Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоСудова бухгалтерія України → 
« Попередня Наступна »
Камлик М. І.. Судова бухгалтерія. Підручник.- К.: Атіка,.2000-336с., .200 - перейти до змісту підручника

3.3. Аудит - як форма незалежного фінансово-економічного контролю


Розвиток ринкових відносин в Україні передбачає створення багатьох суб'єктів господарювання недержавної форми власності. Передумовами створення аудиторської служби в Україні стали зміни структури управління госпо-
235
дарським комплексом, скорочення багатьох галузевих міністерств та пов'язаною з ними системи внутрівідомчого контролю, а також роздержавлення підприємств. В ринковому середовищі, при реальній конкуренції втручання державних органів у фінансову діяльність підприємств обмежується. За сучасних умов відбувається процес формування розгалуженої мережі акціонерних, орендних, спільних підприємств, асоціацій, концернів, комерційних банків, кооперативів тощо, які не мають вищих органів управління. У зв'язку з цим виникає необхідність впровадження нової форми фінансово-економічного контролю - аудиту, який передбачає не лише перевірку діяльності суб'єктів підприємницької діяльності і прогнозування їх економічної активності, а й надання підприємствам широкого спектру консультативно-експертних послуг.
Аудит у сучасному розумінні існує понад двісті років. Зародився він у період створення перших акціонерних товариств, коли виникла потреба відстоювати інтереси і управлінців підприємств (менеджерів), і вкладників коштів у діяльність цих підприємств (власників). Якщо на початку свого формування аудит був лише засобом перевірки і підтвердження достовірності обліково-бухгалтерських документів та звітності, то в сучасних умовах він набув нових якостей, таких, як консультативна спрямованість і запобігання ризику у діяльності підприємств.
Законом України «Про аудиторську діяльність» аудит визначається як перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності і обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам. Аудит грунтується на оцінці достовірності бухгалтерської звітності, яка містить інформацію про стан господарських коштів та джерел їх формування, тобто на оцінці об'єктивності статей балансу. Аудит здійснюється незалежними особами (аудиторами), аудиторськими фірмами, уповноваженими на його проведення, на підставі договору між аудитором та замовником.
Аудиторська діяльність включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне здійснення контролю та надання інших послуг. Вона реалізується у формі аудиторських перевірок, експертиз, консультацій з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності та інших видів економ і ко-пра-вового забезпечення підприємницької діяльності фізичних та
236
юридичних осіб. Головна увага в аудиторській діяльності приділяється підвищенню ефективності системи управління підприємством і, насамперед, ланки внутрішнього контролю.
Аудит - вид підприємницької діяльності аудиторів по проведенню незалежних позавідомчих перевірок бухгалтерської та фінансової звітності, податкових декларацій, інших фінансових зобов'язань, а також платіжно-розрахункової документації. Мета та завдання проведення аудиту, принципи його організації та планування, оформлення та складання аудиторського висновку та інші питання регулюються відповідними нормативними актами, прийнятими Аудиторською палатою України.
Основними завданнями аудиторських фірм як суб 'єктів незалежного контролю є:
- перевірка достовірності бухгалтерської звітності, законності та доцільності господарських операцій, стану бухгалтерського обліку;
- проведення аналізу фінансово-господарської діяльності з метою визначення шляхів підвищення її економічної ефективності;
- консультування суб'єктів підприємницької діяльності з питань організації бухгалтерського обліку та внутрішнього фінансового контролю, податків, удосконалення методів управління;
- проведення оцінки майна підприємств у зв'язку з їх приватизацією, банкрутством тощо;
- захист фінансових інтересів клієнта;
- проведення наукових досліджень у галузях організації та методології обліку, управління, фінансового контролю;
- розробка на договірних засадах проектів, експертних висновків та інших матеріалів, пов'язаних із створенням нових і реорганізацією діючих підприємств.
Виходячи із завдань аудиторської діяльності можна визначити предмет аудиту, який полягає в дослідженні економічних, організаційних, інформаційних характеристик суб'єктів господарювання. До об'єктів аудиторської діяльності належать: матеріальні, трудові та фінансові ресурси; господарські процеси; економічні результати господарської діяльності; організаційні форми, методи та функції управління.
Сукупність прийомів та способів, за допомогою яких оцінюється стан об'єктів, становить собою метод аудиторської діяльності. На відміну від аналізу господарської діяльності та фінансового контролю аудит використовує методи всебічної оцінки і зіставлення з метою правильного сприйняття суттєвих сторін господарських процесів.
237
Аудиторський контроль фінансово-господарської діяльності підприємств за організаційними ознаками поділяється на обоє 'язковий, договірний і внутрішній.
Обов'язкове проведення аудиту регламентоване відповідними законодавчими та нормативними актами. У них визначаються категорії підприємців, які підлягають аудиторській перевірці підстави.для її проведення. Відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» проведення аудиту є обоє 'язковим для:
- підтвердження достовірності та повноти річного балансу та звітності комерційних банків, фондів, бірж, компаній, підприємств, кооперативів та інших господарюючих суб'єктів незалежно від форми власності та виду діяльності, звітність яких організаційно оприлюднюється, за винятком установ та організацій, що повністю утримуються за рахунок державного бюджету і не займаються підприємницькою діяльністю, а також суб'єктів з річним господарським оборотом у розмірі не більше як двісті мінімальних заробітних плат;
- перевірки фінансового стану засновників комерційних банків, підприємств з іноземними інвестиціями, акціонерних товариств, холдингових компаній, інвестиційних фондів, довірчих товариств та інших фінансових посередників;
- емітентів цінних паперів;
- державних підприємств при здачі в оренду цілісних майнових комплексів, приватизації, корпоратизації та інших змінах форм власності;
- порушення питання про визнання неплатоспроможним або банкрутом та в інших випадках, передбачених законодавством.
При проведенні обов'язкової аудиторської перевірки суб'єкт підприємницької діяльності має право вільного вибору аудиторської фірми, але при цьому забороняється залучати до виконання аудиту осіб, що є родичами керівників підприємства, діяльність якого перевіряється.
Договірний аудит проводиться на підставі укладеної угоди між суб'єктами підприємницької діяльності і аудиторською фірмою. В угоді визначається об'єкт аудиту, обсяг робіт, період та строки проведення перевірки.
Обов'язковий і договірний аудит виконують зовнішні аудиторські фірми за договорами із замовниками. Відповідно до цих договорів замовник надсилає аудиторській фірмі замовлення, в якому визначає контрольні питання для перевірки. На договірних засадах аудиторська фірма може надавати підприємству-замовнику послуги щодо удосконалення бухгалтерського обліку і фінансового контролю,
238
консультації і рекомендації з питань підприємницької діяльності. За результатами перевірки аудитор складає акт, в якому дає оцінку стану бухгалтерського обліку, внутрішньогосподарського контролю, достовірності звітності і законності проведених господарських операцій. На підставі акта аудитор визначає достовірність річного бухгалтерського балансу (звіту) і відповідність його нормативним актам. Власник підприємства на підставі висновку аудитора приймає рішення про затвердження річного звіту підприємства. У разі негативного висновку аудитора щодо достовірності річного звіту підприємство зобов'язане усунути установлені недоліки і подати виправлений звіт на повторну аудиторську перевірку.
Внутрішній аудит проводиться власником підприємства з метою визначення потреб управління, платоспроможності підприємства та запобігання банкрутству. За допомогою внутрішнього аудиту можуть вирішуватися питання підвищення ефективності й прибутковості підприємства за рахунок використання власних резервів і застосування ноу-хау, наукової оцінки і обґрунтування господарської діяльності в цілому або конкретних господарських операцій. Таким чином, внутрішній аудит може розглядатися як невід'ємна частина системи управлінського контролю.
Основна відмінність внутрішнього аудиту від зовніш-(нього полягає у тому, що внутрішній аудит спрямований на надання допомоги менеджерам у здійсненні ними контрольних функцій, тоді як зовнішній аудит служить інтересам сторонніх груп.
За змістом і функціями аудиторський контроль поділяють на запобіжний, поточний, заключний та стратегічний.
Запобіжний аудит - аудиторська перевірка фінансово-господарських операцій на технологічній стадії виробництва продукції, на стадії її зберігання з метою запобігання виникненню конфліктних ситуацій. Як правило, він здійснюється аудиторами суб'єкта підприємницької діяльності, які діють в структурі підприємства у вигляді спеціального підрозділу.
Поточний аудит проводиться у процесі фінансово-господарської діяльності підприємства з метою забезпечення керівництва підприємства відповідною інформацією для прийняття управлінських рішень з питань підвищення конкурентоспроможності продукції та послуг, зміцнення фінансової стабільності підприємства тощо. Поточний аудит, як і запобіжний, здійснюється внутрішнім аудиторським підрозділом підприємства.
239
Заключний аудит проводиться протягом року після виконання господарських операцій або після закінчення звітних періодів (кварталу, півріччя, року). За його допомогою перевіряється стан фінансово-господарської діяльності підприємства та його відповідність даним бухгалтерського обліку, балансу, звітності і законодавству, а також розроблюються рекомендації щодо покращення роботи підприємства в цілому. Як правило, заключний аудит здійснюється зовнішніми аудиторськими фірмами.
Стратегічний аудит досліджує питання перспективного розвитку підприємства, виявляє проблеми, які можуть виникнути у майбутньому (насамперед, це стосується маркетингу - реклами, асортименту цін, збуту товарів тощо), а також розробляє рекомендації щодо удосконалення маркетингової діяльності підприємства. Стратегічний аудит проводиться здебільшого внутрішньою аудиторською фірмою. Аудит як вид підприємницької діяльності відносять до інтелектуальної діяльності, яка передбачає дослідження фінансово-господарської діяльності на підставі аналізу та перевірки бухгалтерських документів, звітів, балансу, розрахунків, інших документів суб'єкта господарювання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3.3. Аудит - як форма незалежного фінансово-економічного контролю"
 1. ЗМІСТ
  форма фінансово-економічного контролю ... 207 32. Особливості ревізії, яка проводиться за ініціативою органів дізнання та попереднього слідства ... 221 3.3. Аудит - як форма незалежного фінансово-економічного контролю ... 235 3.4.
 2. Словник-довідник
  аудиту, організаційне і методичне забезпечення аудиту та надання інших аудиторських послуг. Аудиторська палата України - самоврядний орган, що здійснює сертифікацію суб'єктів, які мають намір займатися аудиторською діяльністю, затверджує програми підготовки аудиторів, норми і стандарти аудиту, веде облік аудиторських організацій та аудиторів. Банк - юридична особа, яка має виключне право на
 3. Відмінність аудиту від комплексної ревізії
  аудитором і під-приємством-замовником. 2. \Комппексна ревізія - форм державного фінансово-економічного контролю. Здійс нюється за планом роботи контрольно-ревізійного op гану держави або власника проводиться за наказом вла сника без погодження з кері вником підприємства. Правовою основою аудиту є Закон України «Про аудиторську діяльність». 3. Правовою основою проведення комплексної
 4. ДОДАТКИ ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ
  аудиторів України. 3. Методологічна рада з бухгалтерського обліку діє на підставі Положення про Методологічну раду з бухгалтерського обліку. Положення про Методологічну раду з бухгалтерського обліку та її Персональний склад затверджуються Міністром фінансів України. Розділ III. Організація та ведення бухгалтерського обліку Стаття 8. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві 1.
 5. 8. Обмеження міжнародної правосуб'єктності і міжнародна правосуб'єктність державоподібних утворень
  формальне включення нових земель під юрисдикцію держави-метрополії. Найбільш відомі приклади колоніальних територій - Макао (Аоминь) - колишня «заморська провінція» Португалії, що знаходилася під її управлінням до кінця 1999 року, нині - територія Китаю; Гонконг (Сянган) - колишнє колоніальне володіння Великобританії, з 1 липня 1997 року повернуто під суверенітет Китаю в якості особливого
 6. 39. Необхідність та зміст фінансів, їх призначення та основні ознаки.
  форма вираження - пов'язана з рухом грошових потоків від одного суб'єкта до іншого. 2. Розподільний характер. У сфері розподілу та перерозподілу доходів і накопичень сукупність грошових відносин належить до фінансів. 3.Формування доходів та здійснення видатків. Доходи та видатки є вихідними фінансовими категоріями. Доходи одного з суб'єктів завжди є видатками іншого. Головним об'єктом
 7. § 5. Роль ревізійного контролю і аудиту у виявленні та розслідуванні розкрадань
  аудитом, а також незалежним фінансовим контролем. Однак перевірки, ревізії та інвентаризації, що проводяться ними, не завжди є ефективним способом виявлення розкрадань. Це підтверджується наявністю латентних розкрадань, частина яких, як показує наступне розслідування, вчиняється порівняно нескладно і досить відомими способами. Виділяються такі недоліки у здійсненні внутрішнього контролю:
 8. § 6. Аудит
  аудиторів (навіть з аналогічною назвою та з вказівкою імен) були знайдені в Європі. Серед найбільш популярних джерел англомовних країн, які містять згадки про облікові документи та аудиторах, вчені вважають архів Казначейства Англії та Шотландії, який датується 1130 роком. Згідно з найденими там документами Лондонське Сіті підлягало аудиту ще в 1200 році. Сам термін "аудит" походить від
 9. 2.6. Використання облікових документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів у кооперативах, малих та спільних підприємствах
  форма № К-1. 2. Відомість обліку основних засобів, нарахованих амортизаційних відрахувань - форма № В-1. 3. Відомість обліку виробничих запасів і готової продукції - форма № В-2. 149 4. Відомість обліку витрат на виробництво - форма №В-3. 5. Відомість обліку операцій по касі, розрахунковому рахунку і кредитами банку - форма № В-4. 6. Відомість по обліку розрахунків та інших операцій -форма №
 10. 2.9. Використання облікових документів при виявленні та розслідуванні корисливих зловживань, пов'язаних з приховуванням прибутків і відрахувань від оподаткування
  форма № 1; - звіт про фінансові результати і їх використання або форма № 2; - звіт про майновий стан підприємства або форма № 3; - декларація про доходи підприємства; - декларація по податку на добавлену вартість; - розрахунки податків та авансових платежів. Крім зазначених форм звітності, деякі підприємства і організації, які мають особливості у господарській діяльності, заповнюють й інші форми
© 2014-2022  ibib.ltd.ua