Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Щербина В. С.. Господарське право: Підручник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер,.2005 - 592 с, .200 - перейти до змісту підручника

§ 3. Система господарського законодавства


Крім вертикальної (згідно з юридичною силою актів) системи, господарське законодавство має так звану горизонтальну систему. Вона визначається предметом регулювання у широкому розумінні, тобто видами господарської (продукція, роботи, послуги) і функціональної (управління, фінансування, ціноутворення, стандартизація) діяльності, галузями народного господарства, видами господарських відносин. Отже, основою системи господарського законодавства у такому розумінні є матеріальний критерій, зміст предмета регулювання.
Оскільки на сьогодні господарське законодавство України до певної міри кодифіковане, його система визначається структурою Господарського кодексу.
Господарський кодекс України (ГК) складається з 9 розділів:
Розділ І. «Основні засади господарської діяльності»
Глава 1. Загальні положення
Глава 2. Основні напрями та форми участі держави і місцевого самоврядування у сфері господарювання
Глава 3. Обмеження монополізму та захист суб'єктів господарювання і споживачів від недобросовісної конкуренції
Глава 4. Господарська комерційна діяльність (підприємництво)
Глава 5. Некомерційна господарська діяльність
Розділ II. «Суб'єкти господарювання»
Глава 6. Загальні положення
Глава 7. Підприємство
Глава 8. Державні та комунальні унітарні підприємства
Глава 9. Господарські товариства
Глава 10. Підприємства колективної власності
Глава 11. Приватні підприємства. Інші види підприємств
Глава 12. Об'єднання підприємств
Глава 13. Громадянин як суб'єкт господарювання. Особливості статусу інших суб'єктів господарювання
Розділ НІ. «Майнова основа господарювання»
Глава 14. Майно суб'єктів господарювання
Глава 15. Використання природних ресурсів у сфері господарювання
Глава 16. Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності
Глава 17. Цінні папери у господарській діяльності
Глава 18. Корпоративні права
Розділ IV. «Господарські зобов'язання»
Глава 19. Загальні положення про господарські зобов'язання
Глава 20. Господарські договори
Глава 21. Ціни і ціноутворення у сфері господарювання
Глава 22. Виконання господарських зобов'язань. Припинення зобов'язань
Глава 23. Визнання суб'єкта підприємництва банкрутом
Розділ V. «Відповідальність за порушення у сфері господарювання»
Глава 24. Загальні засади відповідальності учасників господарських правовідносин
Глава 25. Відшкодування збитків у сфері господарювання
Глава 26. Штрафні та оперативно-господарські санкції
Глава 27. Адміністративно-господарські санкції
Глава 28. Відповідальність суб'єктів господарювання за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства

- 76 -
- 77 -
Розділ VI. «Особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання»
Глава 29 Галузі та види господарської діяльності
Глава ЗО. Особливості правового регулювання господарсь-ко-торговельної діяльності (поставка, контрактація сільськогосподарської продукції, енергопостачання, біржова торгівля, оренда майна та лізинг, інші види господарсько-торговельної діяльності)
Глава 31. Комерційне посередництво (агентські відносини) у сфері господарювання
Глава 32. Правове регулювання перевезення вантажів
Глава 33. Капітальне будівництво
Глава 34. Правове регулювання інноваційної діяльності
Глава 35. Особливості правового регулювання фінансової діяльності (фінанси і банківська діяльність, страхування, посередництво у здійсненні операцій з цінними паперами, фондова біржа, аудит)
Глава 36. Використання у підприємницькій діяльності прав інших суб'єктів господарювання (комерційна концесія)
Розділ VII. «Зовнішньоекономічна діяльність»
Глава 37. Загальні положення
Глава 38. Іноземні інвестиції
Розділ VIII. «Спеціальні режими господарювання»
Глава 39. Спеціальні (вільні) економічні зони
Глава 40. Концесії
Глава 41. Інші види спеціальних режимів господарської діяльності
Розділ IX. «Прикінцеві положення».
Така система господарського законодавства, встановлена ГК.
Структурними підрозділами системи господарського законодавства є окремі законодавчі (нормативні) інститути. Інститут становить собою групу (підсистему) нормативних актів, предметом яких є комплекс однорідних відносин чи вид діяльності.
Основою господарського законодавства є система статусных, або компетенційних, законів, тобто таких, які визначають правове становище суб'єктів господарювання (законодавчий інститут суб'єктів господарювання). Ці закони класифікуються залежно від кола осіб, на які вони поширюються.
Зокрема, це Закон України від 19 вересня 1991 р. «Про господарські товариства», який визначає поняття, види, умови створення і діяльності господарських товариств, тобто підпри-
- 78 -
ємств, які утворюються і діють на договірних умовах шляхом об'єднання майна і підприємницької діяльності їх учасників. Закон України від 17 липня 1997 р. «Про сільськогосподарську кооперацію»1 враховує особливості правового становища кооперативів у сільському господарстві та їх об'єднань. Ще один приклад - Закон України від 19 березня 1996 р. «Про режим іноземного інвестування»2, в якому розділ IV «Підприємства з іноземними інвестиціями» врегульовує особливості правового становища підприємства з іноземною інвестицією. Аналогічно регулюється правове становище інших окремих видів підприємств: виробничих кооперативів, колективних сільськогосподарських підприємств тощо.
Іншим інститутом господарського законодавства є група нормативних актів, які регулюють правове становище об'єднань підприємств: асоціацій, корпорацій, концернів, консорціумів тощо.
Загальний порядок створення і державної реєстрації об'єднань підприємств регулюється ГК (об'єднань кооперативів у сільському господарстві - Законом «Про сільськогосподарську кооперацію»). До цього правового інституту входять також декрети Кабінету Міністрів України та укази Президента України про об'єднання підприємств окремих галузей (вугільної промисловості; зв'язку; транспорту та дорожнього господарства; електроенергетичних підприємств; нафтової, газової, нафтопереробної промисловості та нафтопродуктозабезпечення). Сюди відносять і відповідні локальні акти: засновницькі договори, статути об'єднань.
Об'єднання підприємств створюються відповідно до вимог антимонопольного законодавства України, зокрема, Закону від 11 січня 2001 р. «Про захист економічної конкуренції».
Фундаментальним інститутом господарського законодавства є система нормативних актів, які на основі Закону України від 7 лютого 1991 р. «Про власність» регулюють відносини щодо управління (володіння, користування) нерухомим майном у народному господарстві. До цього інституту (крім ГК) входять нормативні акти:
- про управління державною власністю. Це в основному укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів, які деталізують положення статей 31-39 (про державну власність) Закону України «Про власність». Стосовно державного сектора
- 1997. - № 39. - Ст. 261.
Відомості Верховної Ради України. '- Там само. - 1996. - № 19. - Ст. 8С
- 79 -
ці акти встановлюють правовий режим державного майна, яке знаходиться у господарському віданні державних підприємств або оперативному управлінні казенних підприємств та державних установ;
про оренду державного та комунального майна;
про приватизацію державного майна.
Окремим важливим інститутом господарського законодавства є інститут господарського договірного (контрактного) права. Значення його обумовлене тим, що інститут господарського зобов'язання і господарського договору є фундаментальним для всіх видів господарських відносин. Діюча система законодавства про договірне господарське право грунтується на кодифікованих законах і нормативних актах про окремі види договорів. Кодифіковані акти - це: Господарський та Цивільний кодекси України, що містять норми про зобов'язальне право, окремі види зобов'язань, господарські договори. До цього інституту належать також кодифіковані закони і підзаконні акти України і Союзу РСР, якими регулюються окремі види договорів (поставки - Положенням про поставки продукції виробничо-технічного призначення та Положенням про поставки товарів народного споживання; підряду на капітальне будівництво - Законом України від 18 вересня 1991 р. «Про інвестиційну діяльність»1; концесії - Законом України від 16 липня 1999 р. «Про концесії»2.
Законодавство про регулювання ринків капіталу, яке грунтується на Законі «Про власність», охоплює такі основні закони і декрети:
Закон України від 20 травня 1999 р. «Про Національний банк України»3, яким визначено юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації Національного банку України;
Закон України від 7 грудня 2000 р. «Про банки і банкі вську діяльність»4, який визначає структуру банківської систе ми, економічні, організаційні і правові засади створення, діяль ності, реорганізації і ліквідації банків;
Закон України від 12 липня 2001 р. «Про фінансові по слуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»5;
1 Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 47. - Ст. 646.
2 Там само. - 1999. - № 41. - Ст. 372.
3 Там само. - 1999. - № 29. - Ст. 238.
4 Там само. - 2001. - № 5-6. - Ст. 30.
5 Там само. - 2002. - № 1. - Ст. 1.

Закон України від 30 жовтня 1996 р. «Про державне регу лювання ринку цінних паперів в Україні»1, який визначає пра вові засади здійснення державного регулювання ринку цінних паперів та державного контролю за випуском і обігом цінних паперів та їх похідних в Україні;
Закон України від 10 грудня 1997 р. «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні»2, який визначає правові основи обігу цінних паперів у Національній депозитарній системі та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні;
Закон України від 18 червня 1991 р. «Про цінні папери і фондову біржу»3, який визначає умови і порядок випуску цінних паперів, а також регулює посередницьку діяльність щодо обігу цінних паперів в Україні;
Декрет Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 р. «Про довірчі товариства»4, яким визначено поняття довірчого товариства, особливості його створення та діяльності;
Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р. «Про систему валютного регулювання і валютного контролю»5. Він установлює режим здійснення валютних операцій на те риторії України, визначає загальні принципи валютного регу лювання, повноваження державних органів і функцій банків та інших кредитно-фінансових установ України в регулюванні валютних операцій, права й обов'язки суб'єктів валютних відно син, порядок здійснення валютного контролю, відповідальність за порушення валютного законодавства;
Указ Президента України від 19 лютого 1994 р. «Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії»6. Затверджене цим Указом Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії визначає поняття інвестиційних фондів та інвести ційних компаній, порядок створення та умови їхньої діяль ності, здійснення державного контролю, а також заходи щодо захисту інтересів їхніх учасників.
Закон України від 15 березня 2001 р. «Про інститути спіль ного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)»7.
' Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 51. - Ст. 292.
2 Там само. - 1998. - № 15. - Ст. 67.
3 Там само. - 1991. - № 38. - Ст. 508.
4 Там само. - 1993. - № 19. - Ст. 207.
5 Там само. - 1993. - № 17. - Ст. 184.
1 Урядовий кур'єр. - 1994. - 19 березня.
' Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 21. - Ст. 103.

- 80 -
і - 4-2636
- 81 -
Законодавство про страхування (зокрема, Закон України від 7 березня 1996 р. «Про страхування»1) регулює відносини між страховиками (страховими компаніями, створеними у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств із додатковою відповідальністю) і страхувальниками (юридичними особами та дієздатними громадянами) щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків) за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати страхувальниками страхових платежів (страхових внесків, страхових премій). Дія цього законодавства не поширюється на державне соціальне страхування.
Законодавство про захист економічної конкуренції, як атрибут правової системи ринкового спрямування, представлене, в першу чергу, Законом України від 11 січня 2001 р. «Про захист економічної конкуренції», який визначає правові засади підтримки та захисту економічної конкуренції, обмеження монополізму в господарській діяльності і спрямований на забезпечення ефективного функціонування економіки України на основі розвитку конкурентних відносин.
До нього належать також Закон України від 26 листопада 1993 р. «Про Антимонопольний комітет України», Закон України від 7 червня 1996 р. «Про захист від недобросовісної конкуренції», який визначає правові засади захисту господарюючих суб'єктів і споживачів від недобросовісної конкуренції, та інші нормативні акти.
Законодавство про зовнішньоекономічну діяльність. Основним нормативним актом тут є Закон України від 16 квітня 1991 р. «Про зовнішньоекономічну діяльність», який регулює такі види зовнішньоекономічної діяльності: зовнішню торгівлю; економічне і науково-технічне співробітництво; спеціалізацію та кооперацію виробництва, науки і техніки; економічні зв'язки в галузі будівництва; транспортні відносини; експедиторські операції; надання різноманітних послуг; банківські (кредитні, розрахункові та ін.) операції. Окремі види зовнішньоекономічних операцій регулюються спеціальними законами: від 15 вересня 1995 р. (в редакції від 4 жовтня 2001 р.) «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічній діяльності»2; від 23 грудня 1998 р. «Про регулювання бартер-
1 Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 18. - Ст. 78.
2 Там само. - 2002. - № 6. - Ст. 40.
них (товарообмінних) операцій у галузі зовнішньоекономічних відносин»1.
Законодавство про нормативні документи (технічні норми) та умови їх застосування. Воно в основному представлене декретами Кабінету Міністрів: від 8 квітня 1993 р. «Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення»2, від 10 травня 1993 р. «Про стандартизацію і сертифікацію»3, а також Законом України від 18 листопада 1997 р. «Про державне регулювання видобутку і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними»4 та Законом України від 11 лютого 1998 р. «Про метрологію та метрологічну діяльність»5.
Зазначене законодавство:
встановлює правові основи державного нагляду за додер жанням стандартів, норм і правил суб'єктами підприємниць кої діяльності (підприємцями), визначає їхню відповідальність за порушення цих стандартів, норм і правил;
спрямоване на захист інтересів народного господарства і громадян України, має на меті сприяння науково-технічному і економічному прогресу на основі використання результатів вимірювань гарантованої точності, виражених у тих одини цях, що допускаються до застосування, і створення сприятли вих умов для розвитку міждержавних зв'язків;
визначає правові та економічні основи систем стандарти зації та сертифікації, встановлює організаційні форми їхнього функціонування на території України;
встановлює правові основи державного контролю за ви добуванням, виробництвом, використанням, обігом, обліком і зберіганням дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контролю за операціями з ними.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 3. Система господарського законодавства"
 1. 8.Господарське законодавство: поняття, ознаки та структура.
  систему нормативних актів, які згідно із законом є інституційними джерелами господарського права. Основними джерелами господарського права є саме закони та інші нормативні акти. Ознаки господарського законодавства: - комплексний зміст основних норматив них актів, більш повно характеризують цю галузь законодавства. - включає в себе одногалузеві акти господарського законодавства. - множинність
 2. Зміст
  система господарського законодавства 18 РОЗДІЛ 2. Засади державного регулювання господарської діяльності 26 § 1. Роль держави в регулюванні господарської діяльності та в організації і забезпеченні функціонування державного сектору економіки 26 § 2. Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності 31 § 3. Державна реєстрація суб'єктів господарської діяльності 35 § 4. Засоби
 3. § 3. Поняття та система господарського законодавства
  системи законодавства і системи права, у т.ч. права і закону. Загальновизнано, що основною формою вираження права є закон. Так само система права і система законодавства співвідносяться між собою, як зміст і форма. Система права являє собою сукупність правових норм, а система законодавства є сукупністю нормативно-правових актів. Первинним елементом системи права служить норма права, а первинним
 4. 2. Система господарського законодавства.
  системі законодавства України має Конституція України. Конституційно-правові принципи знайшли своє відображення і в сфері господарювання. Так, відповідно до статті 5 ГК України правовий господарський порядок в Україні формується на основі оптимального поєднання ринкового саморегулювання економічних відносин суб'єктів господарювання та державного регулювання макроекономічних процесів, виходячи з
 5. 7. Система господарського законодавства.
  системі законодавства України має Конституція України. Конституційно-правові принципи знайшли своє відображення і в сфері господарювання. Так, відповідно до статті 5 ГК України правовий господарський порядок в Україні формується на основі оптимального поєднання ринкового саморегулювання економічних відносин суб'єктів господарювання та державного регулювання макроекономічних процесів, виходячи з
 6. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  систем або повне чи часткове відтворення їх елементів), пояснення осіб і будь-які інші публічно оголошені чи документовані відомості. Квота експортна (імпортна) - граничний обсяг певної категорії товарів, який дозволено експортувати з території України (імпортувати на територію України) упродовж установленого строку та який визна-чається у натуральних чи вартісних одиницях. Квоти (контингенти)
 7. § 1. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства
  систему нормативних актів, які згідно із законом є інституційними джерелами господарського права. Основними джерелами господарського права є саме закони та інші нормативні акти. Такі форми права, як звичай, судовий прецедент, у цій сфері застосовуються рідко. Система господарського законодавства загалом обумовлена предметом регулювання. Офіційно межі цього предмета сьогодні визначені у
 8. ЗМІСТ
  система господарського права ГЛАВА 1. Господарські правовідносини та господарське право 6 § 1. Предмет регулювання господарського права 6 § 2. Господарські правовідносини, їх ознаки та види 12 § 3. Методи господарського права 16 ГЛАВА 2. Правові форми участі держави і місцевого самоврядування в регулюванні господарської діяльності 18 § І. Основні напрями економічної політики держави 18 § 2.
 9. Роль, значення обліку в комерційних банках та основи його організації.
  система, яка забезпечує проведення комплексних грошових операцій через системи платежів та розрахунків, поза якими не може функціонувати сучасна економіка. Нині банки набули ознак складної організації з багатоцільовим характером діяльності та високим ризиком її здійснення. Бухгалтерський облік банку можна визначити як систему реєстрування та підбиття підсумків операцій, виконуваних у банківському
© 2014-2022  ibib.ltd.ua