Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Щербина В. С.. Господарське право: Підручник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер,.2005 - 592 с, .200 - перейти до змісту підручника

§ 4. Відповідальність за порушеннязаконодавства про захистекономічної конкуренції


Питанням відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції присвячений розділ VIII Закону «Про захист економічної конкуренції».
Згідно зі ст. 50 Закону порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції є:
антиконкурентні узгоджені дії;
зловживання монопольним (домінуючим) становищем;
антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого са моврядування, органів адміністративно-господарського управ ління та контролю;
невиконання рішення, попереднього рішення органів Антимонопольного комітету України або їх виконання не в повному обсязі;
здійснення учасниками узгоджених дій-суб'єктами гос подарювання дій, заборонених згідно з ч. 5 ст. 10 Закону;
делегування повноважень органів влади чи органів місце вого самоврядування у випадках, заборонених згідно зі ст. 16 Закону;
вчинення дій, заборонених згідно зі ст. 17 Закону;
обмежувальна та дискримінаційна діяльність, заборонена згідно із ч. 2 ст. 18, статтями 19 і 20 Закону;
1 Офіційний вісник України. - 2002. - № 9. - Ст. 405.
- 56 -
9) обмежувальна діяльність, заборонена згідно із ч. 1 ст. 18 Закону;
недотримання умов, передбачених пунктом 2 ч. З ст. 22 Закону;
порушення положень погоджених з органами Антимо нопольного комітету України установчих документів суб'єкта господарювання, створеного в результаті концентрації, якщо це призводить до обмеження конкуренції;
концентрація без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, у разі якщо наявність такого дозволу необхідна;
неподання інформації Антимонопольному комітету Ук раїни, його територіальному відділенню у встановлені органа ми Антимонопольного комітету України, головою його тери торіального відділення чи нормативно-правовими актами строки;
подання інформації в неповному обсязі Антимонополь ному комітету України, його територіальному відділенню у встановлені органами Антимонопольного комітету України, головою його територіального відділення чи нормативно-пра вовими актами строки;
подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України, його територіальному відділенню;
створення перешкод працівникам Антимонопольного комітету України, його територіального відділення у прове денні перевірок, огляду, вилученні чи накладенні арешту на майно, документи, предмети чи інші носії інформації;
надання рекомендацій суб'єктами господарювання, об'єд наннями, органами влади, органами місцевого самоврядуван ня, органами адміністративно-господарського управління та контролю, що схиляють до вчинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції чи сприяють вчиненню таких порушень;
обмеження в господарській діяльності суб'єкта господа рювання у відповідь на те, що він звернувся до Антимоно польного комітету України, його територіального відділення із заявою про порушення законодавства про захист економічної конкуренції;
невиконання учасниками узгоджених дій, концентрації вимог і зобов'язань, якими було обумовлене рішення про на дання дозволу на узгоджені дії, концентрацію;
обмежувальна діяльність об'єднань, заборонена згідно зі ст. 21 Закону.
- 57 -

За порушення законодавства про захист економічної конкуренції до суб'єктів господарювання застосовуються такі види санкцій:
1. Штрафи відповідно до ст. 52 Закону «Про захист економічної конкуренції» накладаються органами Антимонопольного комітету на об'єднання, суб'єктів господарювання за такі порушення:
а) антиконкурентні узгоджені дії; зловживання монополь ним (домінуючим) становищем; невиконання рішення, попе реднього рішення органів Антимонопольного комітету або їх виконання не в повному обсязі - у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації про дукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що пе редував року, за який накладається штраф. У разі наявності незаконно одержаного прибутку, який перевищує десять відсотків зазначеного доходу (виручки), штраф накладається у розмірі, що не перевищує потрійного розміру незаконно одер жаного прибутку. Якщо доходу (виручки) немає або відпові дач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір дохо ду (виручки), штраф накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
б) здійснення учасниками узгоджених дій-суб'єктами гос подарювання дій, заборонених згідно із ч. 5 ст. 10 Закону; обмежувальну та дискримінаційну діяльність, заборонену згідно із ч. 2 ст. 18, статтями 19 і 20 Закону; недотримання умов, передбачених пунктом 2 ч. З ст. 22 Закону; порушення поло жень погоджених з органами Антимонопольного комітету Ук раїни установчих документів суб'єкта господарювання, створе ного в результаті концентрації, якщо це призводить до обме ження конкуренції; концентрація без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, у разі якщо наявність такого дозволу необхідна; невиконання учасниками узгоджених дій, концентрації вимог і зобов'язань, якими було обумовлене рішення про надання дозволу на узгоджені дії, кон центрацію - у розмірі до п'яти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, за який накла дається штраф, а якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голо ви його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф накладається у розмірі до десяти тисяч нео податковуваних мінімумів доходів громадян;
в) обмежувальну діяльність, заборонену згідно із ч. 1 ст. 18 Закону; неподання інформації Антимонопольному комітету України, його територіальному відділенню у встановлені органами Антимонопольного комітету України, головою його територіального відділення чи нормативно-правовими актами строки; подання інформації в неповному обсязі Антимонопольному комітету України, його територіальному відділенню у встановлені органами Антимонопольного комітету України, головою його територіального відділення чи нормативно-правовими актами строки; подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України, його територіальному відділенню; створення перешкод працівникам Антимонопольного комітету України, його територіального відділення у проведенні перевірок, огляду, вилученні чи накладенні арешту на майно, документи, предмети чи інші носії інформації; обмеження в господарській діяльності суб'єкта господарювання у відповідь на те, що він звернувся до Антимонопольного комітету України, його територіального відділення із заявою про порушення законодавства про захист економічної конкуренції - у розмірі до одного відсотка доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, за який накладається штраф, а якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав даних про розмір доходу (виручки), штраф накладається у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Рішення про накладення штрафів у розмірах понад одну тисячу неоподатковуваних мінімумів доходів громадян приймаються виключно Антимонопольним комітетом України, адміністративною колегією Антимонопольного комітету України на їх засіданнях.
Відповідно до Закону «Про захист від недобросовісної конкуренції» вчинення господарюючими суб'єктами-юридичними особами та їх об'єднаннями дій, визначених цим законом як недобросовісна конкуренція, тягне за собою накладання на них Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями штрафів у розмірі до трьох відсотків виручки від реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг господарюючого суб'єкта за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. У разі якщо обчислення виручки господарюючого суб'єкта неможливе або виручка

- 58 -
- 59 -

відсутня, зазначені штрафи накладаються у розмірі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Вчинення дій, визначених цим законом як недобросовісна конкуренція, юридичними особами, їх об'єднаннями та об'єднаннями громадян, що не є господарюючими суб'єктами, тягне за собою накладання на них Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями штрафів у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
2. Примусовий поділ як вид господарсько-організаційних санкцій за порушення законодавства про захист економічної конкуренції застосовується Антимонопольним комітетом у ви падках, коли суб'єкт господарювання, що займає монопольне (домінуюче) становище на ринку, зловживає ним.
Примусовий поділ не застосовується у таких випадках:
за неможливості організаційного або територіального відокремлення підприємств, структурних підрозділів чи струк турних одиниць;
за наявності тісного технологічного зв'язку підприємств, структурних підрозділів чи структурних одиниць (якщо обсяг продукції, яка вживається суб'єктом господарювання, переви щує тридцять відсотків валового обсягу продукції підприєм ства, структурного підрозділу чи структурної одиниці).
Рішення органів Антимонопольного комітету України про примусовий поділ суб'єкта господарювання підлягає виконанню у встановлений строк, який не може бути меншим шести місяців.
3. Відшкодування шкоди. Особи, яким заподіяно шкоду внас лідок порушення законодавства про захист економічної конку ренції, можуть звернутися до суду, господарського суду із за явою про її відшкодування.
Шкода, заподіяна порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченими пунктами 1, 2, 5, 10, 12, 18, 19 ст. 50 Закону «Про захист економічної конкуренції», відшкодовується особою, що вчинила порушення, у подвійному розмірі завданої шкоди.
Збитки, заподіяні внаслідок вчинення дій, визначених Законом «Про захист від недобросовісної конкуренції» як недобросовісна конкуренція, підлягають відшкодуванню за позовами заінтересованих осіб у порядку, визначеному цивільним законодавством України.
4. Вилучення товарів. У разі встановлення факту неправомір ного використання чужих позначень, рекламних матеріалів,
упаковки або факту копіювання виробів заінтересовані особи можуть звернутися до Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень із заявою про вилучення товарів з неправомірно використаним позначенням або копій виробів іншого суб'єкта господарювання як у виробника, так і у продавця.
Порядок використання вилучених товарів визначається Кабінетом Міністрів України.
Вилучення товарів із неправомірно використаним позначенням та копій виробів іншого суб'єкта господарювання застосовується у разі, коли можливість змішування з діяльністю іншого суб'єкта господарювання не може бути усунена іншим шляхом.
Слід мати на увазі, що суб'єкт господарювання не може бути притягнений до відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, якщо минув строк давності притягнення до відповідальності.
Строк давності притягнення до відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції становить п'ять років з дня вчинення порушення, а в разі триваючого порушення - з дня закінчення вчинення порушення.
Строк давності притягнення до відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачені пунктами 13-16 ст. 50 Закону «Про захист економічної конкуренції», становить три роки з дня вчинення порушення, а в разі триваючого порушення - з дня закінчення вчинення порушення.
Перебіг строку давності зупиняється на час розгляду органами Антимонопольного комітету України справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 4. Відповідальність за порушеннязаконодавства про захистекономічної конкуренції"
 1. § 1. Законодавство про захистекономічної конкуренції. Види порушеньзаконодавства про економічну конкуренцію
  відповідальність згідно з законом. Разом з тим, зазначені вище узгоджені дії можуть бути дозволені відповідними органами Антимонопольного комітету України, якщо їх учасники доведуть, що ці дії сприяють: удосконаленню виробництва, придбанню або реалізації товару; техніко-технологічному, економічному розвитку; розвитку малих або середніх підприємців; оптимізації експорту чи імпорту товарів;
 2. Тема 10. Адміністративна відповідальність
  відповідальність як правовий Інститут адміністративного \ права. Тенденції становлення та розвитку адміністративно-деліктного права " як підгалузі адміністративного права. Поняття і ознаки адміністративної відповідальності. Підстави адміністративної відповідальності. Поняття, ознаки і склад адміністративного проступку. Розмежування адміністративного проступку та злочину. Особливості
 3. Тема 23. Адміністративно-правове забезпечення антимонопольної діяльності та недопущення недобросовісної конкуренцією
  відповідальність за порушення антимонопольного законодавства. При вивченні даної теми студентам слід мати на увазі, що анти-монопольне законодавство відносно нова галузь законодавства для нашої держави. В 1992 р. був прийнятий перший антимонополь-ний акт України - Закон "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності", який став базою для
 4. 5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (для іспиту)
  відповідальність, та їхня характеристика. -" 42. Характеристика заходів адміністративно-процесуального забез- ад. печення. 43. Поняття, структура та завдання адміністративного процесу. /7/44. Стадії адміністративного процессу та їхня характеристика. 45. Адміністративно-процесуальні норми: поняття та види. Систематизація адміністративно-процесуальних норм. /^ 46. Завдання і стадії провадження в
 5. 8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"
  відповідальність в Україні: Навч. посібн. / За ред. А.Т.Комзюка. - X., 1998. 9. Адміністративне право України: Підручник / За ред. проф. Би- тяка Ю.П. - Харків, 2000. 10. Алексеев С.С. Теория права. - М., 1995. 11. Аморджуев О. Проблема антимонопольного законодательства // Хозяйство и право. - 1990. - № 11. 12. Аникин Е.Б. К разработке антимонопольного законодательства // Сов. государство и
 6. 14.Індивідуальні підприємці як суб'єкти господарського права.
  відповідальність за завдані ним шкоду і збитки. Громадянин-підприємець може бути визнаний судом банкрутом відповідно до положень ГК та Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його
 7. 34.Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
  про захист економічної конкуренції до суб'єктів господарювання застосовуються такі види санкцій: 1. Штрафи відповідно до ст. 52 Закону «Про захист економічної конкуренції» накладаються органами Антимоно польного комітету на об'єднання, суб'єктів господарюваньня за такі порушення: а) антиконкурентні узгоджені дії; зловживання моно польним (домінуючим) становищем; невиконання рішені ня,
 8. 49.Санкції за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.
  відповідальність у випадках, передбачених законодавством. Стаття 21. Накладання штрафів на господарюючих суб'єктів - юридичних осіб та їх об'єднання Вчинення господарюючими суб'єктами - юридичними особами та їх об'єднаннями дій, визначених цим Законом як недобросовісна конкуренція, тягне за собою накладання на них Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями штрафів у
 9. 51 .Відповідальність за порушення законодавства про рекламу.
  відповідальність відповідно до закону. 2. Відповідальність за порушення законодавства про рекламу несуть: 1) рекламодавці, винні: у замовленні реклами продукції, виробництво та/або обіг якої заборонено законом; у наданні недостовірної інформації виробнику реклами, необхідної для виробництва реклами; у замовленні розповсюдження реклами, забороненої законом; у недотриманні встановлених законом
 10. Принцип законності.
  відповідальність; Характеристику принципів всіх класифікаційних груп буде проведено за такою схемою: визначення (формулювання) принципу; статті законів, в яких його відображено; положення, що становлять його зміст; винятки із принципу. Під час характеристики принципів буде вказано тільки цифру, під якою той чи інший елемент характеристики є в переліку. Згідно з п. 14 ч. 1 ст. 92 Конституції
© 2014-2022  ibib.ltd.ua