Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право України → 
« Попередня Наступна »
Конспект лекций по административному праву Украины, 1998 - перейти до змісту підручника

Тема 23. Адміністративно-правове забезпечення антимонопольної діяльності та недопущення недобросовісної конкуренцією

Правові засади антимонопольно! діяльності та розвитку добросовісної конкуренції в Україні.
Система і структура антимонопольних органів та їх повноваження. Форми і методи діяльності антимонопольних органів.
Адміністративна відповідальність за порушення антимонопольного законодавства.
При вивченні даної теми студентам слід мати на увазі, що анти-монопольне законодавство відносно нова галузь законодавства для нашої держави. В 1992 р. був прийнятий перший антимонополь-ний акт України - Закон "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності", який став базою для прийняття наступних законів: "Про Антимо-нопольний комітет України" (1993), "Про захист від недобросовісної конкуренції" (1996), "Про природні монополії" (2000) та цілого ряду підзаконних нормативних актів (близько 80), що у сукупності складають антимонопольне законодавство.
Організаційно-структурну основу антимонопольно! діяльності складають: Антимонопольний комітет України (далі АКУ) і територіальні відділення АКУ. АКУ - державний орган, призваний забезпечувати державний контроль за дотриманням антимонопольного законодавства, захист інтересів підприємців і споживачів від його порушень.
Уяснення статусу АКУ слід розпочати із вивчення основних завдань, які покладаються на цей орган, а саме: а) здійснення державного контролю за дотриманням антимонопольного законодавства;
б) захист законних інтересів підприємців і споживачів шляхом
застосування заходів щодо попередження і припинення порушень
антимонопольного законодавства, накладення стягнень за порушення
антимонопольного законодавства в межах своїх повноважень;
в) сприяння розвитку добросовісної конкуренції у всіх сферах еко-
82
номіки. Складовими статусу АКУ є його компетенція та повноваження, які закріплені в Законі України "Про Антимонопольний комітет України" (див. ст. ст. 7, 8 згаданого Закону).
Одним із основним методів діяльності Комітету є контроль, який має характер державного і надвідомчого. Суб'єктами контролю виступають: АКУ, державні уповноважені АКУ, голови територіальних відділень АКУ. В якості об'єктів контролю можуть бути: центральні і місцеві органи державної виконавчої влади, органи місцевого самоврядування; органи управління громадськими організаціями, асоціації, концерни, міжгалузеві, регіональні та інші об'єднання підприємців; суб'єкти господарювання (поняття "суб'єкту господарювання" закріплено в ст. 1 Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності").
Студентам слід звернути увагу на те, що з метою здійснення своїх повноважень, державні уповноважені і голови теориторіальни відділень АКУ мають право:
- без перешкод входити на підприємства, в установи та органі
зації і мати доступ до документів та матеріалів, необхідних для
проведення перевірки;
- вимагати усних та письмових пояснень посадових осіб і грома
дян;
- вимагати для перевірки дотримання антимонопольного законо
давства необхідні документи та іншу інформацію.
Для здійснення завдань, покладених на АКУ, в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі створюються територіальні відділення, правовий статус яких визначається Положенням про територіальне відділення Комітету, затверджене АКУ.
Підстави адміністративної відповідальності за порушення антимонопольного законодавства передбачені в ст. ст. КпАП України: 164/ 3 "Недобросовісна конкуренція", 166/1 "Зловживання монопольним становищем на ринку", 166/2 "Неправомірні угоди між підприємцями", 166/3 "Дискримінація підприємців органами влади та управління", 166/4 "Порушення порядку надання інформації і виконання рішень АКУ і його територіальними відділеннями". При вивченні указаних складів адміністративних проступків, слід мати на увазі, що суб'єктами адміністративної відповідальності виступають тільки спеціальні суб'єкти: монополісти, органи влади і
83
управління, суб'єкти господарювання та ін. Особливу увагу необхідно зосередити на визначенні поняття "монопольне становище",
яким визнається становище суб'єкта господарювання, частка якого на ринку певного товару перевищує 35 відсотків, або ж він володіє монопольною владою (його частка на ринку, при цьому, може бути меньшою 35 відсотків). Доказом того, що суб'єкт господарювання займає монопольне становище є включення його в Перелік підприємств, що займають монопольне становище. За антимонополь-ним законодавством України бути монополістом не є адміністративним проступком, проступком буде зловживання своїм становищем, яке може проявлятися в таких діяннях, як: нав'язування додаткових умов, не передбачених предметом договору; зменшення обсягу випуску товару з метою створення дефіциту; встановлення монопольних цін на ринку та ін. Суб'єктивна сторона адміністративних проступків, указаних вище, проявляється в тому, що діяння скоюються тільки з умислом.
Порядок притягнення до адміністративної відповідальності визначається Правилами про порядок розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства України, затв. наказом АКУ від 19.04.1994 р. (зі змінами і доповненнями) (див. Правила).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Тема 23. Адміністративно-правове забезпечення антимонопольної діяльності та недопущення недобросовісної конкуренцією"
 1. Тема 15. Режим законності і дисципліни у державному управлінні
  тематично за конкретним об'єктом; - здійснюється, як правило, суб'єктами державної виконавчої вла ди, наділеними надвідомчими повноваженнями; - пов'язаний із застосуванням адміністративного примусу. Адміністративний нагляд здійснюється з метою охорони відпо відних суспільних відносин як від правопорушень, так і від об'єктив но-протиправних дій і стихійних явищ. При вивченні даної теми слід
 2. Тема 17. Адміністративно-правове забезпечення управління національною безпекою
  тема органів управління національною безпекою та їх повноваження. Державна безпека як складова національної безпеки. Організаційно-правові *- '-' засади діяльності служби безпеки України та їх повноваження. ..; Охорона державного кордону. - Завдання внутрішніх військ у забезпеченні національної безпеки. ,;| Організаційно-правові засади забезпечення державної таємниці. -ц В
 3. Тема 22. Адміністративно-правове забезпечення управління економічною сферою
  тема органів ^1; управління економічною сферою та їхні повноваження. Форми і методи управління економічною сферою. вс ,? Державне регулювання підприємницької діяльності. й* Адміністративна відповідальність за порушення чинного законодавства у л сфері економіки. -~ г Економічна сфера (в юридичній літературі її часто називають "сфера господарської діяльності", "сфера народного
 4. 1. Правове регулювання змагальності і попередження монополістичних зловживань.
  адміністративно - господарського управління і контролю, суб'єктів господарювання з іншими суб'єктами господарювання, а також зі споживачами, іншими юридичними та фізичними особами у зв'язку з економічною конкуренцією, «Про антимонопольний комітет України» від 26 листопада 1993 р., «Про природні монополії» від 20 квітня 2000 р. та інші. Відповідно до ч. 1 статті 1 Закону України «Про захист
 5. Тема 1. Поняття, місце і роль адміністративного права в системі права України
  темах Стародавнього Сходу та античного Заходу (кодекс Хаммурапі, публічне право Стародавнього Риму). Як самостійна галузь права адміністративне право бере свій початок у XVIII столітті. Саме у Франції сформувалося спочатку поліцейське законодавство, потім - поліцейське право, яке переросло в "право управління" (друга половина XIX ст., Німеччина), а пізніше стало базою для розвитку
 6. Тема 4. Державна служба та державні службовці
  адміністративного права. Законодавство про державну службу. Тенденції становлення та розвитку службового права. Поняття, ознаки та склад службових правовідносин. Поняття, ознаки та види державної служби. Принципи та функції державної служби. Право на державну службу. Поняття, ознаки та класифікація державних службовців. Основні права і обов'язки державних службовців. Проходження державної служби.
 7. Тема 5. Поняття, сутність, принципи і функції державного управління
  тематична, неперервна діяльність, направлена на збереження соціальної системи, її зміцнення та розвиток; - універсальний характер в часі та просторі, тобто здійснюється завжди і кругом, де функціонують людські колективи; - суб'єкти державного управління використовують наявні у них правові та фактичні можливості для застосування позасудового, тобто адміністративного примусу; - у віданні органів
 8. Тема 8. Адміністративно-правові режими
  тема правил, законів, запроваджуваних для досягнення мети; г) умови діяльності, існування. Правовий режим являє собою сукупність правил, закріплених юридичними нормами, які регулюють певну діяльність людей. Адміністративно-правовий режим - це поєднання адміністративно-правових засобів регулювання, що проявляється в централізованому порядку, імперативному методі правового впливу та юридичній
 9. Тема 9. Адміністративно-правовий примус
  тема заходів адміністративного стягнення передбачена в статті 24 КпАП України (більш детально див. тему
 10. Тема 10. Адміністративна відповідальність
  тема адміністративних стягнень. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність. Порядок накладення адміністративних стягнень. При вивченні даної теми студентам слід особливу увагу звернути на те, що інститут адміністративної відповідальності є важливою складовою адміністративного права. Більш того, останнім часом в юридичній літературі все частіше використовується поняття
© 2014-2022  ibib.ltd.ua