Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Щербина В. С.. Господарське право: Підручник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер,.2005 - 592 с, .200 - перейти до змісту підручника

§ 1. Поняття та види суб'єктів господарського права


Поняття суб'єкта господарського права обгрунтоване теорією господарського права, яка виходить з того, що суб'єктами господарського права є учасники господарських відносин.
Згідно зі ст. 2 ГК учасниками відносин у сфері господарювання є:
а) суб'єкти господарювання;
б) споживачі;
в) органи державної влади та органи місцевого самовряду вання, наділені господарською компетенцією;
г) громадяни, громадські та інші організації, які виступа ють засновниками суб'єктів господарювання чи здійснюють щодо них організаційно-господарські повноваження на основі відносин власності.
Таким чином, усіх вищезазначених суб'єктів можна розглядати як суб'єктів господарського права.
Найбільшу і найважливішу для господарської діяльності групу суб'єктів господарського права складають суб'єкти господарювання. Тому саме їх правовому статусу приділяється головна увага у цій темі.
Частина 1 ст. 55 ГК визнає суб'єктами господарювання учасників господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов'язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством. Наведене визначення дає підстави виділити наступні ознаки суб'єкта господарювання:
цей суб'єкт є учасником господарських відносин;
він безпосередньо здійснює господарську діяльність;
він наділений господарською компетенцією (сукупністю господарських прав і обов'язків), яку реалізує при здійсненні господарської діяльності, набуваючи при цьому нових прав і обов'язків. Цю ознаку суб'єкта господарського права в літера турі ще називають господарською правосуб'єктністю. Суб'єкт господарського права має засновану на законі можливість на бувати від свого імені майнові та особисті немайнові права, вступати в зобов'язання, виступати у судових органах. Право- суб'єктність суб'єкта господарювання доктринально визначаєть ся як господарська компетенція, тобто сукупність встановле них законодавством і набутих у господарських правовідноси нах прав і обов'язків;
він має відокремлене від інших суб'єктів (в тому числі й від власника) майно;
він несе відповідальність за своїми зобов'язаннями у ме жах закріпленого за ним майна.
Суб'єктами господарювання згідно з ч. 2 ст. 55 ГК є:
господарські організації- юридичні особи, створені відпо відно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до Господарського ко дексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють госпо дарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку;
громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відпо відно до закону як підприємці;
філії, представництва, інші відокремлені підрозділи гос подарських організацій (структурні одиниці), утворені ними хтя здійснення господарської діяльності.
Суб'єкти господарювання реалізують свою господарську компетенцію на основі права власності, права господарського

- 84 -
85 -
- відання, права оперативного управління та права оперативного використання майна відповідно до визначення цієї компетенції у ГК та інших законах.
Суб'єкти господарювання - господарські організації, які діють на основі права власності, права господарського відання чи оперативного управління, мають статус юридичної особи, що визначається цивільним законодавством та Господарським кодексом.
Суб'єкти господарювання - відокремлені підрозділи (структурні одиниці) господарських організацій - можуть діяти лише на основі права оперативного використання майна, без статусу юридичної особи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 1. Поняття та види суб'єктів господарського права"
 1. Тема № 2: Поняття та види суб'єктів господарського права.
  види суб'єктів господарського
 2. ЗМІСТ
  поняття і види 72 § 3. Система господарського законодавства 76 - 585 - РОЗДІЛ II Суб'єкти господарських правовідносин ГЛАВА 5. Суб'єкти господарського права. Суб'єкти господарювання , 84 § 1. Поняття та види суб'єктів господарського права 84 § 2. Утворення суб'єктів господарювання, їх державна реєстрація 86 § 3. Припинення діяльності суб'єкта господарювання 100 ГЛАВА 6. Правове становище
 3. Поняття екологічного права України
  види використання об'єктів тваринного світу. Найважливі-шими названі використання тварин у наукових, культурно-освітніх, виховних та есте-тичних цілях; використання корисних властивостей життєдіяльності тварин - ґрунто-утворювачів, природних санітарів середовища, запилювачів рослин тощо; використання тварин з метою одержання продуктів їх життєдіяльності; добування диких тварин з метою утримання і
 4. Поняття екологічного права України
  види використання об'єктів тваринного світу. Найважливішими названі використання тварин у наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях; використання корисних властивостей життєдіяльності тварин - ґрунтоутворювачів, природних санітарів середовища, запилювачів рослин тощо; використання тварин з метою одержання продуктів їх життєдіяльності; добування диких тварин з метою утримання і
 5. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  поняття "компетенції" багато в чому втратило своє справжнє значення. Внаслідок цього в управлінській практиці повноваження в багатьох випадках формулюється розпливчасте, неконкретно, не існує чіткого розподілу завдань, функцій і відповідальності між різними органами і посадовими особами. Окремі органи часто дублюють один одного, що призводить до паралелізму та неузгодженості в роботі. А все
 6. 1. Поняття та визначення міжнародного права.
  види прийнятих нею міжнародно-правових норм є частиною національного права країни. При індивідуальній трансформації необхідно в кожному випадку вводити міжнародні норми в національне право країни спеціальним актом. У деяких країнах, наприклад у Великобританії, у відношенні звичаєвого міжнародного права застосовується загальна трансформація, а у відношенні договорів - індивідуальна. В Україні у
 7. 24. Посвідчення договорів застави
  поняття особи, якій власник у встановленому порядку передав майно і право застави на майно, а також порядку передачі як майна, так і права застави на нього, чинне законодавство не містить. У цьому випадку, зважаючи на те, що особа, якій передано майно та право застави на це майно, не є власником, але вона може розпоряджатися майном, і якщо стороною договору є фізична особа, то мова може йти про
 8. 8.Господарське законодавство: поняття, ознаки та структура.
  види господарської діяльності; - поєднання з комерційним правом інших країн та міжнародними договорами з господарських питань. Воно здійснюється згідно з певними принципами: принцип пріоритету спеціальних норм міжнародного договірного права над загальними нормами господарського, права України, принцип надання нормам міжнародних економічних договорів статусу національного законодавства України,
 9. 9.Господарсько-правові норми: поняття і види.
  види і правовий статус субєктів господарювання, закони про окремі види господарської діяльності. Третій блок нормативних актів господарського законодавства становлять так звані законодавчі акти. Залежно від змісту норм доктрина господарського права розрізняє чотири види актів: - акти, норми яких є загальними правилами функціонування господарських відносин. - компетенційні акти, які визначають
 10. Зміст
  види господарської діяльності 7 § 2. Поняття та види господарських відносин 14 § 3. Поняття та система господарського законодавства 18 РОЗДІЛ 2. Засади державного регулювання господарської діяльності 26 § 1. Роль держави в регулюванні господарської діяльності та в організації і забезпеченні функціонування державного сектору економіки 26 § 2. Державна регуляторна політика у сфері господарської
© 2014-2022  ibib.ltd.ua