Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Невідомий. Господарське право України. 2006, 2006 - перейти до змісту підручника

§ 3. Біржова торгівля


В умовах ринкової економіки такі господарські договори, як поставка, оптова купівля-продаж, міна та інші, можуть укладатися і на товарних біржах.
Перші товарні біржі виникли ще в XV-XVI століттях в Італії, Голландії, Англії, а щодо походження самої назви "біржа" існує кілька версій. Згідно з однією з них, ця назва походить від новолатинського "bursa" - шкіряний гаманець. І у французькій мові слово "bourse" також означає гаманець, але й одночасно студентська стипендія.
За іншою версією, назва "біржа" пов'язується з ім'ям голландського купця Ван дер Бурсе, який мешкав у бельгійському місті Брюгге і мав на своєму гербі зображення трьох гаманців. Місцезнаходження його будинку було зручним місцем для зібрання торгівців. Таким чином, цей будинок і став першою біржовою будовою.
Однак елементи біржової торгівлі повільно розвивалися поряд із караванною, а потім ярмарковою торгівлею. Остання особливо була поширена в Росії. На відміну від західноєвропейських країн, де біржа народилася як наслідок вільної ініціативи самоорганізованого купецтва, в Росії вона була заснована "по высочайшему повелению" Петра І в 1703 році. Створена на зразок "Нідерландського стандарту" Санкт-Петербурзька товарна біржа розташувалась у спеціально побудованому для неї будинку на Васильєвському острові. У Харкові були засновані кам'яновугільна та залізо-торговельна біржі, у Москві - скотопромислова і м'ясна, у Мінську - лісова, на півночі України - хлібні.
Як свідчать літературні джерела , в післяреволюційний період (в 1920-1930 рр.) біржі були органами державного регулювання ринків в умовах багатоукладної економіки. Учасниками бірж в основному були державні підприємства. В подальшому біржі перетворилися на громадські установи, утворені за типом асоціацій.
В умовах згортання непу, визначення курсу на жорстку централізацію в управлінні народним господарством послідовно проводилася лінія на ліквідацію бірж. Завершена вона була в 1927 році. Біржі були повністю ліквідовані.
Відроджуватися в Україні біржі почали з прийняттям Закону України від 10 грудня 1991 року "Про товарну біржу" . До правового регулювання біржової торгівлі належать і відповідні норми Господарського кодексу України та інших нормативних актів.
Згідно з ч. 1. ст. 279 ГК України товарна біржа є особливим суб'єктом господарювання, який надає послуги в укладенні біржових угод, виявленні попиту і пропозицій на товари, товарних цін, вивчає, упорядковує товарообіг і сприяє пов'язаним з ним торговельним операціям.
Таким чином, товарна біржа є інфраструктурою ринкової економіки і їй притаманні функції самого ринку, такі як посередницька, ціноутворююча, регулююча, сануюча та інформаційна.
Свою діяльність товарна біржа здійснює за принципами рівноправності учасників біржових торгів, публічного проведення біржових торгів, а також застосування вільних (ринкових) цін.
Товарна біржа не займається комерційним посередництвом і не має на меті одержання прибутку.
Щодо правового статусу товарної біржі - це юридична особа, яка має
відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку, печатку і діє на засадах самоврядування і господарської самостійності на підставі статуту, який затверджується засновниками біржі.
Заснування товарної біржі здійснюється шляхом укладення засновниками угоди, яка визначає порядок її створення, склад засновників , їх обов'язки, розмір і строки сплати пайових, вступних та періодичних внесків.
Стаття 280 ГК України визначає права та обов'язки товарної біржі.
Товарна біржа має право:
1) встановлювати відповідно до законодавства власні обов'язкові для всіх учасників торгів правила біржової торгівлі та біржового арбітражу;
2) встановлювати вступні та періодичні внески для членів біржі, розмір плати за послуги, що надаються біржею;
3) встановлювати і стягувати відповідно до статуту біржі плату за реєстрацію угод на біржі, а також санкції за порушення статуту біржі та біржових правил;
4) створювати підрозділи біржі й затверджувати положення про них;
5) розробляти з урахуванням державних стандартів власні стандарти і типові контракти;
6) укладати угоди з іншими біржами;
7) видавати біржові бюлетені;
8) вирішувати інші питання, передбачені законом.
Поряд з правами на товарну біржу покладаються певні обов'язки, а саме:
1) створення умов для проведення біржової торгівлі;
2) регулювання біржові операції;
3) регулювання цін на товари, що допускаються до обігу на біржі;
4) надання членам і відвідувачам біржі організаційних, інформаційних та інших послуг;
5) забезпечення збору, обробки і поширення інформації, що стосується кон'юнктури ринку.
Особливістю правового становища біржі є те що в самій біржовій торгівлі біржа участі не бере, вона тільки її організує. Ніяких угод під час торгів вона не укладає. В торгівлі беруть участь члени біржі або брокери , які діють від свого імені і за свій рахунок. Членами товарної біржі є засновники, а також прийняті до її складу вітчизняні та іноземні підприємства і підприємці.
Біржовою операцією визнається угода, яка являє собою купівлю-продаж, поставку чи обмін товарів, допущених до обігу на товарній біржі, між учасниками (членами або брокерами) біржі і яка подана до реєстрації та зареєстрована на біржі не пізніше наступного за здійсненням угоди дня.
Угоди, зареєстровані на біржі, не підлягають нотаріальному
посвідченню.
Прикладом біржових угод є форвардні та ф'ючерсні угоди. По суті, це договори поставки біржового товару, строки виконання яких визначаються на майбутнє. Торгівля форвардними контрактами проводиться при поставці стандартного товару в майбутньому з оплатою протягом двох днів після укладення угоди.
Торгівля за ф'ючерсними контрактами проводиться з метою гарантованого збуту виробленої продукції. У цьому разі укладається угода на поставку продукції в майбутньому з оплатою після поставки за цінами, які складуться на момент переходу права власності. Особливістю ф'ючерства є можливість продавця зворотного його викупу за біржовим курсом у будь-який момент до закінчення строку , а покупця - вільного продажу ф'ючерса.
Основним документом, що регламентує порядок здійснення біржових операцій, є Правила біржової торгівлі. Вони розробляються відповідно до чинного законодавства і затверджуються загальними зборами членів товарної біржі або органом, ними уповноваженим.
Правила біржової торгівлі регулюють, насамперед, строк та місце проведення біржових операцій, склад учасників торгів, сукупність вимог, що ставляться до учасників біржових торгів; порядок здійснення реєстрації біржових операцій та плати за користування послугами біржі; відповідальність учасників та працівників біржі за невиконання або неналежне виконання правил біржової торгівлі.
Відповідно до Закону України "Про товарну біржу", на біржі забороняється: купівля-продаж товарів однією особою безпосередньо або через підставних осіб з метою впливу на динаміку цін; будь-які погоджені дії учасників біржової торгівлі, які мають за мету або можуть призвести до зміни чи фіксації поточних біржових цін; поширення неправдивих відомостей, що можуть потягнути штучну зміну кон'юнктури ринку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 3. Біржова торгівля"
 1. 2. Система господарського законодавства.
  біржова торгівля; - оренда майна та лізинг; - інші види господарсько-торговельної діяльності; 31) комерційне посередництво (агентські відносини) у сфері господарювання; 32) правове регулювання перевезення вантажів; 33) капітальне будівництво; 34) правове регулювання інноваційної діяльності; 35) особливості правового регулювання фінансової діяльності. Тридцять п'ята глава ГК України
 2. 7. Система господарського законодавства.
  біржова торгівля; - оренда майна та лізинг; - інші види господарсько-торговельної діяльності; 31) комерційне посередництво (агентські відносини) у сфері господарювання; 32) правове регулювання перевезення вантажів; 33) капітальне будівництво; 34) правове регулювання інноваційної діяльності; 35) особливості правового регулювання фінансової діяльності.
 3. 35.Поняття і види бірж.
  біржової торгівлі позначається: 1) сукупність осіб, що постійно в певному місці здійснюють торговельні операції; 2) місце їх зібрання; 3) сукупність угод, які укладаються у цьому місці. Залежно від предмета діяльності розрізняються фондові і товарні біржі. Згідно з ч. 1 ст. 1 Закону «Про товарну біржу» товарна біржа є організацією, що об'єднує юридичних і фізичних осіб, які здійснюють виробничу і
 4. З8.Правове становище фондової біржі.
  біржовою радою та реєструються Державною комісією з цінних паперів та фондового
 5. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  біржових угод, виявлення товарних цін, попиту і пропозицій на товари, вивчення, упорядкування і полегшення товарообігу і пов'язаних з ним торговельних операцій. Установа - організація, створена однією або кількома особами (засновниками), які не беруть участі в управлінні нею, шляхом об'єднання (виділення) їхнього майна для досягнення мети, визначеної засновниками, за рахунок цього майна.
 6. § 4. Правове регулювання договірної (контрактної) форми здійснення зовнішньоекономічної діяльності
  біржових правилах, які складаються комітетами бірж; у спеціальних збірниках торгових палат; у матеріалах робочих комісій Комітету сприяння зовнішній торгівлі та інших організацій, які діють в рамках ООН; у типових контрактах; в рішеннях третейських судів з окремих питань. У комерційній практиці використовуються також торгові узвичаєння, які означають заведений порядок або правило, що фактично
 7. Поняття, класифікація цінних паперів і операцій з ними
  торгівлю цінними паперами - укладання цивільно-правових угод з цінними паперами, які передбачають оплату цінних паперів проти їх поставки новому власнику за рахунок своїх клієнтів (брокерська діяльність) або від свого імені та за свій рахунок (дилерська діяльність); депозитарну діяльність - діяльність з надання послуг щодо зберігання цінних паперів та/або обліку прав власності на цінні папери, а
 8. Список використаних джерел
  торгівля. - 1999. - № 1, 2, 3, 4. Зовнішня торгівля. - 2000. - № 1, 2, 3. Зовнішня торгівля. - 2001. - № 1. Ковалев А. Г. Руководителю о работнике. Практический аспект изучения личности. - М., 1988. Кунц Т., О'Доннел С. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих функций. - М., 1994. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.,1992. Травин В. Основы кадрового
 9. Тема 14.Стадії провадження в справах про адміністративні проступки
  Система стадій і етапів провадження в справах про адміністративні ,,і, проступки. 4 Адміністративне розслідування. _г Розгляд справи про адміністративний проступок та винесення рішення у > { справі. --'; Перегляд постанови у справі про адміністративний проступок. Виконання постанови. Провадження у справах про адміністративні проступки проходить декілька стадій, які органічно пов'язані
© 2014-2022  ibib.ltd.ua