Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України
СОДЕРЖАНИЕ:
Невідомий. Господарське право України. 2006, 2006

Правова регламентація господарської діяльності в наш час - у період переходу до соціально орієнтованої ринкової економіки повинна спрямовуватися на закріплення в законодавстві економічно обґрунтованих принципів її функціонування в умовах конкуренції.

Розділ ІОсновні правові засади господарської діяльності
Глава 1. Господарська діяльність і регулювання відносин, що складаються при її здійсненні
§ 1. Господарські відносини - предмет господарського права
§ 2 Метод господарського права
§ 3. Система господарського права
§ 4. Форми господарського права
Глава 2. Держава, місцеве самоврядування і правова регламентація господарської діяльністі
§ 1. Цілі і завдання правового закріплення державної економічної політики
§ 2. Прогнозування та планування економічного і соціального розвитку
§ 3. Засоби державного регулювання господарських відносин
Державне замовлення.
Ліцензування, патентування та квотування у господарській діяльності.
Стандартизація та сертифікація у сфері господарювання.
Дотації та інші засоби підтримки суб'єктів господарювання.
§ 4. Податки в механізмі державного впливу на господарські відносини
§ 5. Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю
§ 6. Особливості управління господарською діяльністю у державному секторі економіки
§ 7. Державна регуляторна політика у сфері господарювання
Глава 3. Господарська комерційна та некомерційна діяльность
§ 1. Підприємництво як вид господарської діяльності
§ 2. Державна підтримка підприємництва
§ 3. Некомерційна господарська діяльність
Розділ ІІ. Суб'єкти господарювання
Глава 4. Законодавче визначення суб'єктівгосподарювання, порядку їх утворення та реєстрації
§ 1. Поняття суб'єкта господарювання . Правова регламентація утворення
§ 2. Державна реєстрація суб'єктів господарювання
Глава 5. Види суб'єктів господарювання
§ 1. Підприємства. Їх організаційні форми
§ 2. Державні та комунальні підприємства
§ 3. Господарські товариства
§ 4. Підприємства колективної власності
§ 5. Приватні підприємства. Інші види підприємств
§ 6. Об'єднання підприємств
§ 7. Громадяни як суб'єкти господарювання
Глава 6. Припинення діяльності суб'єктів господарювання
§ 1. Способи припинення діяльності підприємств
Реорганізація підприємств.
Ліквідація підприємств.
§ 2. Державна реєстрація припинення діяльності суб'єктів господарювання
РОЗДІЛ ІІІ. МАЙНО ЯК ОСНОВА ГОСПОДАРЮВАННЯ
Глава 7. Майнові права суб'єктів господарювання
§ 1. Правовий режим майна суб'єктів господарювання
§ 2. Право власності та інші речові права суб'єктів господарювання
§ 3. Склад майна, що використовується у сфері господарювання
§ 4. Облік майна суб'єктів господарювання
§ 5. Особливості правового режиму державного та комунального майна
Управління державним та комунальним майном.
Передача об'єктів права державної та комунальної власності.
Реєстр об'єктів державної власності, що використовуються у сфері господарювання.
Глава 8. Правові засоби підвищення ефективності використання державного і комунального майна
§ 1. Оренда майна та лізинг
§ 2. Концесії
Засади концесійної діяльності.
Концесійний договір.
§ 3. Корпоратизація і приватизація майна державних та комунальних підприємств
Глава 9. Використання природних ресурсів у сфері господарювання
§ 1. Права суб'єктів господарювання щодо використання природних ресурсів
§ 2. Обов'язки суб'єктів господарювання - користувачів природних ресурсів
Глава 10. Використання в господарській діяльності прав інтелектуальної власності
§ 1 Об'єкти інтелектуальної власності, що використовуються у сфері господарювання
§ 2. Правомочності суб'єктів господарювання щодо об'єктів права інтелектуальної власності
Глава 11. Цінні папери у господарській діяльності
§ 1. Цінні папери як особливий вид майна. Їх види
§ 2. Умови і порядок випуску та придбання цінних паперів суб'єктами господарювання
§ 3. Державне регулювання ринку цінних паперів
Глава 12. Корпоративні права
§ 1. Визначення та зміст корпоративних прав
Зміст корпоративних прав.
Володіння корпоративними правами і підприємництво.
Обмеження щодо володіння корпоративними правами.
§ 2. Виникнення та припинення корпоративних прав
§ 3. Правовий режим корпоративних прав держави
Управління корпоративними правами держави.
2. Фонд державного майна України
Реєстр корпоративних прав держави.
Державна дивідендна політика.
Оцінка державних корпоративних прав.
Розділ IV. Господарські зобов'язання
Глава 13. Загальні положення про господарські зобов'язання
§ 1. Поняття "господарське зобов'язання"
§ 2. Підстави виникнення господарських зобов'язань
§ 3. Види господарських зобов'язань
ГЛАВА 14. ГОСПОДАРСЬКІ ДОГОВОРИ
§ 1. Загальні умови та порядок укладення договорів, що породжують господарські зобов'язання
§ 2. Види господарських договорів
§ 3. Особливості укладання господарських договорів за державним замовленням
§ 4. Порядок зміни та розірвання господарських договорів
Г 15. ЦІНИ І ЦІНОУТВОРЕННЯ У СИСТЕМІ ГОСПОДАРЮВАННЯ
§ 1. Ціни в ринковій економіці
§ 2. Законодавство про ціни і ціноутворення. Види цін
Глава 16. Виконання господарських зобовязань. припинення зобов'язань
§ 1. Загальні умови виникнення господарських зобов'язань
§ 2. Забезпечення виконання господарських зобов'язань
§ 3. Припинення і недійсність господарських зобов'язань
Розділ V. Відповідальність за порушення у сфері господарювання
Глава 17. Загальні засади відповідальності учасників господарських відносин
§ 1. Поняття та принципи господарської відповідальності
§ 2. Підстави господарсько-правової відповідальності
§ 3. Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності
§ 4. Роль господарського суду в реалізації господарсько-правової відповідальності
Глава 18. Відшкодування збитків у сфері господарювання
§ 1. Поняття збитків у господарській діяльності
§ 2. Склад і розмір збитків, що підлягають відшкодуванню
Глава 19. Штрафні та оперативно-господарські санкції
§ 1. Штрафні санкції. Порядок їх застосування
§ 2. Оперативно-господарські санкції. Їх види
Глава 20. Адміністративно-господарські санкції
§ 1. Поняття адміністративно-господарських санкцій. Їх види
§ 2. Гарантії прав суб'єктів господарювання у разі неправомірного застосування до них адміністративно-господарських санкцій
Глава 21. Відповідальність суб'єктів господарювання за порушення законодавства про захист економічної конкуренції
§ 1. Конкуренція у сфері господарювання
Поняття та функції економічної конкуренції.
Місце конкурентного права в правовому забезпеченні господарської діяльності.
§ 2. Обмеження конкуренції, природні монополії
Поняття монополії.
Види суб'єктів природної монополії.
Державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій.
§ 3. Антиконкурентні правопорушення
Поняття та види антиконкурентних правопорушень.
Монополістична діяльність.
Зловживання домінуючим становищем.
Поняття та види недобросовісної конкуренції.
Неправомірне використання суб'єктом господарювання ділової репутації конкурента.
Дискредитація, дезорганізація господарської діяльності конкурента та досягнення неправомірних переваг у конкуренції.
Неправомірне збирання, розголошення та використання інформації, що становить комерційну таємницю конкурента.
§ 4. Види відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції
§ 5. Державний контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції
Глава 22. Визнання суб'єкта господарювання банкрутом
§ 1. Поняття банкрутства
§ 2.Заходи щодо запобігання банкрутству
§ 3. Загальна характеристика розгляду справи про банкрутство
§ 4. Судові процедури, що застосовуються до неплатоспроможного боржника
Розділ VI. Особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання
Глава 23. Правова регламентація господарсько-торговельної діяльності
§ 1. Поставка
§ 2. Енергопостачання
§ 3. Біржова торгівля
Глава 24. Правова регламентація перевезення вантажів
§ 1. Загальні положення
Єдина транспортна система України
§ 2. Перевезення вантажів як вид господарської діяльності
§ 3. Договір перевезення вантажу
§ 4. Відповідальність за порушення договору перевезення вантажу
Відповідальність перевізника за прострочення доставки вантажу.
Відповідальність перевізника за втрату, нестачу, пошкодження вантажу.
§ 5. Порядок досудового вирішення спорів щодо перевезень
§ 6. Транспортно-експедиційне обслуговування. Договір транспортного експедирування
Глава 25. Капітальне будівництво
§ 1. Підрядні відносини у капітальному будівництві
§ 2. Договір підряду на капітальне будівництво
§ 3. Передумови укладання та виконання договору підряду на капітальне будівництво. Договір підряду на проведення проектних і досліджувальних робіт
§4. Відповідальність за порушення підрядних відносин у капітальному будівництві
Глава 26. Правове регулювання відносин у сфері інноваційної діяльності
§ 1. Поняття та види інноваційної діяльності
§ 2. Об'єкти та суб'єкти інноваційної діяльності
§ 3 Договір на створення і передачу науково-технічної продукції
Глава 27. Правове регулювання відносин у сфері фінансової діяльності суб'єктів господарювання
§ 1. Загальні положення
§ 2. Кредитування суб'єктів господарювання
§ 3. Розрахункові операції банків
Порядок відкриття банківських рахунків.
Безготівкові розрахунки суб'єктів господарювання.
Розрахунки із застосуванням платіжних доручень.
Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями.
Здійснення розрахунків чеками.
Розрахунки за акредитивами.
§ 4. Міжнародні розрахункові операції
§ 5. Господарські ризики і їх страхування
§ 6. Аудит
Розділ VII. Спеціальні режими господарювання
Глава 28. Спеціальні (вільні) економічні зони
§ 1. Визначення спеціальної (вільної) економічної зони
§ 2. Типи спеціальних (вільних) економічних зон
§ 3. Особливості правового статусу офшорних компаній
Розділ VIIІ. Зовнішньоекономічна діяльність
Глава 29. Загальні положення
§ 1. Поняття зовнішньоекономічної діяльності
§ 2. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності
§ 3. Правові форми здійснення зовнішньоекономічної діяльності
§ 4. Правове регулювання договірної (контрактної) форми здійснення зовнішньоекономічної діяльності
§ 5. Правове регулювання експортно-імпортних операцій
§ 6. Правове регулювання здійснення операцій з давальницькою сировиною
Господарське право України:
  1. ОНЮА. Шпагралка по господарському праву України. 2011 - 2011 год
  2. ОНЮА. Шпагралка по господарському праву України2011 - 2011 год
  3. Волкобой И.. Шпаргалки по Гражданскому праву Украины (общая часть), 2009 - 2009 год
  4. Лещенко О.А.. Лекції по господарському законодавству України. ОНЮА, 2009 - 2009 год
  5. Мельник О. О.. Господарське право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ,2005. - 208 с. - 2005 год
  6. Мачуський В. В., Постульга В. Є.. Господарське законодавство: Навч. посіб. - К.: КНЕУ,2004. - 275 с. - 2004 год
  7. Ярошенко І. С.. Цивільне процесуальне право: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ,2003. - 159 с. - 2003 год
  8. Саниахметова Н.А.. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХУчебное пособие. Харьков "Одиссей" 2000 - 2000 год
  9. Щербина В. С.. Господарське право: Підручник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер,.2005 - 592 с - .200 год
© 2014-2022  ibib.ltd.ua