Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоСудова бухгалтерія України → 
« Попередня Наступна »
Камлик М. І.. Судова бухгалтерія. Підручник.- К.: Атіка,.2000-336с., .200 - перейти до змісту підручника

Інструкції по інвентаризації Назва основних засобів,нематеріальних активів, товарно-матеріальнихцінностей, грошових коштіві (підприємства) документів та розрахунків


АКТ Контрольної перевірки інвентаризації цінностей на
(назва підприємства, складу, комори, цеху, дільниці і т. ін., де проводилась інвентаризація) «__» ___199 р. Інвентаризація цінностей проводилась на ___
дата
комісією в складі: голова
(посада, прізвище. Ініціали)
Члени комісії
(прізвище, ініціали) Контрольною перевіркою, проведеною _
(посада, прізвище, ініціали) встановлено:
І. Згідно з інвентаризаційним описом значиться в наявності ___найменувань цінностей на
суму *) ___
II. Результати перевірки: №за
ОПИСОМ
Найменування цінностей, які контрольно перевірені
Значиться в інвентаризаційному описі
Фактично виявлено контрольною перевіркою
Результати перевірки (+ більше. - менше)
кількість
ціна
сума
кількість
ціна
сума
кількість
ціна
сума
Усього

Підписи:
Особа, яка проводила контрольну перевірку Голова інвентаризаційної комісії___ Члени інвентаризаційної комісії ___
*) Заповнюється при проведенні контрольних перевірок інвентаризацій цінностей на підприємствах торгівлі і громадського харчування.
304
305
II М. К-илик


diHOJi Buwoeodu
^

в* в 'идоэо эиипц


nxdia^dau ихеї

-Bd
-я^fX?эd odu im OJHJWCT кннэти
-ч-

> ЛЬНОЇ
лишки
«*
2Р- де
3
ЧХЭ1МЯ1Г1}!
гч

t X.
ж

о.В-

^ m

ё&
я
вмХэ
-

!- С
у

л
я

^>
3
Ё
ЯІЗІЯЧШХ
оS?
Bw/Сэ
0

W ? П '

-§-8
8. і
?-3
ИЭХЭОНН1П 'HOWMBH Я1Э[51Ч1ПМ
ОС

"*
'5
я
> »Хэ


с:

л CL
о

*?

>
о
иэхэоннт

3*
X
ж
-нэмивн


со
a
яхэ!МЧ(Г(я


их

-diaadau lOHsirodxno»HHHatraaodu вів^/

(ї І
dHiTBJHdg) идоэо эняьтмаошпв он
-ч-

-ч ire
judxtfw dtiiHUf^iil[j

-ні й І Іпинчілг ~К\

-ЭП -HdONOX 'ХІГВЮІЗ

-BOSJjisdiasdau SXB

/Cxdfaadau Хняи-odxHOM aiaoduиихв -вхинаїпєаи

втоэои ; amHacidij

*1
-

1 *
4 §.
о. о-
я

дах

І»

j?»
§

11
ЗІ
а: I

2
1


X

m 0


таризації осної нностей, грош
:НИГА
к перевірок інв
Іідприемства)
її
.х х
X
S
а
X
ї
X
о л
ь"
' '
li
і

||


X ®
u

0 |
8.

ч|яX

я

^
л я
X X
1
1- X « U
II
о.
р
й- м
я


ао '2
І
Сума, встановлених інвентаризацією
Із загальної суми нестач і втрат від псування цінностей

І о

і се

а

111

X °

S ^
к

С Л с?

? "

і"!
о 3
S 5і
m іг

я g-S

|?
т
so
.3 5
сс t
о о
СЮ X > ,
її
If і

І!
«
г-CJ
'Z
з
1-і
я u
Зг
X 0.
ilи
X
X
ES
SE
С 0
и х
5 S
If 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 . Основні засоби
01

2. Нематеріальні активи
04

3. Виробничі запаси
05.06.


07.08

4. Молодняк тварин

і тварини на відгодівлі
0.9

5. Малоцінні та швидкозно-

шувані предмети
12

6. Незавершене виробни-

цтво, напівфабрикати
20.21.

власного виробництва
23

7. Готова продукція, товари
40.41

8. Каса, інші грошові кошти
50.56

9. Розрахунковий, валют-
51.

ний та інші рахунки в
52.55

10. банках
58

1 1. Фінансові вкладення

12. Інші

РазомДодаток № З
до Інструкції по інвентаризації основних засобів,
нематеріальних активів,
товарно-матеріальних цінностей,
грошових коштів і документів та розрахунків
Відомість результатів інвентаризації
§
V
307
306

Додаток 6
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Інструкції по інвентаризації Назва основних засобів,нематеріальних активів, товарно-матеріальнихцінностей, грошових коштіві (підприємства) документів та розрахунків"
 1. За призначенням бухгалтерські документа поділяються на розпорядчі, виконавчі, комбіновані.
  Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу», яка затверджена наказом Головного управління Державного казначейства України від ЗО жовтня 1998 р. № 90. Підприємствами незалежно від форм власності проведення інвентаризації передбачено інструкцією по інвентаризації основних
 2. ВІДОМЧІ НОРМАТИВНІ АКТИ
  Інструкції Міністерства фінансів України про порядок одержання, витрачання, обліку, зберігання та транспортування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на підприємствах, в об'єднаннях, установах і організаціях, затвердженої 29 грудня 1992 року. 10. Проведення інвентаризації у випадках, передбачених підпунктом «а» пункту 3 цієї Інструкції, та регулювання інвентари- 298 заційних різниць
 3. Законодавча база приватної нотаріальної діяльності в Україні
  Інструкції про прибутковий податок з громадян Форма №2 Штамп підприємства (назва, код юридичної особи за ЄДРПОУ, номер телефону) (змінено згідно з наказом ДПАУ від 25.12.98 р. №650) вхідний № за алфавітом № ___ (назва податкової інспекції, якій надсилається довідка) ДОВІДКА про суму виплаченого доходу і утриманого податку у 199__ році не за
 4. 1.2. Поняття господарського обліку. Предмет та метод бухгалтерського обліку
  інвентаризації використовують для приведення показників обліку у відповідність з дійсністю, для виявлення об'єктів та явищ, що з тих чи інших причин не були своєчасно охоплені обліком. Оцінка - це спосіб грошового вимірювання/товарно-матеріальних цінностей та основних засобів. Майно та господарські операції оцінюються в національній грошовій одиниці України способом підсумовування проведених
 5. кореспонденцією рахунків
  інвентаризації та відновлення аналітичного обліку. Відсутність аналітичного обліку матеріальних цінностей або незабезпечення обліковцями взаємозв'язку між синтетичним і аналітичним обліком необхідно розглядати, з одного боку, як ознаку вчинення корисливих зловживань, а з другого - як причини, що сприяють вчиненню цих зловживань. 45 У бухгалтерському обліку використовується додаткове групування
 6. 2.1. Використання облікових документів при виявленні та розслідуванні корисливих зловживань на промислових підприємствах
  інвентаризації розходження між даними бухгалтерського обліку і фактичними залишками підлягають регулюванню. 81 Лишки матеріальних цінностей оприбутковуються у дебет рахунків: 20 - «Виробничі запаси», 22 - «Малоцінні та швидкозношуючі предмети», 28 - «Товари» та кредит рахунку 719 - «Інші доходи від операційної діяльності». Недостачі цінностей списуються незалежно від причин їх створення на
 7. 1.Об'єкти обліку в складі доходів і витрат банку
  основна діяльність, а також операції, що забезпечують основну діяльність або виникають унаслідок неї. У складі звичайної діяльності виділяють основну діяльність (наприклад, проведення кредитних, депозитних операцій) та інші операції (купівля-продаж основних засобів, товарно-матеріальних цінностей тощо). У складі звичайної діяльності виділяють діяльність, що триває, та діяльність, що припиняється.
 8. 2. Загальні вимоги до обліку операцій в іноземній валюті
  основних засобів, нематеріальних активів тощо) та отримання робіт і послуг . Головною особливістю сучасного обліку валютних операцій банків, як уже згадувалося вище, є принцип мультивалютності. Зв'язок між операціями в іноземній валюті та національній забезпечується використанням технічних рахунків: 3800 (АП) "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів»; 3801(АП) "Еквівалент
 9. Поняття, класифікація основних засобів та рахунки, що використовуються для їх обліку
  Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 15.09.2004 N 435 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12.10.2004 за N 1302/9901. Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються за такими групами: а)
 10. 7.Інвентаризація основних засобів.
  інвентаризації Банки проводять інвентаризацію активів і зобов'язань з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Основними завданнями інвентаризації є встановлення фактичної наявності в банках основних засобів, та інших активів і зобов'язань, з'ясування стану їх зберігання; установлення обсягів нестач або надлишків необоротних активів; виявлення
© 2014-2022  ibib.ltd.ua