Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоСудова бухгалтерія України → 
« Попередня Наступна »
Камлик М. І.. Судова бухгалтерія. Підручник.- К.: Атіка,.2000-336с., .200 - перейти до змісту підручника

2.6. Використання облікових документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів у кооперативах, малих та спільних підприємствах


Динаміка розвитку державного сектора економіки є вагомим показником становлення ринкових відносин в Україні. Важливу роль в економічних перетвореннях відіграє також існуюча мережа суб'єктів підприємницької діяльності, а саме кооперативів, малих та спільних підприємств.
На території України суб'єкти малого та середнього бізнесу, використовуючи свої переваги щодо вузької спеціалізації, використання передової техніки та технології, можливості динамічно переорієнтуватися за умов кон'юнктури ринку, суттєво підривають монопольні позиції великих корпорацій.
В Україні на початок 2000 року функціонувало 151,4 тис. малих підприємств, близько 4,7 спільних підприємств з іноземними інвестиціями, 35,5 тис. фермерських господарств, а також 930 тис. індивідуальних підприємців. У цілому в малому та середньому бізнесі зайнято понад 2,1 млн. чол., а частка виробничих малих підприємств у ВВП держави становить близько 7%. За галузевими ознаками 51% малих підприємств зосереджено в торгівлі та громадському харчуванні, у промисловості - 15%, будівництві - 10%, побутовому обслуговуванні - 5%, інших сферах діяльності - 19%.
Незважаючи на певні позитивні зрушення, які відбулися протягом останніх років щодо створення сприятливих умов для розвитку підприємництва в Україні, основні перешкоди залишаються майже незмінними у порівнянні з минулими роками.
Суперечливість нормативно-правових актів, неврегульо-ваність відносно власності та корпоративних інтересів, невизначеність і нестабільність податкового законодавства, відсутність стимулів до розвитку виробництва та підвищення продуктивності праці сприяє формуванню споживацької спрямованості в діяльності цих суб'єктів підприємництва, близько 70% їх займається тільки посередництвом. Значна кількість кооперативів, малих та спільних підприємств, користуючись відсутністю у чинному законодавстві України відповідної норми щодо кримінальної відповідальності юридичних осіб за штучне підвищення й утримування високих цін, займаються, по суті, спекулятивною діяльністю - скупо-
148
вуванням товарів у державних підприємств та багаторазовим перепродажем їх комерційним структурам.
Негативні тенденції та викривлення, які виявляються в діяльності цих підприємницьких структур, завдають серйозної економічної і соціальної шкоди суспільству, розвитку підприємництва та кооперативного руху в цілому і тому потребують пильної уваги з боку правоохоронних органів, а також законодавчих і виконавчих органів влади.
Відповідно до Законів України «Про власність», «Про підприємства в Україні», «Про підприємництво» в Україні діють різні види підприємств.
Обов'язковість ведення бухгалтерського обліку всіма підприємствами (незалежно від виду) встановлена ст. 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», ст. 29 Закону України «Про підприємства в Україні», ст. 32 Закону СРСР «Про кооперацію в СРСР»,
Бухгалтерський облік у кооперативах, малих та спільних підприємствах, які використовують технологію виробництва продукції, робіт та послуг, організується на засадах Вказівки Мінфіну України від 31 травня 1996 року «Про склад та порядок заповнення облікових регістрів малими підприємствами». Цей порядок призначений для малих підприємств незалежно від форм власності та умов господарювання.
Відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій, складання зберігання первинних облікових документів, облікових регістрів і бухгалтерської звітності здійснюється відповідно до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну України від 24 травня 1995 р. № 88.
Малі підприємства самостійно вибирають форму бухгалтерського обліку. Але підприємствам, що зайняті в матеріальній сфері виробництва, рекомендується використовувати регістри, передбачені журнально-ордерною формою бухгалтерського обліку. Підприємства торгівлі, громадського харчування та постачальницько-збутових видів діяльності можуть використовувати регістри спрощеної або простої форми бухгалтерського обліку.
При простій формі обліку замість .журнал ів-ордерів використовуються такі регістри:
1. Книга обліку господарських операцій - форма № К-1.
2. Відомість обліку основних засобів, нарахованих амортизаційних відрахувань - форма № В-1.
3. Відомість обліку виробничих запасів і готової продукції - форма № В-2.
149
4. Відомість обліку витрат на виробництво - форма №В-3.
5. Відомість обліку операцій по касі, розрахунковому рахунку і кредитами банку - форма № В-4.
6. Відомість по обліку розрахунків та інших операцій -форма № В-5.
7. Відомість обліку реалізації- форма № В-6.
8. Відомість обліку розрахунків з постачальниками -форма № В-7.
9. Відомість обліку заробітної плати - форма № В-8.
10. Відомість (шахматна) - форма № В-9.
Починаючи господарський рік, кооператив обов'язково складає план (або кошторис доходів та видатків) за формою № К-2, який разом з даними про обсяг виробництва та реалізації продукції (робіт та послуг) надсилається у відповідні органи управління або підприємству, при якому він заснований.
Необхідно мати на увазі, що бухгалтерський облік в підприємствах різних видів може мати свої особливі форми і методи, але обов'язковим залишається дотримання єдиних методологічних засад.
Так, незважаючи на те, що бухгалтерський облік у кооперативах та малих підприємствах ведеться не з використанням бухгалтерських рахунків, а у відповідних книгах та відомостях, проте всі операції повинні відображатися методом подвійного запису по «Прибутку» (дебет рахунку) та «Видатку» (кредит рахунку). Наприклад, надходження грошових коштів у касу кооперативу з рахунку в установі банку фіксується у графі прибутку «Грошові кошти в касі» і графі видатку «Грошові кошти на розрахунковому рахунку».
Книга обліку господарських операцій призначена для хронологічного запису і реєстрації протягом року бухгалтерських операцій, пов'язаних із виконанням плану. Вона повинна бути пронумерована, прошнурована і скріплена печаткою кооперативу. Кількість аркушів у книзі завіряється підписами голови та бухгалтера кооперативу. Операції на підставі перевірених і правильно оформлених документів спочатку записуються в «Книгу обліку господарських операцій», а потім у відповідні відомості обліку.
Книга обліку господарських операцій відкривається записами залишків засобів на початок року (по кожному виду засобів), розрахунків, майна тощо, потім у графі «Зміст операції» вказується місяць і в хронологічному порядку за кожний день відображаються всі операції, здійснені протягом місяця.
150
Облік засобів і операцій кооперативу ведеться також за допомогою відповідних відомостей. Відомості є регістрами аналітичного обліку окремих видів господарських операцій, господарських засобів та джерел їх створення. Вони відкриваються на місяць і брошуруються (крім відомості обліку заробітної плати) за квартал, півріччя, рік.
Відомості по обліку матеріальних запасів (сировини) та готової продукції (що знаходиться на складі), основних засобів та малоцінних предметів, операцій по касі, розрахунковому рахунку і кредитам банку ведуться окремо за відповідними графами.
Кооперативи, які здійснюють велику кількість касових, банківських та розрахункових операцій, можуть для уникнення дублювання записів відображати операції у Книзі обліку господарських операцій на підставі підсумкових даних за місяць, які містяться у відповідних відомостях. При цьому записи в Книзі робляться з позначкою «Відповідно відомості обліку касових операцій за березень місяць». У цьому випадку порядкові номери операцій у відомостях проставляються в хронологічній послідовності операцій. При веденні відомостей необхідно мати на увазі, що суми по здійснених операціях відображаються одночасно в одній відомості записом по прибутку у другій - по видатку.
Бухгалтерський облік у кооперативах та малих підприємствах реалізує принцип накопичення даних первинних документів по обліку засобів і господарських операцій по всіх основних розділах обліку.
Записи операцій у бухгалтерському обліку здійснюються тільки на підставі належно оформлених документів, а саме: рахунків організацій, авансових звітів підзвітних осіб, касових звітів, виписок банків, актів та інших первинних документів за формами, розробленими кооперативом для кожного виду діяльності і затвердженими відповідними органами.
Будь-яка операція повинна бути відображена у регістрах обліку не пізніше наступного дня після її проведення.
Для організації обліку за спрощеною формою малим підприємствам рекомендується скласти на основі типового Плану рахунків бухгалтерського обліку робочий план рахунків, що дозволяє малому підприємству вести облік засобів та їх джерел із застосуванням регістрів бухгалтерського обліку і тим самим забезпечувати контроль за достовірністю даних бухгалтерського обліку в цілому.
Для оформлення господарських операцій кооперативами, малими та спільними підприємствами застосовуються:
151
документи по об.Ііку грошових коштів в касі: прибуткові і видаткові касові ордери, журнал реєстрації прибуткових і видаткових ордерів;
документи по об.Ііку операцій на рахунках у банку: заяви на внесок коштів, чек, платіжне доручення, платіжна вимога-доручення, заява на акредитив.
На невеликих підприємствах їх власники або керівники (виконавчі директори) можуть самі вести бухгалтерський облік. У таких випадках розрахунково-платіжні документи дійсні при наявності одного підпису, тобто без підпису головного бухгалтера.
Банк видає кооперативу виписки з розрахункового рахунку, які є копіями записів, зроблених банком за операційний день. До виписок банк додає копії документів, на підставі яких він провів операції. Виписки банку, використовуються для бухгалтерських записів у відповідних відомостях (В-4).
При надходженні сировини та інших матеріальних цінностей складаються товарно-транспортні накладні, рахун-ки-фактури, акти про закупівлю матеріальних цінностей або довідки про закупівлю матеріальних цінностей (у населення, на ринку, від іншого кооперативу).
Передача виготовленої продукції на склад оформлюється приймально-здавальними актами або накладними. Відпуск (відвантаження) продукції замовнику оформлюється видатковими накладними, наказами на відпуск продукції. Якщо продукція по договору із замовником відправляється транспортній організації для доставки замовнику, то до відвантажувального первинного документа додається документ транспортної організації на прийом продукції (накладна залізниці та інші).
Усі документи, що складаються в кооперативах, малих та спільних підприємствах, повинні повністю відповідати вимогам чинного законодавства. Первинні документи повинні мати такі обов 'яікові реквіліти: назву документа, дату і дані про місце складання, зміст господарської операції, вимірювачі господарської операції, посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, особисті підписи осіб, які здійснили господарську операцію.
Первинні документи повинні бути складені в момент здійснення операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення.
Відповідальність за своєчасне і якісне складання документів, передачу їх у встановлені терміни для відображен-
152
ня у бухгалтерському обліку, за достовірність даних, наведених у документах, несуть особи, які склали і підписали ці документи.
На підприємствах, які зобов"язані подавати звітність у вигляді бухгалтерського балансу, звіту про фінансові результати, бухгалтерський облік ведеться із застосуванням усіх рахунків бухгалтерського обліку і відповідних журна-лів-ордерів.
Фінансово-господарські операції в іноземній валюті здійснюються в грошовій одиниці, яка діє в Україні, у сумах, що визначаються шляхом перерахунку іноземної валюти за ринковим курсом Національного банку України. Операції в іноземній валюті відображаються в бухгалтерському обліку на дату виписки розрахунково-грошового документа*Залишки коштів підприємств та організацій на валютних рахунках, у касі, інші кошти, цінні папери, дебіторська і кредиторська заборгованість в іноземних валютах відображається у звітності в грошовій одиниці України відповідно до курсу на останнє число звітного періоду.
Бухгалтерський облік наявності та руху іноземної валюти ведеться на субрахунку підприємства «Поточні рахунки в іноземній валюті» (код 312), а по касі на рахунку «Каса».
Записи на всіх рахунках проводяться на підставі виписок банків та розрахунково-платіжних документів, за якими одержані або сплачені суми в іноземній валюті.
До валютних статей належать: залишки коштів в іноземних валютах, кошти в дорозі, а також платіжні документи в іноземних валютах (тратти, векселі, чеки, акредитиви).
Тратта (переказний вексель) - вид цінного паперу, який містить наказ однієї особи (векселедавця, трассанта) іншій (боржнику, трассату) сплатити третій особі (пред'явнику, ремітенту) певну суму у певний строк.
Вексель - цінний папір, письмове зобов'язання боржника (векселедавця) сплатити у вказаний строк зазначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю).
За допомогою вексе.Іів можуть сплачуватися:
- грошові кошти в іноземних валютах - поштові марки, сплачені проїзні документи;
- фондові цінності (цінні папери) в іноземних валютах -акції, облігацій*
- дебіторська та кредиторська заборгованість в іноземних валютах юридичних та фізичних осіб.
Курсові (валютні) різниці, як різниці між сумою виручки від продажу в установленому порядку іноземної валюти та сумою проданої валюти у перерахунку на грошову оди-
153
ницю, що діє на території України, у бухгалтерському обліку відносяться на результати підприємства від зовніш-ньореалізаційних операцій і відображаються на субрахунку 714 «Дохід від операційної курсової різниці» на відповідному аналітичному рахунку.
Продукція, відвантажена на експорт, обліковується у грошовій одиниці України шляхом перерахунку іноземної валюти за курсом на дату виписки розрахунково-платіжних документів.
Аналіз статистичних матеріалів МВС України, що характеризують фінансово-господарську діяльність кооперативного сектора економіки, малих та спільних підприємств, свідчить про те, що останнім часом у цій сфері все частіше стали виявлятися негативні тенденції, які завдають великої економічної і соціальної шкоди суспільству, розвитку підприємництва в цілому. Ці тенденції посилюються кризовими явищами в економіці, які спричиняються спадом виробництва, дефіцитом товарів повсякденного попиту, недосконалістю правового та господарського механізму та іншими обставинами, що обумовлюють вчинення розкрадань в цій сфері економіки, інших корисливих зловживань.
Зростання корисливих злочинів у цьому секторі економіки пояснюється рядом об'єктивних та суб'єктивних'обставин, що сприяють скоєнню корисливих злочинів.
Місцеві органи влади при реєстрації кооперативів і малих підприємств не завжди забезпечують виконання чинного законодавства.
Це стосується, наприклад, тих випадків, коли особи, що були судимі за корисливі злочини, обираються головою, членом правління кооперативу або призначаються на посаду, пов'язану із матеріальною відповідальністю.
Діяльність багатьох кооперативів, малих та спільних підприємств не відповідає виробничій спрямованості, визначеній їх статутами, або профілю підприємств і організацій, при яких вони створені.
На практиці мають місце випадки, коли кооперативи здійснюють посередницьку діяльність, пов'язану зі скупкою в роздрібній торгівлі та оптовій мережі державної торгівлі та споживчої кооперації промислових і продовольчих товарів.
Не всіма кооперативами, малими та спільними підприємствами додержуються правила ведення бухгалтерського обліку.
Господарська діяльність кооперативів, малих та спільних підприємств багато в чому схожа з діяльністю колективних
154
підприємств. Для обліку господарської діяльності підприємств різних видів використовуються однакові або подібні документи. З огляду на це способи документування злочинів, скоєних у недержавних підприємствах, є спільними із тими, що застосовуються при документальному оформленні злочинів у державних підприємствах. Ці способи були описані у §§ 2.1-2.5, тому ми розглянемо методичні аспекти документування лише деяких зловживань, що здійснюються у кооперативах, малих та спільних підприємствах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2.6. Використання облікових документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів у кооперативах, малих та спільних підприємствах"
 1. Камлик М. І.. Судова бухгалтерія. Підручник.- К.: Атіка,.2000-336с., .200
  використання обліково-бухгалтерських документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів у галузях економіки, а також питання, пов'язані з застосуванням бухгалтерського обліку, економіко-правового аналізу, фінансового контролю, аудиту і судово-бухгалтерської експертизи в юридичній практиці. Висвітлюються найпоширеніші способи розкрадання матеріальних цінностей і грошових коштів, інших
 2. ВСТУП
  використання економіко-правового аналізу в правозастосовчій практиці. У роботі достатньо повно використані результати досліджень, визначено основні напрямки роботи по попередженню злочинів в економічній сфері, розроблено галузеві методики використання обліково-бухгалтерських документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів у різних сферах економіки. Визначаються можливості
 3. 1.1. Предмет, метод, завдання та структура судової бухгалтерії
  використання обліково-бухгалтерської, фінансової та статистичної документації. Бухгалтерські та інші економічні знання відіграють важливу роль у кримінальному та цивільному судочинстві, в організації та проведенні оперативно-розшукових і профілактичних заходів щодо виявлення та попередження корисливих правопорушень. Дійовим інструментом в оволодінні цими знаннями з метою використання їх в
 4. 1.3. Використання бухгалтерських документів і матеріалів інвентаризації при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів в економіці
  використання їх не лише у бухгалтерському обліку, але й під час перевірки відповідної інформації про ознаки вчинення корисливих
 5. кореспонденцією рахунків
  використання в обліку тих чи інших рахунків, уміння аналізувати відображені на них господарські операції багато в чому залежить від чіткого уявлення про їх економічний зміст, призначення та структуру. Тому виникає необхідність в їх класифікації за різними ознаками. За призначенням та структурою розрізняють рахунки для обліку господарських ресурсів та джерел їх формування і рахунки для обліку
 6. Метод взаємного контролю
  використаний при викритті ознак корисливих зловживань як у випадках оформлення господарських операцій документом, складеним в одному примірнику, так і в разі правильного оформлення документа. Це досягається тим, що взаємний контроль змісту різних документів здійснюється шляхом аналізу і зіставлення окремих даних, повторюваних у різних документах, що відображають взаємопов'язані господарські
 7. Платіжне доручення як розрахунковий документ
  використаних чеків можуть поновити суму і встановити другий ліміт. Поширеним видом чекових розрахунків є розрахунки нелімітованими розрахунковими чеками. Книжки нелімітованих чеків видаються підприємством для проведення розрахунків за матеріальні цінності та послуги, прийняті за приймально-здавальними актами, а також для розрахунків із транспортними організаціями. Іноді підприємству потрібно
 8. 2.4. Використання облікових документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів у будівельних організаціях
  призначення, а також виконання оздоблювальних та інших робіт, пов'язаних із введенням об'єктів в експлуатацію. Господарська діяльність у капітальному будівництві здійснюється підприємствами двох видів: підрядчиками (будівельні, монтажні, проектні організації*) та замовниками. Підрядні організації поділяються на генеральних підрядчиків та на субпідрядчиків. Генеральні підрядчики ви- 124 конують
 9. Субпідрядники
  використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів; - визначення результатів господарської діяльності будівельних організацій тощо. У капітальному будівництві використовується велика кількість предметів праці, а саме: будівельні матеріали, будівельні конструкції та деталі тощо. У структурі собівартості будівельно-монтажних робіт їх питома вага становить від 53 до 60 відсотків загальних
 10. 2.5. Використання облікових документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів у торгівлі
  обліковуються за первинною вартістю. До складу первинної вартості придбаних за оплату товарів залежно від умов договору постачання, способу доставки тощо включаються такі витрати: - сума, що сплачена або підлягає сплаті постачальнику; - вартість вантажно-розвантажувальних робіт; - витрати на транспортування товарів від продавця та їх страхування; - проценти за кредит, наданий постачальником; -
© 2014-2022  ibib.ltd.ua