Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Щербина В. С.. Господарське право: Підручник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер,.2005 - 592 с, .200 - перейти до змісту підручника

§ 2. Види господарських договорів


Різноманітність господарської діяльності обумовлює існування широкого кола господарських договорів. Кожному господарському договору властиві і загальні риси цієї правової категорії, і ознаки, притаманні саме цьому виду господарських договорів. Тому для їхнього (договорів) розмежування застосовуються доктринальна і нормативна класифікації господарських договорів, основою яких є їхні юридичні (внутрішні) властивості.
Теорія зобов'язального права класифікує господарські договори за кількома критеріями.
- 263 -
- За суб'єктним складом розрізняються дво- і багатосторонні договори. Прикладом першого є поставка продукції (сторони - постачальник і покупець - ст. 265 ГК). Прикладом другого договору є перевезення вантажів: у ньому беруть участь перевізник, вантажовідправник і вантажоодержувач - особа, уповноважена на одержання вантажу (ст. 307 ГК).
Залежно від юридичної підстави укладення договору розрізняють два різновиди господарських договорів:
- господарські договори, які укладаються на підставі дер жавних замовлень і зміст яких повинен відповідати цим замов ленням {плановані договори). Ці господарські договори визна чені і регулюються як державні контракти. Це договори поставки продукції, виконання робіт, надання послуг тим споживачам, потреби яких фінансуються за рахунок держави і замовниками у яких виступають центральні державні органи (міністерства, відомства). Держконтракти поєднують у собі юридичні власти вості держзамовлень (актів централізованого планування) і власне господарських договорів. Особливою їхньою ознакою є те, що держава гарантує оплату продукції, робіт, послуг за державни ми контрактами, а також те, що держава може надавати еко номічні пільги виконавцям цих договорів. Виконавці держав ного контракту забезпечують себе матеріально-технічними ре сурсами самостійно шляхом укладання прямих договорів з підприємствами-постачальниками, державними постачальницько- збутовими та іншими посередницькими організаціями. Виня ток становлять окремі види ресурсів, виробництво і споживан ня яких контролюється і централізовано розподіляється держа вою (див. Закон України від 22 грудня 1995 р. «Про поставки продукції для державних потреб»);
- господарські договори, які укладаються на поставку про дукції, виконання робіт, надання послуг на підставі госпо дарських намірів сторін (на основі вільного волевиявлення сторін), юридично виражених істотними умовами договорів {регульовані договори).
Залежно від способу виникнення розрізняють формальні, реальні і консенсуальні господарські договори. Для укладання формального господарського договору необхідні два моменти: узгодження волевиявлення сторін (консенсус) та вираження волі у певній (загалом визначеній законом) формі. Форма господарських договорів письмова, причому здебільшого регулюється імперативними нормами. Це їх істотна ознака. Для укладання реального господарського договору необхідні не тільки узгодження
волі сторін, а й передача речі - об'єкта договору. Консенсуальні договори - це такі господарські договори, які виникають у момент реальних намірів сторін, недвозначно виражених словами або конклюдентними діями. Консенсуальні господарські договори повинні мати письмову форму.
За способом оферти і визначення змісту розрізняють:
договори приєднання. Це господарські договори, у яких одна сторона наперед встановлює умови майбутнього догово ру у формулярах або інших стандартних формах. Другій сто роні залишається або прийняти їх у цілому, або не вступати в договір (перевезення вантажів, страхування тощо). Друга сто рона не може запропонувати свої умови договору;
договори, зміст яких сторони визначають при їх укла данні. За змістом істотних умов розрізняють прості і складні господарські договори. Прості договори мають у своєму тексті майнові елементи лише одного виду договору: поставки, міни, перевезення і т. ін. У складних господарських договорах по єднуються майнові елементи двох і більше договорів (в ч. 2 ст. 628 ЦК такі договори названі змішаними). Наприклад, у договорі підряду на капітальне будівництво - поставка, підряд, майновий найм.
За регулятивними функціями розрізняють:
попередні й основні господарські договори. Попередній до говір визначає умови, на яких сторони зобов'язуються у пев ний строк, але не пізніше одного року з моменту укладення попереднього договору, укласти основний господарський до говір («договір про договір») на умовах, передбачених попе реднім договором. Такий договір є необхідним щодо тих гос подарських відносин, в яких для укладання основного догово ру треба здійснити ряд дій, без яких його неможливо укласти (підряд на капітальне будівництво складного об'єкта). Попе редній договір містить умови, що дозволяють визначити пред мет, а також інші істотні умови основного договору;
генеральні й поточні господарські договори. Перший ук ладається на весь період діяльності, яка регулюється. Гене ральний договір визначає істотні умови співробітництва сторін протягом усього періоду здійснення відповідної діяльності. Поточні (разові) договори укладаються на підставі генераль ного договору як такі, що розраховані на певні (короткі) про міжки часу. Поточні договори, як правило, не включають умов, не передбачених генеральним договором, інакше це був би новий (окремий) договір.
-
- 264 -
- 265 -
Нормативна класифікація господарських договорів здійснюється за предметною ознакою, тобто залежно від видів майнових відносин, які є предметом відповідних договорів.
їх систему дає Господарський кодекс як основний закон про господарські договори (розділ VI «Особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання» - Глави 30-33). Слід мати на увазі, що деякі види господарських договорів не увійшли до ГК, а регулюються нормами Цивільного кодексу, який систематизує господарські договори разом із цивільними.
За предметною ознакою закон розрізняє господарські договори на передачу майна у власність (господарське відання, оперативне управління), на передачу майна у строкове оплатне користування, на виконання робіт, на перевезення вантажів (транспортні господарські договори) та надання інших господарських послуг.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 2. Види господарських договорів"
 1. 1. Поняття та ознаки господарського договору. Види господарських договорів.
  види господарських договорів: За предметною ознакою та видом господарської діяльності: договори на передачу майна у власність (повне господарське відання, оперативне управління); договори які укладаються при виробництві та реалізації товарів; договори на виконання робіт, надання послуг. За суб'єктним складом: двосторонні договори (договір купівлі-продажу, де сторонами є продавець і
 2. 46. Види господарських договорів.
  види господарських договорів: За предметною ознакою та видом господарської діяльності: договори на передачу майна у власність (повне господарське відання, оперативне управління); договори які укладаються при виробництві та реалізації товарів; договори на виконання робіт, надання послуг. За суб'єктним складом: двосторонні договори (договір купівлі-продажу, де
 3. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, у результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект. Індикативні ціни - ціни на товари, які відповідають цінам, що склалися чи складаються на відповідний товар на ринку експорту або імпорту на момент здійснення експортної (імпортної) операції з урахуванням
 4. § 2. Види господарських договорів
  види договірних відносин були залежними від планових показників, а сторони - обмеженими у формуванні умов договорів. Перехід до ринкової економіки характеризується різноманітністю форм власності, суб'єктів господарської діяльності, форм ведення виробництва та господарювання і, як результат цього, широким колом і різноманітністю господарських договорів. Саме з їх допомогою промислові та інші
 5. § 1. Правове регулювання матеріально-технічного постачання та збуту
  види господарських договорів, за допомогою яких опосередковується така форма господарсько-торговельної діяльності, як матеріально-технічне постачання і збут - поставка і купівля-продаж. Причому ці договори стосуються матеріально-технічного постачання та збуту як продукції виробничо-технічного призначення, так і виробів народного споживання, незалежно від того, чи є вони результатом власного
 6. ЗМІСТ
  види 12 § 3. Методи господарського права 16 ГЛАВА 2. Правові форми участі держави і місцевого самоврядування в регулюванні господарської діяльності 18 § І. Основні напрями економічної політики держави 18 § 2. Засоби державного регулювання господарської діяльності 25 § 3. Особливості управління господарською діяльністю у державному та комунальному секторах економіки 37 ГЛАВА 3. Правові засади
 7. 1. Поняття та визначення міжнародного права.
  види прийнятих нею міжнародно-правових норм є частиною національного права країни. При індивідуальній трансформації необхідно в кожному випадку вводити міжнародні норми в національне право країни спеціальним актом. У деяких країнах, наприклад у Великобританії, у відношенні звичаєвого міжнародного права застосовується загальна трансформація, а у відношенні договорів - індивідуальна. В Україні у
 8. 24. Посвідчення договорів застави
  види товарів, якими може бути замінено предмет застави. Сторонами договору застави є заставодавець і заставодержатель. Як заставодавцем, так і заставодержателем можуть бути фізичні особи, юридичні особи та держава. Заставодавцем може бути як сам боржник, так і третя особа - майновий поручитель. Останнім є особа, яка надає майно чи майнові права для того, щоб кредитор, у разі невиконання боржником
 9. 8.Господарське законодавство: поняття, ознаки та структура.
  види господарської діяльності; - поєднання з комерційним правом інших країн та міжнародними договорами з господарських питань. Воно здійснюється згідно з певними принципами: принцип пріоритету спеціальних норм міжнародного договірного права над загальними нормами господарського, права України, принцип надання нормам міжнародних економічних договорів статусу національного законодавства України,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua