Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоСудова бухгалтерія України → 
« Попередня Наступна »
Камлик М. І.. Судова бухгалтерія. Підручник.- К.: Атіка,.2000-336с., .200 - перейти до змісту підручника

Субпідрядники

- це спеціалізовані будівельно-монтажні організації, які залучаються для виконання окремих (як правило, найскладніших) робіт на будівництві об'єкта. Взаємовідносини між генеральним підрядчиком і субпідрядником оформляються договором субпідряду, який укладається на основі договору підряду генерального підрядчика з замовником. Організація, якій надано право й кошти для будівництва, реконструкції об'єктів, є замовником. Вона укладає договори будівельного підряду, є розпорядником засобів, приймає закінчені об'єкти будівництва.
У деяких випадках при будівництві великих об'єктів функції замовника виконує дирекція підприємства, що будується.
У разі виконання будівельних робіт не підрядним, а господарським способом усі роботи по спорудженню та монтажу об'єктів підприємство здійснює самостійно, а отже воно само веде облік усього комплексу робіт та несе витрати будівельного виробництва.
Підрядний способ будівництва порівняно з господарським є прогресивнішим, тому що постійні будівельні організації мають більші можливості у підготовці кваліфікованих кадрів, забезпечені продуктивнішими засобами механізації будівництва тощо.
Поширеним видом підрядної організації є будівельний або монтажний трест. До його складу входять кілька управлінь, відділ матеріально-технічного постачання, транспортна контора, інші виробничі підрозділи, а в окремих випадках і великі промислові підприємства, частина продукції яких може реалізовуватися за межами самого тресту.
Для контролю за роботою підрядчиків, а також за ходом виконання будівельних робіт господарським способом підприємства-замовники можуть створювати відділи капітального будівництва.
На основі планів капітального будівництва, складених міністерствами та відомствами і затверджених Кабінетом Міністрів України, підприємства розробляють плани виконання капітальних робіт по конкретних об'єктах будівництва.
Необхідною умовою для включення об'єкта в план капітального будівництва і фінансування капітальних робіт є наявність затвердженого титульного списку та відповідної Проектно-кошторисної документації. Титульний список -
125
паспорт об'єкта будівництва, який містить перелік об'єктів, строки початку та закінчення будівництва, кошторисну вартість будівництва і строки введення об'єктів в експлуатацію.
Для відкриття фінансування капітального будівництва підприємство подає установі банку титульний список по об'єктах будівництва, план капітального будівництва, довідку про затвердження проектно-кошторисної документації, а також договір підряду (при будівництві підрядним способом). Після відповідної перевірки цих документів банк дає згоду на виконання капітальних робіт відповідно до плану.
Однією із особливостей капітального будівництва е тривалість виробничого циклу, що обумовлює необхідність організації особливої системи обліку та розрахунків по окремих видах робіт, об'єктів тощо. Бухгалтерський облік ведеться таким чином, що в ньому відображається кошторисна вартість капітальних вкладень і фактичні капітальні витрати по кожному виду робіт та об'єкту.
Облік фактичної вартості капітальних робіт та окремих об'єктів будівництва ведеться замовником (забудовником), який, крім того, здійснює облік інвентарної вартості об'єктів будівництва. Підрядна організація обчислює фактичні витрати будівельного виробництва, а також повну собівартість виконаних будівельно-монтажних робіт.
Основними завданнями бухгалтерського обліку будівельного виробництва є:
- визначення обсягу будівельно-монтажних робіт та будівельної продукції;
- контроль за зберіганням матеріальних цінностей;
- своєчасне і правильне відображення в облікових регістрах операцій по всіх об'єктах обліку;
- контроль за використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;
- визначення результатів господарської діяльності будівельних організацій тощо.
У капітальному будівництві використовується велика кількість предметів праці, а саме: будівельні матеріали, будівельні конструкції та деталі тощо. У структурі собівартості будівельно-монтажних робіт їх питома вага становить від 53 до 60 відсотків загальних витрат, тому зниження собівартості будівництва значною мірою залежить від економного використання і правильного зберігання будівельних матеріалів, а також від додержання норм їх витрачання.
126
Будівельні матеріали, конструкції та деталі у бухгалтерському обліку підприємств відображаються на балансовому рахунку 20 «Виробничі запаси», на субрахунку 205 «Будівельні матеріали».
На цьому субрахунку підприємства-забудовники відображають рух будівельних матеріалів, конструкцій і деталей, обладнання і комплектуючих виробів, які належать до монтажу та інших матеріальних цінностей, необхідних для виконання будівельно-монтажних робіт, виготовлення будівельних деталей і конструкцій.
На субрахунку 205 «Будівельні матеріали» не враховується обладнання, що не потребує монтажу, транспортні засоби, будівельні механізми та верстати, виробничий та вимірювальний інструмент та прилади. Витрати на придбання такого обладнання відображається безпосередньо на рахунку 15 «Капітальні інвестиції» у міру надходження їх на склад або інше місце зберігання чи експлуатації.
Устаткування й будівельні матеріали, які передані підряднику для монтажу й виконання будівельних робіт, списуються з субрахунка 205 на рахунок 15 «Капітальні інвестиції» після підтвердження їх монтажу й використання.
Для зберігання матеріальних цінностей будівельні організації створюють склади постійного та тимчасового користування, які поділяються на закриті, напівзакриті та відкриті. Закриті склади використовуються для зберігання матеріалів, які піддаються атмосферному впливу (цемент, вапно, шифер). Напівзакриті склади призначені для зберігання матеріалів, які псуються під впливом сонця, дощу (толь, руберойд, лінолеум, вузли дверей тощо).
Облік будівельних матеріалів ведеться як за місцем зберігання (складський облік), так і в бухгалтерії.
Аналітичний облік матеріалів на складах ведеться у кількісному виразі за сортом та маркою матеріалів (відповідно до встановленої номенклатури) на картках. У відповідну картку за найменуванням матеріалів записується кожна операція по надходженню та видачі матеріалів. Підставою для записує первинні прибуткові та видаткові документи.
Завідуючий складом здає первинні документи у бухгалтерію, де вони перевіряються, групуються за видами операцій, джерелами надходження матеріалів тощо. Після цього бухгалтерія виводить підсумки по кожній групі і переносить їх у накопичувальні відомості, які ведуться у грошовому виразі по кожному складу. Із накопичувальних відомостей дані про рух будівельних матеріалів переносять у відповідні синтетичні рахунки.
127
Витрати. пов*язані з основною господарською діяльністю будівельних організацій, відображуються на балансовому рахунку 23 «Виробництво».
Після повного завершення всіх робіт по будівництву об'єкта, здачі його у встановленому порядку замовнику і прийняття банком до оплати рахунків, визначених по кредиту рахунку 23. фактичні витрати по виконаних роботах списуються в дебет рахунку 70 «Доходи від реалізації»» По кредиту рахунку 70 у кореспонденції з дебетом рахунків 371 «Розрахунки за виданими авансами» і 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» відображаються суми, які підрядчику необхідно одержати від замовника за виконані роботи. Підставою для списання фактичних витрат з кредиту рахунку 23 є довідка ф. № 3 про кошторисну вартість виконаних робіт та витрат, яка повинна бути підписана підрядчиком і замовником.
Забудовники, які виконують будівельно-монтажні роботи господарським способом, рахунком 23 не користуються, а здійснюють облік витрат по цих роботах на рахунку 15 «Капітальні Інвестиції».
Операції, пов'язані зі здачею об'єктів будівництва в експлуатацію, в бухгалтерському обліку відображаються таким чином. По мірі надходження актів на здачу об'єктів генеральний підрядчик пред'являє замовнику платіжну вимогу. У бухгалтерії замовника на повну вартість об'єкта проводяться записи:
Дебет 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»
Кредит 70 «Доходи від реалізації».
Різниця між вартістю робіт, виконаних за договірними цінами, і фактичною собівартістю, визначеною на рахунку 70 «Доходи від реалізації», показує фінансовий результат будівельного виробництва (прибутки або збитки) і списується щомісячно на рахунок 79 «Фінансові результати».
При виявленні та розслідуванні розкрадань матеріальних цінностей та грошових коштів у підрядних організаціях найчастіше вивчення та аналізу потребують господарські операції, пов'язані з надходженням та витратами будівельних матеріалів, розрахунками між підрядчиком і замовником за фактично виконані роботи, а також з нарахуванням і видачею заробітної плати робітникам.
Надходження будівельних матеріалів на складі оформлюється прибутковим ордером, який складається у двох примірниках. Цей документ підписується завідуючим складом, що приймає матеріальні цінності, та експедитором, який ці цінності здає. Один примірник ордера залишається
128
на складі, а другий передається у відділ постачання. Після реєстрації в журналі надходження вантажів другий примірник ордера додається до рахунку постачальника і надсилається у бухгалтерію для обліку руху будівельних матеріалів.
При перевезенні будівельних матеріалів автотранспортом відправник вантажу виписує товарно-транспортну накладну, яка є підставою для списання матеріальних цінностей у вантажовідправника і для оприбуткування матеріалів вантажоодержувачем.
У разі недовезення будівельних матеріалів вантажовідправником, яке викрито в ході приймання матеріалів, експедитор разом із комісією складає комерційний акт. На матеріальні цінності, ш якими викриті недостача або невідповідність якості, складається приймальний акт, який є підставою для заявления претензій постачальнику.
При одержанні будівельних матеріалів безпосередньо на складі постачальника представнику будівельної організації (експедитору) виписується доручення.
Видача виконробам, майстрам матеріалів складського зберігання для виробничих цілей оформлюється лімітно-забірними картками або на підставі вимог. Ліміт визначається з урахуванням норм витрат і затверджується головним інженером будівельної організації. Якщо виникає необхідність понадлімітного відпуску матеріалів, він оформлюється вимогами з обов'язковім поясненням причин перевитрат.
У підрядних організаціях відзначаються випадки видачі будівельних матеріалів стороннім споживачам. Такі операції оформлюються накладними або наказами відділу постачання.
Зведеними обліковими регістрами, в яких-узагальнено дані про залишки та рух матеріальних цінностей по складах (матерішіьно відповідальних особах) с: при журнально-ордерній формі обліку - відомість ф. ІО-с «Рух матеріалів у грошовому виразі», при механізованому обліку - табуляграма (оборотна відомість) руху матеріальних цінностей по синтетичних рахунках. Відомість ф. ІО-с використовується для зіставлення даних синтетичного та аналітичного обліку.
Облік операцій, пов'язаних з придбанням будівельних матеріалів та розрахунками із постачальниками, ведеться у бухгалтерії з використанням журналу-ордера № 6-е і відомості № ба-с.
129
При надходженні на склад обладнання приймається комісією, в яку обов'язково повинні входити спеціаліст з питань комплектації обладнання і представники відділу по-
М. КІмлик
стачання. Завдання комісії полягає у встановленні відповідності кількості і якості обладнання, яке надійшло за укладеним договором. Робота комісії оформлюється актом приймання обладнання.
Основним первинним документом обліку роботи будівельних майшн є рапорт, що складається на агрегати або групи однорідних машин, які обслуговує один машиніст або моторист. Рапорт містить відомості про обсяг та характер виконаних робіт, склад персоналу, який обслуговує машини тощо. Підрядчик може використовувати й інші первинні доку менти?* рапорт про роботу баштового крана, шляховий лист для обліку роботи будівельних машин при погодинній оплаті праці.
Для обліку виробітк> і заробітної плати будівельних робочих застосовуються наряди, доплатні листки. Виписаний наряд є розпорядженням підрядчика на виконання робітниками певного завдання. Наряд виписується до початку робіт. Після їх завершення в наряді відображаються фактичний обсяг виконаних робіт у натурі та їх якість. Здача-приймання робіт засвідчується в наряді підписами майстра та бригадира. Бухгалтерія приймає для оплати закриті наряди, затверджені виконавцем робіт і головним інженером.
Крім наряду, майстер або бригадир веде місячний та-бель-розрахунок для обліку затраченого робочого часу і визначення заробітної плати окремо по кожному робітнику. Заробітна плата всередині бригади розподіляється в табе-лях-розрахунках з урахуванням часу, фактично відпрацьованого відповідним робітником, та його тарифного розряду.
У будівництві використовуються два види нарядів: звичайний та акордний.
У звичайному наряді зазначено всі види робіт з відповідними одиницями виміру, нормами та розцінками. В акордному наряді вказується повний комплекс окремого виду робіт і розцінка за збільшений вимірювач (наприклад, 1 м кладки цегли), яка обчислена з урахуванням основної та рукупної роботи по даному комплексу. Наприклад, при обчисленні вартості цегляної кладки в калькуляцію включається не тільки сама кладка, але і подача на робоче місце цегли, цементного розчину, деталей тощо. Крім того, в акордному наряді передбачаються показники, необхідні для нарахування премії за виконані (в строк і достроково) роботи.
Після закінчення кожного місяця на підставі первинних документів складаються розрахунково-платіжні відомості по окремих виробничих дільницях та категоріях робітників.
130
Облік праці робітників та службовців при погодинній оплаті праці здійснюється в табелі обліку робочого часу. Цей документ є підставою для нарахування погодинним працівникам заробітної плати.
Серед документів, які використовуються при виявленні та розслідуванні багатьох способів скоєння корисливих злочинів у будівельних організаціях, важлива роль належить відповідним довідкам, актам та звітам, які складаються протягом будівництва та при здачі об'єктів в експлуатацію.
До таких документів насамперед належать:
- довідка ф. № 3 про кошторисну вартість виконаних робіт та витрат, яка підписується підрядчиком та замовником;
- акт державної приймальної комісії про введення об'єкта в експлуатацію, на підставі якого проводиться остаточний розрахунок замовника з підрядною будівельною організацією;
" - звіт ф. № 29 про витрати окремих видів матеріалів у будівництві, в якому містяться дані про виконання обсягу робіт та рух будівельних матеріалів за місяць.
Протиправні дії працівників будівельних організацій, спрямовані на привласнення матеріальних і грошових коштів, можуть відбуватися на будь-яких етапах будівельного виробництва.
Найпоширенішими способами розкрадання майна будівельних організацій є:
- розкрадання будівельних матеріалів шляхом часткового їх неоприбуткування при надходженні від постачальників;
- розкрадання матеріальних цінностей і грошових коштів шляхом завищення в актах прийомки фактичних обсягів виконаних робіт;
- розкрадання грошових коштів шляхом включення в Наряди фіктивних або виконаних у меншому обсязі робіт;
- розкрадання грошових коштів шляхом завищення розцінок або відображення в нарядах ручного способу виконання робіт при фактичному здійсненні робіт механізованим способом;
- розкрадання матеріальних цінностей і грошових коштів шляхом завищення витрат будівельних матеріалів у ви-робництві.
Розглянемо наведені способи розкрадання майна детальніше.
Ознаками розкрадання будівельних матеріалів шляхом часткового їх неоприбуткування при надходженні від постачальників є наявність у підрядній організації незадо-волених претензій чи рекламацій постачальникам щодо
5* 131
«недовантажу» матеріалів, а також факти підписування комерційних актів та актів прийомки матеріалів одними особами протягам певного часу.
Для документування та виявлення даного способу розкрадання будівельних матеріалів необхідно використовувати такі документи:
- договір постачання між підрядчиком та постачальником;
- комерційні акти та акти прийомки будівельних матеріалів;
- товарно-транспортні накладні та дорожні листи;
- прибуткові ордери та картки складського обліку;
- рапорти про роботу кранів та інших машин (у цих документах можуть міститися записи про розвантаження тих чи інших матеріалів, не відображене в первинних документах);
- журнал обліку вантажів, які надійшли від постачальників;
- рахунок-платіжну відомість та виписки банку;
- записи по рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками» та записи по субрахунку 205 «Будівельні матеріали»;
- накопичувальні відомості по обліку будівельних матеріалів;
- договір про матеріальну відповідальність матеріально відповідальних осіб.
Крім аналізу зазначених документів, необхідно організувати й провести інвентаризацію будівельних матеріалів, а також (при наявності підстав} комісійну прийомну та відвантаження будівельних матеріалів. Потрібно відібрати пояснення від осіб, причетних до вчинення протиправних дій, зокрема від тих, хто підписав комерційний акт або акт прийомки. За ініціативою органу внутрішніх справ призначається документальна ревізія.
З метою^документування збування будівельних матеріалів необхідно провести оперативно-розшукові заходи (починаючи з документування протиправного їх вивозу до відпрацювання каналів збування тощо).
Механізм розкрадання матеріальних цінностей і грошових коштів шляхом завищення в актах прийомки фактичних обсягів виконаних робіт полягає в тому, що в актах приймання відповідних об"єктів будівництва, а також у довідці ф. № 3 підробляються найменування виконаних робіт та їх обсяги. Оперативним працівникам органів внутрішніх справ необхідно мати на увазі, що при цьому звичайно підробляються й записи у нарядах, рапортах, розрахунково-
132
платіжних відомостях. Такі підроблення актів прийомки дають можливість створювати лишки будівельних матеріалів з метою їх подальшого розкрадання. Завищення в актах прийомки та в довідці ф. № 3 фактичного обсягу виконаних робіт може досягатися застосуванням підрядною організацією завищених коефіцієнтів для обчислення кошторисних витрат, що дає можливість збільшувати суми грошових коштів, які забудовники сплачують підрядній організації за виконані роботи.
^ Для документування цього способу розкрадання матеріалів і грошових коштів доцільно використовувати такі документи:
- довідку ф. № 3 про кошторисну вартість виконаних робіт;
- акт прийомки об'єктів будівництва:
- звіт ф. № 29 про витрати окремих матеріалів при виконанні будівельно-монтажних робіт:
- наряди на виконання робіт;
- розрахунково-платіжну відомість:
- журнал обліку виконаних робіт (ведеться виконавцем робіт);
- лімітно-забірні картки:
- рапорт про роботу баштового крана та інших машин. У ході перевірки документів обов 'язково зістав/Іяються:
- записи по кредиту рахунку 70 «Доходи від реалізації» і дані довідки ф. № 3:
- записи по дебету рахунку 70 «Доходи від реалізації» і по кредиту рахунку 23 «Виробництво»;
- записи по дебету рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» і по кредиту рахунку 23 «Виробництво».
Для визначення фактичного обсягу завищених робіт необхідно організувати і провести контрольний обмір виконаних робіт, з метою виявлення лишків або недостачі будівельних матеріалів - інвентаризацію. Потрібно відібрати пояснення від осіб, причетних до вчинення протиправних господарських операцій. При наявності підстав за ініціативою органів внутрішніх справ призначається ревізія. Документування збування будівельних матеріалів здійснюється шляхом проведення оперативно-розшукових заходів.
Ознакою розкрадання грошових коштів фіктивних або виконаних у меншому обсязі робіт є невідповідність записів у журналах обліку виконаних робіт і записів щодо видів та обсягів робіт, відображених у нарядах на виконання робіт.
Підтвердження або спростування відомостей про включення в наряди фактично невиконаних робіт здійснюється за допомогою аналізу таких документів:
- нарядів на виконання робіт;
- журналів обліку виконаних робіт;
- актів прийомки виконаних робіт або довідки ф. № 3;
- розрахунково-платіжних відомостей;
- видаткових касових ордерів;
- лімітно-забірних карт;
- нарядів на виконання раніше оплачених робіт;
- місячних рапортів про виконання робіт механізованим способом.
При необхідності працівники органів внутрішніх справ повинні організувати і провести контрольний обмір виконаних робіт, відібрати пояснення від працівників, прізвища яких зазначені в нарядах, а також від майстрів, виконавців робіт, інших робітників будівельної бригади та обліково-бухгаптерських працівників. За ініціативою органів внутрішніх справ призначається документальна ревізія.
З використанням наведених вище документів і методів проводиться й документування розкрадань грошових коштів, здійснених шляхом завищення розцінок або відображення в нарядах ручного способу виконання робіт при фактичному здійсненні робіт механізованим способом.
Різниця полягає лише в тому, що крім зазначених вище документів дані, які містяться в нарядах на виконання робіт зіставляються з кошторисною вартістю робіт, єдиними нормами витрачання матеріалів та тарифними розцінками.
Розкраданню матеріальних цінностей і грошових коштів шляхом завищення витрат будівельних матеріалів у виробництві передує створення необлікованих лишків будівельних матеріалів. Необхідно мати на увазі, що витрата матеріалів на одиницю виконаних робіт обчислюється за кошторисними нормами.
Документування та виявлення розкрадань, що здійснюються даним способом, полягає в аналізі відповідних документів:
- довідка ф. № 3 про кошторисну вартість виконаних робіт;
- звіт ф. № 29 про виграти окремих матеріалів при виконанні будівельно-монтажних робіт;
- лімітно-забірні акти на відпуск будівельних матеріалів;
- товарно-транспортні документи;
- картки аналітичного обліку;
- накопичувальні відомості про витрату будівельних матеріалів, відомість ф. № 10-с про рух матеріалів у грошо-
134
вому виразі, єдині норми витрат будівельних матеріалів на виконання одиниці робіт (наприклад, на І м'кладки цегли, 1 м'я цементного розчин} тощо);
- рапорти про виконаний обсяг робіт.
Крім аналізу зазначених документів, проводиться інвентаризація будівельних матеріалів (або окремих їх видів), а також контрольний обмір виконаних робіт і будівельно-технологічна експертиза (після порушення кримінальної справи). Беруться пояснення у виконавця робіт, майстрів, бригадира, членів бригади, завідуючого складом, обліково-бухгалтерських робітників та посадових осіб, які затверджували відповідні документи. За ініціативою оперативних чи слідчих апаратів органів внутрішніх справ призначається ревізія. Документування збування будівельних матеріалів проводиться за допомогою оперативно-розшукових заходів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Субпідрядники"
 1. № 3. Підряд.
  субпідрядникам. Зміст: 1) предмет - матеріалізовані результати створення, перетворення, поновлення або ліквідації речей виробничого, споживчого, споживчого і науковотехнічного призначення; 2) ціна - грошова сума, належна підрядчикові за виконання замовлення; 3) строк виконання - строк, яким визначається момент завершення підрядних робіт і здачі їх результатів замовникові. Цей строк встановлюється
 2. 43. Виконання договору (Д.) підряду. Випадки та умови дострокового розірвання Д. підряду.
  субпідрядник) зобов'язаний одержати спеціальний дозвіл. Для виконання складного комплексу робіт, зокрема у сфері кап. будівництва, застосовується принцип генерального підряду. Згідно зі ст.838 підрядник має право, залучити до виконання роботи інших осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед замовником за результат їхньої роботи. У цьому разі підрядник виступає перед замовником як
 3. 46. Поняття, загальна характеристика та особливості договору (Д.) будівельного підряду.
  субпідрядники). Замовником може виступати інвестор або за його дорученням ін. фіз. і та юр. особи, а підрядником можуть бути юр. та фіз. особи, які одержали у встановленому порядку право (ліцензію) на здійснення будівельної діяльності, або посередницькі, управлінські, консультаційні та ін. подібні структури, які здійснюють підбір безпосередніх виконавців. Предметом Д. є кінцевий результат
 4. 47. Підстави укладення договору (Д.) будівельного підряду. Суттєві умови Д.
  субпідрядниками та постачальниками. Переддоговорні правочини є обов'язковими для виконання. Якщо одна із сторін без поважних причин, передбачених Д., відмовляється від укладення Д., інша сторона має право звернутися до господарського суду про відшкодування завданих збитків. До поважних причин належать обставини непереборної сили, істотні зміни умов Д. замовником, недоцільність або неможливість
 5. 48. Права та обов'язки сторін за договором (Д.) будівельного підряду (б/п).
  субпідрядника) за свій рахунок; здати об'єкт у встановлений строк підряднику. Замовник зобов'язаний: своєчасно надати підрядникові будівельний майданчик у разі нового будівництва або забезпечити фронт робіт на об'єктах, що підлягають реконструкції або технічному переоснащенню; передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов'язок не покладено на підрядника; сприяти
 6. § 1. Підрядні відносини у капітальному будівництві
  субпідрядників. У цьому разі підрядник виступає перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядниками - як замовник. Замовник перебуває в договірних стосунках тільки з генеральним підрядником, який несе відповідальність перед замовником за виконання всіх робіт, в тому числі робіт, що виконуються субпідрядниками, тобто замовник і субпідрядник не мають права ставити один одному вимоги,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua