Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України
СОДЕРЖАНИЕ:
Щербина В. С.. Господарське право: Підручник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер,.2005 - 592 с, .200

У підручнику відповідно до програми курсу висвітлено основні правові інститути Загальної частини господарського права, а також питання правового регулювання в окремих галузях господарювання (Особлива частина) на основі Господарського кодексу України та нового Цивільного кодексу України, а також інших нормативно-правових актів господарського законодавства України. Головну увагу зосереджено на правових питаннях господарської діяльності та управління нею.
Призначений для студентів і аспірантів, які вивчають курс господарського права, а також юрисконсультів, адвокатів, підприємців і всіх, хто цікавиться питаннями правового регулювання господарської діяльності.
Нормативні акти подано станом на 1 січня 2005 року.

Вступ
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
РОЗДІЛ ІПоняття, методи і система господарського права
ГЛАВА 1Господарські правовідносини та господарське право
§ 1. Предмет регулювання господарського права
§ 2. Господарські правовідносини, їх ознаки та види
§ 3. Методи господарського права
ГЛАВА 2Правові форми участі державиі місцевого самоврядуванняв регулюванні господарськоїдіяльності
§ 1. Основні напрями економічної політики держави
§ 2. Засоби державного регулювання господарської діяльності
§ 3. Особливості управліннягосподарською діяльністю у державномута комунальному секторах економіки
ГЛАВА 3Правові засади захисту економічної конкуренції
§ 1. Законодавство про захистекономічної конкуренції. Види порушеньзаконодавства про економічну конкуренцію
§ 2. Правове становище Антимонопольного комітету
§ 3. Контроль за концентрацією суб'єктів господарювання
§ 4. Відповідальність за порушеннязаконодавства про захистекономічної конкуренції
§ 5. Розгляд справпро порушення законодавствапро захист економічної конкуренції
ГЛАВА 4Господарське законодавство
§ 1. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства
§ 2. Нормативні актигосподарського законодавства:поняття і види
§ 3. Система господарського законодавства
РОЗДІЛ IIСуб'єкти господарських правовідносин
ГЛАВА 5Суб'єкти господарського права. Суб'єкти господарювання
§ 1. Поняття та види суб'єктів господарського права
§ 2. Утворення суб'єктів господарювання, їх державна реєстрація
§ 3. Припинення діяльності суб'єкта господарювання
ГЛАВА 6Правове становище підприємств
§ 1. Поняття підприємства як організаційної форми господарювання
§ 2. Види та організаційно-правові форми підприємств
§ 3. Організаційна структура та управління підприємством
§ 4. Правове становище державних підприємств
§ 5. Правове становище комунального унітарного підприємства
§ 6. Поняття, види та правове становище підприємств колективної власності
§ 7. Правове становище приватних та інших підприємств
ГЛАВА 7Правовий статус господарських товариств
§ 1. Поняття господарського товариства
§ 2. Види господарських товариств
§ 3. Майно та майнові права у господарському товаристві
§ 4. Права і обов'язки учасників господарського товариства
§ 5. Управління господарським товариством
ГЛАВА 8Правове становище об'єднань підприємств
§ 1. Поняття об'єднання підприємств
§ 2. Види та організаційно-правові форми об'єднань підприємств
§ 3. Функції та компетенціяоб'єднання підприємств. Управління об'єднанням підприємств
§ 4. Правовий статус промислово-фінансових груп
§ 5. Асоційовані підприємства та холдингові компанії
ГЛАВА 9Правовий статус громадянинаяк суб'єкта господарювання.Особливості правового статусуінших суб'єктів господарювання
§ 1. Правовий статус громадянина-підприємця
§ 2. Особливості правового статусу кредитних спілок у сфері господарювання
§ 3. Особливості правового статусу благодійнихта інших неприбуткових організаційу сфері господарювання
§ 4. Особливості правового статусу відокремлених підрозділів у сфері господарювання
РОЗДІЛ IIIМайнова основа господарювання
ГЛАВА 10Загальні засади майнових відносин у сфері господарювання
§ 1. Правовий режим майна суб'єктів господарювання
§ 2. Види майна суб'єктів господарювання та джерела його формування
§ 3. Право власності та похідні права(право господарського відання,право оперативного управління,право оперативного використання майна)у сфері господарювання
§ 4. Корпоративні права
ГЛАВА 11Правові засади приватизації державного та комунального майна
§ 1. Поняття і головні цілі приватизації. Законодавство про приватизацію
§ 2. Об'єкти приватизації
§ 3. Суб'єкти приватизації
§ 4. Приватизаційний процес
§ 5. Способи приватизації
§ 6. Договірні відносини приватизації
ГЛАВА 12Правовий режим цінних паперів у господарській діяльності
§ 1. Поняття та види цінних паперів
§ 2. Умови і порядок випуску та обігу цінних паперів
§ 3. Державне регулювання ринку цінних паперів
РОЗДІЛ IVГосподарські зобов'язання
ГЛАВА 13Загальні положення щодо господарських зобов'язань
§ 1. Поняття, види та підстави виникнення господарських зобов'язань
§ 2. Виконання господарськихзобов'язань, забезпечення виконаннягосподарських зобов'язань
§ 3. Припинення господарських зобов'язань
§ 4. Розірвання господарськихзобов'язань. Недійсність господарського зобов'язання
ГЛАВА 14Господарські договори
§ 1. Поняття та ознаки господарського договору
§ 2. Види господарських договорів
§ 3. Функції господарського договору
§ 4. Зміст і форма господарського договору
§ 5. Порядок укладання, зміни та розірвання господарських договорів
РОЗДІЛ VВідповідальність у господарсько-правових відносинах
ГЛАВА 15Основні засади господарсько-правової відповідальності
§ 1. Поняття, ознаки та принципи господарсько-правової відповідальності
§ 2. Підстави та межі господарсько-правової відповідальності
§ 3. Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності
§ 4. Відшкодування збитків у сфері господарювання
§ 5. Штрафні та оперативно-господарські санкції
§ 6. Адміністративно-господарські санкції
ГЛАВА 16Правове регулювання банкрутства
§ 1. Поняття банкрутства. Суб'єкти у відносинах банкрутства
§ 2. Організаційно-правові питання запобігання банкрутству
§ 3. Підстави для застосування банкрутства
§ 4. Провадження у справах про банкрутство
§ 5. Ліквідаційна процедура
§ 6. Мирова угода
РОЗДІЛ VIОсобливості правовогорегулювання в окремих галузяхгосподарювання
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
ГЛАВА 17Правове регулюваннягосподарсько-торговельноїдіяльності
§ 1. Правове регулювання матеріально-технічного постачання та збуту
§ 2. Правове регулювання контрактації сільськогосподарської продукції
§ 3. Правове регулювання енергопостачання
ГЛАВА 18Правове регулювання біржової торгівлі
§ 1. Поняття та юридичні ознаки біржі
§ 2. Функції, права та обов'язки біржі
§ 3. Види біржових угод
§ 4. Правила біржової торгівлі
§ 5. Правовий статус фондової біржі
ГЛАВА 19Правове регулюванняоренди та лізингу у сферігосподарювання
§ 1. Поняття договору оренди. Об'єкти оренди
§ 2. Сторони в договорі оренди
§ 3. Порядок укладання договору оренди
§ 4. Умови договору оренди
§ 5. Припинення договору оренди
§ 6. Правове регулювання лізингових операцій в Україні
ГЛАВА 20Правове регулювання іншихвидів господарсько-торговельноїдіяльності (бартер, зберіганняу товарному складі)
§ 1. Правове регулювання товарообмінних (бартерних) операцій
§ 2. Правове регулювання зберігання у товарному складі
ГЛАВА 21Правове регулювання комерційного посередництва(агентських відносин) у сфері господарювання
§ 1. Комерційне посередництво (агентська діяльність): поняття, види, суб'єкти
§ 2. Агентський договір: зміст, виконання та припинення
ГЛАВА 22Правове регулювання діяльності транспорту
§ 1. Види транспорту в Україні. Єдина транспортна система України
§ 2. Законодавство про транспорт
§ 3. Правове становище транспортних організацій
§ 4. Транспортні господарські договори
ГЛАВА 23Правове регулювання капітального будівництва
§ 1. Поняття капітального будівництва та джерела його фінансування
§ 2. Правове регулювання підрядних відносин у капітальному будівництві
ГЛАВА 24Правове регулюванняінвестиційної та інноваційноїдіяльності
§ 1. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності
§ 2. Державне регулювання інвестиційної діяльності
§ 3. Правові форми реалізації інвестиційної діяльності
§ 4. Особливості правового регулювання інноваційної діяльності
ГЛАВА 25Правове регулювання банківської діяльності
§ 1. Поняття, види та правовестановище банків. Банківські операції та їх види
§ 2. Поняття та види кредиту. Кредитний договір
§ 3. Порядок відкриття рахунків у банках
§ 4. Порядок та форми розрахунків у господарському обороті
ГЛАВА 26Правове регулювання страхової діяльності
§ 1. Поняття страхової діяльності. Законодавство про страхову діяльність
§ 2. Правове становище учасників страхової діяльності
§ 3. Державний нагляд за страховою діяльністю
ГЛАВА 2 7Правове регулювання цін та ціноутворення
§ 1. Поняття та функції ціни. Політика ціноутворення
§ 2. Види цін та порядок їх встановлення
§ 3. Правове регулювання контролюза додержанням дисципліни цін та відповідальність за її порушення
ГЛАВА 28Правові засади бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації
§ 1. Організація та веденнябухгалтерського обліку в господарських організаціях
§ 2. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності
§ 3. Фінансова звітність суб'єктів господарювання
§ 4. Статистична інформація суб'єктів господарювання
ГЛАВА 29Правові засади аудиторської діяльності
§ 1. Поняття та зміст аудиторської діяльності
§ 2. Форми та зміст аудиторських послуг. Види аудиту
§ 3. Суб'єкти аудиторської діяльності
§ 4. Проведення аудиту, надання інших аудиторських послуг
ГЛАВА ЗОПравове регулювання комерційної концесії
§ 1. Поняття, зміст та сфера застосування комерційної концесії
§ 2. Договір комерційної концесії
РОЗДІЛ VIIПравове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
ГЛАВА 31Загальні засади правовогорегулювання зовнішньоекономічноїдіяльності
§ 1. Поняття та принципизовнішньоекономічної діяльності.Законодавство про зовнішньоекономічнудіяльність
§ 2. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності
§ 3. Види зовнішньоекономічної діяльності
§ 4. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності
§ 5. Компетенція органів державногорегулювання зовнішньоекономічноїдіяльності
§ 6. Правове становище торгово-промислових палат
ГЛАВА 32Правовий режим іноземних інвестицій
§ 1. Поняття іноземних інвестицій і їх роль в економіці України
§ 2. Форми і види іноземних інвестицій
§ 3. Державна реєстрація іноземних інвестицій
§ 4. Особливості правового регулювання іноземних інвестицій, що здійснюються за окремими договорами (контрактами)
§ 5. Гарантії і компенсації іноземним інвесторам
РОЗДІЛ VIIIСпеціальні режими господарювання
ГЛАВА 33Правовий режим спеціальних(вільних) економічних зон таспеціальний режим господарювання
§ 1. Поняття та види спеціальних (вільних) економічних зон
§ 2. Порядок створення спеціальної (вільної) економічної зони
§ 3. Спеціальний інвестиційний режим на територіях пріоритетного розвитку
§ 4. Правове регулювання концесійної діяльності в Україні
§ 5. Правове регулювання інших спеціальних режимів господарювання
ЗМІСТ
Господарське право України:
  1. ОНЮА. Шпагралка по господарському праву України. 2011 - 2011 год
  2. ОНЮА. Шпагралка по господарському праву України2011 - 2011 год
  3. Волкобой И.. Шпаргалки по Гражданскому праву Украины (общая часть), 2009 - 2009 год
  4. Лещенко О.А.. Лекції по господарському законодавству України. ОНЮА, 2009 - 2009 год
  5. Невідомий. Господарське право України. 2006 - 2006 год
  6. Мельник О. О.. Господарське право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ,2005. - 208 с. - 2005 год
  7. Мачуський В. В., Постульга В. Є.. Господарське законодавство: Навч. посіб. - К.: КНЕУ,2004. - 275 с. - 2004 год
  8. Ярошенко І. С.. Цивільне процесуальне право: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ,2003. - 159 с. - 2003 год
  9. Саниахметова Н.А.. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХУчебное пособие. Харьков "Одиссей" 2000 - 2000 год
© 2014-2022  ibib.ltd.ua