Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоСудова бухгалтерія України → 
« Попередня Наступна »
Камлик М. І.. Судова бухгалтерія. Підручник.- К.: Атіка,.2000-336с., .200 - перейти до змісту підручника

зобов 'язання поділяються на: довгострокові, поточні, забезпечення, непередбачені зобов 'язання.


До довгострокових зобов'язань належать:
- довгострокові кредити банків;
- відстрочені податкові зобов'язання;
- інші довгострокові фінансові зобов'язання. Поточні зобов'язання включають:
- короткострокові кредити банків;
- поточну заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями;
- короткострокову заборгованість за товари, роботи, послуги;
- видані короткострокові векселі;
- поточну заборгованість за розрахунками з бюджетом, за розрахунками з оплати праці та інші.
Погашення зобов'язання може відбуватися шляхом сплати грошових коштів, наданням послуг, передаванням інших активів, перетворенням зобов'язання на капітал.
Під забезпеченням розуміють зобов'язання з невизна-ченими сумою або часом погашення на дату балансу. Наприклад, оплата відпустки працівникам, оскільки не усі працівники через плинність кадрів її отримують, або здійснення гарантійного ремонту випущеної продукції, тому що тільки незначна частина випущеної продукції можливо потребуватиме гарантійного ремонту.
До пасиву балансу включаються також доходи майбутніх періодів, тобто отримані підприємством у поточному звітному періоді доходи, що формують прибуток майбутнього звітного періоду, в якому будуть понесені відповідні цим доходам витрати. Прикладом доходів майбутніх періодів можуть служити нараховані відсотки за фінансові інвестиції, що відносяться як до звітного, так і до майбутнього облікового періодів.
Необхідно також мати на увазі, що господарські ресурси інших підприємств, установ, організацій, надані даному суб'єкту господарювання в тимчасове користування (арендован! основні засоби, здані на комісію товари) обліковуються поза балансом.
Бухгалтерський баланс надає важливі відомості про стан господарських ресурсів підприємства, їх склад та дже-
40
рела формування на певну дату у загальному виразі. Разом, з тим, за допомогою балансу не може бути здійснений щоденний облік змін активів і їх джерел, насамперед тому, що баланс складається на перше число місяця, кварталу і року, а також у зв'язку з багаточисельністю господарських операцій, що відбуваються кожний день. Тому щоденний, поточний облік господарських операцій ведеться за допомогою системи бухгалтерських рахунків.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "зобов 'язання поділяються на: довгострокові, поточні, забезпечення, непередбачені зобов 'язання."
 1. кореспонденцією рахунків
  зобов'язання, тобто їх джерела, називаються синтетичними. Дані у таких рахунках мають грошовий вираз і не дають певного уявлення про кількість матеріальних цінностей, їх 44 якість, структуру і характер заборгованості постачальникам, вони необхідні для управління господарською діяльністю, контролю за зберіганням матеріальних і грошових коштів та за діяльністю матеріально відповідальних осіб.
 2. 2. Загальні вимоги до обліку операцій в іноземній валюті
  зобов'язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів. Немонетарні статті - статті інші, ніж монетарні статті балансу. Для бухгалтерського обліку валютних операцій слід розрізняти такі поняття: Офіційний валютний курс - курс валюти, офіційно встановлений Національним банком України як уповноваженим органом держави. Ринковий (комерційний) курс
 3. § 2. Поняття та види кредиту. Кредитний договір
  зобов'язання банку надати певну суму грошей, будь-яка гарантія, будь-яке зобов'язання придбати право вимоги боргу, будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов'язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов'язання на сплату процентів та інших зборів з такої суми; Згідно з ч. 1 ст. 345 ГК кредитні операції полягають у розміщенні банками від свого
 4. 2. Характеристика балансових рахунків кредитних операцій
  язання з кредитування, що надані банкам"; 911 - "Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків"; 912 - "Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам"; 950 - "Отримана застава"; 951 - "Надана
 5. 1.2. Поняття господарського обліку. Предмет та метод бухгалтерського обліку
  зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства; повноти - всі господарські операції підлягають реєстрації на рахунках бухгалтерського обліку без будь-яких винятків. Фінансова звітність повинна містити всю інфор- 10 мацію про фактичні та можливі наслідки операцій підприємства, яка здатна вплинути на рішення, що приймаються на її основі; автономності - активи та
 6. Статті бухгалтерського балансу
  зобов'язаннями (активи = власний капітал + зобов'язання), звідки (власний капітал = аісгиви - зобов'язання). Активи відображаються у балансі в грошовому вираженні з використанням відповідного механізму 34 БАЛАНС ВАТ «КОЛОС» на ЗІ січня 2001 року Актив Сума 11 ас и в Сума 1. Необоротні активи 1. Власний капітал Нематеріальні активи 3000 Статутний капітал 105000 Незавершене
 7. § 1. Поняття банкрутства. Суб'єкти у відносинах банкрутства
  зобов'язання перед кредиторами, в тому числі із заробітної плати, а також виконати зобов'язання щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) не інакше як через відновлення платоспроможності. З наведеного визначення випливає, що банкрутство має економічний і правовий характер. З економічної точки зору банкрутство є неспроможністю продовження суб'єктом своєї підприємницької діяльності
 8. § 1. Правове регулювання матеріально-технічного постачання та збуту
  зобов'язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві - товар (товари), а покупець зобов'язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму. Предметом поставки є товари, під якими слід розуміти як продукцію виробничо-технічного призначення, так і вироби народного споживання. Оскільки у наведеному визначенні поняття договору
 9. § 3. Фінансова звітність суб'єктів господарювання
  зобов'язані складати фінансову звітність. Фінансову звітність підписують керівник та бухгалтер підприємства. - 494 - Фінансова звітність підприємства (крім бюджетних установ, представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності та суб'єктів малого підприємництва, визнаних такими відповідно до чинного законодавства) включає: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових
© 2014-2020  ibib.ltd.ua