Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Щербина В. С.. Господарське право: Підручник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер,.2005 - 592 с, .200 - перейти до змісту підручника

§ 2. Порядок створення спеціальної (вільної) економічної зони


Статус і території СЕЗ, а також строк, на який вона створюється, визначаються Верховною Радою України шляхом прийняття окремого закону для кожної спеціальної (вільної) економічної зони. СЕЗ створюються Верховною Радою України з ініціативи Президента України, Кабінету Міністрів України або місцевих рад та місцевих державних адміністрацій.
Формування та розвиток СЕЗ має відбуватися за такими етапами:
етап - заснування, нормативно-правове забезпечення, організаційне та інфраструктурне облаштування СЕЗ;
етап - інвестиційне забезпечення, формування галузевої спеціалізації, визначення стратегічних інвесторів;
III етап - подальший розвиток, диверсифікація галузевої та функціональної орієнтації СЕЗ.
Порядок їх створення, перелік та зміст необхідних для створення документів визначаються статтями 5-7 Закону України «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон».
СЕЗ створюються Верховною Радою України за ініціативою Президента України, Кабінету Міністрів України або місцевих рад та місцевої державної адміністрації.
У разі створення СЕЗ за ініціативою Президента України або Кабінету Міністрів України відповідне рішення може бути прийнято лише після одержання письмової згоди відповідної місцевої ради та місцевої державної адміністрації, на території якої передбачається розташувати СЕЗ.
У разі коли ініціатива у створенні СЕЗ належить місцевим радам та місцевим державним адміністраціям, вони подають відповідну пропозицію Кабінету Міністрів України.
Кабінет Міністрів України повинен розглянути пропозицію про створення СЕЗ у шестидесятиденний строк з дня її надходження і подати висновок з цього питання до Верховної Ради України.
Пропозиції щодо зміни статусу і території СЕЗ подаються в порядку, передбаченому законом для створення спеціальної (вільної) економічної зони.
Загальні засади створення і функціонування СЕЗ в Автономній Республіці Крим визначаються згідно з Законом Ук-

- 568 -
- 569 -
раїни «Про розмежування повноважень між органами державної влади України і Республіки Крим».
Відповідно до ст. 6 Закону документи про створення СЕЗ повинні містити:
а) рішення місцевої ради та місцевої державної адмініст рації з клопотанням про створення СЕЗ (у разі створення СЕЗ за їх ініціативою) або письмову згоду відповідних місцевих рад та місцевих державних адміністрацій, на території яких має бути розташована СЕЗ (у разі створення СЕЗ за ініціати вою Президента України або Кабінету Міністрів України);
б) проект положення про її статус та систему управління, офіційну назву СЕЗ;
в) точний опис кордонів СЕЗ та карту її території;
г) техніко-економічне обгрунтування доцільності створен ня і функціонування СЕЗ;
д) проект закону про створення конкретної СЕЗ. Інші документи вимагатися не можуть. Техніко-економічне обгрунтування доцільності створення СЕЗ
має включати:
мету, функціональне призначення та галузеву спрямо ваність її діяльності;
етапи розвитку із зазначенням часу їх здійснення;
ступінь розвитку виробничої і соціальної інфраструктури, інфраструктури підприємництва та можливості їх розвитку в майбутньому;
вихідний рівень розвитку економічного, наукового та іншого потенціалу з урахуванням специфічних умов її ство рення;
рівень забезпеченості кваліфікованими кадрами;
обсяги, джерела та форми фінансування на кожному етапі її створення і розвитку;
обгрунтування режиму ціноутворення, оподаткування, митного регулювання, валютно-фінансового та кредитного механізму.
Управління СЕЗ має певну специфіку, яка полягає в тому, що структура, функції та повноваження органів управління спеціальної (вільної) економічної зони визначаються залежно від її типу, розмірів, кількості працівників та/або мешканців на її території. Проте незалежно від типу СЕЗ їх органами управління є місцеві ради та місцеві державні адміністрації в межах своїх повноважень (їхні функції та повноваження щодо управління СЕЗ визначені ст. 10 Закону «Про загальні засади
- 570 -
створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон»); орган господарського розвитку і управління СЕЗ, що створюється за участю суб'єктів економічної діяльності України та іноземних суб'єктів такої діяльності (функції цього органу, визначені ст. 11 зазначеного Закону, можуть бути покладені на одного із суб'єктів економічної діяльності СЕЗ).
Функції та повноваження органу господарського розвитку і управління СЕЗ визначаються законом про створення конкретної СЕЗ.
Орган господарського розвитку і управління СЕЗ забезпечує загальні умови її функціонування. До виключної компетенції органу господарського розвитку в межах функціонування СЕЗ належить:
визначення перспективних напрямів розвитку СЕЗ;
експлуатація та будівництво мереж транспорту, зв'язку, енергопостачання та інших об'єктів виробничої інфраструкту ри, що використовуються для загальних потреб;
розвиток мережі комунікаційних зв'язків з партнерами за межами СЕЗ;
організація міжнародних торгів з метою розміщення на території СЕЗ нових виробництв;
упорядкування та надання суб'єктам господарської діяль ності СЕЗ в користування земельних ділянок, об'єктів інфра структури та передача їм у користування природних ресурсів;
видача дозволів (ліцензій) суб'єктам господарської діяль ності СЕЗ на будівництво нових господарських об'єктів, реє страція суб'єктів економічної діяльності та інвестицій, здійсню ваних у СЕЗ.
Виконавчим директором органу господарського розвитку СЕЗ може бути як громадянин України, так і громадянин іншої країни, який працює за строковим контрактом.
На всі об'єкти та суб'єкти економічної діяльності СЕЗ поширюється система державних гарантій захисту інвестицій, передбачена законодавством України про інвестиційну діяльність та іноземні інвестиції.
СЕЗ вважається ліквідованою з моменту закінчення строку, на який її було створено, якщо його не буде продовжено Верховною Радою України. За поданням Президента України або Кабінету Міністрів України СЕЗ може бути ліквідована Верховною Радою України до закінчення строку, на який її було створено. Питання про доцільність продовження строку функціонування СЕЗ або її дострокову ліквідацію може бути пе-
- 571 -
редано для вивчення комісії незалежних експертів, створюваній Верховною Радою України.
Верховна Рада України повинна розглянути подані пропозиції і у тримісячний строк з дня подання зазначеної пропозиції винести відповідне рішення.
СЕЗ вважається ліквідованою з моменту прийняття відповідного закону про її ліквідацію.
Для вирішення майнових та інших питань, пов'язаних з ліквідацією СЕЗ, врегулювання фінансових відносин між органом господарського розвитку і управління та суб'єктами економічної діяльності СЕЗ Кабінетом Міністрів України створюється ліквідаційна комісія, яка набуває усіх повноважень щодо управління СЕЗ до моменту остаточного вирішення всіх питань, пов'язаних з її ліквідацією.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 2. Порядок створення спеціальної (вільної) економічної зони"
 1. ЗМІСТ
  порядок випуску та обігу цінних паперів 236 § 3. Державне регулювання ринку цінних паперів 244 РОЗДІЛ IV Господарські зобов'язання ГЛАВА 13. Загальні положення щодо господарських зобов'язань 249 § 1. Поняття, види та підстави виникнення господарських зобов'язань 249 § 2. Виконання господарських зобов'язань, забезпечення виконання господарських зобов'язань 252 § 3. Припинення господарських
 2. § 5. Правовий режим вільних економічних зон
  порядок застосування і чинності законодавства України. На території спеціальної (вільної) економічної зони запроваджуються пільгові митні, валютно-фінансові, податкові та інші умови економічної діяльності національних та іноземних юридичних і фізичних осіб. На території України можуть створюватися спеціальні (вільні) економічні зони різних функціональних типів: вільні митні зони і порти,
 3. 5. Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон: поняття та види спеціальних (вільних) економічних зон, порядок створення та ліквідації спеціальних (вільних) економічних зон, управління спеціальними (вільними) економічними зонами.
  порядок застосування і дії законодавства України. На території спеціальної (вільної) економічної зони запроваджуються пільгові митні, валютно-фінансові, податкові та інші умови економічної діяльності національних та іноземних юридичних і фізичних осіб. Метою створення спеціальних (вільних) економічних зон є: залучення іноземних інвестицій та сприяння їм; активізація спільно з іноземними
 4. 107-108. Правовий режим вільних економічних зон
  порядок застосування і чинності законодавства України. На території спеціальної (вільної) економічної зони запроваджуються пільгові митні, валютно-фінансові, податкові та інші умови економічної діяльності національних та іноземних юридичних і фізичних осіб. На території України можуть створюватися спеціальні (вільні) економічні зони різних функціональних типів: вільні митні зони і порти,
 5. § 2. Типи спеціальних (вільних) економічних зон
  порядок застосування та дії законодавства України. На території спеціальної (вільної) економічної зони можуть запроваджуватися пільгові митні, податкові, валютно-фінансові та інші умови підприємництва вітчизняних та іноземних інвесторів. Територія і статус спеціальної (вільної) економічної зони, в тому числі строк, на який вона створюється, визначаються окремим законом для кожної спеціальної
 6. 61. Регіональні міжнародні організації
  порядок денний необхідність створення постійно діючих органів для забезпечення їхньої діяльності. В міру необхідності створювалися органи ОБСЄ й одночасно приймалися документи, що регулюють їхню діяльність. Сьогодні у ОБСЄ налічується більше 50 членів, причому багато хто з них не є європейськими державами (наприклад, середньоазіатські держави - республіки колишнього СРСР). Україна разом із
 7. 8. Зовнішньоекономічна діяльність
  порядок застосування та дії законодавства України. На території спеціальної (вільної) економічної зони можуть запроваджуватися пільгові митні, податкові, валютно-фінансові та інші умови підприємництва вітчизняних та іноземних інвесторів. Спеціальні (вільні) економічні зони створюються для залучення інвестицій та ефективного їх використання, активізації спільної з іноземними інвесторами
 8. § 1. Визначення спеціальної (вільної) економічної зони
  створенні СЕЗ орієнтуються насамперед на залучення іноземних інвестицій, передових технологій, модернізацію промисловості, підвищення кваліфікації працівників. Створення СЕЗ є важливою ознакою відкритості економіки країни, тому початок розвитку законодавства України про створення спеціальних економічних зон було покладено в 1991 році, з досягненням незалежності нашої держави. Закон України "Про
 9. Поняття екологічного права України
  порядок (черговість) розроблення і прийняття законів, зростає потреба, з одного боку, в створенні Закону про правотворчу діяльність, а з іншого, - вимагає розроблення теоретичних засад розвитку окремих галузей права. На даний момент така доктрина створена тільки щодо розвитку екологічного права України, яку висунув Костицький В.* 1992 р. і назвав концепцією «екологічного дерева». Ця доктрина
© 2014-2022  ibib.ltd.ua