Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоСудова бухгалтерія України → 
« Попередня Наступна »
Камлик М. І.. Судова бухгалтерія. Підручник.- К.: Атіка,.2000-336с., .200 - перейти до змісту підручника

Приватизація

, у широкому розумінні слова,- це процес переходу будь-якої форми власності (державної, колективної тощо) у приватну.
У Законі України «Про приватизацію майна державних підприємств» приватизація визначена як відчуження майна, що перебуває» у загальнодержавній, республіканській (Республіка Крим) і комунальній власності, на користь фізичних та недержавних юридичних осіб. У процесі приватизації обов"язково змінюється суб'єкт права власності.
Приватизація спрямована на реалізацію двох взаємопов'язаних цілей, а саме: підвищення ефективності господарювання за рахунок стимулювання зацікавленості власника та підвищення рівня забезпечення населення товарами і послугами.
Приватизація державного майна передбачає:
- зміну відносин власності на засоби виробництва з метою їх якісного відтворення та ефективного використання;
159
- створення прошарку недержавних власників як основи багатоукладної соціальне орієнтованої економіки;
- структурну перебудову економіки та стабілізацію економічного становища;
- розвиток конкуренції та обмеження монополізму;
- залучення іноземних інвестицій.
Приватизація в Україні здійснюється на основі таких принципів:
- законності;
- забезпечення соціальної захищеності та рівності прав громадян України в процесі приватизації;
- надання пільг на придбання державного майна членами трудових колективів підприємств, що приватизуються;
- пріоритетного надання прав громадянам України на придбання державного майна;
- безкоштовної передачі частки державного майна кожному громадянинові України;
- додержання антимонопольного законодавства;
- приватизації державного майна на платній основі із застосуванням приватизаційних паперів;
- повного, своєчасного та достовірного інформування громадян про всі дії щодо приватизації;
- пріоритетного права трудових колективів на вибір форм власності і придбання майна своїх підприємств.
Правовими чинниками роздержавлення та приватизації майна державних підприємств в Україні є Закони України, Укази Президента України, Державна програма приватизації, Декрети Кабінету Міністрів України, інші нормативні акти.
Закон України «Про приватизацію майна державних підприємств» регулює правові, економічні та організаційні питання приватизації підприємств загальнодержавної, республіканської (Республіка Крим) та комунальної власності. Дія цього закону не поширюється на об'єкти соціально-культурного призначення (крім тих, що належать підприємствам, які приватизуються), об'єкти державного земельного та житлового фондів, колгоспи, підприємства споживчої кооперації.
Закон України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (мала приватизація)» установлює правовий механізм приватизації цілісних майнових комплексів невеликих державних підприємств шляхом їх відчуження на користь покупця на підставі акта купівлі-продажу. Сферою використання цього закону є галузі, які підлягають першочерговій приватизації, а саме: торгівля, громадське
160
харчування, побутове обслуговування населення, будівництво, легка і харчова промисловість тощо.
Поняття і види приватизаційних паперів, умови та порядок їх випуску, обліку, використання та погашення /визначає Закон України «Про приватизаційні папери».
Крім вищезазначених законів, процес приватизації майна державних підприємств регулюють також Закони України «Про господарські товариства», «Про власність», «Про підприємництво», «Про цінні папери та фондову біржу». Указ Президента України «Про приватизацію об'єктів незавершеного будівництва», відповідні Декрети Кабінету Міністрів України та інші нормативні акти.
Повноваження щодо приватизації державного майна в нашій країні здійснює Фонд державного майна України, його регіональні відділення та органи приватизації адміністративно-територіальних одиниць. У своїй діяльності Фонд державного майна підпорядкований і підзвітний Верховній Раді України. Здійснюючи державну політику в сфері приватизації, Фонд державного майна:
- змінює організаційно-правову форму підприємств, що перебувають у загальнодержавній власності, шляхом перетворення їх у господарські товариства;
- продає майно, що перебуває в загальнодержавній власності;
- створює комісії у приватизації;
- затверджує плани приватизації майна, що перебуває в загальнодержавній власності;
- укладає угоди щодо розробки планів приватизації та оцінки власності майна об'єктів приватизації;
- розроблює і подає Кабінету Міністрів України проекти державних програм приватизації, організує і контролює їх виконання;
- здійснює зв'язок з місцевими органами приватизації.
Регіональні відділення Фонду державного майна України, здійснюючи повноваження в межах своєї компетенції, виконують такі функції:
- розробляють пропозиції по приватизації підприємств, які перебувають у загальнодержавній власності, по формуванню державних програм приватизації підприємств у регіоні і подають їх Фонду;
- організують роботу, спрямовану на виконання Державної програми приватизації майна, контролюють її реалізацію;
- змінюють у процесі приватизації організаційно-право ві форми підприємств, що перебувають у загальнодержав ній власності; .
161
б М. Кмяих
- здійснюють повноваження продавця державного майна, балансова вартість якого не перевищує 500 млн. крб. і т. ін.
Органи приватизації адміністративно-територіальних одиниць розробляють проекти програм приватизації комунального майна, створюють комісії з приватизації об'єктів комунальної власності, за дорученням місцевих Рад народних депутатів здійснюють повноваження власника комунального майна, що приватизується, виконують інші завдання відповідно до чинного законодавства України.
Державна, республіканська (Республіка Крим) та місцеві програми приватизації визначають мету, пріоритети приватизації.
Державна програма приватизації затверджується Верховною Радою України щорічно за поданням Кабінету Міністрів України. Республіканська та місцеві програми затверджуються відповідно Верховною Радою Республіки Крим і місцевими Радами народних депутатів.
Державною програмою приватизації визначаються:
- завдання щодо приватизації майна, яке перебуває в загальнодержавній власності;
- рекомендовані форми приватизації для різних груп об'єктів;
- порядок випуску та обігу приватизаційних паперів, розмір їх загальної емісії тощо;
- заходи щодо залучення до приватизації іноземних інвесторів;
щ розрахунок витрат на здійснення програми приватизації та порядок їх відшкодування;
- прогноз надходження коштів від приватизації та напрямки їх виконання.
Республіканська (Республіка Крим) та місцеві програми приватизації повинні відповідати таким вимогам: не суперечити Державній програмі приватизації, забезпечувати виконання завдань щодо приватизації майна державних підприємств - об'єктів власності Республіки Крим і комунальної власності і т. ін.
Контроль за здійсненням Державної програми приватизації та додержанням законодавства України про приватизацію забезпечує контрольна комісія Верховної Ради України з питань приватизації, яка створюється з числа депутатів.
Ініціатива щодо приватизації конкретних об'єктів може виходити від Фонду державного майна України, його регіо-
1 Станом на 1.01.1993 року.
162
нальних відділень, представництв, місцевих органів приватизації, членів трудового колективу, а також покупців -громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб, зареєстрованих на території України, юридичних осіб інших держав.
Безпосередню роботу по приватизації майна державних підприємств здійснюють комісії з приватизації, які створюються Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями, органами приватизації Республіки Крим, а також органами приватизації адміністративно-територіальних одиниць.
Комісія з приватизації створюється протягом місяця з дня прийняття рішення про приватизацію об'єкта. Орган приватизації у триденний строк з дня прийняття рішення про приватизацію об'єкта повідомляє про це місцеву Раду народних депутатів, фінансові органи, органи державного управління, осіб, які подали заяви на приватизацію об'єкта, а також адміністрацію об'єкта, що приватизується.
До складу комісії входять представники товариства покупців, інші особи, що подали заяву на приватизацію, або їх представники, представники органів державного управління, місцевих Рад народних депутатів та фінансових органів. Головою комісії призначається представник органу приватизації або уповноважена ним особа. Склад комісії затверджується рішенням відповідного органу приватизації.
Основні завдання та функції комісії з приватизації полягають у розробці плану приватизації об'єкта та поданні його на затвердження в орган приватизації, здійсненні контролю за проведенням інвентаризації майна об'єкта приватизації, у проведенні оцінки вартості і визначенні початкової ціни об'єкта приватизації та форми платежів тощо.
Засідання комісії проводяться при необхідності і правомочні при наявності не менш як двох третин складу комісії. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів. На засіданнях комісії ведеться протокол. Протокол і рішення комісії підписує голова.
Однією з основних функцій комісії з приватизації є розробка плану приватизації майна державного підприємства, яка здійснюється відповідно до положення «Про план приватизації». Строк розробки плану не повинен перевищувати двох місяців з дня затвердження складу комісії.
План приватизації включає такі основні розділи:
І) характеристика об'єкта приватизації;
2) пропозиції покупців;
3) оцінка вартості об'єкта приватизації;
б» 163
4) вимоги та обмеження щодо приватизації об'єкта;
5) рішення комісії по приватизації.
У першому розділі плану наводяться показники щодо виробничої потужності та фінансового стану об'єкта приватизації. Крім того, дається характеристика землекористування об'єкта приватизації, стану обігових коштів, кадрового потенціалу,підприємства тощо.
Другий розділ містить пропозиції покупців щодо об'єктів, які вносяться у план приватизації на підставі їх заяв. Покупці зобов'язані подати бізнес-план з відображенням стратегічних питань розвитку підприємства на 2-3 річну перспективу. Виконання положень бізнес-плану є обов'язковим, якщо об'єкт продається за конкурсом. Бізнес-план містить перелік та характеристики продукції підприємства, оцінку ринків збуту та ризику, а також план маркетингу, виробничий і фінансовий плани.
Майно підприємств, які приватизуються, оцінюється згідно із «Методикою оцінки вартості об'єктів приватизації та оренди». Підприємство, яке має самостійний бухгалтерський баланс, оцінюється як цілісний майновий комплекс, інші облікові одиниці майна- як окремі інвентарні об'єкти. Структурні підрозділи, які виділяються в самостійні підприємства, оцінюються окремо, відповідно до попередньо складеного розподільного балансу.
Оцінка майна, господарських об'єктів, у тому числі цілісних майнових комплексів, здійснюється комісією по приватизації у такій послідовності:
- проведення повної інвентаризації майна;
- розробка передаточного балансу;
- визначення вартості об'єкта приватизації (згідно з даними балансу);
- складання акта оцінки вартості цілісного майнового комплексу.
Оцінка вартості майна державного підприємства як цілісного майнового комплексу визначається за формулою
Цф= О, + На + 33 + Фа + Вк + Нб+ К, ДЄ
Цф - вартість майна державного підприємства;
О, - залишкова вартість основних засобів як різниця між їх балансовою вартістю і сумою нарахованого зносу за період експлуатації, що відображені відповідно в активі й пасиві балансу;
На - нематеріальні активи, відображені в активі балансу;
33 - запаси та витрати з вирахуванням зносу малоцінних і швйдкозношувальних предметів, які відображені в активі та пасивубалансу;
164
Фа - фінансові активи за балансом з урахуванням покриття заборгованості;
/ Вк - капітальні вкладення та аванси з вирахуванням вартості незавершеного будівництва;
Нб - вартість незавершеного будівництва;
К - коефіцієнт індексування основних фондів відповідної галузі народного господарства, встановлений для визначення відновної вартості.
Відновною вартістю основних фондів при приватизації слід вважати їх балансову вартість, перераховану згідно із порядком індексації.
При застосовуванні методики оцінки вартості майна в окремих випадках, передбачених Програмою приватизації, початкову ціну майна державного підприємства може бути змінено з урахуванням потенційної прибутковості.
Місцеві Ради народних депутатів за місцезнаходженням об'єкта приватизації можуть встановлювати вимоги та обмеження стосовно земельної ділянки, на якій розташований об'єкт приватизації, соціальної інфраструктури, що перебуває на балансі підприємства, а також стосовно участі об'єкта приватизації у вирішенні регіональних проблем, включаючи збереження робочих місць.
Вимоги та обмеження щодо приватизації об'єкта можуть встановлювати також фінансові органи (наприклад, стосовно ринкової привабливості об'єкта приватизації, його потенційної прибутковості), Міністерство економіки України, антимонопольні органи, органи приватизації та інші.
Робота по розробці проекту плану приватизації оформлюється рішенням комісії з приватизації. Протокол засідання комісії про прийняття проекту плану приватизації подається разом із проектом плану у відповідний орган приватизації.
Прийнятий комісією проект плану приватизації передається на розгляд трудового колективу об'єкта, що приватизується. Проект повинен бути розглянутий трудовим колективом протягом п'яти днів. У разі порушення зазначеного строку проект плану приватизації вважається розглянутим і передається комісією на затвердження в орган приватизації.
У разі незгоди з проектом плану приватизації трудовий колектив має право в десятиденний строк з дня одержання проекту підготувати альтернативний план приватизації підприємства і подати його в орган приватизації.
Діяльність комісії припиняється за рішенням органу приватизації після затвердження плану приватизації.
165
Законодавство України про приватизацію. Державна програма приватизації державних підприємств та інші нормативні акти визначають такі способи здійснення приватизації:
- викуп державного майна підприємства за альтернативним планом приватизації;
- викуп державного майна, зданого в оренду, а також зданого в оренду з викупом;
- продаж на аукціоні;
- продаж за конкурсом;
- продаж акцій відкритих акціонерних товариств;
-'продаж з відстроченням платежу.
При викупі державного майна підприємства за альтернативним планом власником об'єкта або його частки стає товариство покупців, що розробляє свій план приватизації, який є альтернативним до запропонованого комісією плану. Цей спосіб застосовується до груп державних підприємств, визначених Державною програмою приватизації. Наприклад, об'єкти групи А (вартість яких не перевищує 20 млн крб.) можуть бути приватизовані шляхом викупу, якщо в орган приватизації надійшла тільки одна заява від товариства покупців або від інших покупців.
При викупі державного майна, зданого в оренду, влас ником об'єкта стає орендар. Застосування цього способу регулюється Декретом Кабінету Міністрів України «Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їх структурних підрозділів, зданих в орен ду». Цей спосіб не поширюється на об'єкти приватизації, вартість яких не перевищує 20 млн крб.1 ^
Приватизація об'єктів вартістю до 20 млн крб., на які надійшло кілька заяв від покупців, а також законсервованих об'єктів, об'єктів незавершеного будівництва, майна ліквідованих підприємств, об'єктів вартістю до 1500 млн крб., здійснюється шляхом продажу на аукціоні або за конкурсом.
Продаж об'єкта приватизації на аукціоні полягає у прямій передачі права власності покупцю, який запропонував у ході аукціонних торгів найвищу ціну. Перед аукціоном публікується інформація про проведення торгів, про об'єкти продажу, їх початкову ціну, а також про платіжні засоби, які можуть бути використані при розрахунках за придбаний об'єкт. Після проведення торгів обов'язково публікуються результати аукціону, зокрема ціна, за якою продано об'єкти приватизації.
1 Станом на 1.01.1993 року.
166
Продаж об'єкта приватизації може проводитися за комерційним, некомерційним конкурсом та конкурсом з відстроченням платежу.
Продаж за комерційним конкурсом полягає у тому, що власником об'єкта стає покупець, який запропонував найвищу ціну.
При продажу за некомерційним конкурсом об'єкт приватизує покупець, який запропонував найкращі умови подальшої експлуатації об'єкта або за рівних умов - найвищу ціну.
При продажу за конкурсом з відстроченням платежу власником об'єкта стає покупець, який на конкурсних засадах здобув право на його приватизацію з відстроченням платежу на три роки і за умови попереднього внесення ЗО відсотків вартості об'єкта.
Приватизація майна може здійснюватися шляхом продажу часток акцій у майні підприємств. Прийняте органом приватизації рішення про перетворення державного підприємства у відкрите акціонерне товариство на підставі плану приватизації передбачає випуск акцій відкритого акціонерного товариства. Реєстрація випуску Ъкш'й проводиться відповідно до порядку реєстрації випуску акцій і облігацій підприємств. Продаж акцій здійснює комісія (5-9 осіб), створена наказом відповідного органу приватизації. До складу комісії можуть входити: представники об'єкта приватизації, визначені наказом його керівника, а також посередники і представники, з якими орган приватизації уклав договір-доручення. Розповсюдження акцій здійснюється шляхом пільгового та відкритого платежу.
Будь-які операції, пов'язані з приватизацією державних підприємств, повинні відображатися у бухгалтерському обліку і звітності на всіх стадіях цього процесу, до яких належать:
- оцінка вартості об'єктів приватизації;
- нагромадження та використання коштів покупцем (юридичною особою);
- акціонування підприємства та викуп його акцій;
- прийняття на баланс новим власником (юридичною особою) майна, придбаного на аукціоні, за конкурсом або шляхом викупу;
- передача в оренду цілісних майнових комплексів.
На державному підприємстві, що підлягає приватизації або передачі в оренду, проводиться інвентаризація майна, капітальних і фінансових вкладень, незавершеного виробництва, коштів, зобов'язань, розрахунків тощо. Підприємства за результатами оцінки майна та операцій щодо визна-
167
чення розмірів викупної (продажної) ціни складають на дату оцінки акт оцінки майна та передаточний баланс.
У випадках вилучення зі складу підприємства окремих його підрозділів, що проводять приватизацію самостійно, на дату оцінки майна складається розподільний баланс та -кожною юридичною особою - заключний баланс.
Усі зміни, які відбулися в майновому стані підприємства з моменту складання заключного балансу до моменту його реєстрації, повинні знайти відображення в обліку і звітності підприємства, що приватизується.
Після завершення оцінки майна обов'язково здійснюються операції по приведенню статутного фонду до розміру, що відповідає викупній (продажній) вартості підприємства або його статутному фонду, який фіксується в установчих документах. У зв'язку з цим у бухгалтерському обліку підприємства можуть бути відображені операції, пов'язані з покриттям збитків минулого та звітного років (відповідно до встановленого Порядку відображення в бухгалтерському обліку і звітності операцій, пов'язаних з приватизацією та орендою державних підприємств).
При перетворенні державного підприємства у відкрите акціонерне товариство його засновником виступає відповідний орган приватизації, якому під час створення товариства належить сто відсотків акцій.
До реєстрації статуту акціонерного товариства бухгалтерський облік пов'язаних з акціонуванням операцій ведеться на підприємстві, що приватизується.
З моменту реєстрації статуту акціонерному товариству передається для ведення бухгалтерського обліку акт оцінки, передаточний баланс, документація про результати інвентаризації під час проведення оцінки майна, документація, якою зафіксована фінансово-господарська діяльність підприємства до його акціонування (первинні облікові документи, регістри бухгалтерського обліку, бухгалтерська звітність тощо).
Після реєстрації статуту акціонерного товариства результати уточнення вартості активів, проведені на етапі складання передаточного балансу, відображаються записами по кредиту рахунку 40 «Статутний капітал» і дебету рахунків обліку відповідних активів.
Аналітичний облік статутного фонду акціонерного товариства ведеться на таких субрахунках рахунку 40 «Статутний капітал», як:
«Визначений статутний фонд (акції органу приватизації1);
«Оплачений статутний фонд (акції в обороті)»;
168
«Вилучений статутний фонд (акції, вилучені з обороту)».
Певні особливості відображення в бухгалтерському обліку мають операції, пов'язані з прийняттям на баланс об'єктів приватизації, придбаних на аукціоні, за конкурсом, шляхом викупу, і операції, пов'язані з орендою майна державних підприємств. Так, ціна уточненого статутного фонду за передаточним балансом може бути вищою або нижчою від ціни покупки об'єкта. Операції, пов'язані з орендою майна, відображаються у бухгалтерському обліку орендаря і орендодавця.
Організація бухгалтерського обліку на приватизованих підприємствах грунтується на використанні діючих рахунків бухгалтерського обліку виробничо-господарської діяльності госпрозрахункових об'єднань, підприємств, організацій і на складанні бухгалтерської звітності в обсязі типо: вих форм та порядку, передбаченому для заново створених юридичних осіб.
Приватизації державної власності як складовій частині програми створення ринкової економіки та специфічному напрямку діяльності органів внутрішніх справ притаманний ряд особливостей, які позначаються на характері оперативного обслуговування процесу змін відносин власності і які повинні враховуватися при здійсненні оперативно-пошукових заходів.
У своїй діяльності органи внутрішніх справ виходять з того, що:
1. Приватизація та роздержавлення власності, які спрямовані на зміну її структури і створення багатоукладної економіки, є специфічним видом діяльності органів державної влади та управління, пов'язаним із переходом України до ринку.
2. У ході приватизації здійснюється передача державою майна вартістю у мільярди карбованців іншим власникам. Вона провадиться в умовах, коли у більшості населення сформувалось нігілістичне ставлення до державної власності як до нічиєї. Тому на сучасному етапі боротьба із корисливими злочинами у процесі приватизації та роздержавлення власності є одним із найважливіших завдань органів внутрішніх справ.
3. Приватизація державної власності здійснюється, відповідно до законодавства, спеціально створеними органами, яким надано право розпоряджатися майном державних підприємств і житлом,- Фондом державного майна України, Державним комітетом України по житлово-комунальному господарству та їх органами на місцях.
169
4. Визначення початкової ціни об'єктів приватизації, або розміру статутного фонду господарського товариства становить певні складнощі. Початкова ціна визначається виходячи*з оцінки у відновній вартості основних фондів за вирахуванням їх зносу, фактичної вартості оборотних фондів та врахуванням дебіторської, кредиторської заборгованості і потенційної прибутковості підприємств відповідно до методики, затвердженої Кабінетом Міністрів України.
5. При здійсненні приватизації об'єктів використовуються нетрадиційні форми розрахунків: кошти, які знаходяться на спеціальних приватизаційних рахунках громадян, приватизаційні майнові сертифікати.
6. Приватизація може здійснюватися різними способами, а саме:
- викуп державного майна підприємства за альтернативним планом приватизації;
- викуп державного майна, зданого в оренду, а також зданого в оренду з викупом;
- продаж на аукціоні;
- продаж за конкурсом;
- продаж акцій відкритих акціонерних товариств;
- продаж з відстроченням платежу.
7. У процесі приватизації разом із державними установами беруть участь спеціалізовані посередницькі структури, яким відповідно до Закону України «Про приватизацію майна державних підприємств» надано право здійснювати ліцензування посередницької діяльності при приватизації і надавати аудиторські та консультативні послуги юридичним особам.
Ліцензуванню підлягають такі вади посередницької діяльності:
- проведення інвентаризації та оцінка майна державних підприємств, що підлягають приватизації;
- розробка плану приватизації підприємства;
- підготовка установчих документів при перетворенні державних підприємств в інші організаційно-правові форми;
- підготовка матеріалів, необхідних для переходу підприємства на оренду та оренду з викупом;
- експертиза документів, що використовуються при приватизації державних підприємств та інші.
Ефективна робота правоохоронних органів і, зокрема, органів внутрішніх справ по виявленню та попередженню корисливих злочинів, які скоюються в процесі приватизації державної власності, вимагає від керівників і працівників цієї служби відповідного організаційного забезпечення.
170
Вивчення правової бази, що регулює приватизацію та роздержавлення власності, а також аналіз сучасного стану розвитку цих процесів дозволяють виділити групи документів, які можуть використовуватися при здійсненні злочинів і, отже, представляти оперативний інтерес при документуванні злочинних дій. Передусім, треба мати на увазі, що виявленню документів, які засвідчують протиправні дії тих чи інших посадових осіб, повинна передувати робота оперативних робітників щодо ознайомлення із схемою документообігу і порядком оформлення документів в організації, установі, підприємстві. Документи слід аналізувати як за формою, так і за змістом. Це дає можливість оперативному співробітнику виявити протиріччя в змісті екземплярів одного документа або в різних взаємопов'язаних доку-, ментах. Дуже уважно при аналізі документів треба перевіряти наявність необхідних реквізитів (реєстраційного номера, дати складання документа, підписів осіб, уповноважених підписувати документи, печаток), а також наявність підчисток, правлення, дописок та ін.
Аналіз чинного законодавства, яке регулює процеси приватизації державної власності, та інформації про стан її проведення свідчить про те, що зміна власності посилює прагнення певної частини громадян до заволодіння нею незаконними способами.
Працівники органів внутрішніх справ, насамперед працівники служби захисту економіки від злочинних посягань, повинні знати способи скоєння правопорушень у ході приватизації, методику виявлення та документування протиправних дій окремих юридичних та фізичних осіб.
Розглянемо найпоширеніші правопорушення, пов'язані із протиправним заволодінням державним майном.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Приватизація"
 1. 1.1 Метод подвійного бюджету
  приватизація сфери освіти, охорони здоров'я тощо. У країнах з перехідною економікою найбільш актуальним є вирішення проблеми фінансування діючих та дотування збиткових підприємств. Держава повинна надавати пряму бюджетну підтримку тільки окремим підприємствам, які відповідають пріоритетам її структурної політики і здатні за такої підтримки досягти ефективного господарювання. При цьому потрібно
 2. 8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"
  приватизацію державного майна: Закон України від 4 бе резня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 24. - Ст. 348. 141 153. Про приватизаційні папери: Закон України від 6 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 24. - Ст. 352. 154. Про службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 27. - Ст.
 3. № 8. Наймання жилого приміщення.
  приватизацію житлового приміщення. Приватизація - відчуження квартир, будинків, кімнат, де проживають 2 і > наймачів і відносащихся до них господарських забудов на користь громадян. Об'єкти: 1) квартири у багатоквартирних будинках і кімнати, які використовуються громадянами на умовах найму. ЗУ "Про приватизацію житлового фонду" (92р.). Не можуть бути об'єктами: музеї, військові містечка, будівлі
 4. № 118. Підстави виникнення та припинення права власності.
  Способи виникнення права власності: - первісні, при яких право власності на майно виникає вперше чи незалежно від прав на нього попереднього власника. - похідні, при яких право власності на майно переходить від однієї особи до іншої. До первісних способів відносяться: 1.Переробка (специфікація); 2.Оволодіння; 3.Визнання майна без хазяїна (ст.137 ГК); 4.Реквізиція - це оплатне вилучення майна, в
 5. № 143. Наймання житлового приміщення.
  приватизацію житлового приміщення. Приватизація - відчуження квартир, будинків, кімнат, де проживають 2 і > наймачів і відносащихся до них господарських забудов на користь громадян. Об'єкти: 1) квартири у багатоквартирних будинках і кімнати, які використовуються громадянами на умовах найму. ЗУ "Про приватизацію житлового фонду" (92р.). Не можуть бути об'єктами: музеї, військові містечка, будівлі
 6. № 145. Оренда (майновий найм). Безоплатне користування майном.
  приватизація об'єкта оренди; загибель об'єкта оренди; викуп; визнання орендаря у встановленому законом порядку
 7. № 160. Підстави виникнення та припинення права властності.
  Способи виникнення права власності: - первісні, при яких право власності на майно виникає вперше чи незалежно від прав на нього попереднього власника. - похідні, при яких право власності на майно переходить від однієї особи до іншої. До первісних способів відносяться: 1.Переробка (специфікація); 2.Оволодіння; 3.Визнання майна без хазяїна (ст.137 ГК); 4.Реквізиція - це оплатне вилучення майна, в
 8. 3. Законодавство про нотаріат
  приватизацію майна державних підприємств" від 4 березня 1992 р. зі змінами й доповненнями на 12 березня 1994 р., Закон України "Про приватизацію державного житлового фонду" від 19 червня 1992 р. зі змінами й доповненнями на 22 лютого 1994 р., Закон України "Про заставу" від 2 жовтня 1992 р., Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про заставу" від 21 жовтня 1997 р., Закон України "Про
 9. 22. Загальні правила посвідчення угод (правочинів)
  приватизацію земельних ділянок" від 26 грудня 1992 р. № 15-92; - договори купівлі-продажу майна державних підприємств (ст. 27 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств", ст. 23 Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України " Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію); - шлюбні контракти (ст. 27і
 10. 24. Посвідчення договорів застави
  приватизація яких заборонена законодавчими актами; - майнові комплекси державних підприємств та їхніх структурних підрозділів, що знаходяться у процесі корпоратизації. Земельна ділянка може бути предметом застави тільки за зобов'язаннями за участю кредитної установи. Предмет застави може знаходитись як у приватній, так і у спільній власності. Остання існує у двох формах: спільна сумісна та
© 2014-2022  ibib.ltd.ua