Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельное право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Мачуський В. В., Постульга В. Є.. Господарське законодавство: Навч. посіб. - К.: КНЕУ,2004. - 275 с., 2004 - перейти до змісту підручника

КредиториЗі змісту ст. 210 ГК і ст. 1 Закону можна зробити висновок, що кредиторами неплатоспроможних боржників є юридичні та фізичні особи, територіальна громада або держава, які мають підтверджені відповідно до законодавства вимоги до боржника щодо грошових зобов'язань, включаючи кредиторів, вимоги яких повністю або частково забезпечені заставою. Правами кредиторів щодо неплатоспроможних боржників користуються також визначені законом органи справляння податків, зборів (обов'язкових платежів).
У процедурі банкрутства, як правило, бере участь не один кредитор. У разі якщо до одного боржника мають грошові вимоги одночасно два або більше кредиторів, вони утворюють збори (комітет) кредиторів відповідно до вимог Закону.
Закон розрізняє тільки два види кредиторів: конкурсні кредитори і поточні кредитори. Між тим у літературі існують різні погляди стосовно підстав для класифікації кредиторів. Найбільш прийнятною видається класифікація кредиторів, запропонована Б. М. Поляковим.
Б. М. Поляков робить висновок про наявність семи видів кредиторів: ініціатори, вимушені, заставні, кредитори поточної заборгованості, привілейовані, реєстрові (конкурсні), кредитори погашеної заборгованості.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Кредитори"
 1. 4. План рахунків і принципи його побудови
  План рахунків бухгалтерського обліку банків України (далі - План рахунків) - це систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку, що використовується для детальної та повної реєстрації всіх банківських операцій з метою забезпечення потреб складання фінансової звітності. План рахунків розроблено відповідно до загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів і міжнародних стандартів та
 2. Роль, значення обліку в комерційних банках та основи його організації.
  Сучасний етап економічного розвитку України характеризується створенням власної економіки ринкового спрямування. Певна річ, успішним ринковим перетворенням мають відповідати економічні важелі управління, адекватні механізмам ринкових перетворень. Серед них визначальним є банківська система, яка забезпечує проведення комплексних грошових операцій через системи платежів та розрахунків, поза якими
 3. Сутність кредитних операцій. Документальне оформлення видачі кредиту.
  Згідно з Законом України "Про банки і банківську діяльність" банком можуть надаватись такі види кредитів: 1) кредити юридичним та фізичним особам у національній та іноземній валютах; 2) міжбанківські кредити. Кредитом називається будь-яка угода між банком та контрагентом (клієнтом або іншим банком), згідно з якою банк за винагороду надає кошти у розпорядження контрагента на умовах строковості та
 4. Критерії незалежності Центрального банка
  Участь держави в капiталi ЦБ. Наприклад, капiтал ФРС США належить федеральним резервним банкам, а Нiмецького Федерального банку - державi. Але оскiльки НФБ називають самим незалежним, те даний показник не единий показник незалежностi, а лише один iз критерів. Призначення керiвництва ЦБ (або урядом - Росiя, ФРН, США, Японiя; або Радою Керуючих ЦБ - Iталiя). Право держава на втручання в ДКП
 5. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  Глава 6. Забезпечення прав і свобод громадян у сфері виконавчої влади - стратегічна - орієнтація розвитку і реформування ад- г міністративного законодавства Той факт, що виконавча влада, у порівнянні із законодавчою та судовою владами, найбільш наближена до забезпечення потреб людини і є тією владою, з якою особа має ті або інші контакти практично повсякденно, вимагає суттєвого
 6. 6. ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВОПРЕЕМСТВО
  В случае выбытия одной из сторон или третьих лиц в спорном или установленном судебным актом арбитражного суда правоотношении арбитражный суд производит замену этой стороны ее правопреемником и указывает на это в судебном акте. Процессуальное правопреемство означает переход процессуальных прав и обязанностей от одного лица к другому в связи С материальным правопреемством. Основанием для
 7. 1. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ИСКОВОГО ПРОИЗВОДСТВА. ОТЛИЧИЕ ЕГО ОТ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ ИЗ АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ИНЫХ ПУБЛИЧНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ И ОТ ПРОИЗВОДСТВА ПО ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ДЕЛ
  Исковое производство - урегулированная нормами процессуального права деятельность суда по рассмотрению и разрешению споров о субъективном праве или охраняемом законом интересе, возникающих из гражданских и других правоотношений . Споры, возникающие из правоотношений, урегулированных различными отраслями права, многообразны. Общим для этих дел является процессуальное равноправие субъектов спора -
 8. 1. КОМПЕТЕНЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ. СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ КОМПЕТЕНЦИИ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ РФ. СУДЕБНЫЙ ИММУНИТЕТ
  Арбитражные суды в Российской Федерации рассматривают также дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной эко-номической деятельности, сучастием иностранных органи-заций, международных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательс-кую и иную экономическую деятельность (далее - иностран-ные лица), в
 9. Подзаконные акты как источники арбитражного процессуального права:
  1. Указы Президента РФ и постановления Правительства РФ. В качестве примера постановления Правительства РФ как источника арбитражного процессуального права можно отметить постановление от 17 февраля 1998 г. № 202 «О государственном органе по делам о банкротстве и финансовому оздоровлению», изданное в связи с введением в действие с 1 марта 1998 г. Федерального закона «О несостоятельности
 10. 3. Стороны в арбитражном процессе, их права и обязанности. Замена ненадлежащего ответчика
  В соответствии со ст. 44 АПК сторонами в деле являются истец и ответчик. В качестве истцов рассматриваются организации или граждане, предъявившие иск в своих интересах или в интересах которых предъявлен иск. Ответчиками являются организации и граждане, к которым предъявлено исковое требование. Сторонами в арбитражном процессе могут быть организации независимо от формы собственности;
© 2014-2020  ibib.ltd.ua