Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельное право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу ( контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоСудова бухгалтерія України → 
« Попередня Наступна »
Камлик М. І.. Судова бухгалтерія. Підручник.- К.: Атіка,.2000-336с., .200 - перейти до змісту підручника

Статті бухгалтерського балансу

- це показники, що відображають стан окремих видів господарських засобів і джерел їх утворення на відповідну дату. Кожна стаття балансу має грошовий вираз.
За своїм складом активи підприємства відображаються у лівому стовпчику балансу. Економічні ресурси забезпечуються власним капіталом та зобов'язаннями (активи = власний капітал + зобов'язання), звідки (власний капітал = аісгиви - зобов'язання). Активи відображаються у балансі в грошовому вираженні з використанням відповідного механізму
34
БАЛАНС ВАТ «КОЛОС» на ЗІ січня 2001 року Актив
Сума
11 ас и в
Сума
1. Необоротні активи

1. Власний капітал

Нематеріальні активи
3000
Статутний капітал
105000
Незавершене будівни-

Резервний капітал
14000
цтво
8000
Нерозподілений при-
35000
Основні засоби
115000
буток (непокритий збиток)

Усього за розділом І
126000
Усього за розділом 1
154000
II. Оборотні активи

II. Забезпечення

Запаси:

наступних витрат

виробничі запаси
12500
і платежів
-
незавершене вироб-

ництво
2000
III. Довгострокові

готова продукція
7300
зобов'язання
_
товари
4200

Дебіторська заборго-

IV. Поточні зобов'я-

ваність за товари
3700
1QUUQ

Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті
34300
Короткострокові кредити банків Кредиторська забор-
25000


гованість за товари,роботи, послуги
4700


Поточні зобов'язанняза розрахункамиз бюджетом
1300


з оплати праці
5000
Усього за розділом II
64000
Усього за розділом IV
36000
НІ. Витрати майбут-

V. Доходи майбут-

ніх періодів
-
ніх періодів
-
Баланс
190000
Баланс
190000
оцінки, а саме: за сумою сплачених грошових коштів на момент придбання (історична собівартість); за сумою .грошових коштів, яка була б сплачена в разі придбання такого самого активу на поточний момент (поточна собівар-
2" 35
тість); за сумою грошових коштів, яку можна було б отримати на поточний момент шляхом продажу активу в ході реалізації; за вартістю майбутніх чистих надходжень грошових коштів. Більш того, відображення активів здійснюється за умов достовірності визначення їх вартості, а також очікування отримання у майбутньому економічних вигод, пов'язаних з їх використанням.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Статті бухгалтерського балансу"
 1. 3.Загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат банку
  Ведення обліку доходів і витрат банків регламентується "Правилами бухгалтерського обліку доходів та витрат банків України", затвердженими постановою Правління НБУ від 18 червня 2003р. №255 зі змінами та доповненнями. Визнані банком доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку із застосуванням принципу нарахування та відповідності згідно з прийнятою банком обліковою політикою. Разом з
 2. 4. Погашення кредит}7.
  Погашення наданого кредиту проводиться за такими бухгалтерськими рахунками: а) іншому комерційному банку;Д-т 1200 «Кореспондентський рахунок у Національному банку України»; К-т 1521 «Кредити овернайт, які надані іншим банкам»; К-т 1523 «Інші короткострокові кредити, які надані іншим банкам»; К-т 1527 «Прострочена заборгованість за кредитами, які надані іншим банкам»; б) суб 'сктам господарської
 3. 2. Загальні вимоги до обліку операцій в іноземній валюті
  У міжнародній практиці досі не існує єдиної універсальної схеми обліку валютних операцій, і зарубіжні країни у своїх національних системах бухгалтерського обліку використовують різні методи відображення у фінансовій звітності операцій з іноземною валютою. Найпоширеніші з них такі: метод обліку за курсом на дату закриття, відповідно до якого всі операції з іноземною валютою відображаються в обліку
 4. 1.2 Основні фінансові документи - їх значення для фінансового планування
  Фінансова звітність являє собою систему показників, що відображають інформацію про фінансовий стан організації на звітну дату, а також фінансові результати її діяльності за звітний період. Склад, зміст, вимоги та інші методичні основи фінансової звітності на підприємствах України регламентовані новими Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, затвердженими наказом Міністерства фінансів
 5. 54.Регулювання перевірок діяльності суб'єктів господарювання.
  Аудиторська діяльність регулюється цим ГК, законом про аудиторську діяльність (3125-12) та іншими прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами. Аудит - це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і
 6. 4. Підстави, порядок та наслідки порушення справи про банкрутство.
  Підстави порушення провадження у справі про банкрутство виділяються матеріального і процесуального характеру. Матеріальними підставами порушення справи про банкрутство є такі: розмір вимог кредиторів повинен становити не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати; вимоги кредиторів мають бути безспірними; вимоги кредиторів не задоволенні боржником протягом трьох місяців після
 7. Санація.
  Відповідно до статті 17 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" господарський суд за клопотанням комітету кредиторів має право винести ухвалу про проведення санації боржника та призначення керуючого санацією. Санація вводиться на строк не більше дванадцяти місяців. За клопотанням комітету кредиторів чи керуючого санацією або інвесторів цей строк
 8. 59. Підстави, порядок та наслідки порушення справи про банкрутство.
  Підстави порушення провадження у справі про банкрутство виділяються матеріального і процесуального характеру. Матеріальними підставами порушення справи про банкрутство є такі: розмір вимог кредиторів повинен становити не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати; вимоги кредиторів мають бути безспірними; вимоги кредиторів не задоволенні боржником протягом трьох
 9. 63. Санація.
  Відповідно до статті 17 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" господарський суд за клопотанням комітету кредиторів має право винести ухвалу про проведення санації боржника та призначення керуючого санацією. Санація вводиться на строк не більше дванадцяти місяців. За клопотанням комітету кредиторів чи керуючого санацією або інвесторів
 10. § 1. Поняття адміністративно-господарських санкцій. Їх види
  Господарська діяльність повинна здійснюватись її суб'єктами за правилами, установленими законодавчими актами. Якщо ці правила порушуються, до суб'єктів господарювання можуть бути застосовані, як визначає Господарський Кодекс України (ст. 238), уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування адміністративно-господарські санкції, тобто заходи організаційно-правового