Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Щербина В. С.. Господарське право: Підручник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер,.2005 - 592 с, .200 - перейти до змісту підручника

§ 5. Штрафні та оперативно-господарські санкції


ГК розуміє під штрафними санкціями господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.
Таким чином, штрафні санкції:
а) завжди застосовуються у вигляді грошової суми;
б) підставою застосування штрафних санкцій є:
порушення учасником господарських відносин правил здійснення господарської діяльності (на нашу думку, законо давець не врахував тут ту обставину, що порушення правил здійснення господарської діяльності - це самостійний вид гос подарського правопорушення, за який згідно з ч. 1 ст. 238 ГК до порушника застосовуються адміністративно-господарські санкції. Тим більше, що в подальших статтях, присвячених штрафним санкціям, про порушення правил здійснення гос подарської діяльності як підставу застосування штрафних санкцій мова не йде);
невиконання або неналежне виконання господарського зобов'язання;
в) суб'єктами права застосування штрафних санкцій є учас ники відносин у сфері господарювання, зазначені у ст. 2 ГК;
г) законом щодо окремих видів зобов'язань може бути ви значений розмір штрафних санкцій, зміна якого за погоджен ням сторін не допускається.
За загальним правилом розмір штрафних санкцій передбачається законом чи договором. Пріоритет у визначенні розміру санкцій надається закону. І лише в тих випадках, коли розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором (ч. 4 ст. 231 ГК).
ГК передбачає різні способи встановлення розміру санкцій договором:
- у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов'язання;

у певній, визначеній грошовій сумі;
у відсотковому відношенні до суми зобов'язання неза лежно від ступеня його виконання;
- у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг). Певні особливості має встановлення санкцій за порушення
господарського зобов'язання, в якому хоча б одна сторона є суб'єктом господарювання, що належить до державного сектора економіки, або порушення пов'язане з виконанням державного контракту, або виконання зобов'язання фінансується за рахунок Державного бюджету України чи за рахунок державного кредиту. За такі порушення штрафні санкції застосовуються (якщо інше не передбачено законом чи договором) у таких розмірах:
за порушення умов зобов'язання щодо якості (комплект ності) товарів (робіт, послуг) стягується штраф у розмірі двад цяти відсотків вартості неякісних (некомплектних) товарів (робіт, послуг);
за порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1% вартості товарів (робіт, послуг), з яких допущено прострочення виконання за кожний день простро чення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стя гується штраф у розмірі 7% вказаної вартості.
Законом може бути визначений розмір штрафних санкцій також за інші порушення окремих видів господарських зобов'язань, зазначених вище.
У разі недосягнення згоди між сторонами щодо встановлення та розміру штрафних санкцій за порушення зобов'язання переддоговірний спір може бути вирішений в судовому порядку за заявою заінтересованої сторони відповідно до вимог ГК і ГПК.
Штрафні санкції за порушення грошових зобов'язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за весь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором.
Розмір штрафних санкцій, що застосовуються у внутрішньогосподарських відносинах за порушення зобов'язань, визначається відповідним суб'єктом господарювання - господарською організацією.
Порядок застосування штрафних санкцій (співвідношення між збитками і неустойкою) встановлено ст. 232 ГК. Цей по-

- 290 -
- 291 -
рядок дещо відрізняється від співвідношення стягнення збитків і неустойки, встановленого ст. 624 ЦК.
За загальним правилом господарського законодавства якщо за невиконання або неналежне виконання зобов'язання встановлено штрафні санкції, то збитки відшкодовуються в частині, не покритій цими санкціями (залікова неустойка).
Законом або договором можуть бути передбачені випадки, коли:
допускається стягнення тільки штрафних санкцій (вик лючна неустойка);
збитки можуть бути стягнуті у повній сумі понад штрафні санкції (штрафна неустойка);
за вибором кредитора можуть бути стягнуті або збитки, або штрафні санкції (альтернативна неустойка).
Вимогу щодо сплати штрафних санкцій за господарське правопорушення може заявити учасник господарських відносин, права чи законні інтереси якого порушено, а у випадках, передбачених законом, - уповноважений орган, наділений господарською компетенцією.
Відсотки за неправомірне користування чужими коштами справляються по день сплати суми цих коштів кредитору, якщо законом або договором не встановлено для нарахування відсотків ІНШИЙ строк. За грошовим зобов'язанням боржник не повинен платити відсотки за час прострочення кредитора.
Нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконане.
У випадках, передбачених законом, штрафні санкції за порушення господарських зобов'язань стягуються судом у доход держави.
ГК (ст. 233) вперше в господарському законодавстві передбачив можливість і підстави зменшення розміру штрафних санкцій: у разі якщо належні до сплати штрафні санкції надмірно великі порівняно зі збитками кредитора, суд має право зменшити розмір санкцій. При цьому слід брати до уваги: ступінь виконання зобов'язання боржником; майновий стан сторін, які беруть участь у зобов'язанні; не лише майнові, а й інші інтереси сторін, що заслуговують на увагу.
Якщо порушення зобов'язання не завдало збитків іншим учасникам господарських відносин, суд може з урахуванням
інтересів боржника зменшити розмір належних до сплати штрафних санкцій.
Одним із видів санкцій, що традиційно застосовуються за порушення господарських зобов'язань, є оперативно-господарські санкції, правові засади застосування яких значно зміцнилися з прийняттям ГК.
Як встановлено ч. 1 ст. 235 ГК, за порушення господарських зобов'язань до суб'єктів господарювання та інших учасників господарських відносин можуть застосовуватися оперативно-господарські санкції - заходи оперативного впливу на правопорушника з метою припинення або попередження повторення порушень зобов'язання, що використовуються самими сторонами зобов'язання в односторонньому порядку.
Отже, головна особливість застосування оперативно-господарських санкцій полягає у застосуванні їх самими сторонами без звернення до судових або інших уповноважених органів, і без згоди іншої сторони зобов'язання. Щоправда, слід мати на увазі, що до суб'єкта, який порушив господарське зобов'язання, можуть бути застосовані лише ті оперативно-господарські санкції, застосування яких передбачено договором.
Друга особливість полягає в тому, що оперативно-господарські санкції застосовуються незалежно від вини суб'єкта, який порушив господарське зобов'язання.
Відповідно до ч. 1 ст. 236 ГК сторони можуть передбачати у господарських договорах використання таких видів оперативно-господарських санкцій:
1) одностороння відмова від виконання свого зобов'язання управненою стороною, із звільненням її від відповідальності за це - у разі порушення зобов'язання другою стороною. Це може бути:
відмова від оплати за зобов'язанням, що виконане нена лежним чином або достроково виконане боржником без згоди другої сторони;
відстрочення відвантаження продукції чи виконання робіт внаслідок прострочення виставлення акредитива платником, припинення видачі банківських позичок тощо;
2) відмова управненої сторони зобов'язання від прийняття подальшого виконання зобов'язання, порушеного другою сто роною, або повернення в односторонньому порядку виконано го кредитором за зобов'язанням (списання з рахунку боржни ка в безакцентному порядку коштів, сплачених за неякісну продукцію, тощо);

- 292 -
- 293 -
встановлення в односторонньому порядку на майбутнє додаткових гарантій належного виконання зобов'язань сторо ною, яка порушила зобов'язання: зміна порядку оплати про дукції (робіт, послуг), переведення платника на попередню оплату продукції (робіт, послуг) або на оплату після перевірки їх якості тощо;
відмова від встановлення на майбутнє господарських відно син із стороною, яка порушує зобов'язання.
Перелік оперативно-господарських санкцій, встановлений у ч. 1 ст. 236 ГК, не є вичерпним. Сторони можуть передбачити у договорі також інші оперативно-господарські санкції.
Підставою для застосування оперативно-господарських санкцій є факт порушення господарського зобов'язання другою стороною. Оперативно-господарські санкції застосовуються стороною, яка потерпіла від правопорушення, у позасудовому порядку та без попереднього пред'явлення претензії порушнику зобов'язання.
Порядок застосування сторонами конкретних оперативно-господарських санкцій визначається договором. У разі незгоди з застосуванням оперативно-господарської санкції заінтересована сторона може звернутися до суду з заявою про скасування такої санкції та відшкодування збитків, завданих її застосуванням.
Оперативно-господарські санкції можуть застосовуватися одночасно з відшкодуванням збитків та стягненням штрафних санкцій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 5. Штрафні та оперативно-господарські санкції"
 1. 63. Штрафні та оперативно-господарські санкції.
  штрафні санкції застосовуються у таких розмірах: -за порушення умов зобов'язання щодо якості (комплектності) товарів (робіт, послуг) стягується штраф у розмірі 20% вартості неякісних (некомплектних) товарів (робіт, послуг); - за порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів (робіт, послуг), з яких допущено прострочення виконання за кожний день
 2. 2. Система господарського законодавства.
  штрафні та оперативно-господарські санкції; 27) адміністративно-господарські санкції; 28) відповідальність суб'єктів господарювання за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства; Шостий розділ ГК України - "Особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання" складається з наступних глав: 29) галузі та види господарської діяльності; 30) особливості правового
 3. 7. Система господарського законодавства.
  штрафні та оперативно-господарські санкції; 27) адміністративно-господарські санкції; 28) відповідальність суб'єктів господарювання за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства; Шостий розділ ГК України - "Особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання" складається з наступних глав: 29) галузі та види господарської діяльності; 30)
 4. Глава 19. Штрафні та оперативно-господарські санкції
  оперативно-господарські
 5. § 3. Система господарського законодавства
  оперативно-господарські санкції Глава 27. Адміністративно-господарські санкції Глава 28. Відповідальність суб'єктів господарювання за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства - 76 - - 77 - Розділ VI. «Особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання» Глава 29 Галузі та види господарської діяльності Глава ЗО. Особливості правового регулювання
 6. ЗМІСТ
  оперативного управління, право оперативного використання майна) у сфері господарювання 179 § 4. Корпоративні права 186 ГЛАВА 11. Правові засади приватизації державного та комунального майна 188 § 1. Поняття і головні цілі приватизації. Законодавство про приватизацію 188 § 2. Об'єкти приватизації 195 § 3. Суб'єкти приватизації 197 § 4. Приватизаційний процес 205 § 5. Способи приватизації 209 § 6.
 7. § 3. Види господарсько-правових санкцій
  штрафні санкції; оперативно-господарські санкції. Крім зазначених до суб'єктів господарювання за порушення ними правил здійснення господарської діяльності застосовуються адміністративно-господарські санкції. Господарські санкції застосовуються в порядку, визначеному законом, безпосередньо учасниками господарських відносин або через звернення до господарського суду, а адміністративно-господарські
 8. Словник-довідник
  оперативних організацій, створених з метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб своїх членів. Корпоративне підприємство - утворюється, як правило, двома або більше засновниками за їх спільним рішенням (договором), діє на основі об'єднання майна та/або підприємницької чи трудової діяльності засновників (учасників), їх спільного управління справами, на основі корпоративних прав, у
 9. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  штрафні санкції за невиконання/неналежне виконання зобов'язань (дані для розрахунку надаються в кожному випадку викладачем). 7. Заповніть таблицю та зробіть аналіз нормативної бази. Наведіть приклад до питання про державну реєстрацію юридичних осіб. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ ТА ЛІКВІДАЦІЯ Попередні дії учасників щодо створюваної
© 2014-2020  ibib.ltd.ua