Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Щербина В. С.. Господарське право: Підручник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер,.2005 - 592 с, .200 - перейти до змісту підручника

§ 3. Порядок укладання договору оренди


Закон України «Про оренду державного та комунального майна» досить детально регламентує процедуру укладання договору оренди.
Фізичні та юридичні особи, які бажають укласти договір оренди, направляють заяву, проект договору оренди, а також інші документи згідно з переліком, визначеним Фондом дер-

- 370 -

- 371 -
жавного майна України1 відповідному орендодавцеві. У разі надходження до орендодавця заяви про оренду цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, нерухомого майна, а також майна, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), орендодавець у п'ятиденний термін після дати реєстрації заяви надсилає копії проекту договору та інших матеріалів органу, уповноваженому управляти відповідним майном.
У випадках, якщо підприємство, його структурний підрозділ, щодо цілісного майнового комплексу якого надійшла заява про оренду, або ініціатор укладення договору оренди згідно із законодавством займають монопольне становище на ринку, внаслідок укладення договору оренди підприємець або група підприємців можуть зайняти монопольне становище на ринку; сумарна вартість активів або сумарний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг), що належать об'єкту оренди та ініціаторові укладення договору оренди, перевищують показники, визначені законодавством, - орендодавець надсилає копії проекту договору оренди та інших отриманих документів також до органу Антимонопольного комітету України.
Орган, уповноважений управляти відповідним майном державної власності, майном, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності, та орган Антимонопольного комітету України розглядають надіслані орендодавцем копії документів і протягом п'ятнадцяти днів надсилають орендодавцеві висновки (дозвіл або відмову) щодо можливості оренди та умов договору оренди. У разі неодержання орендодавцем висновків у встановлений термін укладення договору оренди вважається погодженим із зазначеними органами.
Орендодавець протягом п'яти днів після закінчення терміну погодження умов договору оренди з органом, уповноваженим управляти відповідним майном, і органом Антимонопольного комітету України, а у випадках, коли заява про оренду майна не потребує узгодження (щодо оренди окремого індивідуально ви-
1 Див.: Перелік документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди цілісного майнового комплексу підприємства (організації), його структурного підрозділу, нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна, що знаходиться на балансі підприємства (організації), господарського товариства і є державною власністю, затверджений наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 2001 р. № 649 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 24. - Ст. 1078.
значеного майна, крім нерухомого), протягом п'ятнадцяти днів після дати її реєстрації дає згоду або відмовляє в укладенні договору оренди майна і повідомляє про це заявника.
Закон «Про оренду державного та комунального майна» містить примірний перелік підстав відмови у передачі в оренду об'єктів. Це, зокрема:
прийняття рішення компетентним органом про привати зацію або передприватизаційну підготовку цих об'єктів;
включення об'єкту до переліку підприємств, що потребу ють залучення іноземних інвестицій згідно з рішенням Кабі нету Міністрів України чи місцевих органів влади;
відсутність згоди органу Антимонопольного комітету Ук раїни на оренду;
відсутність згоди органу, уповноваженого управляти відпо відним майном, на виділення структурного підрозділу;
інші підстави, передбачені законами;
прийняття рішення орендодавцем про укладення догово ру оренди нерухомого майна з бюджетною установою, органі зацією.
Надаючи пріоритетне право на укладення договору оренди створеному трудовим колективом підприємства господарському товариству, законодавство передбачає, що укладення договору оренди з іншими фізичними та юридичними особами можливе лише за умови відсутності заяви господарського товариства впродовж двадцяти днів з дня направлення ним повідомлення про намір орендувати цілісний майновий комплекс підприємства, структурного підрозділу. За наявності заяв про оренду цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу (за умови відсутності заяви господарського товариства, створеного членами трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу) або заяв про оренду нерухомого майна (за умови відсутності заяви бюджетної установи, організації) від двох або більше фізичних чи юридичних осіб орендар визначається орендодавцем на конкурсних засадах. Порядок проведення конкурсу визначається:
Фондом державного майна України - для об'єктів, що перебувають у державній власності;
органами, визначеними Верховною Радою Автономної Рес публіки Крим, - для об'єктів, що належать Автономній Рес публіці Крим;
- органами місцевого самоврядування - для об'єктів, що перебувають у комунальній власності.

- 372 -
- 373 -
У разі відмови в укладенні договору оренди, а також неодержання відповіді у встановлений термін заінтересовані особи мають право звернутися за захистом своїх інтересів до суду чи господарського суду.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 3. Порядок укладання договору оренди"
 1. 26.Правове становище приватних, фермерських, орендних підприємств.
  укладання договору оренди майнового комплексу та інші відносини, пов'язані з створенням та діяльністю орендного підприємства, регулюються ГК, Законом України від 10 квітня 1992 р. «Про оренду державного та комунального майна» та іншими нормативно-правовими
 2. § 7. Правове становище приватних та інших підприємств
  порядок діяльності підприємств з іноземними інвестиціями визначаються, крім ГК, Законом У краї - 1 Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 45. - Ст. 363. - 122 - 1 Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 30. - Ст. 416. - 123 - ни від 19 березня 1996 р. «Про режим іноземного інвестування»2, Законом України від 16 квітня 1991 р. «Про зовнішньоекономічну діяльність» та
 3. § 3. Особливості криміналістичної характеристики та розслідування ухилення від повернення виручки в іноземній валюті
  порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» та іншими нормативно-правовими актами. Кримінально-правовий захист валютних інтересів держави здійснюється нормами про відповідальність за ухилення від повернення виручки в іноземній валюті (ст. 207 КК) та незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків (ст. 208 КК). Валютна виручка суб'єктів господарської діяльності -
 4. 3. Порядок укладання господарських договорів: традиційний порядок укладання господарських договорів.
  порядок їх укладання. Загальний порядок укладання господарських договорів: Розробка проекту договору При укладанні договору на підставі вільного волевиявлення сторін проект договору може бути запропоновано за ініціативою будь-якої із сторін у строки, узгоджені сторонами. Визначення змісту договору При укладенні господарських договорів сторони можуть визначати зміст договору на основі: -
 5. 48. Порядок укладання господарських договорів: традиційний порядок укладання господарських договорів.
  порядок їх укладання. Загальний порядок укладання господарських договорів: Розробка проекту договору При укладанні договору на підставі вільного волевиявлення сторін проект договору може бути запропоновано за ініціативою будь-якої із сторін у строки, узгоджені сторонами. Визначення змісту договору При укладенні господарських договорів сторони можуть визначати
 6. Тема 11Правове регулюваннявідносин оренди й лізингу
  укладання, зміни та припинення договору оренди. Поняття лізингу. Види й форми лізингу. Перспективи розвитку орендних і лізингових відносин в
 7. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  порядок створення, реорганізації, ліквідації, управління, розподілу одержаних прибутків, можливі джерела фінансування діяльності тощо. Пеня - неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Перетворення юридичної особи - зміна її організаційно-правової форми. Підприємництво - самостійна, ініціативна, систематична,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua