Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоСудова бухгалтерія України → 
« Попередня Наступна »
Камлик М. І.. Судова бухгалтерія. Підручник.- К.: Атіка,.2000-336с., .200 - перейти до змісту підручника

Аудитори як суб'єкти підприємницької діяльності

можуть здійснювати її індивідуально або шляхом створення аудиторських організацій (фірм).
Аудитор - це висококваліфікований спеціаліст у галузі бухгалтерського обліку, фінансового контролю та аналізу господарської діяльності, який володіє методологією економічних досліджень, обізнаний з питаннями організації та технології виробництва, юриспруденції та судово-бухгалтерської експертизи. Аудитором може бути громадянин України, який має кваліфікаційний сертифікат про право займатися аудиторською діяльністю на території України. Для здійснення аудиторської діяльності одноособове аудитор повинен на підставі чинного сертифіката отримати ліцензію. Йому забороняється займатися торговельною, посередницькою та виробничою діяльністю. Відповідно до чинного законодавства України аудитором не може бути особа, яка має судимість за корисливі злочини.
Аудиторська фірма - це організація, яка має ліцензію на право здійснення аудиторської діяльності на території України і займається виключно наданням аудиторських послуг. Аудиторські фірми можуть створюватися на основі будь-яких форм власності. Вони здійснюють свою діяльність відповідно до статутних документів, затверджених і зареєстрованих у встановленому порядку. У необхідних 240
випадках фірми можуть залучати до участі в перевірках, експертизах і т. ін. позаштатних працівників з погодинною оплатою або в порядку сумісництва.
Обсяг аудиторських послуг формується на підставі замовлень підприємств та договорів. Аудиторська фірма є юридичною особою, послугами якої можуть користуватися банк та будь-які суб'єкти підприємницької діяльності. Як правило, аудиторські фірми здійснюють зовнішній аудиторський контроль.
З метою організації, планування та координації аудиторської діяльності в Україні створено незалежний орган -Аудиторську палату України, яка функціонує на засадах самоврядування. Аудиторська палата України є юридичною особою, веде відповідний облік та звітність.
До основних завдань діяльності Палати належать:
- організація через аудиторські фірми незалежного фінансово-економічного контролю суб'єктів підприємницької діяльності;
- координація і сприяння розвитку незалежної аудиторської діяльності в Україні;
- надання методичної допомоги аудиторським фірмам та сприяння професійній захищеності аудиторів;
- надання суб'єктам підприємницької діяльності методичної допомоги з питань бухгалтерського обліку і звітності, фінансового контролю, аналізу господарської діяльності тощо за договорами із замовниками на платних засадах;
- сертифікація (визначення кваліфікаційної придатності) аудиторів та надання аудиторським фірмам та окремим аудиторам ліцензій (дозволу) на заняття аудиторською діяльністю;
- розробка стандартів та методичних рекомендацій щодо проведення аудиту;
- підготовка і підвищення кваліфікації аудиторів, облік аудиторських фірм і аудиторів та контроль їх діяльності. Права, обов'язки, відповідальність аудиторських фірм і аудиторів визначаються чинним законодавством про аудиторську діяльність.
При виконанні договірних зобов 'язань аудиторські фірми та аудитори мають право:
- самостійно визначати форми і методи аудиту на підставі чинного законодавства, існуючих норм і стандартів та умов договору;
- перевіряти первинну обліково-бухгалтерську документацію щодо господарської діяльності підприємства-замовника;
- перевіряти наявність грошей, матеріальних цінностей, вимагати від керівництва суб'єкта господарювання прове-
241
дення Інвентаризацій, контрольних замірів виконаних робіт, визначення якості продукції;
- отримувати від керівництва та службових осіб підприємства письмові пояснення з питань, поставлених аудитору замовником;
- залучати на договірних засадах до участі в аудиторській перевірці фахівців різного профілю, крім осіб, що працюють у замовника, або перебувають з ним у родинних стосунках, або займаються спільною підприємницькою діяльністю;
- отримувати необхідну для аудиту інформацію від третіх осіб (постачальників, банків тощо).
Аудиторська фірма та аудитор зобов 'язані:
- належним чином надавати аудиторські послуги, об'єктивно перевіряти стан бухгалтерського обліку та звітності замовника, їх повноту, достовірність і відповідність чинному законодавству;
- обмежувати свою діяльність наданням аудиторських послуг та іншими видами робіт, які мають безпосереднє відношення до надання аудиту в межах договору;
- відповідати перед замовником за порушення умов договору відповідно до чинного законодавства України;
- повідомляти власників, уповноважених ними осіб, замовників про виявлені під час проведення аудиту недоліки у веденні бухгалтерського обліку та звітності;
- не розголошувати інформацію та відомості, які отримані під час аудиторської перевірки і становлять предмет комерційної таємниці;
- не використовувати інформацію та відомості, що є комерційною таємницею, у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.
Нормативні акти регламентують відповідальність аудитора за свою діяльність, а саме:
- за неналежне виконання аудиторських послуг та своїх зобов'язань аудитор (аудиторська фірма) несе майнову відповідальність у розмірі фактично завданих замовнику збитків з їх вини;
- за систематичне і грубе порушення чинного законодавства України та стандартів аудиту, а також за неодноразові факти низької якості аудиторських перевірок до аудитора Аудиторською палатою можуть бути застосовані стягнення у вигляді попередження, зупинення дії сертифіката та ліцензії на строк до одного року або анулювання сертифіката та ліцензії;
- за навмисне викривлення, результатів аудиторської перевірки, що передбачена законодавством як обов'язкова, і за договором аудитор несе кримінальну відповідальність.
242
Відповідальність аудитора і аудиторської фірми конкретизується статутом, умовами договору, а також контрактами між аудитором і аудиторською фірмою.
За підсумками проведеної аудиторської перевірки аудитор складає акт (висновок), який є офіційним документом, засвідчується підписом та печаткою аудитора (аудиторською фірмою) і містить у собі висновок стосовно достовірності звітності, її повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності.
За структурою та методикою складання висновок аудиторського контролю подібний до акта комплексної ревізії. Особливості структури і змісту акта аудиторського контролю полягають у тому, що в ньому відображаються результати перевірки лише тих питань, які поставлені замовником.
Основними елементами аудиторського висновку є: заголовок, замовник аудиторського висновку, вступна частина, масштаб перевірки, висновок аудитора про перевірену звітність, дата аудиторського висновку, адреса аудиторської фірми, підпис аудиторського висновку.
Акт аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства складається із трьох частин: вступної, дослідної (анапітичної) і результативної (підсумкової)-
У вступній частині акта відображається організаційно-підготовча стадія аудиторського процесу, вказуються прізвище та ініціали аудитора, дата і місце складання акта, найменування підприємства - замовника аудиту, завдання аудитору на проведення перевірки, особи, відповідальні за фінансово-господарську діяльність підприємства, дата проведення аудиту, документи, пред'явлені аудитору, юридична правомочність підприємства.
Дослідна частина акта аудиторського контролю відображає виконання завдання за кожним питанням, поставленим замовником. У ній вказуються склад нормативно-довідкової та обліково-бухгалтерської документації, яка підлягає дослідженню; методичні прийоми, що застосовувалися в дослідницькому процесі; виявлені недоліки чи порушення нормативних актів з посиланням на первинні бухгалтерські документи, інструкції, закони; сума завданого збитку або неодержаного прибутку; осіб, відповідальних за виявлені недоліки.
Результативна частина (висновок} акта аудиту містить безпосередньо підсумки проведеної перевірки та висновки щодо кожного питання, яке досліджувалося. Спочатку подаються питання у формулюванні замовника, а нижче наводиться висновок аудитора, який обов'язково повинен
243
підтверджуватися первинними документами, розрахунками, посиланнями на нормативно-інструктивні положення, на підставі яких його зроблено.
У випадках, коли в процесі аудиторської перевірки виявиться, Ідо наданих замовником документів недостатньо для об'єктивного дослідження, а також, коли замовник відмовляється пред'явити необхідні для аудиторської перевірки документи, аудитор зобов'язаний скласти акт про неможливість проведення аудиту і передати його аудиторській фірмі, яка видала завдання на проведення аудиторської перевірки. Якщо аудитор не скористається цим правом і зробить висновок за даними звітності (без дослідження необхідних первинних документів), а податковою інспекцією буде викрито приховування прибутку з метою зменшення суми податку, то аудитор буде притягнутий до відповідальності. Зазначимо, що аудиторські перевірки не виключають здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства державними податковими інспекціями та виконання контрольних функцій іншими суб'єктами, уповноваженими на це законами України.
У результативну частину акта включаються пропозиції аудитора щодо усунення недоліків у бухгалтерському обліку та звітності, відшкодування збитків, а також рекомендації, які стосуються підвищення економічної ефективності господарської діяльності, фінансової стабільності підприємства, запобігання банкрутству.
Акт аудиторської перевірки може мати додатки у вигляді таблиць, схем, розрахунків. Підписують його аудитор, керівник та головний бухгалтер підприємства-замовника.
У разі призначення аудиторської перевірки аудиторською фірмою, акт аудиторської перевірки'попередньо розглядається керівництвом цієї фірми. При цьому перевіряється його достовірність, об'єктивність, правильність застосування методичних прийомів дослідження, обґрунтування і оформлення висновку аудиту. Якщо порушена хоча б одна із зазначених вимог, то керівник аудиторської фірми повертає акт аудитору на доопрацювання. Акт аудиторської перевірки, у разі відповідності його всім вимогам, підписується головним аудитором (керівником фірми) із зазначенням дати, завіряється печаткою фірми і надсилається під-приємству-замовнику.
Суб'єкти підприємницької діяльності повинні протягом десяти днів після закінчення аудиторської перевірки подати аудиторський висновок та інші документи публічної бухгалтерської звітності до відповідної податкової інспекції
244
України. Якщо неподання або несвоєчасне подання аудиторського висновку податковій інспекції сталося з вини господарюючого суб'єкта, до нього застосовуються фінансові санкції та адміністративні штрафи, передбачені чинними законодавчими актами України.
Аудит і ревізія мають багато спільного: досліджують один предмет - фінансово-господарську діяльність підприємств, користуються однією методологією, методами та прийомами дослідження, використовують однакові джерела інформації, викривають негативні явища у господарюванні і причини, які сприяють безгосподарності та марнотратству, на підставі результатів проведення перевірок розробляються заходи щодо усунення, ліквідації та недопущення у майбутньому цих порушень і таке інше. Разом з тим між ними є суттєві відмінності, які відображено у таблиці 6.
Таблиця б
№ п/п
Аудит
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Аудитори як суб'єкти підприємницької діяльності"
 1. 4. Правовий режим іноземного інвестування: поняття та види іноземних інвестицій, правове становище іноземного інвестора, об'єкти та форми іноземного інвестування, державне регулювання іноземного інвестування і гарантії захисту іноземних інвестицій.
  аудитором чи аудиторською фірмою (ч.5 ст. 397 ГК України). Компенсація, що виплачується іноземному інвестору, повинна бути швидкою, адекватною та ефективною. Необхідно зазначити, що компенсація, яка виплачується іноземному інвестору внаслідок зазначених дій, визначається на момент припинення права власності або на час фактичного здійснення рішення про відшкодування збитків. Сума компенсації
 2. Відмінність аудиту від комплексної ревізії
  аудитором і під-приємством-замовником. 2. \Комппексна ревізія - форм державного фінансово-економічного контролю. Здійс нюється за планом роботи контрольно-ревізійного op гану держави або власника проводиться за наказом вла сника без погодження з кері вником підприємства. Правовою основою аудиту є Закон України «Про аудиторську діяльність». 3. Правовою основою проведення комплексної
 3. ДОДАТКИ ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ
  аудиторів України. 3. Методологічна рада з бухгалтерського обліку діє на підставі Положення про Методологічну раду з бухгалтерського обліку. Положення про Методологічну раду з бухгалтерського обліку та її Персональний склад затверджуються Міністром фінансів України. Розділ III. Організація та ведення бухгалтерського обліку Стаття 8. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві 1.
 4. § 1. Поняття та зміст аудиторської діяльності
  аудиторською діяльністю визнається діяльність громадян та організацій, предметом якої є здійснення аудиту, організаційне і методичне забезпечення аудиту та надання інших аудиторських послуг. Відповідно до визначення, вміщеного в ст. З Закону України від 22 квітня 1993 р. «Про аудиторську діяльність»1, аудиторська діяльність включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне
 5. § 3. Суб'єкти аудиторської діяльності
  аудитора (аудиторської фірми). Як зазначено в ч. 2 ст. 363 ГК та в ч. 2 ст. 4 Закону «Про аудиторську діяльність», аудит здійснюється незалежними особами (аудиторами), аудиторськими фірмами, які уповноважені суб'єктами господарювання на його проведення. Аудитором може бути громадянин України, який має кваліфікаційний сертифікат про право на заняття аудиторською діяльністю на території України (ч.
 6. Тема 3. Суб'єкти адміністративного права
  суб'єктів адміністративного права. Факти, що впливають на копо суб'єктів адміністративного права. Адміністративна право- та дієздатність. Адміністративно-правовий статус громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства. Зміст адміністративно-правового статусу виконавчих органів державної влади. Особливості адміністративно-правового статусу органів місцевого самоврядування.
 7. Тема 19. Адміністративно-правове забезпечення управління внутрішніми справами
  суб'єктами таких порушень можуть бути як індивідуальні суб'єкти (див. статті 173-184/2 КпАП України), так і колективні суб'єкти (див. Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи і організації за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконання розпоряджень (приписів) посадових осіб органів Державного пожежного нагляду" та ін.). При вивченні даного
 8. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  суб'єкта державної влади, яка вважалася виразником волі "всього народу". Завдяки цьому влада в умовах партійно-державного тоталітаризму пертворилась у неконтрольовану суспільством і нічим нестриману силу. Інакше кажучи, кожен суб'єкт державної, в тому числі і виконавчої, влади знаходився ніби-то не "під", а "над" законом, і, отже, отримував змогу пристосовувати правові норми під свої власні
 9. 30. Загальнодержавні податки та збори.
  суб'єкти підприємницької діяльності - виробники підакцизних товарів на митній території України; - нерезиденти, які здійснюють вироблення підакцизних товарів на митній території України; - юридичні та фізичні особи, які ввозять підакцизні товари на митну територію України. Об'єктом оподаткування акцизним збором для вітчизняних товарів є обороти з реалізації товарів та інші обороти, для
 10. 42. Основи фінансів підприємств та засади їх організації.
  суб'сктів - це система грошових відносин, які відображають формування, розподіл та використання фондів грошових ресурсів на макроекоиомічному рівні. Це відносно самостійна сфера фінансових відносин, яка має свої принципи функціонування та специфіку організації та реалізації притаманних фінансам функцій. Фінанси суб'єктів господарювання, як складова частина фінансової системи, функціонують у сфері
© 2014-2022  ibib.ltd.ua