Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Щербина В. С.. Господарське право: Підручник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер,.2005 - 592 с, .200 - перейти до змісту підручника

§ 6. Адміністративно-господарські санкції


Адміністративно-господарські санкції вперше системно під такою назвою встановлені ГК, хоч вони вже певний час застосовуються у сфері господарювання.
Особливості застосування цих санкцій, як випливає зі змісту ст. 238 ГК, полягають у тому, що:
а) підставою їх застосування є порушення встановлених законодавчими актами правил здійснення господарської діяль ності;
б) ці санкції застосовуються лише до суб'єктів господарю вання (а не до всіх учасників господарських відносин);
в) ці санкції можуть бути застосовані уповноваженими орга нами державної влади або органами місцевого самоврядування;
г) ці санкції є заходами організаційно-правового або майно вого характеру;
ґ) ці санкції спрямовані на припинення правопорушення суб'єкта господарювання та ліквідацію його наслідків;
д) ці санкції можуть бути встановлені виключно законами;
є) ці санкції можуть бути застосовані до суб'єкта господарювання протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніш як через один рік з дня порушення цим суб'єктом встановлених законодавчими актами правил здійснення господарської діяльності, крім випадків, передбачених законом.
Відповідно до законодавства до суб'єктів господарювання можуть бути застосовані такі адміністративно-господарські санкції:
1) вилучення прибутку (доходу). Прибуток (доход), одержа ний суб'єктом господарювання внаслідок порушення встанов лених законодавством правил здійснення господарської діяль ності, а також суми прихованого (заниженого) прибутку (до ходу) чи суми податку, несплаченого за прихований об'єкт оподаткування, підлягають вилученню в доход відповідного бюджету в порядку, встановленому законом.
Крім того, з суб'єкта господарювання стягується у випадках і порядку, передбачених законом, штраф, але не більш як у двократному розмірі від вилученої суми, а у разі повторного порушення протягом року після застосування цієї санкції - у трикратному розмірі від вилученої суми.
Перелік порушень, за які до суб'єкта господарювання застосовуються зазначені санкції, а також порядок їх застосування визначаються законами;
2) адміністративно-господарський штраф (ст. 241 ГК). Ад міністративно-господарський штраф - це грошова сума, що сплачується суб'єктом господарювання до відповідного бюд жету у разі порушення ним встановлених правил здійснення господарської діяльності.
Перелік порушень, за які з суб'єкта господарювання стягується штраф, розмір і порядок його стягнення визначаються законами, що регулюють податкові та інші відносини, в яких допущено правопорушення.
Адміністративно-господарський штраф може застосовуватися у визначених законом випадках одночасно з іншими адміністративно-господарськими санкціями, передбаченими ст. 239 ГК;
3) стягнення зборів (обов'язкових платежів). Відповідно до ст. 242 ГК у разі порушення суб'єктом господарювання вста-

- 294 -
- 295 -
новлених правил обліку або звітності щодо сплати зборів (обов'язкових платежів) або їх несплати чи неповної сплати сума, яку належить сплатити, стягується до відповідного бюджету. Крім того, з суб'єкта господарювання у визначених законом випадках може бути стягнуто штраф у розмірі до п'ятдесяти відсотків належної до сплати суми збору (обов'язкового платежу);
4) зупинення операцій за рахунками суб'єктів господарюван ня, як вид адміністративно-господарських санкцій, застосо вується у випадках, встановлених ст. 243 ГК, а саме:
у разі відмови органів управління або посадових осіб суб'єк та господарювання у проведенні документальної перевірки чи у допуску працівників податкових органів для обстеження при міщень, що використовуються для здійснення господарської діяльності;
у разі ненадання податковим та іншим органам чи їх посадовим особам встановленої законом звітності, розрахунків, декларацій чи інших документів, пов'язаних з обчисленням та сплатою податків, зборів (обов'язкових платежів);
застосування антидемпінгових, компенсаційних чи спе ціальних заходів може мати місце у разі здійснення окремими учасниками господарських відносин зовнішньоекономічної діяльності, пов'язаної з одержанням незаконної переваги на ринку України (здійснення демпінгового імпорту, субсидова ного імпорту, а також інших дій, які визначаються законом як недобросовісна конкуренція), що завдало шкоди економіці Ук раїни або спричинило загрозу виникнення такої шкоди;
припинення експортно-імпортних операцій (ч. 1 ст. 245 ГК) як санкція застосовується у випадках недобросовісної кон куренції, розміщення валютних цінностей з порушенням вста новленого законодавством порядку на рахунках та вкладах за межами України, а також в інших випадках, якщо дії учас ників зовнішньоекономічної діяльності завдають шкоди еко номіці України;
застосування індивідуального режиму ліцензування - це санкція, що застосовується за порушення суб'єктами господа рювання правил здійснення зовнішньоекономічної діяльності щодо антимонопольних заходів, заборони недобросовісної кон куренції та інших правил, якими встановлюються певні обме ження чи заборони у здійсненні зовнішньоекономічної діяль ності;
зупинення дії ліцензії (патенту) на здійснення суб'єктом господарювання певних видів господарської діяльності; анулю-
- 296 -
вання ліцензії (патенту) на здійснення суб'єктом господарювання окремих видів господарської діяльності; обмеження або зупинення діяльності суб'єкта господарювання. Ці три види санкцій тісно пов'язані між собою підставами застосування.
Як встановлено ст. 246 ГК, здійснення будь-якої господарської діяльності, що загрожує життю і здоров'ю людей або становить підвищену небезпеку для довкілля, забороняється.
У разі здійснення господарської діяльності з порушенням екологічних вимог діяльність суб'єкта господарювання може бути обмежена або зупинена Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, а також іншими уповноваженими органами в порядку, встановленому законом.
До підприємств торгівлі, громадського харчування і сфери послуг, що неодноразово допустили реалізацію недоброякісних товарів або систематично порушують встановлені законодавством правила торгівлі та надання послуг або умови зберігання і транспортування товарів, крім господарських та адміністративно-господарських санкцій, передбачених ГК, можуть застосовуватися також спеціально передбачені законом про захист прав споживачів адміністративно-господарські санкції, включаючи вилучення недоброякісних товарів та зупинення діяльності зазначених суб'єктів у встановленому законом порядку. Органи державної влади з питань захисту прав споживачів мають право у випадках і порядку, передбачених законом, приймати обов'язкові рішення про припинення суб'єктом господарювання виробництва продукції (виконання робіт, послуг), відвантаження і реалізації товарів, що не відповідають вимогам нормативних актів;
9) скасування державної реєстрації та ліквідація суб'єкта господарювання може мати місце у разі здійснення суб'єктом господарювання діяльності, що суперечить закону чи установчим документам. Скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання провадиться за рішенням суду, що є підставою для ліквідації даного суб'єкта господарювання відповідно до ст. 59 ГК. Ліквідація суб'єкта господарювання у зв'язку із скасуванням його державної реєстрації за порушення закону здійснюється в порядку, встановленому статтями 60, 61 ГК.
До суб'єктів господарювання можуть застосовуватися й інші адміністративно-господарські санкції, встановлені ГК та іншими законами.
Суб'єкт господарювання має право оскаржити до суду рішення будь-якого органу державної влади або органу місцевого
- 297 -
самоврядування щодо застосування до нього адміністративно-господарських санкцій (ч. 1 ст. 249 ГК).
У разі прийняття органом державної влади або органом місцевого самоврядування акта, що не відповідає законодавству, і порушує права чи законні інтереси суб'єкта господарювання, останній відповідно до ст. 20 ГК має право звернутися до суду із заявою про визнання такого акта недійсним.
Збитки, завдані суб'єкту господарювання у зв'язку з неправомірним застосуванням до нього адміністративно-господарських санкцій, підлягають відшкодуванню в порядку, встановленому ГК та іншими законами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 6. Адміністративно-господарські санкції"
 1. 64.Адміністративно-господарські санкції.
  адміністративно-господарський штраф (ст. 241ГК). в) стягнення зборів (обов'язкових платежів). г) зупинення операцій зарахунками суб'єктів господарювання, як вид адміністративно-господарських санкцій, застосовується у випадках, встановлених ст. 243 ГК; д) застосування антидемпінгових, компенсаційних чи спеціальних заходів; є) припинення експортно-імпортних операцій (ч. 1 ст. 245 ГК); є)
 2. § 3. Види господарсько-правових санкцій
  адміністративно-господарські санкції. Господарські санкції застосовуються в порядку, визначеному законом, безпосередньо учасниками господарських відносин або через звернення до господарського суду, а адміністративно-господарські санкції - спеціально вповноваженими державними органами або вповноваженими органами місцевого самоврядування. За невиконання або неналежне виконання господарських
 3. Оперативно-господарські санкції
  адміністративно-господарські санкції, тобто правові заходи організаційного або майнового характеру, спрямовані на припинення правопорушення суб'єкта господарювання та ліквідацію його наслідків. Види адміністративно-господарських санкцій, умови та порядок їх застосування визначаються Господарським кодексом, іншими законодавчими актами. Адміністративно-господарські санкції можуть бути встановлені
 4. Словник-довідник
  адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави в діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та в спосіб, що встановлені
 5. 2. Система господарського законодавства.
  адміністративно-господарські санкції; 28) відповідальність суб'єктів господарювання за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства; Шостий розділ ГК України - "Особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання" складається з наступних глав: 29) галузі та види господарської діяльності; 30) особливості правового регулювання господарсько-торговельної діяльності.
 6. 7. Система господарського законодавства.
  адміністративно-господарські санкції; 28) відповідальність суб'єктів господарювання за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства; Шостий розділ ГК України - "Особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання" складається з наступних глав: 29) галузі та види господарської діяльності; 30) особливості правового регулювання господарсько-торговельної
 7. Тема 7Господарсько-правова відповідальність
  господарські санкції: поняття та види. Порядок накладення господарсько-правових санкцій. Оскарження рішення про накладання господарсько-правових
 8. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  господарські санкції - заходи організаційно-правового або майнового характеру, спрямовані на припинення правопорушення суб'єкта господарювання та ліквідацію його наслідків. Акредитив - договір, що містить зобов'язання банку-емітента, за яким цей банк за дорученням клієнта (заявника акредитива) або від свого імені проти документів, які відповідають умовам акредитива, зобов'язаний виконати платіж
 9. Глава 20. Адміністративно-господарські санкції
  господарські
© 2014-2022  ibib.ltd.ua