Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Щербина В. С.. Господарське право: Підручник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер,.2005 - 592 с, .200 - перейти до змісту підручника

§ 1. Поняття страхової діяльності. Законодавство про страхову діяльність


В умовах функціонування ринкової економіки, основу якої складає господарська (підприємницька) діяльність з використанням різних форм власності, та механізму державного регулювання відносин у сфері економіки потреба суб'єктів господарської діяльності у захисті своїх майнових прав та охороню-ваних законом інтересів від різноманітних ризиків зростає.
Інтерес у створенні адекватного розвиненим економічним відносинам ринку страхових послуг проявляють не тільки суб'єкти господарювання, але і держава, яка заінтересована у страховому захисті державного майна. Ці питання вирішуються шляхом впровадження в Україні перевірених світовою практикою форм і видів страхування.
Відповідно до ч. 2 ст. 333 ГК страхування є однією із складових фінансової діяльності суб'єктів господарювання.
Страхування є однією з галузей економіки України, в якій за останні роки спостерігається зростання основних показників. Разом з тим на розвиток страхового ринку в Україні негативний влив справляють:
відсутність економічної стабільності, сталого зростання виробництва, неплатоспроможність населення та дефіцит фінан сових ресурсів;
значна взаємна заборгованість, накопичення неплатежів і збитковість більшості підприємств;
неповна і фрагментарна законодавча база, відсутність дер жавних преференцій на страховому ринку, неефективний кон троль з боку держави, прояви монополізму;
- 463 -
високий рівень інфляції, внаслідок чого здійснення довго строкових (накопичувальних) видів страхування в національній валюті неможливе;
слабкий розвиток фондового ринку, що не дає змоги ви користовувати цінні папери як категорію активів для захище ного розміщення страхових резервів;
відсутність вторинного ринку страхових послуг, механізмів ефективної взаємодії банківського та страхового сектора еко номіки, низький рівень розвитку допоміжної інфраструктури страхового ринку;
неналежний рівень інформації про стан і можливості стра хового ринку, довіри населення до страхування.
Серйозну загрозу нормальному функціонуванню страхового ринку України також становить тенденція до монополізації страхового ринку в інтересах окремих міністерств, фінансово-промислових груп або місцевих адміністрацій.
Програмою розвитку страхового ринку України на 2001- 2004 роки передбачено, що страховий ринок має розвиватися на принципах:
верховенства права - правове регулювання страхової діяль ності;
системності - узгодження заходів щодо реформування страхового ринку із заходами і планами інших галузей еконо міки, обгрунтування можливості запровадження обов'язкових видів страхування, що повинно відповідати майновому стану громадян і проводитися паралельно із заходами, спрямовани ми на підвищення доходів громадян;
конкурентності - держава гарантує всім страхувальникам і страховикам (вітчизняним та іноземним) вільний вибір видів страхування та рівні можливості у провадженні діяльності, ство рює сприятливі умови для розвитку страхування з метою за безпечення реалізації права на ефективний страховий захист та вільний вибір страховика;
стабільності - забезпечення сталого надійного і привабли вого ринку страхових послуг шляхом створення державою зрозу мілих та ефективних механізмів і правил його функціонування;
обмеження присутності держави на страховому ринку - держава поступово відмовляється від проявів монополізму на страховому ринку, не втручається в діяльність страховиків, крім питань оподаткування, формування статутних капіталів, встановлення правил формування, розміщення та обліку стра хових резервів, контролю за платоспроможністю страховиків;

мотивації діяльності страховиків і страхувальників - дер жава створює умови, за яких фізичні та юридичні особи заін тересовані у страхових послугах, а страхові компанії - в на данні цих послуг;
довіри - внутрішня рушійна сила розвитку страхового ринку, основана на моральній та матеріальній відповідальності страховика перед страхувальником, на надійному правовому захисті страхувальника.
Всі ці принципи реалізуються при здійсненні страхової діяльності.
Страхова діяльність - це врегульована нормами права господарська діяльність страхових організацій з надання страхових послуг за рахунок сформованих страхових фондів, що здійснюється на підставі ліцензії, як правило, з метою отримання прибутку.
Зі змісту законодавства про страхування можна зробити висновок, що страхова діяльність охоплює такі види господарської діяльності як: страхування, перестраховування і фінансову діяльність, пов'язану з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням.
Страхуванням у сфері господарювання є діяльність, спрямована на покриття довготермінових та короткотермінових ризиків суб'єктів господарювання з використанням заощаджень через кредитно-фінансову систему або без такого використання (ч. 5 ст. 333 ГК).
Згідно з ч. 1 ст. 352 ГК страхування - це діяльність спеціально уповноважених державних організацій та суб'єктів господарювання (страховиків), пов'язана з наданням страхових послуг юридичним особам або громадянам (страхувальникам) щодо захисту їх майнових інтересів у разі настання визначених законом чи договором страхування подій (страхових випадків), за рахунок грошових фондів, які формуються шляхом сплати страхувальниками страхових платежів.
Відносини щодо здійснення страхової діяльності регулюються низкою нормативно-правових актів, які залежно від сфери їх дії поділяються на загальне законодавство про підприємництво (в частині, що стосується підприємницької діяльності на страховому ринку) і спеціальне законодавство про страхову діяльність як окремий вид підприємництва.
Серед загальних нормативно-правових актів, що застосовуються для регулювання страхової підприємницької діяльності, передусім слід назвати Господарський та Цивільний кодекси

- 464 -
ЗО - 4-2636
- 465 -
України, Закони України «Про власність», «Про господарські товариства», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» тощо.
Систему спеціального законодавства про страхову діяльність очолює Закон України від 7 березня 1996 р. (в редакції Закону України від 4 жовтня 2001 р.) «Про страхування»1, що регулює відносини в сфері страхування і спрямований на утворення ринку страхових послуг, посилення страхового захисту майнових інтересів підприємств, установ, організацій та громадян.
Серед актів спеціального законодавства можна виділити низку постанов Кабінету Міністрів України: від 13 липня 1998 р. № 1083 «Про порядок та умови обов'язкового авіаційного страхування»2, від 17 серпня 1998 р. № 1280 «Про впровадження механізму страхування експортних та кредитних ризиків»3, від 29 квітня 1999 р. № 747 «Про впорядкування діяльності страхових брокерів»4 та інші.
Слід зазначити, що відповідно до наказу Міністерства фінансів тимчасово, до затвердження Міністерством фінансів України нормативно-правових актів з питань страхової діяльності і набуття ними чинності, застосовуються нормативно-правові акти Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю, який було ліквідовано згідно з Указом Президента України від 15 грудня 1999 року № 1573 «Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади».
Важливе місце в системі законодавства про страхову діяльність відводиться Правилам страхування, що розробляються страховиком для кожного виду страхування окремо і підлягають затвердженню Уповноваженим органом при видачі ліцензії на право здійснення відповідного виду страхування.
Відповідно до ст. 17 Закону «Про страхування» Правила страхування повинні містити:
перелік об'єктів страхування;
порядок визначення розмірів страхових сум та (або) роз мірів страхових виплат;
страхові ризики;
виключення із страхових випадків і обмеження страхування;
строк та місце дії договору страхування;
1 Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 18. - Ст. 78.
2 Офіційний вісник України. - 1998. - № 28. - Ст. 105Ч
3 Там само. - 1998. - № 33. - Ст. 1228.
4 Там само. - 1999. - № 18. - Ст. 790.

порядок укладення договору страхування;
права та обов'язки сторін;
дії страхувальника у разі настання страхового випадку;
перелік документів, що підтверджують настання страхо вого випадку та розмір збитків;
порядок і умови здійснення страхових виплат;
строк прийняття рішення про здійснення або відмову в здійсненні страхових виплат;
причини відмови у страховій виплаті або виплаті страхо вого відшкодування;
умови припинення договору страхування;
порядок вирішення спорів;
страхові тарифи за договорами страхування іншими, ніж договори страхування життя;
страхові тарифи та методику їх розрахунку за договорами страхування життя;
особливі умови.
Уповноважений орган має право відмовити у видачі ліцензії, якщо подані правила страхування суперечать чинному законодавству та не відповідають вимогам цієї статті.
У разі коли до правил страхування вносяться зміни, страховик повинен подати ці зміни Уповноваженому органу для погодження.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 1. Поняття страхової діяльності. Законодавство про страхову діяльність"
 1. правове забезпечення окремих видів фінансових послуг
  поняття та загальний порядок проведення переказу грошей визначає Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» від 05.04.01. 2. Довірче управління фінансовими активами, залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення. На підставі ст. 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 і за умови отримання письмового дозволу
 2. § 5. Господарські ризики і їх страхування
  страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі. Аналіз застосування страхування як засобу усунення або обмеження ризику дає підстави зробити висновок про безсумнівну корисність цього інституту як для окремих осіб, так і для всієї держави в цілому. Усуваючи або обмежуючи ризик, страхування надає носію господарської діяльності можливість без страху
 3. ЗМІСТ
  поняття і види 72 § 3. Система господарського законодавства 76 - 585 - РОЗДІЛ II Суб'єкти господарських правовідносин ГЛАВА 5. Суб'єкти господарського права. Суб'єкти господарювання , 84 § 1. Поняття та види суб'єктів господарського права 84 § 2. Утворення суб'єктів господарювання, їх державна реєстрація 86 § 3. Припинення діяльності суб'єкта господарювання 100 ГЛАВА 6. Правове становище
 4. § 1. Поняття інвестиційної діяльності в Україні
  діяльності та значне нарощування обсягів інвестицій є актуальним завданням держави. Державна інвестиційна політика може провадитися двома способами: здійснення державних інвестицій; створення механізмів, які сприяють підвищенню надійності приватних інвестицій, у тому числі через надання державних гарантій . Відповідно до Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо збільшення надходжень
 5. § 1. Поняття та види фінансових послуг
  страхової діяльності, затверджені розпорядженням Державної Комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003 № 40, Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами, затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.08.2003 № 25, Положення про заходи впливу Державної комісії з регулювання ринків фінансових
 6. 2.1. Органи, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг
  страхової суми або страхового відшкодування; 8) проводити перевірки, у тому числі тематичні та зустрічні, щодо правильності застосування страховиками законодавства України про страхову діяльність і достовірності їх звітності за показниками, що характеризують виконання договорів страхування; призначати не частіше від одного разу на рік проведення за рахунок страховика додаткової обов'язкової
 7. Словник-довідник
  страхової організації (банківська гарантія) про задоволення вимог управненої сторони в розмірі повної грошової суми, зазначеної в письмовому підтвердженні, якщо третя особа (зобов'язана сторона) не виконає вказане в ньому певне зобов'язання, або настануть інші умови, передбачені у відповідному підтвердженні. Банківська діяльність - залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та
 8. 6. Особливості банкрутства окремих категорій суб'єктів підприємницької діяльності.
  страхової суми. У разі визнання господарським судом страховика банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури вимоги кредиторів четвертої черги підлягають задоволенню у такому порядку: в першу чергу - вимоги кредиторів за договорами обов'язкового особистого страхування; в другу чергу - вимоги кредиторів за іншими договорами обов'язкового страхування; в третю чергу - вимоги інших
 9. 1. Поняття, види та регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
  діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами. Відповідно до статті 377 ГК України під зовнішньоекономічною діяльністю суб'єктів господарювання розуміється господарська діяльність, яка в процесі її здійснення потребує перетинання митного кордону України майном та (або) робочою
© 2014-2022  ibib.ltd.ua