Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Щербина В. С.. Господарське право: Підручник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер,.2005 - 592 с, .200 - перейти до змісту підручника

§ 4. Приватизаційний процес


Порядок приватизації державного майна передбачає наявність таких стадій:
опублікування списку об'єктів, які підлягають привати зації, у виданнях державних органів приватизації, місцевій пресі;
прийняття рішення про приватизацію об'єкта на підставі поданої заяви або виходячи із завдань Державної програми приватизації та створення комісії з приватизації;
опублікування інформації про прийняття рішення про приватизацію об'єкта;
проведення аудиторської перевірки фінансової звітності підприємства, що приватизується (за винятком об'єктів малої приватизації);
затвердження плану приватизації або плану розміщення акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації та корпоратизації, та їх реалізацію.
Заяви про приватизацію (від членів трудового колективу чи покупців, визнаних такими ст. 8 Закону «Про приватизацію державного майна») подаються до Фонду державного майна України, його регіональних відділень чи представництв за місцезнаходженням об'єкта, що приватизується, у письмовій формі. Покупці цілісних майнових комплексів та інвестори, які бажають придбати контрольний пакет акцій, зобов'язані разом із заявою подати бізнес-план або техніко-економіч-не обгрунтування післяприватизаційного розвитку об'єкта, що включає план зайнятості працівників підприємства, пропозицію інвестора з зазначенням максимального розміру інвестиції, строків та порядку її внесення, а також декларацію про доходи для покупців - фізичних осіб.
1 Офіційний вісник України. - 2000. - № 20. - Ст. 827.
- 205 -
Державні органи приватизації протягом місяця розглядають заяви та приймають рішення щодо приватизації об'єкта і в п'ятиденний строк письмово повідомляють про це заявника, адміністрацію та трудовий колектив підприємства, що приватизується, а також відповідний орган виконавчої влади, уповноважений управляти цим майном.
У разі відмови в приватизації відповідний орган приватизації повідомляє заявників про причину відмови. Відповідно до законодавства відмова в приватизації можлива тільки у випадках, коли:
особа, яка подала заяву на приватизацію, не може бути визнана покупцем відповідно до ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного майна»;
законодавством встановлено обмеження щодо привати зації підприємства;
майно у встановленому порядку включене до переліку об'єктів (групи об'єктів), що не підлягають приватизації.
Відносини, які виникають на стадії подання заяви і прийняття рішення про приватизацію, детально регулює Порядок подання та розгляду заяв про приватизацію, затверджений наказом Фонду державного майна України від 1 липня 1997 р. № 683.
Державний орган приватизації протягом місяця з дня прийняття рішення про приватизацію об'єкта затверджує склад комісії з приватизації об'єкта і встановлює строк подання проекту плану приватизації. Цей строк не повинен перевищувати двох місяців з дня затвердження складу комісії.
До складу комісії входять за принципом однакового представництва представники господарського товариства, створеного членами трудового колективу підприємства, що приватизується, в тому числі й від представницького органу трудового колективу - профспілкового комітету або іншого уповноваженого ним органу, інші особи (або їх представники), які подали заяву на приватизацію, представники місцевих рад, фінансових органів, державного органу приватизації, Антимонопольного комітету України або його територіальних відділень, органу, уповноваженого до прийняття рішення про приватизацію управляти відповідним державним майном.
Відповідні органи та особи зобов'язані в п'ятиденний строк з моменту одержання повідомлення про прийняття рішення щодо створення комісії делегувати до її складу своїх представників.
Якщо в зазначений строк вони не делегували своїх представників до складу комісії, державний орган приватизації має право затвердити склад комісії без представників цих органів.
За рішенням комісії до її роботи можуть залучатися експерти, консультанти та інші спеціалісти, які користуються на її засіданнях правом дорадчого голосу.
Для забезпечення гласності та прозорості приватизації у роботі комісії з приватизації об'єкта можуть брати участь народні депутати України.
Діяльність комісії регулюється Положенням про комісію з приватизації, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 15 липня 1997 р. № 743.
Слід мати на увазі, що при приватизації законсервованих об'єктів, об'єктів незавершеного будівництва, майна ліквідованих підприємств або об'єктів, які підлягають приватизації у порядку, визначеному Законом України «Про приватизацію майна невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», окремого індивідуально визначеного майна, акцій (часток, паїв), що належать державі у майні підприємств із змішаною формою власності, комісія з приватизації не створюється і план приватизації не складається.
Основними завданнями комісії є:
контроль за проведенням інвентаризації майна об'єкта приватизації;
розробка проекту плану приватизації об'єкта та подання його на затвердження органу приватизації;
визначення розміру статутного фонду господарського то вариства та розробка акта оцінки;
розробка, при необхідності, рекомендацій щодо реоргані зації об'єктів.
У разі звернення керівництва підприємства, що є в процесі приватизації, до державного органу приватизації стосовно відчуження майна та інших дій, необхідних для ефективного функціонування підприємства згідно з вимогами Закону України «Про приватизацію державного майна», комісія розглядає представлені документи та надає державному органу приватизації відповідні пропозиції.
Для виконання поставлених завдань комісія має право:
- зобов'язати адміністрацію підприємства, що приватизуєть ся, здійснити у встановлені терміни інвентаризацію державно го майна;- 206 -
- 207 -

14 - 4-2636
- давати розпорядження, обов'язкові для адміністрації об'єкта приватизації, що пов'язані з розробкою проекту плану прива тизації;
- залучати до роботи експертів, консультантів, радників, спеціалізовані аудиторські фірми, консалтингові організації та фірми з правом дорадчого голосу на засіданнях комісії.
Діяльність комісії припиняється після видання наказу про затвердження плану приватизації.
Зміст плану приватизації та правовий режим його затвердження врегульовано ст. 14 Закону «Про приватизацію державного майна» та Положенням про план приватизації державного майна, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 1 жовтня 1997 р. (в редакції від 28 липня 2000 р.)1.
Комісія з приватизації складає проект плану приватизації об'єкта, в якому враховуються пропозиції:
господарського товариства, створеного працівниками підприємства, що приватизується, та інших покупців;
місцевих рад за місцезнаходженням об'єкта приватизації;
- державних органів приватизації; Антимонопольного комітету України, його територіальних
відділень.
Проект плану приватизації повинен передбачати строки та способи приватизації, початкову ціну об'єкта приватизації (розмір статутного фонду господарського товариства), рекомендовані форми платежу, розміри пакетів акцій за напрямами їх реалізації, а також забезпечення технологічної єдності виробництва, недопущення руйнування цілісних майнових комплексів, циклів, технологій, порядок використання майна, що не підлягає приватизації.
Проект плану приватизації державного майна складається на основі Типового плану приватизації державного майна, що додається до зазначеного Положення.
За рішенням комісії до розробки проекту плану приватизації може бути включено проект реорганізації об'єкта, в якому передбачено створення на основі його структурних підрозділів юридичних осіб.
Рішення про необхідність реорганізації приймається в порядку, що встановлюється Фондом державного майна України та Антимонопольним комітетом України.
Офіційний вісник України. - 1997. - № 43. - Ст. 237.
- 208 -
До проекту плану приватизації додається акт оцінки вартості об'єкта приватизації, який складається відповідно до законодавства і затверджується органом приватизації.
У разі якщо проектом плану приватизації передбачено продаж цілісного майнового комплексу підприємства, що приватизується, або контрольного пакета акцій, до проекту плану приватизації додаються документи, зазначені в ч. 1 ст. 12 Закону «Про приватизацію державного майна».
Якщо трудовий колектив підприємства, майно якого приватизується, або інші покупці не погоджуються з проектом плану приватизації, розробленим комісією, вони можуть підготувати альтернативний варіант плану.
Проект плану, розроблений комісією, та альтернативний проект плану трудового колективу чи інших покупців подаються на розгляд регіональних відділень Фонду державного майна України або його представництв у районах та містах, які протягом десяти днів зобов'язані розглянути подані проекти, затвердити план приватизації і довести його до заінтересованих осіб.
Рішення про затвердження плану може бути оскаржено у десятиденний строк у Фонд державного майна України, Верховну Раду Автономної Республіки Крим.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 4. Приватизаційний процес"
 1. Вступ
  приватизаційним процесам, набуває ринок цінних паперів. Інтеграція України до світової економічної системи стимулює розвиток міжнародних господарських зв'язків, зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання. Змінилися принципи, на яких будуються відносини держави з суб'єктами господарської діяльності, запроваджується ефективне державне регулювання підприємництва у формі єдиної
 2. § 1. Поняття і головні цілі приватизації. Законодавство про приватизацію
  приватизаційним, оскільки і процес зміни власності не визнавався приватизацією в нинішньому розумінні. Наприклад, п. 1 ст. 10 Основ законодавства Союзу РСР і союзних республік про оренду, прийнятих 23 листопада 1989 p., передбачалося, що орендар може повністю або частково викупити орендоване майно. Умови, порядок і строки викупу визначалися договором оренди. Після викупу орендованого майна
 3. ЗМІСТ
  процес 205 § 5. Способи приватизації 209 § 6. Договірні відносини приватизації 212 ГЛАВА 12. Правовий режим цінних паперів у господарській діяльності 221 § 1. Поняття та види цінних паперів 221 § 2. Умови і порядок випуску та обігу цінних паперів 236 § 3. Державне регулювання ринку цінних паперів 244 РОЗДІЛ IV Господарські зобов'язання ГЛАВА 13. Загальні положення щодо господарських
 4. § 1. Криміналістична характеристика вимагань
  приватизаційних аукціонів тощо. До другої групи належать особи, діяльність яких має протиправний характер: організатори фінансових «пірамід», посередники з «відмивання» коштів, хабарники, учасники незаконних і сумнівних угод та ін. Нерідко вимагання стає засобом вирішення конфліктів між злочинними угрупованнями щодо поділу сфер впливу. Серед потерпілих за віковим складом найбільший відсоток
 5. Приватизація
  приватизаційних паперів; - повного, своєчасного та достовірного інформування громадян про всі дії щодо приватизації; - пріоритетного права трудових колективів на вибір форм власності і придбання майна своїх підприємств. Правовими чинниками роздержавлення та приватизації майна державних підприємств в Україні є Закони України, Укази Президента України, Державна програма приватизації, Декрети
 6. Роль, значення обліку в комерційних банках та основи його організації.
  процесом визначення, вимірювання та передавання інформації економічного характеру. - Бухгалтерські дані відіграють істотну роль, коли йдеться про функціонування в конкурентному середовищі за умов обмежених ресурсів. Система обліку - це сукупність процедур, що мають на меті фіксувати всі операції банку, а саме: - визначати зміст здійснених операцій і докладно записувати їх; - описувати операції в
 7. 5. Організація роботи кас перерахунку.
  процес перелічування грошей потребує злагоджених дій касирів і контролера лічильної бригади. Касир під наглядом контролера розкриває сумку, виймає гроші і чеки, передає сумку контролеру, при цьому пломбу разом зі шпагатом для наступного контролю залишає в себе. Контролер дістає із сумки супровідну відомість, попередньо переконавшись, що в сумці нічого не залишилось. Перелічивши гроші, касир
 8. 1. Визначте місце дисципліни в системі сучасного менеджменту організацій
  процес виділення управління персоналом у самостійну науку завершився у 60-70-х роках XX ст., вона і сьогодні називається по-різному: «організаційна поведінка» або «управління людськими ресурсами» (іноді ці терміни характеризують відносно самостійні науки, до того ж «організаційна поведінка» трактується як ядро, найважливіша складова частина «управління людськими ресурсами»). У Німеччині і
 9. 1. Аналіз витрат на зоробітню плату
  процес формування витрат на виробництво, собівартості одиниці продукції, виявлення резервів економії, зниження собівартості і забезпечення систематичного контролю за виконанням завдань по собівартості. Складовими елементами системи управління собівартості продукції є прогнозування й планування, нормування витрат, облік і калькуляція, економічний аналіз, контроль за формуванням собівартості. Облік
 10. Аналіз ефективності інвестиційної діяльності
  процес називається «ефект мультиплікатора». Постає питання: від чого залежить обсяг інвестицій? Назвемо деякі з факторів, що впливають на цей показник. - Рівень заощаджень у доходах населення. В умовах низьких доходів на душу населення основна їх частина використовується на споживання. Із зростанням доходів збільшується їх частка, що спрямовується на заощадження, які є джерелом інвестиційних
© 2014-2022  ibib.ltd.ua