Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Щербина В. С.. Господарське право: Підручник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер,.2005 - 592 с, .200 - перейти до змісту підручника

§ 3. Функції та компетенціяоб'єднання підприємств. Управління об'єднанням підприємств


Функції та компетенція об'єднання підприємств за загальним правилом визначаються в індивідуальному порядку - тими актами, якими створюється об'єднання.
Об'єднанню підприємств, як правило, притаманні такі функції:
виконання завдань, визначених договором, статутом, ак том про створення об'єднання (промислова діяльність, будів ництво, транспортна діяльність тощо);
вирішення спільних для групи підприємств питань, зок рема, питань соціально-економічного розвитку;
проведення спільної для галузі науково-технічної політи ки (поліпшення якості продукції, підвищення технічного рівня виробництва, ефективне використання потужностей, зовніш ньоекономічна діяльність тощо);
виконання за необхідності планових функцій, якщо це передбачено статутом або засновницьким договором;
координаційні;
захист прав та інтересів підприємств об'єднання тощо.
Існує також практика делегування Кабінетом Міністрів України окремим об'єднанням підприємств функцій і повноважень центральних органів виконавчої влади. Зокрема, це здійснено Декретом Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р. «Про управління майном, що є у загальнодержавній власності, в будівництві та промисловості будівельних матеріалів»1. Цим декретом державним корпораціям, створеним у будівництві та промисловості будівельних матеріалів, надано статус центральних органів виконавчої влади, тобто вони є вищестоящими органами щодо підприємств, які входять до об'єднання.
Делегування функцій і відповідних повноважень означає, що об'єднання діють у відносинах з підприємствами, які до
Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 7. - Ст. 188.
- 153 -
них входять, як вищестоящий орган. Це означає, що вони виконують такі функції і реалізують такі повноваження:
приймають рішення про створення, реорганізацію і ліквіда цію підприємств і організацій;
затверджують статути цих суб'єктів;
контролюють дотримання підприємствами статутів;
вживають заходів до керівників підприємств у випадках порушення статутів;
здійснюють контроль за ефективним використанням і збе реженням майна, закріпленого за підприємствами;
укладають і розривають контракти з керівниками під приємств;
дають згоду Фонду державного майна України на ство рення спільних підприємств, до статутних фондів яких пере дається майно, що є державною власністю, тощо.
Корпораціям як центральним органам державного управління заборонено безпосереднє втручання в господарську діяльність підприємств, вищестоящими органами щодо яких вони є.
Основні положення щодо управління об'єднанням підприємств встановлені ст. 122 ГК, згідно з якою господарські об'єднання мають вищі органи управління (загальні збори учасників) та утворюють виконавчі органи, передбачені статутом господарського об'єднання.
Вищий орган господарського об'єднання:
затверджує статут господарського об'єднання та вносить зміни до нього;
вирішує питання про прийняття до господарського об'єд нання нових учасників та виключення учасників з його складу;
утворює виконавчий орган господарського об'єднання відповідно до його статуту чи договору;
вирішує фінансові та інші питання відповідно до уста новчих документів господарського об'єднання.
Виконавчий орган господарського об'єднання (колегіальний чи одноособовий) вирішує питання поточної діяльності, які відповідно до статуту або договору віднесені до його компетенції.
Певні особливості встановлені ГК щодо управління державним (комунальним) господарським об'єднанням. Управління цими суб'єктами здійснюють правління об'єднання і генеральний директор об'єднання, який призначається на посаду та звільняється з посади органом, що прийняв рішення про утво-
- 154 -
рення об'єднання. Склад правління визначається статутом об'єднання. Порядок управління державним (комунальним) господарським об'єднанням визначається статутом об'єднання відповідно до закону.
Здійснення управління поточною діяльністю об'єднання підприємств може бути доручено адміністрації одного з підприємств (головного підприємства об'єднання) на умовах, передбачених установчими документами відповідного об'єднання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 3. Функції та компетенціяоб'єднання підприємств. Управління об'єднанням підприємств"
 1. Тема 3. Суб'єкти адміністративного права
  функції та завдання, їх правосуб'єктність проявляється, в першу чергу, у взаємовідносинах з державними органами. Чинне законодавство встановило основи таких взаємовідносин, а саме: порядок здійснення державної реєстрації, ліцензування окремих видів діяльності, сертифікації; здійснення оперативного та бухгалтерського обліку; ведення статистичної звітності та ін. При вивченні даного питання
 2. 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  функції державного управління 1. Поняття і сутність державного управління. Принципи державного управління та їх характеристика. 3. Функції державного управління. 4. Рівні державного управління. 5. Стадії державного управління. Література: 1, 2, 9,17, 42, 72, 76, 80, 82, 88 та ін. Тема 6. Форми державного управління 1. Поняття і види форм державного управління. 2. Поняття та особливості актів
 3. 5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (для іспиту)
  єднання громадян як суб'єкти адміністративного права. 27. Правові засади державної служби. Основні напрямки реформу вання законодавства про державну службу. 28. Поняття, ознаки і види державної служби. 29. Поняття і види державних службовців, їхні обов'язки і пра ва. 30. Право громадян на державну службу та механізм його реалі зації. 31. Поняття та риси адміністративної відповідальності. Реформу
 4. IV. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ ТА СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  функції та повноваження місцевого самоврядування, які здійснюються на різних територіальних рівнях. На третьому етапі реформування на основі перерозподілу функцій та повноважень між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, що проведений на першому і другому етапах реформи, необхідно остаточно визначитись із статусом місцевих органів виконавчої влади і місцевого
 5. VII. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  функції", "методи", "стадії", "процедури", "повноваження", "ефективність", "культура", "етика" тощо. Органи виконавчої влади - самостійний вид органів державної влади, які згідно з конституційним принципом поділу державної влади мають своїм головним призначенням здійснення однієї гілки державної влади - виконавчої. За характером компетенції (повноважень) розрізняються органи загальної
 6. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  функції надання державних (уп равлінських) послуг громадянам за умов належного забезпечення дії принципу верховенства права; - по-третє, збереження за виконавчою владою достатніх важелів управління соціальне важливими процесами, коли це є необхідним та виправданим. У відповідності до цього в статутному законодавстві треба передбачити: а) уточнення та зміну функцій центральних органів,
 7. 20 Порядок створення суб'єкта господарювання.
  функції і по вноваження щодо утворення державних унітарних піді приємств Кабінет Міністрів України делегує господарсь ким об'єднанням: корпораціям, концернам тощо. Ст. 56 ГК визначає також способи утворення суб'єкта господарювання: - шляхом заснування нового суб'єкта господарювання; - шляхом реорганізації (злиття, приєднання, виділення, поділу, перетворення) діючого (діючих) суб'єкта
 8. 15. Право комунальної власності на землю.
  функції як органи публічної влади. На землях права комунальної власності дозволяється будівництво будинків, будівель і споруд відповідно до законодавства та державних стандартів, норм, правил, а також місцевих правил забудови. Забудова повинна здійснюватися згідно з вимогами генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, плану земельно-господарського устрою. Розміри площі
 9. 29. Поняття та значення процесуального представництва
  функції - захищати права та інтереси осіб, які беруть участь у справі (здійснювати правозаступництво); представляти таких осіб, бути їх повіреними (здійснювати процесуальне представництво). Зазначені функції чітко визначені статтями 1, 6 Закону «Про адвокатуру». В Англії, Франції, Бельгії та інших державах здійснення правозаступництва відособлено від представництва. В Англії функцію
 10. Види процесуального представництва
  функції здійснюють постійні працівники профспілкових комітетів (консультанти, інспектори та ін.), які мають юридичну освіту і здатні надати членам профспілок кваліфікований правовий захист. Правом здійснення процесуального представництва в цивільному судочинстві наділені також уповноважені організацій, яким їх статутом чи положенням надано право представляти інтереси членів цих організацій, - у
© 2014-2022  ibib.ltd.ua