Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Щербина В. С.. Господарське право: Підручник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер,.2005 - 592 с, .200 - перейти до змісту підручника

§ 2. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності


Господарський кодекс України визнає суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності:
а) суб'єктів господарювання, зазначених в пунктах 1, 2 ч. 2 ст. 55 ГК:
господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, кому нальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють гос подарську діяльність та зареєстровані в установленому зако ном порядку;
громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відпові дно до закону як підприємці;
філії, представництва, інші відокремлені підрозділи гос подарських організацій (структурні одиниці), утворені ними для здійснення господарської діяльності.;
б) підрозділи (структурні одиниці) іноземних суб'єктів гос подарювання, що не є юридичними особами за законодавством України (філії, відділення тощо), але мають постійне місце знаходження на території України і зареєстровані в порядку, встановленому законом.
У зовнішньоекономічній діяльності можуть брати участь також зовнішньоекономічні організації, що мають статус юридичної особи, утворені в Україні відповідно до закону органами державної влади або органами місцевого самоврядування (ч. 2 ст. 378 ГК).
При цьому всі зазначені суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають рівне право здійснювати будь-які прямо не заборонені законами України її види незалежно від форми власності та інших ознак.
Фізичні особи мають право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність з моменту набуття ними цивільної дієздатності згідно із законами України. Фізичні особи, які мають постійне місце проживання на території України, мають зазначене право, якщо вони зареєстровані як підприємці згідно з законодавством України, а фізичні особи, які не мають постійного місця проживання на території України, мають право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, якщо вони є суб'єктами господарської діяльності за законом держави, в якій
- 539 -
вони мають постійне місце проживання або громадянами якої вони є.
Юридичні особи мають право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до їхніх установчих документів з моменту набуття ними статусу юридичної особи.
Всі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності України мають право відкривати свої представництва на території інших держав згідно із законами цих держав.
Іноземні суб'єкти господарської діяльності, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність на території України, мають право на відкриття своїх представництв на території України. Реєстрація цих представництв здійснюється в порядку, встановленому ст. 5 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» та Інструкцією про порядок реєстрації представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні, затвердженою наказом МЗЕЗТоргу від 18 січня 1996 р. № ЗО1, а саме:
Іноземний суб'єкт господарської діяльності, який має намір відкрити представництво на території України, подає до Мінекономіки України такі документи:
1) заяву з проханням про реєстрацію представництва, що складається у довільній формі, в якій необхідно вказати:
назву фірми;
країну місцезнаходження фірми;
адресу фірми;
номер телефону, факсу;
місто, в якому відкривається представництво з зазначен ням його майбутньої адреси;
якщо будуть філії - вказати в яких містах;
кількість іноземних громадян, які будуть працювати у представництві;
дату заснування фірми;
юридичний статус фірми;
кількість співробітників фірми;
назву банку з зазначенням номера рахунку;
сферу діяльності фірми;
ціль відкриття та сферу діяльності представництва, інфор мацію про ділові зв'язки з українськими партнерами та перс пективи розвитку співробітництва;
2) витяг з торговельного (банківського) реєстру країни місце знаходження офіційно зареєстрованого головного органу уп-
1 Урядовий кур'єр. - 1996. - 29 лютого.
- 540 -
равління (контори) іноземного суб'єкта господарської діяльності;
довідку від банківської установи, в якій офіційно відкрито рахунок іноземного суб'єкта господарської діяльності;
доручення на здійснення представницьких функцій в Ук раїні, оформлене згідно із законами країни, де офіційно зареє стровано контору іноземного суб'єкта господарської діяльності.
Документи, зазначені вище, мають бути нотаріально засвідчені за місцем їх видачі, легалізовані належним чином у консульських установах, які представляють інтереси України, якщо міжнародними договорами України не передбачено інше і супроводжуватися перекладом українською мовою, який завіряється печаткою офіційного перекладача.
Документи надаються Мінекономіки України не пізніше 6 місяців з дати їх видачі в країні місцезнаходження фірми.
При прийнятті документів на реєстрацію, заявникові видається номер рахунку для сплати державного збору у розмірі 2500 доларів США.
У випадку, коли на відкриття представництва законодавство країни місцезнаходження іноземного суб'єкта господарської діяльності вимагає особливого дозволу державних установ цієї країни, копія такого дозволу, засвідчена з дотриманням вимог п. З, має бути додана до заяви.
За результатами розгляду заяви приймається рішення про реєстрацію представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності або про відмову в його реєстрації.
Свідоцтво про реєстрацію представництва видається після подання документів, що відповідають вимогам цієї Інструкції, до Мінекономіки України, але не пізніше, як через шістдесят робочих днів з моменту сплати державного збору.
Неприйняття рішення у встановлений строк, або рішення про відмову у реєстрації може бути оскаржено у суді або господарському суді України.
У разі реєстрації представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності заявнику видається Свідоцтво про реєстрацію встановленого зразка з відповідним номером.
Дані про реєстрацію вносяться до Реєстру представництв, що ведеться Мінекономіки України.
У Реєстрі зазначається: реєстраційний номер представництва, дата реєстрації, назва та адреса іноземного суб'єкта господарської діяльності, який реєструє представництво, адреса представництва, сфера діяльності фірми та інші дані.
- 541 -
Представництво іноземного суб'єкта господарської діяльності в Україні вважається відкритим з дати реєстрації.
У Свідоцтві про реєстрацію представництва повинні бути вказані:
офіційна назва іноземного суб'єкта господарської діяль ності;
кількість іноземних громадян - службовців іноземного суб'єкта господарської діяльності, які є співробітниками пред ставництва;
реєстраційний номер представництва;
місцезнаходження представництва та його філій. Свідоцтво є підставою для:
звернення:
а) у відповідні органи України для реєстрації паспортів та отримання віз іноземними співробітниками представництв;
б) в Міністерство праці та соціальної політики України за дозволом на працевлаштування в Україні іноземних співробіт ників представництва на період його функціонування;
- відкриття поточних рахунків у банках України;
безмитного провозу майна та устаткування, які тимчасово ввозяться на територію України і необхідні для обладнання офісу та функціонування представництва;
реєстрації та отримання в органах ДАІ МВС України відпо відних номерних знаків для автомобільного транспорту, що є власністю представництва.
Представництво іноземного суб'єкта господарської діяльності зобов'язане протягом місяця з моменту отримання Свідоцтва стати на облік у податковій інспекції за місцезнаходженням представництва та у Держкомстаті України.
При зміні назви, юридичного статусу, юридичної адреси, або проголошення іноземного суб'єкта господарської діяльності неплатоспроможним або банкрутом, його представництво, що діє на території України, зобов'язане повідомити про це Мінекономіки України у семиденний строк.
Представництво суб'єкта господарської діяльності не є юридичною особою і не займається самостійно комерційною діяльністю, у всіх випадках воно діє від імені і за дорученням іноземного суб'єкта господарської діяльності, зазначеного у свідоцтві про реєстрацію, і виконує свої функції згідно з чинним законодавством України. Представництво іноземного суб'єкта господарської діяльності в Україні може здійснювати функції, пов'язані з виконанням представницьких послуг тільки в інте-
- 542 -
ресах іноземного суб'єкта господарської діяльності, зазначеного у Свідоцтві.
Представництво зобов'язане повідомляти Мінекономіки України у місячний термін про зміни у керівництві представництва, місцезнаходженні представництва, складі іноземних співробітників.
Діяльність представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності припиняється:
у разі ліквідації іноземного суб'єкта господарської діяль ності, який має своє представництво в Україні;
у разі припинення дії угоди з іноземною державою, якщо представництво відкрите на підставі такої угоди, і це прямо передбачено положеннями угоди;
за рішенням іноземного суб'єкта господарської діяльності, який відкрив представництво;
у разі невиконання іноземним суб'єктом господарської діяльності або представництвом положень Інструкції та/або вимог чинного законодавства України діяльність представництва припиняється в судовому порядку.
У разі припинення діяльності представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності Мінекономіки України приймає рішення про скасування запису у Реєстрі представництв та вилучення свідоцтва про реєстрацію, про що повідомляється через засоби масової інформації.
Іноземним співробітникам представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності Мінекономіки України видаються спеціальні службові картки, які діють на всій території України.
Господарська, в тому числі зовнішньоекономічна діяльність іноземних суб'єктів господарської діяльності на території України, регулюється законами України щодо порядку здійснення іноземними особами господарської діяльності на території України. У разі, якщо зазначена діяльність пов'язана з іноземними інвестиціями, вона регулюється відповідними законами України.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 2. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності"
 1. 1. Поняття, види та регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
  суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами. Відповідно до статті 377 ГК України під зовнішньоекономічною діяльністю суб'єктів господарювання розуміється господарська діяльність, яка в процесі її здійснення потребує перетинання митного кордону України
 2. 2. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності.
  суб'єкти господарювання (господарські організації, а також громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані як підприємці); 2) підрозділи (структурні одиниці) іноземних суб'єктів господарювання, що не є юридичними особами за законодавством України (філії, відділення тощо), але мають постійне місцезнаходження на території України і
 3. 3. Зовнішньоекономічний договір: поняття, види, зміст, форма, порядок укладання, зміни та розірвання.
  суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності. Суб'єкти, які є сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту), мають бути здатними до укладання договору (контракту) відповідно до законів України та (або) закону місця укладання договору (контракту).
 4. § 3. Види зовнішньоекономічної діяльності
  суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, а та- - 543 - кож перелік товарів (робіт, послуг), заборонених для експорту та імпорту, визначаються законом. Відповідно до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності можуть здійснювати будь-які її види, не заборонені прямо і у виключній формі законами України. До видів зовнішньоекономічної
 5. § 5. Компетенція органів державногорегулювання зовнішньоекономічноїдіяльності
  суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності; створення рівних можливостей для суб'єктів зовнішньое кономічної діяльності розвивати всі види підприємницької діяльності незалежно від форм власності та всі напрями вико ристання доходів і здійснення інвестицій; - - 546 - ¦ - 547 - - - заохочення конкуренції та ліквідацію монополізму в сфері зовнішньоекономічної діяльності. Держава та
 6. ЗМІСТ
  суб'єктів господарювання 52 § 4. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції 56 § 5. Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції 61 ГЛАВА 4. Господарське законодавство 67 § 1. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства 67 § 2. Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види 72 § 3. Система
 7. 82. Характеристика ланок фінансової системи.
  суб'єктів господарювання (мікроеноиомічний рівень) відображає рух грошових потоків окремих підприємств. Фінанси суб'єктів господарювання призначені для .забезпечення діяльності підприємств і виступають базовою основою всієї фінансової системи, оскільки тут створюється ВВП, який е об'єктом фінансових відносин. Фінанси домогосподарств - це система економічних відносин, у результаті дії якої виникає
 8. 5.Господарські правовідносини: поняття, ознаки, види.
  суб'єктами господарювання, а також між цими суб'єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання. (ст. 1ГК) Ознаки: - обмежене, порівняно з цивільним правом, коло суб'єктів (ст. 2 ГК). Це: - суб'єкти господарювання, - споживачі, - органи державної влади та органи місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією, - громадяни, громадські та інші організації, які виступають
 9. Зміст
  суб'єктів господарської діяльності 35 § 4. Засоби державного регулювання господарської діяльно- сті. Державна підтримка господарської діяльності 39 РОЗДІЛ 3. Суб'єкти господарювання 48 § 1. Поняття та види суб'єктів господарювання 48 § 2. Поняття та види підприємств. Об'єднання підприємств 54 § 3. Поняття та види господарських товариств 61 § 4. Особливості правового статусу інших суб'єктів
 10. 4. Форми участі органів державної влади і місцевого самоврядування у сфері господарювання.
  суб'єктами господарювання. Вони розробляють і здійснюють економічну стратегію і тактику у сфері господарювання, яка спрямовується на створення економічних, організаційних та правових умов, за яких суб'єкти господарювання враховують у своїй діяльності показники прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку. Основними засобами регулюючого впливу держави на діяльність
© 2014-2022  ibib.ltd.ua