Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоСудова бухгалтерія України
СОДЕРЖАНИЕ:
Камлик М. І.. Судова бухгалтерія. Підручник.- К.: Атіка,.2000-336с., .200

У книзі викладені особливості обліку і використання обліково-бухгалтерських документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів у галузях економіки, а також питання, пов'язані з застосуванням бухгалтерського обліку, економіко-правового аналізу, фінансового контролю, аудиту і судово-бухгалтерської експертизи в юридичній практиці.
Висвітлюються найпоширеніші способи розкрадання матеріальних цінностей і грошових коштів, інших корисливих правопорушень у різних галузях економіки. Наводиться методика їх виявлення за допомогою спеціальних прийомів та обліково-бухгалтерських документів. Розглянуто використання спеціальних знань з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності в правозастосовчій практиці з урахуванням вимог чинного законодавства України.
Розрахована на працівників кримінальної міліції, слідчих, працівників контролюючих органів, аудиторів, студентів та слухачів юридичних і економічних вищих навчальних закладів, підприємців.

ВСТУП
Розділ ІОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯСУДОВОЇ БУХГАЛТЕРІЇ ТА ОСНОВИБУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
1.1. Предмет, метод, завдання та структура судової бухгалтерії
1.2. Поняття господарського обліку. Предмет та метод бухгалтерського обліку
1.3. Використання бухгалтерських документів і матеріалів інвентаризації при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів в економіці
За призначенням бухгалтерські документа поділяються на розпорядчі, виконавчі, комбіновані.
Пересортування
Природний убуток
1.4. Загальна характеристика облікового процесу на підприємствах
Бухгалтерський баланс
Статті бухгалтерського балансу
Активи підприємства класифікують на оборотні та необоротні.
Поточна дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість
Нерозподілений прибуток
зобов 'язання поділяються на: довгострокові, поточні, забезпечення, непередбачені зобов 'язання.
Бухгалтерський рахунок
кореспонденцією рахунків
1.5. Використання прийомів дослідження документальних даних та методів фактичного контролю господарської діяльності в практиці органів внутрішніх справ
Оперативно-економічний аналіз
Економіко-правовий аналіз
Метод взаємного контролю
Розділ IIГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ОБЛІКОВИХ ДОКУМЕНТІВ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ТА РОЗСЛІДУВАННІ КОРИСЛИВИХ ЗЛОЧИНІВ
2.1. Використання облікових документів при виявленні та розслідуванні корисливих зловживань на промислових підприємствах
2.2. Використання облікових документівпри виявленні та розслідуваннірозкрадань грошових коштів,які вчинені обліково-бухгалтерськимипрацівниками
Облік руху грошових коштів у бухгалтерії підприємства
Платіжне доручення як розрахунковий документ
Розкрадання грошових коштів шляхом привласнення депонованих сум
Розкрадання грошових коштів, призначених для заробітної плати, шляхом підроблення розрахунково-платіжної відомості
Розкрадання готівкових грошових коштів з каси шляхом підроблення авансового звіту по відрядженню
Розкрадання готівкових грошей, одержаних по чековій книжці з банку, шляхом підроблення виписки банку
Розкрадання грошових коштів шляхом часткового або повного їх неоприбуткування по касі підприємства
2.3. Використання облікових документів при виявленні та розслідуванні розкрадань у деяких галузях агропромислового комплексу
2.3.1. Сільське господарство
2.3.2. Галузь хлібопродуктів
2.4. Використання облікових документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів у будівельних організаціях
Субпідрядники
2.5. Використання облікових документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів у торгівлі
Роздрібний товарооборот
Розкрадання товарів шляхом складання безтоварних документів
Корисливі зловживання при переоцінці товарів у підприємствах торгівлі
2.6. Використання облікових документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів у кооперативах, малих та спільних підприємствах
Розкрадання грошових коштів шляхом відображення в документах робіт, виконаних раніше державним підприємством
2.7. Використання облікових документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів у процесі приватизації державного майна
Роздержавлення
Приватизація
Заниження юридичними І фізичними особами вартості державного майна підприємств, що приватизуються
Безпідставна відмова посадовими особами державних органів приватизации органів державної влади та управління у прийнятті заяви про приватизацію, порушення строків розгляду заяви про приватизацію
2.8. Використання документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів у банківській сфері
Ліквідність балансу банку
Інкасо
Розкрадання грошових коштів шляхом використання підроблених чеків
Розкрадання коштів вкладників шляхом повного або часткового їх неоприбуткування
Привласнення касирами відділень банку частки облігацій державної позики при купівлі їх від населення
Розкрадання грошових коштів шляхом привласнення нарахованих відсотків по вкладах клієнтів
2.9. Використання облікових документів при виявленні та розслідуванні корисливих зловживань, пов'язаних з приховуванням прибутків і відрахувань від оподаткування
Приховування фактичного обсягу реалізації продукції з метою зменшення розміру податку на добавлену вартість
Розділ IIIДОКУМЕНТАЛЬНА РЕВІЗІЯ, АУДИТ, СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКА ЕКСПЕРТИЗА
3.1. Документальна ревізія як форма фінансово-економічного контролю
Фактичний контроль
Попередній контроль
ІПоточний контроль
Заключний контроль
Ревізія
3.2. Особливості ревізії, яка проводиться за ініціативою органів дізнання та попереднього слідства
Відмінність ревізії, яка проводиться за ініціативою органів дізнання та попереднього слідства, від комплексної ревізії
3.3. Аудит - як форма незалежного фінансово-економічного контролю
Аудитори як суб'єкти підприємницької діяльності
Відмінність аудиту від комплексної ревізії
3.4. Судово-бухгалтерська експертиза
Відмінність судово-бухгалтерської експертизи віл ревізії, яка проводиться за ініціативою органів внутрішніх справ
ДОДАТКИ ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ
ВІДОМЧІ НОРМАТИВНІ АКТИ
Інструкції по інвентаризації Назва основних засобів,нематеріальних активів, товарно-матеріальнихцінностей, грошових коштіві (підприємства) документів та розрахунків
ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ В УКРАЇНІ
///. Порядок ведення касової книги і зберігання грошей
IV. Ревізія каси і контроль за дотриманням касової дисципліни
Порядку ведення касових операцій у національній валюті в Україні Додаток № 1 втратив чинність(згідно з постановою Правління НБУ від 04.06.99 р. № 265)Загальні правила визначення ознак платіжностігрошових білетів та розмінної монетиНаціонального банку України
Порядку ведення касових операцій у національній валютів Україні Рекомендації щодо забезпечення схоронностікоштів під час їх зберігання і транспортування '
до Порядку ведення касових операцій у національній валютів Україні
ПОЛОЖЕННЯПРО ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯЗАПИСІВ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
2. Первинні документи
3. Облікові регістри
4. Виправлення помилок у первинних документах та облікових регістрах
6. Зберігання документів
ЗМІСТ
Судова бухгалтерія України:
© 2014-2022  ibib.ltd.ua