківські операції з цінними паперами можна поділити на три групи: Емісійні; Інвестиційні; Посередницькі (комісійні, клієнтські). Загальна схема, яка визначає місце банків на ринку цінних паперів наведена на рис. 1. Цінні папери за порядком їх розміщення (видачі) поділяються на емісійні та неемісійні. Емісійні цінні папери - цінні папери, що
 8. Особливості відображення операцій з цінними паперами в плані рахунків комерційного банку
  обліку доходів та витрат за операціями з цінними паперами виходячи з вимог оподаткування та регулювання діяльності учасників фондового ринку. Тільки в класі 3 "Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання" міститься близько 40 рахунків з обліку операцій з цінними паперами. Крім того, в перший клас "Казначейські та міжбанківські операції" введено близько 20 рахунків для відокремленого
 9. 3. Облік вкладень банку в цінні папери
  обліковуються за позабалансовими рахунками. Усі цінні папери, що придбані банком, обліковуються на балансі залежно від того, до якого портфеля вони відносяться. Вкладення банку у цінні папери класифікуються як: портфель цінних паперів на продаж; портфель цінних паперів на інвестиції; портфель пайової участі (інвестицій в асоційовані компанії); портфель інвестицій у дочірні компанії. Цінні папери
 10. § 1. Особливості криміналістичної характеристики і розслідування злочинів, вчинених шляхом кредитно-фінансових операцій
  облікованих бланків суворої звітності і заміна їх іншими бланками; завищення списання на видаток матеріальних цінностей під виглядом втрат на природні збитки, відходи, псування та інші втрати; оприбуткування неодержаних товарів; складання фіктивних документів на списання малоцінних товарів на видаток; нестача матеріальних цінностей; встановлення підроблених підписів в актах на списання
© 2014-2022  ibib.ltd.ua