Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України
СОДЕРЖАНИЕ:
Мачуський В. В., Постульга В. Є.. Господарське законодавство: Навч. посіб. - К.: КНЕУ,2004. - 275 с., 2004

У пропонованому посібнику відповідно до програми курсу та на основі чинного законодавства України висвітлено найважливіші питання правового регулювання господарської діяльності. Розглянуто зокрема такі проблеми: основи регулювання господарської діяльності; засади державного регулювання господарської діяльності; суб'єкти господарювання; майнові засади господарювання; господарські зобов'язання; юридична відповідальність суб'єктів господарської діяльності; захист прав і законних інтересів суб'єктів господарювання; правове регулювання банкрутства; правовий захист економічної конкуренції; правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності; правове регулювання інвестиційної діяльності; статус вільних економічних зон в Україні; правове регулювання ринку фінансових послуг; правові засади контролю господарської діяльності.
Посібник призначено для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Зміст
Вступ
Розділ 1 ОСНОВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
§ 1. Поняття та види господарської діяльності
1. Господарсько-торговельна діяльність
2. Агентська діяльність
3. Перевезення вантажів
4. Капітальне будівництво
5. Інноваційна діяльність
6. Фінансове посередництво
7. Комерційна концесія
8. Зовнішньоекономічна діяльність
1.1. Комерційна господарська діяльність (підприємництво)
1.2. Некомерційна господарська діяльність
§ 2. Поняття та види господарських відносин
1.2.1. Учасники відносин у сфері господарювання
§ 3. Поняття та система господарського законодавства
Розділ 2 ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
§ 1. Роль держави в регулюванні господарської діяльності та в організації і забезпеченні функціонування державного сектору економіки
§ 2. Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності
§ 3. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності
§ 4. Засоби державного регулювання господарської діяльності. Державна підтримка господарської діяльності
Формою державного впливу
Державне замовлення
Державний контракт
Ліцензування підприємницької діяльності
Патентуванню
Стандартизація
Сертифікація
Норми і нормативи
Ліміти
Розділ 3 СУБ'ЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ
§ 1. Поняття та види суб'єктів господарювання
1.1. Поняття суб'єктів господарювання
1.2. Види суб'єктів господарювання
1.2.1. Юридичні особи - суб'єкти господарювання
Юридичні особи, створені відповідно до ЦК
Юридичні особи, створені відповідно до ГК
Інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку
1.2.2. Фізичні особи - суб'єкти господарювання
1.2.3. Відокремлені підрозділи господарських організацій - суб'єкти господарювання
§ 2. Поняття та види підприємств. Об'єднання підприємств
2.1. Поняття підприємства
2.2. Види та організаційні форми підприємств
2.2.1. Приватне підприємство
2.2.2. Підприємство колективної власності
2.2.3. Комунальні унітарні підприємства
2.2.4. Державне унітарне підприємство
2.2.5. Державне комерційне підприємство
2.2.6. Казенне підприємство
2.3. Об'єднання підприємств
§ 3. Поняття та види господарських товариств
3.1. Поняття господарських товариств
3.2. Установчі документи господарського товариства
3.3. Права та обов'язки учасників господарського товариства
3.4. Види господарських товариств
Акціонерним товариством
Товариством з обмеженою відповідальністю
Товариством з додатковою відповідальністю
Повним товариством
Командитним товариством
§ 4. Особливості правового статусу інших суб'єктів господарювання
4.1. Особливості статусу кредитних спілок у сфері господарювання
4.2. Особливості статусу благодійних та інших неприбуткових організацій у сфері господарювання
Розділ 4 МАЙНОВІ ЗАСАДИ ГОСПОДАРЮВАННЯ
§ 1. Підстави виникнення майнових прав та майнових обов'язків у сфері господарювання. Цінні папери в господарській діяльності. Особливості корпоративних прав учасників суб'єктів господарювання
МІНІМАЛЬНІ РОЗМІРИ СТАТУТНИХ ФОНДІВ ДЕЯКИХ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Право на майно, що підлягає державній реєстрації, виникає з дня реєстрації цього майна або відповідних прав на нього, якщо інше не встановлено законом.
§ 2. Правові режими майна суб'єктів господарювання
Право господарського відання
Правом оперативного управління
§ 3. Особливості правового режиму державного та комунального майна. Правовий статус Фонду державного майна. Приватизація як особливий вид набуття права власності
§ 4. Правовий режим використання природних ресурсів у сфері господарювання
§ 5. Правове регулювання відносин, пов'язаних із правом промислової власності. Об'єкти права промислової власності
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБ'ЄКТІВ ПРАВА ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ
Розділ 5 ГОСПОДАРСЬКІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
1.1. Поняття господарських зобов'язань
1.2. Види господарських зобов'язань
1.3. Підстави виникнення господарських зобов'язань
§ 2. Господарські договори
2.1. Порядок укладання господарських договорів Загальний порядок укладання господарських договорів
Попередній договір
Договори за державним замовленням
Особливості укладання господарських договорів на основі вільного волевиявлення сторін, зразкових і типових договорів
Особливості укладання господарських договорів на біржах, ярмарках та публічних торгах
Укладання організаційно-господарських договорів
Укладання господарських договорів за рішенням суду
Порядок зміни та розірвання господарських договорів
§ 3. Виконання і припинення господарських зобов'язань
Виконання часткових і солідарних зобов'язань
Місце виконання господарського зобов'язання
Виконання грошових зобов'язань
3.1. Забезпечення виконання господарських зобов'язань
Неустойка
Порука
Гарантія
Застава
Притримання
Загальногосподарські (публічні) гарантії виконання зобов'язань
Припинення господарського зобов'язання виконанням або зарахуванням
Припинення господарського зобов'язання за згодою сторін чи в разі поєднання його сторін в одній особі
Припинення господарського зобов'язання в разі неможли- вості виконання
Розділ 6 ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ЗАХИСТ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
§ 1. Поняття і види юридичної відповідальності суб'єктів господарської діяльності
Підстави юридичної відповідальності
§ 2. Поняття, ознаки та функції господарсько-правової відповідальності. Господарські правопорушення
Господарське правопорушення
§ 3. Види господарсько-правових санкцій
Відшкодування збитків як вид господарських санкцій
Штрафні санкції
Оперативно-господарські санкції
§ 4. Поняття захисту прав та законних інтересів учасників господарських правовідносин, його форми та способи
§ 5. Господарські суди, третейські суди та міжнародні арбітражі. Порядок виконання судових рішень
Розділ 7 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКРУТСТВА
§ 1. Поняття банкрутства
1.1. Боржник і кредитор (кредитори)
Грошові зобов'язання
Базовий розмір грошових вимог
Спірність вимог
Строк несплати
Наявність виконавчого провадження
Кредитори
1. Кредитори-ініціатори
2. Вимушені кредитори
3. Заставні кредитори
4. Поточні кредитори (кредитори поточної заборгованості)
5. Привілейовані кредитори
6. Конкурсні (реєстрові) кредитори
7. Кредитори погашеної заборгованості
1.2. Заходи щодо запобігання банкрутству боржника та позасудові процедури
§ 2. Провадження у справах про банкрутство
2.1. Учасники провадження у справах про банкрутство
2.1.1. Сторони у справах про банкрутство
2.1.2. Боржник
2.1.3. Кредитори (комітет кредиторів)
2.1.4. Арбітражний керуючий
2.1.5. Власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника
2.1.6. Державний орган з питань банкрутства
2.1.7. Державна госпрозрахункова установа - Агентство з питань банкрутства
2.1.8. Представник працівників боржника
2.1.9. Заінтересовані особи стосовно до боржника
2.1.10. Інвестори
§ 3. Процедури, що застосовуються до неплатоспроможного боржника
3.1. Розпорядження майном боржника
3.2. Мирова угода
3.3. Санація (відновлення платоспроможності) боржника
3.4. Ліквідація банкрута
Розділ 8 ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
§ 1. Поняття економічної конкуренції. Законодавство про захист економічної конкуренції
§ 2. Прояви порушення законодавства щодо економічної конкуренції. Правовий статус природних монополій
§ 3. Прояви недобросовісної конкуренції. Поняття і захист комерційної таємниці
§ 4. Правовий статус Антимонопольного комітету України
§ 5. Обмеження щодо демпінгового та субсидованого імпорту та інших порушень конкуренції в зовнішньоекономічній діяльності в Україні
Розділ 9 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
§ 1. Поняття, суб'єкти та принципи зовнішньоекономічної діяльності
1.1. Поняття та суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності
Поняття зовнішньоекономічної діяльності
1.2. Види зовнішньоекономічної діяльності
1.3. Принципи зовнішньоекономічної діяльності
Принцип суверенітету народу України
Принцип свободи зовнішньоекономічного підприємництва,
Принцип юридичної рівності і недискримінації
Принцип верховенства закону
Принцип захисту інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
Принцип еквівалентності обміну
§ 2. Зовнішньоекономічний договір (контракт)
2.1. Поняття та порядок укладення зовнішньоекономічного договору (контракту)
Експорт (експорт товарів)
Імпорт (імпорт товарів)
2.2. Форма зовнішньоекономічного договору (контракту)
2.3. Порядок обліку (реєстрації) зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
2.4. Загальна характеристика Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів
§ 3. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Верховна Рада України
Кабінет Міністрів України:
Національний банк України:
Центральний орган виконавчої влади
Державна митна служба України:
Антимонопольний комітет України:
Органи місцевого управління зовнішньоекономічною діяльністю.
3.1. Ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
ліцензуванням зовнішньоекономічних операцій
Автоматичне ліцензування
Неавтоматичне ліцензування
Ліцензування експорту товарів
Ліцензування імпорту товарів
§ 4. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Митний контроль
Митне оформлення
Декларування
Тимчасова та неповна декларація
Періодична митна декларація
Вантажна митна декларація
Облік суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в митних органах.
Розділ 10 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. СТАТУС ВІЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН В УКРАЇНІ
§ 1. Поняття інвестиційної діяльності в Україні
§ 2. Види інвестиційної діяльності. Роль інноваційних технологій у розвитку економіки України
Капітальні інвестиції
Фінансова інвестиція
Реінвестиція
§ 3. Правовий режим іноземного інвестування. Інвестування за межі України
§ 4. Державне сприяння інвестиційній діяльності. Правове становище концесій
§ 5. Правовий режим вільних економічних зон
Розділ 11 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
§ 1. Поняття та види фінансових послуг
правове забезпечення окремих видів фінансових послуг
1.2. Договір про надання фінансових послуг
1.3. Умови створення та діяльності фінансових установ
1.4. Запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
§ 2. Державне регулювання ринків фінансових послуг
2.1. Органи, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг
§ 3. Правовий статус окремих фінансових установ
3.1. Банки
3.2. Кредитні спілки
3.3. Страхові компанії
3.4. Інвестиційні фонди і компанії
3.5. Довірчі товариства
Розділ 12 ПРАВОВІ ЗАСАДИ КОНТРОЛЮ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
§ 1. Поняття та елементи контролю
Фінансовий контроль
Основними завданнями господарського контролю
функцій контролю
Методи контролю
Предметом контролю
Інвентаризація
Економічний аналіз
Перевірка виконання прийнятих рішень
Письмові пояснення
§ 2. Види контролю та система правоохоронних та правозастосовних органів, які мають право здійснювати контроль за діяльністю суб'єктів господарювання
Державний контроль
Контроль органів місцевого самоврядування
Незалежний (аудиторський) контроль
Контроль власника
Галузевий контроль
Позагалузевий контроль
Внутрішньогосподарський контроль
Попередній контроль
Поточний контроль
Наступний контроль
Документальний контроль
Фактичний контроль
Слідство
Лічильна перевірка звітності
Господарський спір
Обстеження
§ 3. Форми контролю за законодавством України
Перевірка
Ревізія
Повні ревізії
Часткові, або вибіркові, ревізії
Фактична ревізія
Комплексні ревізії
Превентивні
Поточні контрольні перевірки
Тематична перевірка
Словник-довідник
Господарське право України:
  1. ОНЮА. Шпагралка по господарському праву України. 2011 - 2011 год
  2. ОНЮА. Шпагралка по господарському праву України2011 - 2011 год
  3. Волкобой И.. Шпаргалки по Гражданскому праву Украины (общая часть), 2009 - 2009 год
  4. Лещенко О.А.. Лекції по господарському законодавству України. ОНЮА, 2009 - 2009 год
  5. Невідомий. Господарське право України. 2006 - 2006 год
  6. Мельник О. О.. Господарське право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ,2005. - 208 с. - 2005 год
  7. Ярошенко І. С.. Цивільне процесуальне право: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ,2003. - 159 с. - 2003 год
  8. Саниахметова Н.А.. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХУчебное пособие. Харьков "Одиссей" 2000 - 2000 год
  9. Щербина В. С.. Господарське право: Підручник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер,.2005 - 592 с - .200 год
© 2014-2022  ibib.ltd.ua