Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Щербина В. С.. Господарське право: Підручник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер,.2005 - 592 с, .200 - перейти до змісту підручника

§ 3. Державне регулювання ринку цінних паперів


Державне регулювання ринку цінних паперів - це здійснення державою комплексних заходів щодо упорядкування, контролю, нагляду за ринком цінних паперів та їх похідних та запобігання зловживанням і порушенням у цій сфері (ст. 1 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів»).
Державне регулювання ринку цінних паперів здійснюється з метою:
реалізації єдиної державної політики у сфері випуску та обігу цінних паперів та їх похідних;
створення умов для ефективної мобілізації та розміщення учасниками ринку цінних паперів фінансових ресурсів з ура хуванням інтересів суспільства;
одержання учасниками ринку цінних паперів інформації про умови випуску та обігу цінних паперів, результати фінан сово-господарської діяльності емітентів, обсяги і характер угод з цінними паперами та іншої інформації, що впливає на фор мування цін на ринку цінних паперів;
забезпечення рівних можливостей для доступу емітентів, інвесторів і посередників на ринок цінних паперів;
гарантування прав власності на цінні папери;
захисту прав учасників фондового ринку;
інтеграція в європейський та світовий фондові ринки;
дотримання учасниками ринку цінних паперів вимог актів законодавства;
запобігання монополізації та створення умов розвитку добро совісної конкуренції на ринку цінних паперів;
контролю за прозорістю та відкритістю ринку цінних па перів (ст. 2 Закону).
Державне регулювання ринку цінних паперів здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, яка є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, підпорядкованим Президентові України і підзвітним Верховній Раді України.
До системи цього органу входять Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, її центральний апарат і територіальні органи (управління та відділення).
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку утворюється у складі Голови Комісії та шести членів Комісії. Голова Комісії, її члени призначаються та звільняються Президентом України за погодженням з Верховною Радою України.
Термін повноважень Голови Комісії та членів Комісії - сім років. Одна й та ж особа не може бути членом Комісії більше двох термінів підряд.
Звільнення Голови Комісії та членів Комісії протягом терміну повноважень може мати місце лише за власним бажанням, а також у разі вчинення злочину та у зв'язку з неможливістю виконання обов'язків за станом здоров'я.
Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за рішенням Голови Комісії у разі потреби, але не рідше одного разу на місяць. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше п'яти осіб.
Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього подано не менше п'яти голосів.
Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне, матеріально-технічне та інші види забезпечення діяльності Комісії організовує Виконавчий секретар. Виконавчого секретаря призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України та звільняє з посади Президент України. Виконавчий секретар підконтрольний Голові Комісії і підзвітний Комісії.
При Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку створюється Консультаційно-експертна рада, яка розробляє рекомендації щодо політики на ринку цінних паперів та бере участь у підготовці та обговоренні проектів актів законодавства, які розробляються та розглядаються Комісією.
Склад Консультаційно-експертної ради та положення про неї затверджуються Комісією.
Основними завданнями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку є:
формування та забезпечення реалізації єдиної державної політики щодо розвитку і функціонування ринку цінних па перів та їх похідних в Україні, сприяння адаптації національ ного ринку цінних паперів до міжнародних стандартів;
координація діяльності державних органів з питань функ ціонування в Україні ринку цінних паперів та їх похідних;
1)
244 -
- 245 -


здійснення державного регулювання та контролю за ви пуском і обігом цінних паперів та їх похідних на території України, додержання вимог законодавства у цій сфері;
захист прав інвесторів шляхом здійснення заходів щодо запобігання і припинення порушень законодавства на ринку цінних паперів, застосування санкцій за порушення законо давства у межах своїх повноважень;
сприяння розвитку ринку цінних паперів;
узагальнення практики застосування законодавства Ук раїни з питань випуску та обігу цінних паперів в Україні, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення;
здійснення державного регулювання та контролю у сфері спільного інвестування.
Повноваження Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку визначені ст. 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів» та ст. 5 Положення про державну комісію з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого Указом Президента України від 14 лютого 1997 р.
Контроль за діяльністю учасників ринку цінних паперів у межах повноважень, визначених законом, здійснюють і інші, крім Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку, органи державної влади (державні органи, що здійснюють контроль за цінами, органи Антимонопольного комітету тощо).
Форми державного регулювання ринку цінних паперів встановлені ст. З Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів». До них відносяться:
прийняття актів законодавства з питань діяльності учас ників ринку цінних паперів;
регулювання випуску та обігу цінних паперів, прав та обов'язків учасників ринку цінних паперів;
видача спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення про фесійної діяльності на ринку цінних паперів та забезпечення контролю за такою діяльністю;
заборона та зупинення на певний термін (до одного року) професійної діяльності на ринку цінних паперів у разі відсут ності спеціального дозволу (ліцензії) на цю діяльність та при тягнення до відповідальності за здійснення такої діяльності згідно з чинним законодавством;
реєстрація випусків (емісій) цінних паперів та інформації про випуск (емісію) цінних паперів;
контроль за дотриманням емітентами порядку реєстрації випуску цінних паперів та інформації про випуск цінних па-
перів, умов продажу (розміщення) цінних паперів, передбачених такою інформацією;
створення системи захисту прав інвесторів і контролю за дотриманням цих прав емітентами цінних паперів та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних па перів;
контроль за достовірністю інформації, що надається емі тентами та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, контролюючим органам;
встановлення правил і стандартів здійснення операцій на ринку цінних паперів та контролю за їх дотриманням;
контроль за дотриманням антимонопольного законодав ства на ринку цінних паперів;
контроль за системами ціноутворення на ринку цінних паперів;
контроль за діяльністю осіб, які обслуговують випуск та обіг цінних паперів;
проведення інших заходів щодо державного регулювання і контролю за випуском та обігом цінних паперів.
До професійної діяльності на ринку цінних паперів відносяться:
а) діяльність по випуску та обігу цінних паперів, зокрема:
діяльність по випуску цінних паперів;
комісійна діяльність по цінних паперах;
комерційна діяльність по цінних паперах;
б) депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів;
в) депозитарна діяльність зберігача цінних паперів;
г) розрахунково-клірингова діяльність за угодами щодо цінних паперів;
д) діяльність щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів;
є) діяльність по організації торгівлі на ринку цінних паперів;
є) діяльність з управління активами ІСІ.
Порядок здійснення суб'єктами господарювання зазначених видів професійної діяльності на ринку цінних паперів встановлений, зокрема, Законами України «Про цінні папери і фондову біржу», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», а також Ліцензійними умовами провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів, затвердженими наказом Державного комітету з питань регуляторної політики та підприєм-

- 246 -
- 247
ництва, рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 березня 2001 р. № 49/601.
Відповідальність суб'єктів господарювання за порушення правил професійної діяльності на ринку цінних паперів встановлена ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів», відповідно до якої Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку накладає на юридичних осіб штрафи:
за випуск в обіг та розміщення незареєстрованих цінних паперів відповідно до чинного законодавства - у розмірі до 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі до 150% прибутку (надходжень), одержаних в резуль таті цих дій;
за діяльність на ринку цінних паперів без спеціального дозволу (ліцензії), одержання якого передбачено чинним зако нодавством, - у розмірі до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
за ненадання, несвоєчасне надання або надання завідомо недостовірної інформації - у розмірі до 1000 неоподатковува них мінімумів доходів громадян;
за ухилення від виконання або несвоєчасне виконання розпоряджень, рішень про усунення порушень щодо цінних паперів - у розмірі до 500 неоподатковуваних мінімумів до ходів громадян.
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про накладення штрафу може бути оскаржено в суді.
Штрафи, накладені Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, стягуються у судовому порядку.
Про накладення штрафів на комерційні банки Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку інформує Національний банк України у триденний термін.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 3. Державне регулювання ринку цінних паперів"
 1. Поняття, класифікація цінних паперів і операцій з ними
  державні облігації України; іпотечні сертифікати; іпотечні облігації; сертифікати фондів операцій з нерухомістю (далі - сертифікати ФОН); інвестиційні сертифікати; казначейські зобов'язання України. Рис.1. Місце банків на ринку цінних паперів Цінні папери, що не належать до емісійних цінних паперів, можуть бути визнані такими Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, якщо це не
 2. Тема 10. Адміністративна відповідальність
  державним примусом, назначається державними органами). Поряд з цим слід звернути увагу на особливості, які притаманні тільки їй, а саме: - її підставою є адміністративний проступок; - вона накладається як на індивідуальні, так і колективні суб'єкти, винні у скоєнні адміністративного проступку; - врегульована нормами адміністративного права, які передбача ють вичерпний перелік адміністративних
 3. 8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"
  державної служби в Ук раїні: Навч.-метод, посіб. Одеса: Юридична література, 2000. 29. Бекерська Д.А., Воронова Л.К. Фінансове право. - К., 1998. 30. Бекерская Д.А. Фінансове право: Учеб.-метод, реком. - Одесса, 1999. 31. Бекерская Д.А. Налоговое право и налоговое законодательство Украины: Учеб. пособ. - Одесса, 2000. 32. Белкин А.А. Дело об антимонопольном комитете // Правове дение 1993. - № 1.
 4. правове забезпечення окремих видів фінансових послуг
  державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996 містяться визначення діяльності з управління цінними паперами та діяльністі з управління активами. Діяльність з управління цінними паперами - діяльність, що здійснюється від свого імені за винагороду протягом визначеного терміну на підставі відповідного договору щодо управління переданими у володіння цінними паперами, які
 5. 2. Система господарського законодавства.
  державної влади та органів місцевого самоврядування, а також іншими нормативними актами. Варто наголосити, що найвищу юридичну силу у системі законодавства України має Конституція України. Конституційно-правові принципи знайшли своє відображення і в сфері господарювання. Так, відповідно до статті 5 ГК України правовий господарський порядок в Україні формується на основі оптимального поєднання
 6. Джерела до курсу господарського права України:
  державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30 жовтня 1996 р. Закон України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" від 10 грудня 1997 р. Закон України "Про товарну біржу" від 10 грудня 1991 р. Закон України "Про Національний банк України" від 20 травня 1999 р. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня
 7. 7. Система господарського законодавства.
  державної влади та органів місцевого самоврядування, а також іншими нормативними актами. Варто наголосити, що найвищу юридичну силу у системі законодавства України має Конституція України. Конституційно-правові принципи знайшли своє відображення і в сфері господарювання. Так, відповідно до статті 5 ГК України правовий господарський порядок в Україні формується на основі оптимального
 8. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  державний суверенітет України від 16.07.1990 р. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 року № 3792-XII. Закон України «Про Антимонопольний комітет України» від 26 листопада 1993 року № 3659-XII. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III. Закон України «Про благодійництво та благодійні організації» від 16 вересня 1997 року №
© 2014-2022  ibib.ltd.ua