Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоСудова бухгалтерія України → 
« Попередня Наступна »
Камлик М. І.. Судова бухгалтерія. Підручник.- К.: Атіка,.2000-336с., .200 - перейти до змісту підручника

Ліквідність балансу банку

- це здатність банку своєчасно й повністю виконувати свої зобов'язання за першою вимогою вкладників. Показники ліквідності балансу комерційного банку встановлюються у вигляді нормативного співвідношення між активами і зобов'язаннями банку з урахуванням строку їх погашення, а також можливості реалізації активів. Максимальний розмір ризику на одного позичальника визначається у процентному відношенні до загальної суми власних коштів банку. У розрахунок ризику включається вся сума вкладів даного позичальника і кредитів йому, а також видані за його дорученням гарантії, доручення та інші зобов'язання.
Законом України «Про банки і банківську діяльність» визначено види операцій, які можуть виконувати банки. Це, зокрема, залучення і розміщення грошових вкладів і кредитів; здійснення розрахунків за дорученням клієнтів, банків-кореспондентів та їх касове обслуговування; ведення рахунків клієнтів і банків-кореспондентів; фінансування капітальних вкладень за дорученням власників або розпорядників інвестиційних коштів; випуск платіжних документів та інших цінних паперів (чеків, акредитивів, векселів, акцій, облігацій тощо); купівля, продаж і зберігання платіжних документів, цінних паперів, а також операції з ними; видача поручительств, гарантій та інших зобов'язань за третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі; придбання права вимоги щодо постачання товарів і надання послуг, прийняття на себе ризику виконання таких вимог та інкасація цих вимог (факторинг); придбання за власні кошти засобів виробництва для передачі їх в оренду (лізинг); купівля валюти у організацій і громадян і продаж їм іноземної валюти.
Комерційні банки зобов'язані виконувати операції по касовому виконанню бюджету за дорученням Національного банку, їм забороняється вести діяльність у сфері виробництва і торгівлі матеріальними цінностями, а також виконувати операції по страхуванню, крім страхування валютних, кредитних та процентних ризиків.
Комерційні банки та їх установи працюють на принципах комерційного розрахунку, тобто в процесі виконання своїх функцій вони одержують прибуток, який обчислюється як різниця між його доходами та витратами.
Головним напрямом діяльності комерційних банків є кредитні операції, які приносять їм значну частку прибут-
179
ку. Вирішуючи питання про кредитування, банк враховує багато різноманітних факторів, у відповідності з якими визначає строк позички, суму забезпечення, умови повернення боргу, рівень процента та ін.
Для одержання кредиту клієнт повинен надати банку такі документи, як:
- заявка-та засвідчені нотаріусом копії установчих документів;
- засвідчена нотаріусом картка із зразками підписів і відбитку печатки;
- баланс на останню звітну дату, засвідчений податковою інспекцією, та довідка із податкової інспекції;
- техніко-економічне обґрунтування ефективності проекту;
- копії контрактів, угод;
- гарантії повернення кредиту (вони можуть бути підтверджені гарантійним листом банку) з доданням установчих документів банку-гаранта), балансу на останню звітну дату, економічних нормативів, картки Із зразками підписів і печатки, гарантійного листа страхової компанії, застави.
Як свідчить практика, найбільш надійним забезпеченням кредиту є банківська гарантія. Деякі банки видають кредити під заставу майна (автомобілі, оргтехніка, нерухомість).
За гарантійним листом страхової компанії можна одержати кредит лише на невеликі суми, оскільки механізм страхування і перестрахування кредитів ще надійно не відпрацьований. Питання пов'язані з гарантією повернення кредиту шляхом заставляння майна, регулює Закон України «Про заставу», прийнятий 2 жовтня 1992 р. Національний банк України розробив механізм використання як застави - цінних паперів, зокрема векселів.
Ретельно вивчивши за наданими клієнтом документами, його фінансово-господарське становище, результати, мету і перспективи діяльності, банк укладає з клієнтом кредитний договір. У цьому документі зазначаються мета, строки, умови кредиту, перелік розрахунків підприємством та ін. Згідно із кредитним договором клієнт зобов'язаний повернути одержаний кредит у строк, заплатити банку проценти за користування кредитом, не ухилятися від банківського контролю, не погіршувати своє фінансово-господарське становище, використовувати кредит відповідно до його цільового призначення і гарантувати наявність забезпеченості кредиту протягом усього строку кредитування, тобто до дня фактичного повернення кредиту. Таким чином, основними принципами кредитування є терміновість, цільовий
180
характер позики, її забезпеченість товарно-матеріальними цінностями та платність.
Принцип терміновості означає, що позика має бути повернена позичальником банку у визначений договором строк.
Цільовий характер кредитування передбачає вкладення позичкових коштів у конкретні господарські процеси.
Принцип забезпеченості позичок має на меті захистити інтереси банку і запобігти збиткам від неповернення позичальниками боргу внаслідок їх неплатоспроможності.
Кредитування підприємств і громадян передбачає не тільки повернення банку одержаної позички, а й виплату процента за користування нею.
При видачі кредиту і використанні його нерідко трапляються порушення з боку працівників банків і самих клієнтів. Детальніше ці порушення розглядатимуться далі.
Значне місце в діяльності банків займає обслуговування платіжного обігу. За дорученням своїх клієнтів комерційні банки проводять безготівкові платежі і платежі готівкою як за рахунок коштів клієнтів, так і на кредитній основі.
Для обслуговування платіжного обігу в банківській системі України використовуються такі платіжні документи, як чеки, платіжні доручення, вимоги-доручен-ня, векселі. Вексель є знаряддям комерційного кредиту. У зв'язку з недостатнім розвитком комерційного кредиту в Україні до останнього часу не було вексельного обігу, а отже і банківського інкасування векселів. Розрахунки векселями одержали «право громадянства» після прийняття постанови Верховної Ради України від 17 червня 1992 р. «Про застосування векселів у господарському обороті України».
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Ліквідність балансу банку"
 1. 3.Загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат банку
  балансу, то банк може не відображати їх за рахунками нарахованих доходів і витрат. За умови визнання доходів і витрат у межах звітного періоду без відображення їх за рахунками нарахованих доходів (витрат) банк повинен застосовувати відповідний внутрішній контроль за нарахованими та отриманими доходами. Статті доходів і витрат не згортаються, а відображаються в обліку окремо, за винятком статей,
 2. 2. Правила обліку та класифікація рахунків обліку доходів і витрат банку
  балансу. Поточні витрати виникають у процесі здійснення банківських операцій, а також під час нарахування заробітної плати і премій співробітникам банку; до складу поточних витрат включають витрати на експлуатацію приміщень, на виплату орендної плати, сплату аудиторських послуг тощо, тобто на те, що приносить користь протягом короткого часу (з фінансового погляду). Джерелом покриття поточних
 3. 1. Структура капіталу банку
  балансі банку, вони повинні мати такі самі якість і природу, як і розкритий капітальний резерв); 2) резерви переоцінки (основні засоби та нереалізована вартість "прихованих" резервів переоцінки в результаті довгострокового перебування у власності цінних паперів, відображених у балансі за історичною вартістю їх придбання); 3) гібридні (борг/капітал) капітальні інструменти, які повинні відповідати
 4. Організація синтетичного та аналітичного обліку у банку.
  балансовими та позабалансовими рахунками синтетичного обліку. Перевірка тотожності даних аналітичних рахунків відповідним рахункам синтетичного обліку обов'язково здійснюється не рідше одного разу на місяць, а за рахунками фізичних осіб у відкритому акціонерному товаристві "Державний ощадний банк України" - не рідше одного разу на рік. Серед основних форм регістрів синтетичного обліку банки
 5. 4. План рахунків і принципи його побудови
  балансові рахунки. Кожний клас розподілений на: рахунки II порядку (двозначні - розділ); рахунки III порядку (тризначні - група); рахунки IV порядку (чотиризначні - балансовий рахунок). Рис. 1. Структура плану рахунків Клас 1 Плану рахунків призначений для відображення в обліку взаємовідносин між Національним банком України та банками України, між банками України та іноземними банками, у тому
 6. 3.Види обліку в комерційних банках.
  баланс і зрозуміти склад і співвідношення активів і
 7. 2. Порядок здійснення касових операцій прибутковими касами
  балансом банку в цей же робочий день. Клієнт має право зазначати в заяві на переказ готівки дату валютування, яка не може перевищувати 10 календарних днів, починаючи з наступного дня після складання касового документа. Якщо дата валютування перевищує 10 календарних днів, банк не приймає касовий документ до виконання. Виплату одержувачам переказів готівкою банк здійснює, починаючи з визначеної
 8. 3. Порядок відкриття і режим функціонування платіжних рахунків
  балансу «Операції з клієнтами». Аналітичні поточні рахунки суб'єктам господарської діяльності відкриваються до рахунку четвертого порядку № 2600 «Кошти на вимогу суб'єктів господарювання». До суб'єктів господарської діяльності належать усі юридичні особи, в тому числі організації та установи, а також підприємці, які здійснюють свою діяльність без створення юридичної особи. Номер рахунку, до якого
 9. 4. Погашення кредит}7.
  балансовому рахунку до повного погашення. Для обліку нарахованих процентів використовуються балансові рахунки другого класу: На рахунках 2048, 2058 обліковуються нараховані доходи за кредитами об'єкта господарської діяльності за внутрішніми та експортно-імпортними торговельними операціями. На рахунках 2068, 2078, 2108, 2118 обліковуються доходи за кредитами, наданими юридичним особам, та органам
 10. Особливості відображення операцій з цінними паперами в плані рахунків комерційного банку
  ліквідність. Синтетичний облік операцій з цінними паперами здійснюється на рівні балансових рахунків II, III, IV порядків. Аналітичний облік забезпечується за допомогою аналітичних рахунків. Аналітичний облік забезпечує розкриття інформації про кожну операцію та кожного контрагента, що дає змогу уникнути використання зайвої кількості окремих балансових рахунків. Оскільки банк може виконувати
© 2014-2022  ibib.ltd.ua