Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Щербина В. С.. Господарське право: Підручник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер,.2005 - 592 с, .200 - перейти до змісту підручника

§ 5. Розгляд справпро порушення законодавствапро захист економічної конкуренції


Однією з основних функцій органів, що здійснюють державний контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, є розгляд справ про його порушення. Ця діяльність Антимонопольного комітету здійснюється у відповідності з Законом «Про захист економічної конкуренції» та Правилами розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, норми яких визначають

- 60 -
- 61 -
1
- порядок розгляду Антимонопольным комітетом України, його територіальними відділеннями справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, виконання, перевірки, перегляду прийнятих ними рішень, а також порядок оскарження рішень органів Антимонопольного комітету.
Справи у межах компетенції розглядаються органами Комітету:
Комітетом;
Постійно діючою адміністративною колегією Комітету;
тимчасовою адміністративною колегією Комітету;
державним уповноваженим Комітету.
Органи Антимонопольного комітету України розпочинають розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції за:
заявами суб'єктів господарювання, громадян, об'єднань, установ, організацій про порушення їх прав внаслідок дій чи бездіяльності, визначених законом як порушення законодав ства про захист економічної конкуренції;
поданнями органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського уп равління та контролю про порушення законодавства про за хист економічної конкуренції;
власною ініціативою органів Антимонопольного комітету України.
У випадках, коли порушення законодавства про захист економічної конкуренції не має відчутного впливу на умови конкуренції на ринку, заявнику може бути відмовлено у розгляді справи.
У разі виявлення ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції органи Антимонопольного комітету України приймають розпорядження про початок розгляду справи, яке надсилається відповідачу протягом трьох робочих днів з дня його прийняття. Заявнику та третім особам надсилається повідомлення про початок розгляду справи.
Особами, які беруть участь у справі, визнаються: сторони, треті особи, їх представники.
Сторонами у справі є відповідач і заявник (у разі якщо справу розпочато за відповідною заявою).
Відповідачем є особа, щодо якої здійснюється розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
Третьою особою є особа, залучена до участі у справі у зв'язку з тим, що рішення може суттєво зачепити її права та інтереси, охоронювані законом. Про визнання третьою особою орга-
ни Антимонопольного комітету України приймають розпорядження, про що повідомляють особам, які беруть участь у справі. Особи, які беруть (брали) участь у справі, мають право:
ознайомлюватися з матеріалами справи (крім інформації з обмеженим доступом, а також інформації, розголошення якої може завдати шкоди інтересам інших осіб, які беруть (брали) участь у справі, або перешкодити подальшому розгляду справи);
наводити докази, подавати клопотання, усні й письмові пояснення (заперечення);
одержувати копії рішень у справі (витяги з них, крім інформації з обмеженим доступом, а також інформації, розго лошення якої може завдати шкоди інтересам інших осіб, які брали участь у справі);
- оскаржувати рішення в порядку, визначеному законом. Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно
користуватися належними їм правами.
У процесі розгляду справи органи Антимонопольного комітету України за поданою суб'єктом господарювання заявою про вжиття заходів для відвернення негативних та непоправних наслідків для суб'єктів господарювання внаслідок порушення законодавства про захист економічної конкуренції можуть прийняти попереднє рішення про:
заборону особі (відповідачу), в діях якої вбачаються озна ки порушення, вчиняти певні дії, в тому числі про блокування цінних паперів;
обов'язкове вчинення певних дій, якщо невідкладне вчи нення цих дій є необхідним, виходячи із законних прав та інтересів інших осіб.
Попереднє рішення може бути оскаржене в порядку, визначеному ст. 60 Закону «Про захист економічної конкуренції», у п'ятнадцятиденний строк з дня його одержання.
Попереднє рішення, якщо в ньому не зазначено коротший строк, втрачає чинність з дня отримання відповідачем рішення, прийнятого за результатами розгляду справи.
За результатами розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції органи Антимонопольного комітету України приймають рішення, в тому числі про:
визнання вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції;
припинення порушення законодавства про захист еконо мічної конкуренції;
зобов'язання органу влади, органу місцевого самовряду вання, органу адміністративно-господарського управління та
-
- 62 -
- 63 -

- контролю скасувати або змінити прийняте ним рішення чи розірвати угоди, визнані антиконкурентними діями органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю;
визнання суб'єкта господарювання таким, що займає мо нопольне (домінуюче) становище на ринку;
примусовий поділ суб'єкта господарювання, що займає монопольне (домінуюче) становище на ринку;
накладення штрафу;
блокування цінних паперів;
усунення наслідків порушень законодавства про захист економічної конкуренції;
скасування дозволу на узгоджені дії у разі вчинення дій, заборонених згідно зі ст. 19 Закону;
оприлюднення відповідачем за власні кошти офіційної інфор мації Антимонопольного комітету України чи його територіаль ного відділення стосовно рішення, прийнятого у справі про по рушення, в тому числі опублікування рішень у повному обсязі (за вилученням інформації з обмеженим доступом, а також виз наченої відповідним державним уповноваженим, головою тери торіального відділення інформації, розголошення якої може зав дати шкоди інтересам інших осіб, які брали участь у справі), у строк і спосіб, визначені цим рішенням або законодавством;
закриття провадження у справі.
Розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції підлягає закриттю без прийняття рішення по суті, якщо:
справа не підлягає розгляду в Антимонопольному комі теті України, його територіальному відділенні;
не встановлено відповідача або його місцезнаходження;
відповідача-юридичну особу ліквідовано;
вже розглянуто чи розглядається органами Антимоно польного комітету України справа з тих же підстав щодо того самого відповідача;
не доведено вчинення порушення;
є інші підстави, передбачені законом.
Рішення (витяг з нього), розпорядження органів Антимонопольного комітету України, голів його територіальних відділень надається для виконання шляхом надсилання або вручення під розписку чи доведення до відома в інший спосіб.
У разі якщо вручити рішення немає можливості внаслідок відсутності посадових осіб чи уповноважених представників
суб'єкта господарювання, органу адміністративно-господарського управління та контролю за відповідною юридичною адресою, - рішення органів Антимонопольного комітету України вважається таким, що вручене відповідачу, через десять днів з дня оприлюднення інформації про прийняте рішення в офіційному друкованому органі (газета Верховної Ради України «Голос України», газета Кабінету Міністрів України «Урядовий кур'єр», «Офіційний вісник України», друковані видання відповідної обласної ради за останнім відомим місцем проживання чи місцем прописки, юридичної адреси відповідача).
Рішення та розпорядження органів Антимонопольного комітету України, голів його територіальних відділень є обов'язковими до виконання.
Рішення, прийняті адміністративною колегією територіального відділення Антимонопольного комітету України, державним уповноваженим Антимонопольного комітету України, адміністративною колегією Антимонопольного комітету України у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, у заявах, справах про узгоджені дії, можуть бути перевірені за заявою осіб, які брали участь у справі, або за власною ініціативою у порядку, встановленому Антимоно-польним комітетом України.
Заява про перевірку рішення може бути подана до Антимонопольного комітету України у двомісячний строк з дня одержання рішення. Цей строк не може бути відновлено.
Рішення адміністративної колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України перевіряються адміністративною колегією Антимонопольного комітету України чи Антимонопольним комітетом України, рішення державного уповноваженого Антимонопольного комітету України, адміністративної колегії Антимонопольного комітету України - Антимонопольним комітетом України.
Органи Антимонопольного комітету України, які здійснюють перевірку рішення, можуть зупинити виконання рішення до закінчення його перевірки, про що письмово повідомляються особи, які беруть участь у справі.
За результатами перевірки рішення органи Антимонопольного комітету України мають право:
залишити рішення без змін;
змінити рішення;
скасувати рішення частково і направити справу на новий розгляд у цій частині;
-
- 64 -
- 4-2636
- 65 -
ТІ
- скасувати рішення і прийняти нове рішення або передати справу на новий розгляд чи припинити провадження у справі.
Підставами для зміни, скасування чи визнання недійсними рішень органів Антимонопольного комітету України є:
неповне з'ясування обставин, які мають значення для справи;
недоведення обставин, які мають значення для справи і які визнано встановленими;
невідповідність висновків, викладених у рішенні, обста винам справи;
порушення або неправильне застосування норм матері ального чи процесуального права.
Порушення або неправильне застосування норм процесуального права може бути підставою для зміни, скасування чи визнання недійсним рішення тільки за умови, якщо це порушення призвело до прийняття неправильного рішення.
Заявник, відповідач, третя особа мають право оскаржити рішення органів Антимонопольного комітету України повністю або частково до суду у двомісячний строк з дня одержання рішення. Цей строк не може бути відновлено.
Рішення Антимонопольного комітету України, адміністративної колегії Антимонопольного комітету України та державного уповноваженого Антимонопольного комітету України оскаржуються до Господарського суду м. Києва. Рішення адміністративної колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України оскаржуються до Господарського суду Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських господарських судів.
Прийняття судом, господарським судом до розгляду заяви про визнання недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України не зупиняє його виконання, крім випадків порушення судом, господарським судом провадження у справі про визнання недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України, прийнятого:
згідно з ч. 1 ст. 48, ч. 1 ст. ЗО Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»;
за результатами перевірки відповідно до ч. 5 ст. 57 Закону;
- за результатами перегляду відповідно до ч. З ст. 58 Закону. За загальним правилом перевірка в апеляційному порядку
чи перегляд за нововиявленими обставинами за заявою сторони відповідного рішення (постанови) суду, господарського суду зупиняє виконання рішення органу Антимонопольного комітету, якщо судом, господарським судом не визначено інше.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 5. Розгляд справпро порушення законодавствапро захист економічної конкуренції"
 1. § 3. Поняття та система господарського законодавства
  розгляд безпосередньо поняття господарського законодавства, наведемо його показові визначення відомих учених-господарників. В. К. Мамутов зазначає, що як галузь законодавства господарське законодавство являє собою визначену нормативну системно-структурну організацію. Поєднання господарсько-правових норм у галузеву систему законодавства ґрунтується на єдності предмета господарсько-правового
 2. § 2. Прояви порушення законодавства щодо економічної конкуренції. Правовий статус природних монополій
  розглядаються як узгоджені дії відповідно до абзацу другого ч. 1 ст. 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції»; придбання часток (акцій, паїв) суб'єкта господарювання особою, основним видом діяльності якої є проведення фінансових операцій чи операцій з цінними паперами, якщо це придбання здійснюється з метою їх наступного перепродажу за умови, що зазначена особа не бере участі в
 3. § 4. Правовий статус Антимонопольного комітету України
  розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, про надання дозволу, надання висновків, попередніх висновків стосовно узгоджених дій, концентрації та проводити розслідування (дослідження) за цими заявами і справами; розглядати заяви і справи; приймати передбачені законодавством про захист економічної конкуренції розпорядження та рішення за заявами і
 4. § 5. Обмеження щодо демпінгового та субсидованого імпорту та інших порушень конкуренції в зовнішньоекономічній діяльності в Україні
  розгляд питань щодо субсидованого імпорту та особливих умов імпорту в Україні здійснюється Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції, Державною митною службою України, а також Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі. Міжвідомчу комісію з міжнародної торгівлі очолює Голова, яким за посадою є міністр економіки та з питань європейської інтеграції України. Персональний склад
 5. 2. Система антимонопольних органів і їх компетенція.
  розглядає справи про порушення антимонопольного законодавства та приймає рішення за результатами розгляду в межах своїх повноважень; звертається до суду чи господарського суду з позовами (заявами) у зв'язку з порушенням антимонопольного законодавства, надсилає правоохоронним органам матеріали про порушення законодавства, що містять ознаки злочину; дає рекомендації та вносить пропозиції органам
 6. 6. Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
  розглядають: 1) Антимонопольний комітет України; 2) державний уповноважений Антимонопольного комітету України; 3) Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України; 4) Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України. Відповідно до статті 36 Закону України «Про захист економічної конкуренції» органи Антимонопольного комітету України розпочинають
 7. 7. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
  розгляду органами Антимонопольного комітету України справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Штрафи. Відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» органи Антимонопольного комітету України накладають штрафи на об'єднання, суб'єктів господарювання: 1) юридичних осіб; 2) фізичних осіб; 3) групу суб'єктів господарювання - юридичних та
 8. 5. Правовий статус Антимонопольного комітету України
  розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, про надання дозволу, надання висновків, попередніх висновків стосовно узгоджених дій, концентрації та проводити розслідування (дослідження) за цими заявами і справами; розглядати заяви і справи; приймати передбачені законодавством про захист економічної конкуренції розпорядження та рішення за заявами і
 9. Тема 15Правові засади обмеження монополізмуй захисту економічної конкуренції в Україні
  порушення законодавства щодо конкуренції. Відповідальність за порушення законодавства про конкуренцію. Правовий статус Антимонопольного комітету
© 2014-2022  ibib.ltd.ua