Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Щербина В. С.. Господарське право: Підручник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер,.2005 - 592 с, .200 - перейти до змісту підручника

§ 2. Об'єкти приватизації


Правовою основою регулювання об'єктів приватизації є ст. 5 Закону України «Про приватизацію державного майна», ст. 2 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», Державна програма приватизації на відповідні роки, нормативні акти Кабінету Міністрів України, що регулюють приватизацію окремих категорій об'єктів.
Завдяки правовому регулюванню об'єктів вирішуються принципові питання приватизації:
визначається, яке саме державне майно - засоби вироб ництва - підлягає приватизації, у якій послідовності (пріори тети приватизації), за яких умов, якими способами приватизу ються різні групи об'єктів;
визначаються групи і види об'єктів, приватизація яких здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України;
встановлюються переліки груп і видів об'єктів (у тому числі конкретні об'єкти), що не підлягають приватизації;
затверджуються переліки підприємств, приватизацію май на яких доцільно здійснити із залученням іноземних інвестицій.
-
- 194 -
13*
- 195 -
Об'єкт приватизації з точки зору права власності - це майно підприємств, що перебуває в державній власності, та майно, що належить Автономній Республіці Крим.
Класифікація об'єктів здійснюється відповідно до Державної програми приватизації на конкретні роки.
Правова класифікація об'єктів на групи здійснюється для того, щоб залежно від групи об'єкта визначати способи його приватизації.
Так, до об'єктів державної власності, що підлягають приватизації, згідно з Законом «Про приватизацію державного майна», належать:
- майно підприємств, цехів, виробництв, дільниць, інших підрозділів, які є єдиними (цілісними) майновими комплекса ми, якщо в разі їх виділення у самостійні підприємства не порушується технологічна єдність виробництва з основної спе ціалізації підприємства, з структури якого вони виділяються;
об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти;
акції (частки, паї), що належать державі у майні госпо дарських товариств та інших об'єднань.
Разом з тим зазначений Закон встановлює, шо приватизації не підлягають об'єкти, що мають загальнодержавне значення, а також казенні підприємства. До об'єктів, що мають загальнодержавне значення, відносяться майнові комплекси підприємств, їх структурних підрозділів, основним видом діяльності яких є виробництво товарів (робіт, послуг), що мають загальнодержавне значення.
Зокрема, загальнодержавне значення мають:
а) об'єкти, які забезпечують виконання державою своїх функцій, забезпечують обороноздатність держави, її економіч ну незалежність, та об'єкти права власності Українського на роду, майно, що становить матеріальну основу суверенітету України;
б) об'єкти, діяльність яких забезпечує соціальний розви ток, збереження та підвищення культурного, наукового потен ціалу, духовних цінностей;
в) об'єкти, контроль за діяльністю яких з боку держави гарантує захист громадян від наслідків впливу неконтрольова- ного виготовлення, використання або реалізації небезпечної продукції, послуг або небезпечних виробництв;
г) об'єкти, які забезпечують життєдіяльність держави в цілому. З метою технічного переозброєння та відновлення вироб ництва, поліпшення фінансово-економічного стану підприємств
Збройних Сил України майно таких підприємств, яке є єдиним (цілісним) майновим комплексом, може корпоратизува-тись. Приватизація таких підприємств здійснюється із збереженням у державній власності 51 відсотка акцій. Окремими законами України визначається порядок корпоратизації та приватизації зазначених підприємств.
За погодженням з Кабінетом Міністрів України приватизуються майнові комплекси:
- підприємств-монополістів на ринку відповідних товарів України, визнаних такими у встановленому порядку;
підприємств військово-промислового комплексу, що підля гають конверсії згідно з відповідною програмою;
підприємств, приватизація яких здійснюється із залучен ням іноземних інвестицій за міжнародними договорами України;
інших об'єктів, віднесених Державною програмою прива тизації до групи Г.
Перелік об'єктів, віднесених Державною програмою приватизації до групи Г, приватизація яких здійснюється із залученням іноземних інвестицій, затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України.
Перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 2. Об'єкти приватизації"
 1. 23. Об'єкти приватизації. Житлові приміщення, які не підлягають приватизації.
  Об'єктами приватизації можуть бути лише певні категорії державного майна, а саме: - майно державних підприємств, а також їх структурних підрозділів, що є єдиними (цілісними) майновими комплексами, якщо у разі їх виділення у самостійні підприємства не порушується технологічна єдність виробництва з основної спеціалізації підприємства, з структури якого вони виділяються; - об'єкти незавершеного
 2. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  Адміністративно-господарські санкції - заходи організаційно-правового або майнового характеру, спрямовані на припинення правопорушення суб'єкта господарювання та ліквідацію його наслідків. Акредитив - договір, що містить зобов'язання банку-емітента, за яким цей банк за дорученням клієнта (заявника акредитива) або від свого імені проти документів, які відповідають умовам акредитива, зобов'язаний
 3. § 3. Корпоратизація і приватизація майна державних та комунальних підприємств
  Серед додаткових ресурсів, що виникають в економіці внаслідок її ринкової трансформації, значну частину мають становити кошти від грошової приватизації державного майна. З метою підготовки державного сектора до приватизації Президент України 15 червня 1993 року видав Указ "Про корпоратизацію підприємств", яким встановлено, що корпоратизацією є перетворення державних підприємств, закритих
 4. Приватизація
  , у широкому розумінні слова,- це процес переходу будь-якої форми власності (державної, колективної тощо) у приватну. У Законі України «Про приватизацію майна державних підприємств» приватизація визначена як відчуження майна, що перебуває» у загальнодержавній, республіканській (Республіка Крим) і комунальній власності, на користь фізичних та недержавних юридичних осіб. У процесі приватизації
 5. § 1. Поняття і головні цілі приватизації. Законодавство про приватизацію
  Поняття приватизації вживається в економічному і формально-юридичному розумінні. В економічному аспекті приватизація означає перетворення (трансформацію) державних засобів виробництва та іншого майна у недержавні, тобто (згідно із Законом «Про власність») у приватну чи колективну власність. Отже, в економічному значенні сутність приватизації полягає у зміні економічних відносин державної
 6. § 3. Суб'єкти приватизації
  Коло суб'єктів приватизації визначається ст. 6 Закону «Про приватизацію майна державних підприємств» у формі вичерпного переліку, до якого входять: державні органи приватизації, покупці (їх представники), посередники. Систему державних органів приватизації визначено в законодавчому порядку. Державну політику в сфері приватизації здійснюють Фонд державного майна України, його регіональні
 7. § 5. Способи приватизації
  Під способом приватизації розуміють встановлені законом для кожної кваліфікаційної групи об'єктів приватизації юридичну підставу і договірну угоду щодо відчуження майна державного підприємства суб'єктом приватизації - продавцем (державним органом приватизації) суб'єктові приватизації - покупцеві (недержавній юридичній або фізичній особі). Відповідно до ст. 15 Закону «Про приватизацію державного
 8. § 6. Договірні відносини приватизації
  З юридичної точки зору приватизація - це майнова угода між суб'єктами приватизації, змістом якої є оплатне, частково оплатне або безоплатне відчуження державного майна. Закон регулює даний вид угод як особливі угоди (звідси спеціальні закони про приватизацію). Як окрема юридична категорія угод вони мають власну назву: «угоди приватизації» (ст. 27 Закону «Про приватизацію державного майна»).
 9. ЗМІСТ
  Вступ ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА РОЗДІЛ І. Поняття, методи і система господарського права ГЛАВА 1. Господарські правовідносини та господарське право 6 § 1. Предмет регулювання господарського права 6 § 2. Господарські правовідносини, їх ознаки та види 12 § 3. Методи господарського права 16 ГЛАВА 2. Правові форми участі держави і місцевого самоврядування в регулюванні господарської діяльності 18 § І. Основні
 10. 5.Господарські правовідносини: поняття, ознаки, види.
  Господарські відносини - відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання, а також між цими суб'єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання. (ст. 1ГК) Ознаки: - обмежене, порівняно з цивільним правом, коло суб'єктів (ст. 2 ГК). Це: - суб'єкти господарювання, - споживачі, - органи державної влади та органи місцевого
© 2014-2022  ibib.ltd.ua