Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоСудова бухгалтерія України → 
« Попередня Наступна »
Камлик М. І.. Судова бухгалтерія. Підручник.- К.: Атіка,.2000-336с., .200 - перейти до змісту підручника

Бухгалтерський рахунок

- це спосіб економічного групування у грошовому виразі однорідних господарських операцій з метою поточного (щоденного) їх відображення для контролю за виконанням господарських ресурсів, власного капіталу, виконанням договірних зобов'язань та забезпечення зберігання майна підприємства.
Схематично рахунок - це таблиця яка складається з двох частин, ліва частина якої називається «дебет»', а права - «.кредит». Ці назви частин рахунку є умовними позначеннями бухгалтерського рахунку і суттєвого навантаження не несуть. Підсумки записів по дебету або кредиту рахунків називають оборотами, а різницю між ними -лишком, або сальдо.
Відповідно до балансу бухгалтерські рахунки поділяються на активні, пасивні та активно-пасивні.
До активних належать рахунки класів 1-3, за допомогою яких здійснюється облік стану і руху господарських ресурсів, а саме: основних засобів, товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів (див. статті активу балансу).
Рахунки класів 4-6, призначені для обліку стану та руху джерел формування господарських ресурсів, називаються пасивними (див. статті пасиву балансу).
Прийнято певний порядок відображення на активних і пасивних рахунках господарських операцій, а саме: Активний рахунок
Пасивний рахунок
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
Початковий залишок (сальдо)
Зменшення
Зменшення
Початковий залишок (сальдо)
Збільшення

Збільшення
Дебетовий оборот

Кредитний оборот
Кінцевий залишок (сальдо)

Кінцевий залишок (сальдо)
41
Дебет
2.4900000
Як видно зі схем, порядок відображення господарських операцій на активних і пасивних рахунках різний. В активних рахунках у дебет записується початковий залишок (сальдо) ресурсів, їх подальше збільшення, у кредит - зменшення ресурсів. Сума записів операцій по дебету називається дебетовим оборотом. Кінцевий залишок (сальдо) ресурсів по активному рахунку записується у дебеті. Порядок записів на пасивних рахунках прямо протилежний. Початковий залишок (сальдо) відображається в кредиті пасивного рахунку. По кредиту відображається також збільшення джерел формування активів та кінцевий їх залишок (сальдо). По дебету пасивного рахунку відображається зменшення джерел активів.
Деякі рахунки в залежності від господарських операцій можуть мати одночасно дебетовий або кредитовий залишок, який може знаходитися як в активі, так і в пасиві балансу. Такі рахунки називаються активно-пасивними.
Баланс і бухгалтерські рахунки тісно пов'язані між собою. Так, при відкритті рахунків початковий залишок записується з балансу, і навпаки, при складанні балансу на певну дату в статті балансу заносяться кінцеві залишки з рахунків бухгалтерського обліку.
Усі господарські операції на бухгалтерських рахунках відображаються за допомогою методу подвійного запису. Суть його полягає в тому, що кожна господарська операція відображається на рахунках двічі - по дебету одного і по кредиту другого, причому завжди в рівних сумах.
Необхідність застосування методу подвійного запису випливає з економічної суті господарських операцій, що відображаються на рахунках. Кожна операція викликає зміни у двох видах активів, або у двох видах джерел, або в одному виді активів і (у тому самому розмірі) у відповідному виді джерел засобів чи коштів.
Відображення господарських операцій на рахунках способом подвійного запису розглянемо на конкретних прикладах.
І. З поточного рахунку одержано в касу підприємства 1,2 млн. грн. Внаслідок цієї операції у коштах підприємства відбудуться такі зміни:
- у «Касі» (активний рахунок) - збільшення, що повинно бути записано по дебету рахунку «Каса»; на «Поточному рахунку» (активний рахунок) - зменшення, запис відображається по кредиту цього рахунку.
2. Від прибутку підприємства до його статутного фонду відраховано 4,9 млн. грн. У результаті цієї операції змен-
42
шуються джерела формування засобів «Прибуток нерозподілений» (пасивний рахунок) - запис повинен бути проведений по дебету - і одночасно збільшується таке джерело формування засобів, як «Статутний капітал» (пасивний рахунок), що буде відображено по кредиту цього рахунку.
3. На поточний рахунок підприємства одержана з банку короткострокова позика на суму 1,5 млн. грн. При цій операції збільшились кошти підприємства на «Поточному рахунку» (активний рахунок), що повинно бути записано по дебету цього рахунку і одночасно збільшилася заборгованість підприємства перед банком по позиці - «Короткострокові позики» (пасивний рахунок), запис роблять по кредиту цього рахунку.
Схематичне відображення цих господарських операцій у бухгалтерських рахунках методом подвійного запису має такий вигляд:
Кредит
Каса
Дебет Поточний раху- Кредит нок в національній валюті
Дебет
С-
С.-
1. 1200000
1. 1200000
3. 1500000
Кредит Дебет
Кредит
Прибуток нерозподілений
Статутний капітал
С-
2.4900000
Дебет
Короткострокові позики Кредит у національній валюті
С.-
43
3. 1500000
Метод подвійного запису має велике значення для цього рівняння контролю за правильністю відображення господарських операцій на бухгалтерських рахунках, оскільки кожна операція відображається на кредиті і дебеті рахунків в однаковій сумі. Порушення цього рівняння вказує на наявність у записах помилок, які потрібно знайти і виправити. Крім того, відсутність рівності може вказувати на ознаку можливих зловживань.
Основою запису на рахунках бухгалтерського обліку є документ. Взаємозв'язок між рахунками бухгалтерського обліку при реєстрації господарської операції способом подвійного запису називається
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Бухгалтерський рахунок"
 1. 1.2. Поняття господарського обліку. Предмет та метод бухгалтерського обліку
  бухгалтерський облік і складає статистичну звітність. Ці види обліку й утворюють єдину систему господарсьЛ кого обліку. Усі вони взаємопов'язані, але кожний з них має свої конкретні об'єкти та особливості. Оперативний (оперативно-технічний) облік використовується для реєстрації окремих господарських операцій та процесів спостереження і контролю за ними з метою керівництва господарською
 2. 1 Організація роботи касового апарату банку.
  бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 20.10.2004 № 495. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. № 637. Інструкція про організацію перевезення валютних цінностей та
 3. 3.Загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат банку
  бухгалтерського обліку доходів та витрат банків України", затвердженими постановою Правління НБУ від 18 червня 2003р. №255 зі змінами та доповненнями. Визнані банком доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку із застосуванням принципу нарахування та відповідності згідно з прийнятою банком обліковою політикою. Разом з тим бухгалтерський облік нарахованих доходів і витрат здійснюється
 4. 2. Правила обліку та класифікація рахунків обліку доходів і витрат банку
  бухгалтерському обліку в один і той самий звітний період. Виходячи з цих принципів можна класифікувати доходи і витрати за такими групами: 1) доходи, зароблені та отримані водночас; витрати, понесені та сплачені водночас; 2) доходи, отримані наперед, але ще не зароблені (дохід майбутніх періодів, або відкладений дохід); витрати сплачені наперед, але ще не понесені (витрати майбутніх періодів, або
 5. 1.Об'єкти обліку в складі доходів і витрат банку
  бухгалтерського обліку і національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку щодо визнання відстрочених податкових зобов'язань та податкових активів. За результатами інвестиційної діяльності банк визнає: доходи (витрати) за операціями із збільшення (зменшення) інвестицій в асоційовані компанії; доходи (витрати) за операціями із збільшення (зменшення) інвестицій у дочірні установи; доходи
 6. 4. План рахунків і принципи його побудови
  бухгалтерського обліку банків України (далі - План рахунків) - це систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку, що використовується для детальної та повної реєстрації всіх банківських операцій з метою забезпечення потреб складання фінансової звітності. План рахунків розроблено відповідно до загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів і міжнародних стандартів та національних
 7. Роль, значення обліку в комерційних банках та основи його організації.
  бухгалтерського обліку має задовольняти такі вимоги: 1. Актуальність Усі здійснювані банком операції слід щодня відображувати в балансі і в оборотно-сальдовій відомості. 2. Надійність Помилкових записів уникають завдяки автоматичному контролю та узгодженню в системі автоматизації банку (САБ). 3. Ефективність Між банківськими операціями, які дають дохід, і витратами на їх проведення, має
 8. 3. Порядок відкриття і режим функціонування платіжних рахунків
  бухгалтерському обліку депоновані кошти обліковуються на наступних аналітичних рахунках: «Розрахунки гарантованими платіжними дорученнями»; «Розрахунки чеками»; «Розрахунки акредитивами». При розрахунках платіжними картками використовуються пластикові картки. Кошти, що передбачені для розрахунків за платіжними, депонуються на балансових рахунках: №2605 "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання
 9. 7. Методика обліку операцій при розрахунках акредитивами
  бухгалтерською проводкою: Д-т 2600 " Кошти на вимогу суб'єктів господарювання "; К-т 2602 "Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання", рахунок "Розрахунки акредитивами" (на суму заявленого акредитива); К-т 6110 "Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів" (на суму, визначену за послугу); Банк постачальника (банк-виконавець), одержавши повідомлення, інформує
 10. Сутність кредитних операцій. Документальне оформлення видачі кредиту.
  бухгалтерського обліку кредитних операцій (розрахунки нарахованих процентів, розпорядження, виписки з позичкового рахунка і рахунка процентів та ін.); документи, що підтверджують цільове використання кредитних коштів; копії протоколу Кредитного комітету інші документи, які стосуються надання кредиту. Фахівець разом з працівником юридичного управління готує кредитний договір у двох примірниках.
© 2014-2020  ibib.ltd.ua