Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу ( контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Мачуський В. В., Постульга В. Є.. Господарське законодавство: Навч. посіб. - К.: КНЕУ,2004. - 275 с., 2004 - перейти до змісту підручника

2.2.6. Казенне підприємствоВідповідно до ст. 76 ГК казенні підприємства створюються в галузях народного господарства, в яких:
1) законом дозволено здійснення господарської діяльності лише державним підприємствам;
2) основним (понад п'ятдесят відсотків) споживачем продукції (робіт, послуг) виступає держава;
3) за умовами господарювання неможлива вільна конкуренція товаровиробників чи споживачів;
4) переважним (понад п'ятдесят відсотків) є виробництво су- спільно необхідної продукції (робіт, послуг), яке за своїми умовами і характером потреб, що ним задовольняються, як правило, не може бути рентабельним;
5) приватизацію майнових комплексів державних підприємств заборонено законом.
Казенне підприємство створюється за рішенням Кабінету Міністрів України. У рішенні про створення казенного підприємства визначаються обсяг і характер основної діяльності підприємства, а також орган, до сфери управління якого входить підприємство, що створюється. Реорганізація і ліквідація казенного підприємства провадяться відповідно до вимог Кодексу за рішенням органу, до компетенції якого належить створення даного підприємства.
Майно казенного підприємства закріплюється за ним на праві оперативного управління в обсязі, зазначеному в статуті підприємства.
Казенне підприємство здійснює господарську діяльність відповідно до виробничих завдань органу, до сфери управління якого воно входить.
Водночас казенне підприємство самостійно організовує виробництво продукції (робіт, послуг) і реалізовує її за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено законом.
Орган, до сфери управління якого входить казенне підприємство, здійснює контроль за використанням та збереженням належного підприємству майна і має право вилучити в казенного підприємства майно, яке не використовується або використовується не за призначенням, та розпорядитися ним у межах своїх повноважень.
Казенне підприємство не має права відчужувати або іншим способом розпоряджатися закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів, без попередньої згоди органу, до сфери управління якого воно входить.
Казенне підприємство відповідає за своїми зобов'язаннями лише коштами, що перебувають у його розпорядженні. У разі недостатності зазначених коштів держава в особі органу, до сфери управління якого входить підприємство, несе повну субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями казенного підприємства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2.2.6. Казенне підприємство"
 1. Тема 3. Суб'єкти адміністративного права
  казенними підприємствами" та ін. (див.рекомендовану літературу). Установи - це колективні утворення, які мають права юридич- 22 ної особи, виконують соціально-культурні та адміністративно-політичні функції (див.: Основи законодавства України про культуру, Основи законодавства України про охорону здоров'я, закони України: "Про національний архів і архівні установи", "Про музеї та музейну справу",
 2. Тема 22. Адміністративно-правове забезпечення управління економічною сферою
  казенним підприємством", "Про затвердження Положення про порядок передачі об'єктів права державної власності", "Про управління державними корпоративними правами", "Про утворення Державного департаменту продовольства", "Про утворення Державної пробірної служби та казенних підприємств пробірного контролю", "Про затвердження переліку органів ліцензування", "Про запровадження ліцензії єдиного зразка
 3. 8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"
  казенним підприємством: По станова КМУ від 22 липня 1998 р. // Офіційний вісник Ук раїни. - 1998. - М ЗО. - Ст. 1120. 434. Про прикордонний режим: Постанова КМУ від 27 липня 1998 р. // Офіційний вісник України. - 1998. - № ЗО. - Ст. 1126. 435. Про контрольовані прикордонні райони: Постанова КМУ від З серпня 1998 р. // Офіційний вісник України. - 1998. - №31. - Ст. 1168. 436. Про затвердження
 4. 16.Правове становище казенного та комунальних унітарних підприємств.
  казенні підприємства створюються у галузях народного господарства, в яких: законом дозволено здійснення господарської діяльності лише державним підприємствам; основним (понад п'ятдесят відсотків) споживачем продукції (робіт, послуг) виступає держава; за умовами господарювання неможлива вільна конкуренція товаровиробників чи споживачів; переважаючим (> 50%) є виробництво суспільно необхідної
 5. 19.Види та організаційні форми підприємств.
  казенне) підприємство, що діє на основі державної власності; - підприємство, засновані на змішаній формі власності (на базі об'єднання майна різних форм власності). У разі якщо в статутному фонді підприємства іноземна інвестиція становить не менш як десять відсотків, воно визнається підприємством з іноземними інвестиціями. Підприємство, в статутному фонді якого іноземна інвестиція становить сто
 6. 38. Особливості оренди майна за ЗУ «Про оренду державного та комунального майна».
  казенних підприємств; цілісні майнові комплекси структурних підрозділів казенних підприємств, що *...*; об'єкти держ. власності, що мають загальнодержавне значення і не підлягають приватизації відповідно до ЗУ "Про приватизацію держ. майна" (крім пам'яток культурної спадщини), а також об'єкти, включені до переліку об'єктів права держ. власності, що не підлягають приватизації, затвердженого ЗУ "Про
 7. § 2. Види контролю та система правоохоронних та правозастосовних органів, які мають право здійснювати контроль за діяльністю суб'єктів господарювання
  казенних) підприємствах (установах і організаціях) відповідно до чинного законодавства на рівні штатних ревізорів. Контроль власника здійснюється з його ініціативи органом (міністерством, державним комітетом, акціонерним виробничим об'єднанням), якому підпорядковане підприємство на правах власності згідно з законодавчими актами. Іще раз зазначимо, що в підґрунтя класифікації видів контролю можуть
 8. 3. Правове становище державних та комунальних унітарних підприємств.
  казенні підприємства. Відповідно до статті 74 ГК України державне комерційне підприємство є суб'єктом підприємницької діяльності, діє на основі статуту на принципах підприємництва та несе відповідальність за наслідки своєї діяльності усім належним йому на праві господарського відання майном згідно з ГК України та іншими законами, прийнятими відповідно до нього. Статутний фонд державного
 9. 5. Правовий режим майна підприємств.
  казенного підприємства є: державне майно, передане підприємству відповідно до рішення про його створення; кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг) підприємства; цільові кошти, виділені з Державного бюджету України; кредити банків; частина доходів підприємства, одержаних ним за результатами господарської діяльності, передбачена статутом; інші джерела, не
 10. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  казен- 295 них) підприємств, які потребують особливого режиму функціонування. Закон "Про господарські товариства" залишається базовим при створенні майбутнього законодавчого акту про суб'єкти підприємництва та ділове партнерство. Цей акт повинен чітко визначити правовий статус всіх видів господарських товариств та інших типів ділового партнерства. Регулювання так званих "вертикальних" відносин