Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право України → 
« Попередня Наступна »
Конспект лекций по административному праву Украины, 1998 - перейти до змісту підручника

Тема 15. Режим законності і дисципліни у державному управлінні

Поняття режиму законності і дисципліни у державному управлінні.
к ''_'. Способи забезпечення законності і дисципліни у державному управлінні.
іі Поняття контролю та його види.
Прокурорський нагляд за законністю діяльності органів виконавчої влади.
Звернення громадян, судове оскарження незаконних рішень, дій органів .-> . державної влади та їх посадових осіб як спосіб забезпечення законності і
0 дисципліни у державному управлінні.
1 Забезпечення законності передбачає необхідність створення сис
теми її гарантій, а саме: загальні передумови (політичні, економічні,
ідеологічні, організаційні, юридичні) і спеціальні юридичні, органі
заційно-правові засоби забезпечення законності (контроль і держав
но-правовий примус).
Слід мати на увазі, що основними способами забезпечення законності і дисципліни є контроль, нагляд і звернення громадян. Контроль - це основний спосіб забезпечення законності, головними напрямками здійснення якого є: а) додержання планової, фінансової, ціноутворюючої, договірної, технологічної, виконавчої, трудової та ін. видів державної дисципліни; б) використання державних
59
І >
' ЗР
І
ресурсів; в) виконання вимог природоохоронного законодавства; г) підбір і розміщення кадрів у державному секторі; д) виконання соціальних програм та ін.
При вивченні сутності контролю, необхідно звернути увагу на його зміст:
- спостереження за функціонуванням підконтрольного суб'єкту,
одержання об'єктивної інформації про виконання ним правил і
доручень;
- аналіз зібраної інформації, виявлення тенденцій, причин, розроб
ка прогнозів;
- прийняття заходів щодо запобігання порушень законності і дис
ципліни, шкідливих наслідків, шкоди, в тому числі припинення
протиправних дій з метою недопущення нових порушень;
- обліку конкретних порушень, визначення їх причин і умов;
- виявлення винних, притягнення їх до відповідальності.
Більш детально стосовно контролю див. тему 16.
Важливе місце відводиться нагляду за дотриманням законності і дисципліни у державному управлінні. Контроль слід відрізняти від нагляду (див. тему 16). Нагляд буває судовий, прокурорський та адміністративний. Судовий контроль здійснюють: Конституційний Суд України, суди загальної компетенції та арбітражні суди (див. Конституцію України, закони "Про Конституційний Суд України", "Про арбітражний суд", "Про судоустрій").
Згідно з Конституцією України (перехідними положеннями) та Законом України "Про прокуратуру" прокуратура здійснює функцію нагляду за дотриманням і правильним застосуванням законів Кабінетом Міністрів України, міністерствами, державними комітетами, відомствами, іншими органами державного і господарського управління та контролю, урядом АРК, органами місцевого самоврядування, військовими частинами, політичними партіями, громадськими організаціями незалежно від форми власності, підпорядкованості, приналежності, посадовими особами та громадянами (до введення в дію законів, що регулюють діяльність державних органів щодо контролю за додержанням законів). Більш детально див. Закон "Про прокуратуру".
Адміністративний нагляд є найбільш об'ємним і різноманітним. Слід мати на увазі, що він відрязняється від судового і прокурорського нагляду тим, що:

60
- контролюючий суб'єкт е суб'єктом виконавчої влади;
- основною метою є забезпечення безпеки громадян, суспільства,
держави (а судового і прокурорського - забезпечення закон
ності в країні);
- має спеціалізований характер, тобто направлений на дотримання
спеціальних правил (санітарних, ветеринарних, пожарних, мит
них та ін.);
- проводиться систематично за конкретним об'єктом;
- здійснюється, як правило, суб'єктами державної виконавчої вла
ди, наділеними надвідомчими повноваженнями;
- пов'язаний із застосуванням адміністративного примусу.
Адміністративний нагляд здійснюється з метою охорони відпо
відних суспільних відносин як від правопорушень, так і від об'єктив
но-протиправних дій і стихійних явищ.
При вивченні даної теми слід звернути увагу та такі види адміністративного нагляду як:
- адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць по
збавлення волі (див. Закон України "Про адміністративний на
гляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі");
- державний санітарно-епідеміологічний нагляд (див. Закон Ук
раїни "Про забезпечення санітарного епідемічного благополуч
чя населення");
- державний нагляд за безпекою дорожного руху (див. закони "Про
міліцію", "Про дорожний рух"; Положення про Державну авто
мобільну інспекцію МВС України, Типові правила взаємовідно
син міліції з учасниками дорожнього руху та власниками транс
портних засобів;
- державний пожежний нагляд (див. закони "Про міліцію", "Про
пожежну безпеку", Положення про порядок накладення штрафів
на підприємства, установи і організації за порушення встанов
лених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконання роз
поряджень (приписів) посадових осіб органів Державного по
жежного нагляду;
- державний геодезичний нагляд (див. Положення про Інспекцію
державного геодезичного нагляду Головного управління геодезії,
картографії та кадастру України) та ін.
Важливим способом забезпечення законності в державному
61
управлінні є право громадян на звернення до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій різних форм власності, громадських об'єднань. Це право регламентується Конституцією України, Законом України "Про звернення громадян", Положенням про порядок розгляду письмових звернень громадян та посадових осіб підприємств, установ, організацій органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні та ін. При вивченні даного питання слід звернути увагу на поняття та види звернень, права та обов'язки особи, що подала звернення, та органу (посадової особи) яка розглядає його, специфіку провадження по розгляду звернень громадян.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Тема 15. Режим законності і дисципліни у державному управлінні"
 1. 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  тема адміністративного права 1. Історичний аспект становлення і розвитку адміністративного права. 12. Поняття адміністративного права. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права. 3. Поняття і сутність предмету адміністративного права. 4. Метод адміністративного права. 5. Співвідношення адміністративного права і адміністративного законодавства. 6. Роль і значення
 2. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  тематизації статутного законодавства доцільно було б розробити і прийняти принципово новий законодавчий акт кодифікованого типу з орієнтовною назвою: "Про організацію виконавчої влади в Україні". В ньому можна було б зосередити значну частину матеріальних норм адміністративного права. За умови подальшого змістовного і техніко-юридичного опрацювання зазначений кодифікований акт (або під назвою
 3. Тема 1. Поняття, місце і роль адміністративного права в системі права України
  темах Стародавнього Сходу та античного Заходу (кодекс Хаммурапі, публічне право Стародавнього Риму). Як самостійна галузь права адміністративне право бере свій початок у XVIII столітті. Саме у Франції сформувалося спочатку поліцейське законодавство, потім - поліцейське право, яке переросло в "право управління" (друга половина XIX ст., Німеччина), а пізніше стало базою для розвитку
 4. Тема 5. Поняття, сутність, принципи і функції державного управління
  тематична, неперервна діяльність, направлена на збереження соціальної системи, її зміцнення та розвиток; - універсальний характер в часі та просторі, тобто здійснюється завжди і кругом, де функціонують людські колективи; - суб'єкти державного управління використовують наявні у них правові та фактичні можливості для застосування позасудового, тобто адміністративного примусу; - у віданні органів
 5. Тема 11. Дисциплінарна відповідальність в адміністративному праві
  законності, гласності, об'єктивної істини, демократизму, рівності всіх перед законом, економічності, оперативності, доцільності та ін. В дисциплінарному провадженні виділяють наступні стадії: порушення дисциплінарного провадження; дисциплінарне розслідування; розгляд дисциплінарної справи і винесення рішення; виконання прийнятого рішення; перегляд рішення за скаргою; перегляд рішення в порядку
 6. Тема 16. Державний контроль за діяльністю органів виконавчої влади
  тематичності контролю, професіоналізму, об'єктивності, неупередженості, гласності, взаємодії контролюючих органів, допомоги підконтрольному об'єкту. Функція контролю у державному управлінні полягає в аналізі та співставленні фактичного стану в тій чи іншій галузі з вимогами, які поставлені перед ними, відхиленнями у виконанні поставлених завдань та причин цих відхилень, а також оцінкою
 7. 5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (для іспиту)
  тема адміністративного права. Підгалузі та правові інститу ти адміністративного права. 6. Джерела адіністративного права України та їхня характерис тика. Основні законопроектні роботи в галузі адміністративно го права. 7. Адміністративно-правові норми: поняття, види та особливості °* структури. 8. Основні положення Концепції адміністративної реформи в Ук раїні. 9. Основні напрямки реформи
 8. Виклик до суду
  тема правових норм, які регулюють діяльність і пов'язані з нею процесуальні відносини суду та інших учасників судової справи, що виникають при здійсненні судом правосуддя по цивільних справах. Ціна позову - грошова сума в гривнях, яка відображає матеріально-правову вимогу позивача до відповідача. ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ Поточний контроль знань студентів є засобом виявлення
 9. 1. Визначте місце дисципліни в системі сучасного менеджменту організацій
  тематично вивчаючи вчинки (як у реальних, так і в лабораторних, умовних організаціях), наука управління персоналом може запропонувати менеджеру більш широку розмаїтість можливих варіантів поведінки, ніж він міг використовувати раніше. Поєднаний з гарною теорією, розширений та збагачений репертуар управлінської поведінки збільшує кількість альтернатив для дій; - за допомогою збільшення кількості
 10. Поняття екологічного права України
  тема екологічного права ще зовсім молоді. Еколого-правові погляди в українській науці мають вікову історію, яка бере свій початок ще з давніх часів. Переважна більшість території сучасної України на початок 1 тисячоліття нашої ери була вкрита лісом. Безмежні лісові масиви вкривали територію сучасного Прикарпаття, Полісся. Чернігівщина мала назву «лісної землі», ліси підхо-дили аж до Києва.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua