Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Мачуський В. В., Постульга В. Є.. Господарське законодавство: Навч. посіб. - К.: КНЕУ,2004. - 275 с., 2004 - перейти до змісту підручника

§ 1. Поняття інвестиційної діяльності в УкраїніОдним із пріоритетних напрямків визначення економічної політики держави є згідно із Господарським кодексом діяльність, спрямована на створення суб'єктам господарювання необхідних умов для залучення і концентрації коштів на потреби розширеного відтворення основних засобів виробництва, переважно в галузях, розвиток яких визначено як пріоритет структурно-галузевої політики, а також забезпечення ефективного і відповідального використання цих коштів та здійснення контролю за ним, тобто інвестиційна політика.
Активізація інвестиційної діяльності та значне нарощування обсягів інвестицій є актуальним завданням держави.
Державна інвестиційна політика може провадитися двома способами:
здійснення державних інвестицій;
створення механізмів, які сприяють підвищенню надійності приватних інвестицій, у тому числі через надання державних гарантій .
Відповідно до Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо збільшення надходжень інвестицій в економіку України» від 22 лютого 2001 р. № 108 забезпечення збільшення надходжень інвестицій в економіку України визначено одним із пріоритетних напрямів діяльності Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади.
Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 р. № 1801 затверджена Програма розвитку інвестиційної діяльності на 2002-2010 роки, яку ухвалено відповідно до Указу Президента України «Про заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні» від 12 липня 2001 р.
Для активізації інвестиційної діяльності згідно з Програмою слід:
знизити рівень державного регулювання підприємниць- кої діяльності та забезпечити стабільність відповідного законодавства;
усунути неоднозначність трактування нормативно-правових актів та завершити судову реформу;
удосконалити нормативну базу з питань реалізації прав власності;
завершити адміністративну реформу, забезпечити публічність та прозорість у прийнятті рішень органами влади і в результаті подолати бюрократизм та вияви корупції;
запровадити ефективні методи корпоративного управління;
сприяти розвиненості ринків капіталу, першою чергою банківського сектору, фондового та страхового ринків;
знизити податкове навантаження;
забезпечити стабільність політичного середовища;
активізувати діяльність зі створення позитивного іміджу держави.
Кардинальні зміни суспільно-економічного устрою держави обумовлюють проведення структурних реформ у всіх галузях економіки. Це викликає потребу залучення відповідних майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, у результаті якої створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект. Такі цінності мають назву інвестицій. Ними можуть бути:
кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери;
рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди, устаткування та інші матеріальні цінності);
майнові права, що випливають з авторського права, досвід та інші інтелектуальні цінності;
сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної документації, навиків та виробничого досвіду, необхідних для організації того чи того виду виробництва, але не запатентованих (ноу-хау);
права користування землею, водою, ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права;
інші цінності.
Правове регулювання діяльності, пов'язаної з інвестиціями, здійснюється нормами Закону України «Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня 1991 р. Згідно з цим законом інвестиційною діяльністю є сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій.
Суб'єктами (інвесторами й учасниками) інвестиційної діяльності можуть бути громадяни і юридичні особи України та інших держав, а також держави .
Інвестори - суб'єкти інвестиційної діяльності, які приймають рішення про вкладення власних, позичкових і залучених майнових та інтелектуальних цінностей в об'єкти інвестування. Інвестори можуть виступати як вкладники, кредитори, покупці, а також виконувати функції будь-якого учасника інвестиційної діяльності .
Учасниками інвестиційної діяльності можуть бути громадяни та юридичні особи України, інших держав, які забезпечують реалізацію інвестицій як виконавці замовлень або на підставі доручення інвестора.
Інвестиційна діяльність може здійснюватись на основі спільного інвестування, здійснюваного громадянами та юридичними особами України, інших держав.
Правовою формою реалізації інвестицій можна визнати укладення інвестиційного договору. Під останнім розуміється договір, однією стороною якого є інвестор, а другою - сторона, що приймає інвестиції, - реципієнт (фізична або юридична особа - як існуюча, так і така, що спеціально створена інвестором, а також держава), що регулює відносини з приводу довготермінового вкладення майна, майнових прав і інших цінностей, що мають ринкову вартість (у визначеному вигляді, формі і кількості), в обраний об'єкт інвестування (реальний, фінансовий або інтелектуальний), передбачені законодавством України з метою отримання прибутку і мають ризикований характер .
Деякі інвстиційні договори підлягають державній реєстрації (наприклад, іноваційні).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 1. Поняття інвестиційної діяльності в Україні"
 1. Зміст
  інвестиційної діяльності. Статус вільних економічних зон в Україні 201 § 1. Поняття інвестиційної діяльності в Україні 201 § 2. Види інвестиційної діяльності. Роль інноваційних технологій у розвитку економіки України 204 § 3. Правовий режим іноземного інвестування. Інвесту- вання за межі України 209 § 4. Державне сприяння інвестиційній діяльності. Правове становище концесій 213 § 5. Правовий
 2. 3. Аналіз резервів зниження собівартості продукції
  поняття, які закріплені у положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку і пов'язані з даним напрямком аналізу. Серед них найважливіші такі. Операційні витрати - всі витрати, які пов'язані з основною діяльністю підприємства, а також з усіма іншими видами діяльності (за винятком діяльності, яка належить, згідно з відповідними П(С)БО, до інвестиційної та фінансової діяльності, а саме - витрат на
 3. Тема 25. Адміністративно-правове забезпечення управління фінансами і кредитуванням
  поняття, особливості. Адміністративна відповідальність за адміністративні проступки у сфері фінансів. Правовими засадами здійснення управління фінансами і кредитуванням є закони "Про бюджетну систему України", "Про систему оподаткування", "Про державну податкову службу", "Про Рахункову палату", "Про податок на додану вартість", "Про банки і банківську діяльність", "Про порядок здійснення
 4. § 3. Поняття та система господарського законодавства
  поняття законодавства акти законодавчих органів і підзаконні акти (акти органів управління та ін.). Вузьке - акти законодавчих органів і постанови парламенту про надання цим законам чинності. Слід зауважити, що широке розуміння законодавства принижує роль закону, об'єднуючи в одне ціле закони і підзаконні акти. Р. З. Лівшиц наголошує, що широке розуміння законодавства - це шлях розмивання
 5. 4. Правовий режим іноземного інвестування: поняття та види іноземних інвестицій, правове становище іноземного інвестора, об'єкти та форми іноземного інвестування, державне регулювання іноземного інвестування і гарантії захисту іноземних інвестицій.
  інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту. Іноземні інвестиції можуть здійснюватися у вигляді: іноземної валюти, що визнається конвертованою Національним банком України; валюти України - при реінвестиціях в об'єкт первинного інвестування чи в будь-які інші об'єкти інвестування відповідно до законодавства України за
 6. Поняття, класифікація цінних паперів і операцій з ними
  діяльності на ринку цінних паперів : торгівлю цінними паперами - укладання цивільно-правових угод з цінними паперами, які передбачають оплату цінних паперів проти їх поставки новому власнику за рахунок своїх клієнтів (брокерська діяльність) або від свого імені та за свій рахунок (дилерська діяльність); депозитарну діяльність - діяльність з надання послуг щодо зберігання цінних паперів та/або
 7. 1. Сутність валютних операцій
  поняття: валютні цінності - валюта України, іноземна валюта, платіжні документи, що виражені в іноземній валюті; валюта України (гривня) - грошові знаки у формі банкнот, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу; іноземна валюта -
 8. 2. Загальні вимоги до обліку операцій в іноземній валюті
  поняття: Офіційний валютний курс - курс валюти, офіційно встановлений Національним банком України як уповноваженим органом держави. Ринковий (комерційний) курс - курс, який установлюється банком для проведення операцій купівлі-продажу іноземної валюти. Курсова різниця - різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти за різних валютних курсів. Операції з іноземною валютою за
 9. Аналіз ефективності інвестиційної діяльності
  поняття почало зустрічатися в економічній літературі країн Східної Європи та СНД, що пояснюється зміною системи господарювання і переходом до ринкових відносин. Термін «інвестиції» походить від латинського слова «invest» , що означає «вкладати». У минулому більшість авторів трактувала поняття «інвестиції» як сукупність затрат, що реалізуються у формі довгострокових вкладень у галузі народного
 10. 2. Індикативні ціни
  поняття індикативної ціни товару й мінімальної (або довідкової) ціни товару. Індикативною ціною (далі - ІЦ) є мінімально допустима контрактна ціна на товари походженням з України, яка відповідає ціні, що склалася або складається на відповідний товар на ринку експорту або імпорту на момент здійснення експортної операції з урахуванням умов постачання та умов здійснення розрахунків, обумовлених
© 2014-2022  ibib.ltd.ua