Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Щербина В. С.. Господарське право: Підручник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер,.2005 - 592 с, .200 - перейти до змісту підручника

§ 5. Способи приватизації


Під способом приватизації розуміють встановлені законом для кожної кваліфікаційної групи об'єктів приватизації юридичну підставу і договірну угоду щодо відчуження майна державного підприємства суб'єктом приватизації - продавцем (державним органом приватизації) суб'єктові приватизації - покупцеві (недержавній юридичній або фізичній особі).
Відповідно до ст. 15 Закону «Про приватизацію державного майна», яка називається «Способи приватизації», приватизація майна державних підприємств може здійснюватися шляхом:
- продажу об'єктів приватизації на аукціоні, за конкурсом. Цей спосіб приватизації здійснюється у порядку, встановленому Законом «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», згідно з яким продаж об'єктів на аукціоні - це спосіб приватизації, за яким власником об'єкта стає покупець, який запропонував у ході аукціону максимальну ціну, а продаж об'єктів за конкурсом - спосіб приватизації, за яким власником об'єкта стає покупець, який запропо-
- 209 -

нував найкращі умови подальшої експлуатації об'єкта (неко-мерційний конкурс), або при рівних фіксованих умовах - найвищу ціну (комерційний конкурс);
продажу акцій (часток, паїв), що належать державі у гос подарських товариствах, на аукціоні, за конкурсом, на фондо вих біржах та іншими способами, що передбачають загально доступність та конкуренцію покупців;
продажу на конкурсній основі цілісного майнового комп лексу державного підприємства, що приватизується, або конт рольного пакета акцій відкритого акціонерного товариства при поданні покупцем документів, передбачених ч. 1 ст. 12 Закону «Про приватизацію державного майна»;
викупу майна державного підприємства згідно з альтер нативним планом приватизації.
Неконкурентні способи продажу майна державних підприємств застосовуються щодо об'єктів, не проданих на аукціоні, за конкурсом.
На відміну від названих способів приватизації, підприємства агропромислового комплексу можуть приватизуватися тільки шляхом перетворення їх або у колективні сільськогосподарські підприємства, або у відкриті акціонерні товариства в порядку, передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. № 1099 «Про затвердження Порядку перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств із змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства»1. Тобто підприємства агропромислового комплексу, як правило, не можуть бути продані на аукціоні або за конкурсом, а також приватизовані шляхом викупу зданого в оренду майна чи продажу державної частки (акцій, паїв) у майні підприємства, що приватизується, на фондовій біржі або іншим способом, який передбачає конкуренцію покупців.
Відповідно до ст. 2, ч. З ст. 8, статей 9,11,13,14 і 15 Закону України від 10 липня 1996 р. «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» приватизація майна перелічених у цих статтях підприємств здійснюється шляхом перетворення їх виключно у відкриті акціонерні товариства. Виняток з цього правила становлять названі у ст. 2 Закону підприємства та підприємства зі змішаною власністю, сума вартості майна яких недостатня для формування статутного фонду
1 ЗПУ України. - 1996. - № 17. - Ст. 489.
- 210 -
відкритого акціонерного товариства. Такі підприємства можуть приватизуватися шляхом викупу майна їх працівниками і прирівняними до них особами (ч. З ст. З Закону «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі»).
Приватизація підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування населення, готельного господарства, туристичного комплексу здійснюється шляхом: продажу на аукціоні, за конкурсом; викупу. Приватизація зазначених об'єктів здійснюється у порядку, передбаченому Законом «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» та Державною програмою приватизації.
Відповідно до ст. 6 Закону «Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва» приватизація об'єктів незавершеного будівництва здійснюється органами приватизації, у тому числі за участю уповноважених ними юридичних осіб шляхом:
продажу на аукціоні, за конкурсом;
продажу шляхом викупу за наявності одного покупця безпосередньо цьому покупцеві із забезпеченням ним умов приватизації об'єкта;
внесення об'єкта незавершеного будівництва до статутно го фонду господарського товариства як внеску держави з на ступною приватизацією акцій (часток, паїв) у порядку, вста новленому установчими документами товариства та законо давством України, після завершення будівництва відповідного об'єкта;
продажу під розбирання.
У разі приватизації недобудованих спеціалізованих господарських об'єктів, зокрема електростанцій, великих промислових підприємств, спосіб приватизації відповідно до законодавства про приватизацію може визначати орган приватизації за погодженням з органом, який здійснює управління відповідним об'єктом незавершеного будівництва, або підприємством, установою, організацією, на балансі яких перебуває зазначений об'єкт.
Загалом порядок застосування певних способів приватизації, крім зазначених актів, регулюється Положенням про застосування способів приватизації майна державних підприємств, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 4 лютого 1993 p., Положенням про порядок визначення та застосування способів приватизації щодо об'єктів малої приватизації, затвердженим наказом Фонду державного майна України від
14*
- 211 -

ЗО липня 1998 p.; Положенням про порядок приватизації не-сільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу, Положенням про типовий план приватизації несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу та Положенням про порядок приватизації майна радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, а також заснованих на їх базі орендних підприємств, затвердженими наказом Фонду державного майна України від 9 серпня 1996 р. № 903, а також Державною програмою приватизації на конкретні роки.
Уявляється, що обравши одним із системотворчих критеріїв способи приватизації, законодавець чітко не визначився з власне способами, тобто не встановив, які ж саме способи приватизації можуть застосовуватися. Аналіз положень ст. 15 Закону «Про приватизацію державного майна» дає підстави для висновку, що в цій статті за відсутності чіткого і єдиного розуміння щодо критерію класифікації змішалися до купи:
власне способи приватизації (викуп, конкурс, аукціон);
об'єкти приватизації (цілісні майнові комплекси; акції, частки, паї; незавершене будівництво; орендоване майно);
підстави приватизації (план, розроблений комісією з при ватизації чи альтернативний план);
місце проведення аукціону (фондова біржа).
Виходячи з цього, можна виділити дві групи способів приватизації: конкурентні (конкурс, аукціон) та неконкурентні (викуп). Всі інші, так звані способи, про які йдеться в законодавстві, є нічим іншим, як порядком застосування відповідних способів залежно від тих або інших додаткових умов. Такий підхід буде відповідати понятійно-категоріальному апарату, який в структурі методології правознавства є відбиттям реальних правових явищ і процесів правового регулювання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 5. Способи приватизації"
 1. 22. Право наймача на приватизацію житлового приміщення. Способи приватизації.
  способи приватизації: викуп об'єктів малої приватизації товариствами покупців, створеними працівниками цих об'єктів; викуп державного майна підприємства за альтернативним планом приватизації; викуп державного майна, зданого в оренду з викупом; викуп державного майна, зданого в оренду; продаж на аукціоні; продаж за некомерційним конкурсом; продаж за комерційним конкурсом; продаж з відстрочкою
 2. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  способи захисту прав та законних інтересів суб'єк- тів господарювання. Правове становище господарських судів. Підвідомчість та підсудність справ господарським судам. Досудове врегулювання господарських спорів. Вирішення спорів господарським судом. Поняття монопольного становища на ринку. Контроль за концентрацією суб'єктів господарювання. Зловживання монопольним становищем: поняття та види.
 3. § 1. Поняття і головні цілі приватизації. Законодавство про приватизацію
  способами. Цим же Законом, хоча і в дещо спрощеному вигляді, визначався механізм перетворення державного підприємства в акціонерне товариство (тобто, якщо оцінювати з сучасних позицій - визначався механізм роздержавлення власності): державне підприємство за спільним рішенням трудового колективу і уповноваженого на те державного органу могло бути перетворено в акціонерне товариство шляхом випуску
 4. § 4. Приватизаційний процес
  способи приватизації, початкову ціну об'єкта приватизації (розмір статутного фонду господарського товариства), рекомендовані форми платежу, розміри пакетів акцій за напрямами їх реалізації, а також забезпечення технологічної єдності виробництва, недопущення руйнування цілісних майнових комплексів, циклів, технологій, порядок використання майна, що не підлягає приватизації. Проект плану
 5. ЗМІСТ
  приватизації державного та комунального майна 188 § 1. Поняття і головні цілі приватизації. Законодавство про приватизацію 188 § 2. Об'єкти приватизації 195 § 3. Суб'єкти приватизації 197 § 4. Приватизаційний процес 205 § 5. Способи приватизації 209 § 6. Договірні відносини приватизації 212 ГЛАВА 12. Правовий режим цінних паперів у господарській діяльності 221 § 1. Поняття та види цінних
 6. § 1. Криміналістична характеристика розкрадань
  способах приготування до їх вчинення та приховування у сфері підприємницької діяльності, кредитування, приватизації та ін. Цьому сприяють також недоліки в установленому порядку грошового обігу, обліку матеріальних цінностей, звітності, документообігу та ін. Відповідальність за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем передбачена ст. 191 КК.
 7. § 6. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
  способи їх підготовки, вчинення і приховування, причетність певних осіб до даного злочину, розмір матеріальних збитків, завданих розкраданням. Результати такого допиту часто сприяють встановленню важливих для справи обставин, які вимагають інколи перевірки іншими слідчими та організаційними діями. Під час допиту, який проводиться з пред'явленням документів, може бути присутній експерт (ст. 77
 8. § 3. Особливості правового режиму державного та комунального майна. Правовий статус Фонду державного майна. Приватизація як особливий вид набуття права власності
  способами; 4) визначення напрямів використання майна юридичних осіб публічного права, що залишається після їх ліквідації. Управління об'єктами державної власності формують відносини: усередині системи органів державної влади; між центральними та місцевими органами державної влади; між органами державної влади та державними підприємствами, установами, організаціями, а також корпораціями, акції
 9. § 4. Державне сприяння інвестиційній діяльності. Правове становище концесій
  способом укладення концесійного договору та Закону України «Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг» від 14.12.1999. Концесія - це надання з метою задоволення громадських потреб уповноваженим органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування на підставі концесійного договору на платній та строковій основі юридичній або фізичній особі (суб'єкту підприємницької
 10. 4. Підстави, порядок та наслідки порушення справи про банкрутство.
  способи розв'язання проблеми податкового боргу та відповіді органу виконавчої влади (за її наявності). До заяви органу стягнення мають додаватися копії податкової декларації або податкового повідомлення, докази їх вручення (надіслання) платнику податків, документи про продаж активів платника податків, які не входять до складу його цілісного майнового комплексу (розрахункові документи, документи
© 2014-2022  ibib.ltd.ua