Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Щербина В. С.. Господарське право: Підручник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер,.2005 - 592 с, .200 - перейти до змісту підручника

§ 2. Особливості правового статусу кредитних спілок у сфері господарювання


Відповідно до ч. 1 ст. 130 ГК громадяни, які постійно проживають на території України, можуть об'єднуватися у кредитні спілки. Слід проте мати на увазі, що згідно зі ст. 1 Закону України від 20 грудня 2001 р. (зі змінами від 10 липня 2003 р.) «Про кредитні спілки»1 кредитна спілка може бути заснована громадянами, професійними спілками, їх об'єднаннями.
Отже, кредитною спілкою є неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.
Відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону «Про кредитні спілки» кредитна спілка створюється на підставі рішення установчих зборів (це рішення оформляється протоколом установчих зборів, який підписують голова та секретар зборів). Чисельність засновників (членів) кредитної спілки не може бути менше ніж 50 осіб, які відповідно до закону можуть бути членами кредитної спілки та об'єднані хоча б за однією з таких ознак: мають спільне місце роботи чи навчання або належать до однієї професійної спілки, об'єднання професійних спілок, іншої громадської чи релігійної організації або проживають в одному селі, селищі, місті, районі, області.
Кредитна спілка є юридичною особою. Статусу юридичної особи вона набуває з дня її державної реєстрації.
Згідно з ч. З ст. 130 ГК кредитна спілка діє на основі статуту, який затверджується загальними зборами членів кредитної спілки (згідно з Законом «Про кредитні спілки» - установчими зборами, що є правильним).
У статуті кредитної спілки обов'язково зазначаються:
найменування кредитної спілки та її юридична адреса;
мета створення і завдання кредитної спілки;
ознака членства у кредитній спілці;
порядок утворення та діяльності органів управління кре дитної спілки, порядок утворення філій та відділень, їх по вноваження;
1 Відомості Верховної Ради України. - № 15. - Ст. 101.
- 162 -

права та обов'язки членів кредитної спілки;
умови і порядок вступу до кредитної спілки, порядок припинення членства;
порядок сплати вступних та інших внесків;
джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна кредитної спілки, в тому числі порядок і умови надання кредитів членам кредитної спілки, порядок форму вання та використання фондів, утворюваних спілкою;
порядок звітності та здійснення контролю за діяльністю органів управління кредитної спілки;
порядок внесення змін і доповнень до статуту кредитної спілки;
порядок припинення діяльності кредитної спілки та вирі шення майнових питань у зв'язку з її ліквідацією (реорганіза цією);
порядок покриття можливих збитків кредитної спілки;
порядок розподілу доходів кредитної спілки.
Статут кредитної спілки може містити й інші положення щодо організаційних, господарських та інших питань її діяльності.
Майно кредитної спілки є її власністю і складається з фондів кредитної спілки, коштів доходу та іншого майна.
Майно кредитної спілки формується за рахунок:
вступних, обов'язкових пайових та інших внесків чле нів кредитної спілки (крім внесків (вкладів) на депозитні ра хунки);
плати за надання своїм членам кредитів та інших послуг, а також доходів від провадження інших видів статутної діяль ності;
доходів від придбаних кредитною спілкою державних цін них паперів;
грошових та інших майнових пожертвувань, благодійних внесків, грантів, безоплатної технічної допомоги як юридич них, так і фізичних осіб, у тому числі іноземних;
- інших надходжень, не заборонених законодавством. Частиною 5 ГК кредитній спілці заборонено бути заснов ником або учасником суб'єктів підприємницької діяльності.
Статус, порядок організації та здійснення господарської діяльності кредитної спілки визначаються крім ГК, вже названим Законом України «Про кредитні спілки» та іншими законами.
II» - 163 -

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 2. Особливості правового статусу кредитних спілок у сфері господарювання"
 1. ЗМІСТ
  особливості господарського законодавства 67 § 2. Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види 72 § 3. Система господарського законодавства 76 - 585 - РОЗДІЛ II Суб'єкти господарських правовідносин ГЛАВА 5. Суб'єкти господарського права. Суб'єкти господарювання , 84 § 1. Поняття та види суб'єктів господарського права 84 § 2. Утворення суб'єктів господарювання, їх державна
 2. § 3. Поняття та система господарського законодавства
  правових актів, що регламентують ту чи іншу сферу суспільних відносин і є джерелами певної галузі права. У Популярній юридичній енциклопедії наводиться таке визначення законодавства : законодавство - сукупність чинних нормативно-правових актів: законів, постанов, декретів, указів, наказів, інструкцій правотворчих органів, що регулюють правовідносини в державі. Іноді під законодавством розуміють
 3. § 1. Роль держави в регулюванні господарської діяльності та в організації і забезпеченні функціонування державного сектору економіки
  особливості певних галузей. Як приклад першої ситуації можна навести положення Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» від 22 лютого 2000 року. Цим нормативним актом передбачено особливий порядок укладання договорів розпорядниками державних коштів, першою чергою суб'єктами господарювання державної форми власності. Другу ситуацію ілюструють положення Закону України
 4. 4.1. Особливості статусу кредитних спілок у сфері господарювання
  правові та економічні засади створення та ді- яльності кредитних спілок, їх об'єднань, права та обов'язки членів кредитних спілок та їх об'єднань визначаються Законом України «Про кредитні спілки» від 20.12.2001. Кредитною спілкою є неприбуткова організація, заснована громадянами в установленому законом порядку на засадах добровільного об'єднання грошових внесків з метою задоволення потреб її
 5. 26. Особливості статусу кредитних спілок у сфері господарювання
  правові та економічні засади створення та діяльності кредитних спілок, їх об'єднань, права та обов'язки членів кредитних спілок та їх об'єднань визначаються Законом України «Про кредитні спілки» від 20.12.2001. Кредитною спілкою є неприбуткова організація, заснована громадянами в установленому законом порядку на засадах добровільного об'єднання грошових внесків з метою задоволення потреб її
 6. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  особливості господарського законо-давства. Нормативні акти господарського законодавства: поняття й види. Система господарського законодавства. Колізії в господарському законодавстві. Господарське законодавство й господарське право, їх співвідношення. Проблеми вдосконалення господарського законодавства. Поняття та ознаки підприємницької діяльності. Характеристика некомерційного господарювання.
 7. ДОДАТКИ ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ
  особливості матеріального та соціально-побутового забезпечення, передбачені Законом України «Про державну службу», якщо інше не передбачено законами України. Стаття 19. Охорона спеціалізованих установ і відомчих служб, що проводять судові експертизи Охорона приміщень і територій установ судових експертиз Міністерства юстиції України і Міністерства охорони здоров'я України, а також режим тримання
 8. § 3. Система господарського законодавства
  особливості правового становища кооперативів у сільському господарстві та їх об'єднань. Ще один приклад - Закон України від 19 березня 1996 р. «Про режим іноземного інвестування»2, в якому розділ IV «Підприємства з іноземними інвестиціями» врегульовує особливості правового становища підприємства з іноземною інвестицією. Аналогічно регулюється правове становище інших окремих видів підприємств:
 9. 50.Особливості правового регулювання фінансової діяльності.
  кредитної системи з індивідуальним кругообігом коштів, що забезпечує покриття витрат виробництва продукції (робіт, послуг) і одержання прибутку. 2. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання включає грошове та інше фінансове посередництво, страхування, а також допоміжну діяльність у сфері фінансів і страхування. 3. Фінансовим посередництвом є діяльність, пов'язана з отриманням та
 10. § 1. Особливості криміналістичної характеристики і розслідування злочинів, вчинених шляхом кредитно-фінансових операцій
  правових положень, недоліків кредитно-фінансових технологій, документообігу, недостатнього професійного рівня працівників кредитної галузі, а також існування можливості зловживань як з боку працівників кредитно-фінансових установ, так і позичальників. Зазначені обставини загострюють криміногенну обстановку, сприяють зростанню злочинних посягань на кредитно-фiнансові ресурси. З усіх елементів
© 2014-2022  ibib.ltd.ua