Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
Наступна »
Мачуський В. В., Постульга В. Є.. Господарське законодавство: Навч. посіб. - К.: КНЕУ,2004. - 275 с., 2004 - перейти до змісту підручника

ЗмістВступ 6
РОЗДІЛ 1. Основи правового регулювання господарської діяльності 7
§ 1. Поняття та види господарської діяльності 7
§ 2. Поняття та види господарських відносин 14
§ 3. Поняття та система господарського законодавства 18
РОЗДІЛ 2. Засади державного регулювання господарської діяльності 26
§ 1. Роль держави в регулюванні господарської діяльності та в організації і забезпеченні функціонування державного сектору економіки 26
§ 2. Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності 31
§ 3. Державна реєстрація суб'єктів господарської діяльності 35
§ 4. Засоби державного регулювання господарської діяльно- сті. Державна підтримка господарської діяльності 39
РОЗДІЛ 3. Суб'єкти господарювання 48
§ 1. Поняття та види суб'єктів господарювання 48
§ 2. Поняття та види підприємств. Об'єднання підприємств 54
§ 3. Поняття та види господарських товариств 61
§ 4. Особливості правового статусу інших суб'єктів госпо- дарювання 64
РОЗДІЛ 4. Майнові засади господарювання 67
§ 1. Підстави виникнення майнових прав та майнових обов'язків у сфері господарювання. Цінні папери в господарсь- кій діяльності. Особливості корпоративних прав учасників суб'єктів господарювання 67
§ 2. Правові режими майна суб'єктів господарювання 74
§ 3. Особливості правового режиму державного та комунального майна. Правовий статус Фонду державного майна. Приватизація як особливий вид набуття права власності 76
§ 4. Правовий режим використання природних ресурсів у сфе- рі господарювання 79
§ 5. Правове регулювання відносин, пов'язаних із правом промислової власності. Об'єкти права промислової власності 82
РОЗДІЛ 5. Господарські зобов'язання 85
§ 1. Загальні положення про господарські зобов'язання 85
§ 2. Господарські договори 90
§ 3. Виконання і припинення господарських зобов'язань 96
РОЗДІЛ 6. Юридична відповідальність суб'єктів господарської діяльності. Захист прав і законних інтересів суб'єктів господарювання 106
§ 1. Поняття і види юридичної відповідальності суб'єктів господарської діяльності 106
§ 2. Поняття, ознаки та функції господарсько-правової відповідальності. Господарські правопорушення 110
§ 3. Види господарсько-правових санкцій 113
§ 4. Поняття захисту прав та законних інтересів учасників господарських правовідносин, його форми та способи 119
§ 5. Господарські суди, третейські суди та міжнародні арбіт- ражі. Порядок виконання судових рішень 122
РОЗДІЛ 7. Правове регулювання банкрутства 128
§ 1. Поняття банкрутства 128
§ 2. Провадження у справах про банкрутство 134
§ 3. Процедури, що застосовуються до неплатоспроможного боржника 144
РОЗДІЛ 8. Правовий захист економічної конкуренції 150
§ 1. Поняття економічної конкуренції. Законодавство про захист економічної конкуренції 150
§ 2. Прояви порушення законодавства щодо економічної конкуренції. Правовий статус природних монополій 152
§ 3. Прояви недобросовісної конкуренції. Поняття і захист комерційної таємниці 159
§ 4. Правовий статус Антимонопольного комітету України 164
§ 5. Обмеження щодо демпінгового та субсидованого імпорту та інших порушень конкуренції в зовнішньоекономічній діяль-
ності в Україні 168
РОЗДІЛ 9. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності 172
§ 1. Поняття, суб'єкти та принципи зовнішньоекономічної діяльності 172
§ 2. Зовнішньоекономічний договір (контракт) 178
§ 3. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 186
§ 4. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 192
РОЗДІЛ 10. Правове регулювання інвестиційної діяльності. Статус вільних економічних зон в Україні 201
§ 1. Поняття інвестиційної діяльності в Україні 201
§ 2. Види інвестиційної діяльності. Роль інноваційних технологій у розвитку економіки України 204
§ 3. Правовий режим іноземного інвестування. Інвесту- вання за межі України 209
§ 4. Державне сприяння інвестиційній діяльності. Правове становище концесій 213
§ 5. Правовий режим вільних економічних зон 216
РОЗДІЛ 11. Правове регулювання ринку фінансових послуг 219
§ 1. Поняття та види фінансових послуг 219
§ 2. Державне регулювання ринків фінансових послуг 230
§ 3. Правовий статус окремих фінансових установ 234
РОЗДІЛ 12. Правові засади контролю господарської діяльності 239
§ 1. Поняття та елементи контролю 239
§ 2. Види контролю та система правоохоронних та право- застосовних органів, які мають право здійснювати контроль за діяльністю суб'єктів господарювання 244
§ 3. Форми контролю за законодавством України 251
Словник-довідник 258
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Зміст"
 1. 3.Види обліку в комерційних банках.
  зміст внутрішньої звітності, а також строки її подання на різні рівні управління. При організації управлінського обліку повинна забезпечуватися ідентичність інформації і розрахунків, здійснених на основі фінансового обліку. Податковий облік ведеться з метою накопичення даних про валові доходи та валові витрати відповідно до чинного законодавства і використовується для складання податкової
 2. Роль, значення обліку в комерційних банках та основи його організації.
  зміст здійснених операцій і докладно записувати їх; - описувати операції в часовому вираженні; - підбивати підсумки виконаних операцій згідно з принципами міжнародних стандартів обліку. На сучасному етапі розвитку банківської системи України постає завдання створення системи внутрішнього контролю банку, яка б охоплювала політику та процедури кожної банківської установи, сприяючи її успішній
 3. 3. Порядок відкриття і режим функціонування платіжних рахунків
  Банки ретельно підходять до процедури відкриття поточного рахунку. Зміст процедури залежить від категорії клієнта - суб'єкт господарської діяльності або, фізична особа. Для відкриття рахунку підприємство надає банку такі документи: заявку на відкриття поточного рахунку; копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі державної виконавчої влади або в іншому органі, уповноваженому здійснювати
 4. Економічний зміст депозитних операцій
  Вклади (депозити) - це грошові кошти, які внесені у банк клієнтами, зберігаються на їх рахунках і використовуються відповідно з укладеною угодою і банківським законодавством. Депозити, що застосовуються у практиці сучасних банків, відрізняються в залежності від строку, умов внесення і вилучення коштів, сплати відсотків, а також можливостей отримання пільг за активними операціями з банками та
 5. Облікові депозитні операції та методика їх здійснення.
  В аналітичному обліку клієнта до наведених синтетичних рахунків відкриваються особові рахунки окремо за кожним типом ощадного вкладу чи строкового депозиту. В номер рахунку вносять параметри, що характеризують вид, тип вкладу, термін дії, строк закінчення угоди, тип контрагента, відсоткову станку І а ні Депозитна операція - це операція із залучення коштів на депозитні рахунки. Під час її
 6. 1. Визначте місце дисципліни в системі сучасного менеджменту організацій
  зміст. Управління персоналом базується також на теоріях, що стосуються відзначених вище аспектів людини. До них належать наступні концепції: 1 Економічні теорії, що охоплюють різні напрямки економічної науки. Це, насамперед, теорії ринку праці. Відображаючи процеси в області попиту на робочу силу і її пропозиції, вони допомагають пояснити ряд явищ у сфері управління персоналом. Висновки теорій
 7. Дайте характеристику основних концепцій управління персоналом, як науки
  зміст корпоративної політики в галузі управління персоналом до всіх лінійних керівників. Менеджери всіх рівнів, спеціалісти і рядові працівники повинні одержувати інформацію про тенденції розвитку фахових і кваліфікаційних потреб підприємства. Отже, концепція управління персоналом - це сукупність основних принципів, правил, цілей діяльності з персоналом, конкретизованих із урахуванням типу
 8. 1.2 Основні фінансові документи - їх значення для фінансового планування
  зміст, вимоги та інші методичні основи фінансової звітності на підприємствах України регламентовані новими Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р №87. Згідно з цим П(С)БО фінансова звітність складається з утворюючих єдине ціле взаємозалежних показників балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух
 9. 1. Формування цінової політики
  Особливості формування цінової політики торговельного підприємства. Розмір доходів торговельного підприємства, який отримується від різних видів діяльності, є функцією від обсягу проведення відповідних операцій (торговельних, виробничих, посередницьких) (О) та рівня цін, які встановлюються на них (Ц); Д=f(0, Ц). Обгрунтування визначення цін на товари (продукцію, роботи, послуги) підприємства
 10. Екологічне право та екологічне законодавство
  змісту (дозволити, обмежити, забо-ронити відповідно до потреб природи). Величезне значення має проблема співвідношення між системою екологічного права (в нашому розумінні права природи) і системою екологічного законодавства. Екологічне право - це відображення прав природи, яких вона не може бути позбавлена під будь-яким приводом. Це її життєве право, від якого залежить і добробут людей.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua