Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Щербина В. С.. Господарське право: Підручник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер,.2005 - 592 с, .200 - перейти до змісту підручника

§ 3. Функції господарського договору


Господарський договір, як і будь-який інший, виконує в економіці ряд функцій.
Функції господарського договору - це передбачені або санкціоновані законом регулятивні властивості його як юридичного акта, завдяки яким врегульовуються відповідні господарські відносини.
Господарському договору властиві загальні договірні і специфічні, тобто господарсько-договірні, функції.
Загальними функціями договору є:
ініціативна (договір як акт вияву ініціативи і узгодженої волі сторін врегулювати певні відносини);
програмно-координаційна (договір як програма поведінки сторін щодо здійснення господарських відносин і засіб узго дження, координації їхніх дій відповідно до економічних інте ресів і намірів);
інформаційна (договір завдяки формальній визначеності його умов включає в себе інформацію про правове становище сторін у договорі, яка необхідна сторонам, а у відповідних ви падках - юрисдикційним органам, третім особам);
гарантійна (лише завдяки договору включаються в дію такі правові гарантії виконання договірних зобов'язань, як не устойка, завдаток, застава тощо);
правозахисна (договір є правовою формою відносин, тоб то формою, в межах якої забезпечується примусове виконання
- 266 -
зобов'язань сторін шляхом використання майнових санкцій, засобів оперативного впливу).
Специфічними, властивими господарському договору, є такі функції:
правового забезпечення економічних потреб стосовно тих споживачів, потреби яких централізовано враховуються дер жавою і фінансуються за рахунок державного бюджету. Цю функцію виконує такий особливий господарський договір, як державний контракт;
правового засобу реалізації державних замовлень. Державні замовлення - це обов'язкові для виконавців юридичні акти централізованого планування виробництва. У формі держзамов лень планується: виробництво дефіцитної продукції; заходи щодо розвитку пріоритетних галузей народного господарства; вико нання міждержавних економічних угод; експортно-імпортна діяльність; вирішення соціальних проблем тощо. Державне за мовлення реалізується шляхом укладання господарських дого ворів (державних контрактів) між його виконавцями і спожива чами продукції, послуг, замовниками робіт. Інакше кажучи, гос подарський договір у цьому разі є функціональним правовим засобом реалізації державного замовлення;
правового інструмента (засобу) децентралізованого плану вання господарської діяльності. Ця функція полягає в тому, що:
а) юридичними актами планування діяльності суб'єктів гос подарювання є їхні плани виробничого і соціального розвитку (затверджуються як локальні правові акти). Плани на пер спективу розробляються суб'єктами господарювання, виходя чи з попиту на продукцію, роботи, послуги;
б) попит визначається двома правовими формами: держав ним замовленням та господарськими договорами, які суб'єкти господарювання укладають із споживачами та постачальника ми матеріально-технічних ресурсів.
Таким чином, істотні умови господарських договорів є обов'язковою економічною інформацією для складання планів підприємств.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 3. Функції господарського договору"
 1. 2. Функції господарського договору.
  господарського договору - це передбачені законом його властивості як юридичного акту регулятивного характеру, що регулює відносини у сфері господарювання. Регулятивна функція - встановлення відносин між сторонами на підставі закону, з урахуванням специфіки конкретних господарських зв'язків. Функція правового забезпечення економічних потреб суспільства з боку держави (державний контракт).
 2. 47. Функції господарського договору.
  господарського договору - це передбачені законом його властивості як юридичного акту регулятивного характеру, що регулює відносини у сфері господарювання. Регулятивна функція - встановлення відносин між сторонами на підставі закону, з урахуванням специфіки конкретних господарських зв'язків. Функція правового забезпечення економічних потреб суспільства з боку держави (державний
 3. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  функції надання державних (уп равлінських) послуг громадянам за умов належного забезпечення дії принципу верховенства права; - по-третє, збереження за виконавчою владою достатніх важелів управління соціальне важливими процесами, коли це є необхідним та виправданим. У відповідності до цього в статутному законодавстві треба передбачити: а) уточнення та зміну функцій центральних органів,
 4. 1. Поняття та визначення міжнародного права.
  функції міжнародної організації; в) реалізуються на практиці норми міжнародного
 5. 4. Нотаріальний процес і його стадії.
  функції виконує та особа, якій це правсгдовірено або доручено. Це положення аналогічно має застосовуватись й до представників органів опіки та піклування, міліції, прокуратури, суду, податкової адміністрації. Тому не випадково в нотаріальному процесі існує дія по встановленню особи, яка звернулась за вчиненням нотаріальної дії або бере участь в його вчиненні. Це положення зумовлене охоронною
 6. 15. Право комунальної власності на землю.
  функції як органи публічної влади. На землях права комунальної власності дозволяється будівництво будинків, будівель і споруд відповідно до законодавства та державних стандартів, норм, правил, а також місцевих правил забудови. Забудова повинна здійснюватися згідно з вимогами генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, плану земельно-господарського устрою. Розміри площі
 7. Зміст
  функції господарсько-правової відповідальності. Господарські правопорушення 110 § 3. Види господарсько-правових санкцій 113 § 4. Поняття захисту прав та законних інтересів учасників господарських правовідносин, його форми та способи 119 § 5. Господарські суди, третейські суди та міжнародні арбіт- ражі. Порядок виконання судових рішень 122 РОЗДІЛ 7. Правове регулювання банкрутства 128 § 1.
 8. § 2. Поняття, ознаки та функції господарсько-правової відповідальності. Господарські правопорушення
  господарських відносин несуть господарську відповідальність за правопорушення у сфері господарювання через застосування до правопорушника господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених законами. На нашу думку, найбільш слушно визначила господарську відповідальність А. Шпомер. Господарська відповідальність - це настання несприятливих майнових наслідків (стягнення збитків, штрафу
 9. § 1. Поняття інвестиційної діяльності в Україні
  функції будь-якого учасника інвестиційної діяльності . Учасниками інвестиційної діяльності можуть бути громадяни та юридичні особи України, інших держав, які забезпечують реалізацію інвестицій як виконавці замовлень або на підставі доручення інвестора. Інвестиційна діяльність може здійснюватись на основі спільного інвестування, здійснюваного громадянами та юридичними особами України, інших
© 2014-2022  ibib.ltd.ua