Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Щербина В. С.. Господарське право: Підручник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер,.2005 - 592 с, .200 - перейти до змісту підручника

§ 3. Державний нагляд за страховою діяльністю


Державний нагляд за страховою діяльністю здійснюється з метою дотримання вимог законодавства України про страхування, ефективного розвитку страхових послуг, запобігання неплатоспроможності страховиків та захисту інтересів страхувальників.
Державний нагляд за страховою діяльністю на території України здійснюється Уповноваженим органом (Державнию комісією з регулювання ринків фінансових послуг України) та його органами на місцях.
Основними функціями Уповноваженого органу є:
ведення єдиного державного реєстру страховиків (пере- страховиків) та державного реєстру страхових та перестрахо- вих брокерів;
видача ліцензій страховикам на здійснення страхової діяль ності та проведення перевірок їх відповідності виданій ліцензії;
видача свідоцтв про включення страхових та перестрахо- вих брокерів до державного реєстру страхових та перестрахо- вих брокерів та проведення перевірки додержання ними зако нодавства про посередницьку діяльність у страхуванні та пе рестрахуванні і достовірності їх звітності;
проведення перевірок щодо правильності застосування стра ховиками (перестраховиками) та страховими посередниками за конодавства про страхову діяльність і достовірності їх звітності;
розроблення нормативних та методичних документів з питань страхової діяльності, що віднесена цим Законом до компетенції Уповноваженого органу;
узагальнення практики страхової діяльності і посеред ницької діяльності на страховому ринку, розроблення і подан ня у встановленому порядку пропозицій щодо розвитку і вдос коналення законодавства України про страхову і посередниць ку діяльність у страхуванні та перестрахуванні;
прийняття у межах своєї компетенції нормативно-право вих актів з питань страхової і посередницької діяльності у страхуванні та перестрахуванні;
проведення аналізу додержання законодавства об'єднан нями страховиків і страхових посередників;
здійснення контролю за платоспроможністю страховиків відповідно до взятих ними страхових зобов'язань перед стра хувальниками;
- 474 -

забезпечення проведення дослідницько-методологічної роботи з питань страхової і посередницької діяльності у стра хуванні та перестрахуванні, підвищення ефективності держав ного нагляду за страховою діяльністю;
встановлення правил формування, обліку і розміщення страхових резервів та показників звітності;
проведення і координація у визначеному законодав ством порядку навчання, підготовки і перепідготовки кадрів та встановлення кваліфікаційних вимог до осіб, які провадять діяльність на страховому ринку, організація нарад, семінарів, конференцій з питань страхової діяльності;
участь у міжнародному співробітництві у сфері страху вання і посередницької діяльності у страхуванні та перестра хуванні, вивчення, узагальнення, поширення світового досві ду, організація виконання міжнародних договорів України з цих питань;
14) здійснення організаційно-методичного забезпечення проведення актуарних розрахунків.
Уповноважений орган може здійснювати інші функції, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
Здійснюючи державний нагляд за страховою діяльністю, Уповноважений орган має право:
одержувати в установленому порядку від страховиків звітність про страхову діяльність, інформацію про їх фінансо ве становище та необхідні пояснення щодо звітних даних, а від підприємств, установ (у тому числі банків), організацій і громадян - інформацію, необхідну для виконання покладе них на нього завдань;
проводити перевірку щодо правильності застосування страховиками законодавства України про страхову діяльність і достовірності їх звітності за показниками, що характеризують виконання договорів страхування, не частіше одного разу на рік призначати проведення за рахунок страховика додаткової обов'язкової аудиторської перевірки з визначенням аудитора;
видавати приписи страховикам про усунення виявлених порушень вимог законодавства про страхову діяльність, а у разі їх невиконання зупиняти чи обмежувати дію ліцензій цих страховиків до усунення виявлених порушень або приймати рішення про відкликання ліцензій та виключення з державно го реєстру страховиків (перестраховиків);
проводити тематичні перевірки діяльності страховика у випадках необхідності перевірки фактів, викладених у скаргах,
- 475 -
- заявах, зверненнях страхувальників, достовірності показників звітності, виконання вимог раніше наданих приписів, за дорученням правоохоронних органів або органів державної влади, зустрічні перевірки достовірності і правильності укладених договорів страхування та перестрахування та у разі надходження інформації від страхувальників про порушення;
одержувати від страхових та перестрахових брокерів ус тановлену звітність про їх діяльність та інформацію про укла дені договори, а також необхідні пояснення щодо цих даних;
видавати приписи страховим посередникам про усунен ня виявлених порушень законодавства, а у разі їх невиконан ня приймати рішення про виключення страхового або пере страхового брокера з державного реєстру страхових та пере страхових брокерів;
одержувати в установленому порядку від аварійних ко місарів інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань, у тому числі інформацію про обставини і при чини настання страхового випадку та заподіяну шкоду;
створювати комісії та робочі групи для проведення пере вірок діяльності страховиків та страхових посередників;
здійснювати контроль за достовірністю та повнотою інфор мації, що надається учасниками страхового ринку;
одержувати безоплатно від органів виконавчої влади інформацію та статистичну звітність, необхідну для виконан ня покладених на нього завдань;
звертатися до суду з позовом про скасування державної реєстрації страховика (перестраховика) або страхового посе редника у випадках, передбачених законом.
Як одну з форм державного регулювання страхової діяльності можна розглядати примусову санацію страховика, проведення якої Уповноважений орган має право призначити у разі:
невиконання ним зобов'язань перед страхувальниками про тягом трьох місяців;
недосягнення ним визначеного законом розміру статутно го фонду;
настання інших випадків, визначених чинним законодав ством України.
Примусова санація передбачає:
- проведення комплексної перевірки фінансово-господарської діяльності страховика, в тому числі обов'язкової аудиторської перевірки;
- 476 -

визначення Уповноваженим органом управляючої особи, без згоди якої не може здійснюватися фінансове, господарське і кадрове управління страховиком;
встановлення заборони на вільне користування майном страховика та прийняття страхових зобов'язань без дозволу Уповноваженого органу;
встановлення обов'язкового для виконання графіка здій снення розрахунків із страхувальниками;
прийняття рішення про ліквідацію або реорганізацію стра ховика.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 3. Державний нагляд за страховою діяльністю"
 1. 56.Структура фінансової системи України.
  державної власності, Пенсійний фонд, Фонди обов'язкового соціального страхування, Державний кредит ,Місцеві фінанси. Фінанси суб'єктів господарювання:Фінанси акціонерних товариств, Фінанси ТОВ,МП та підприємств інших форм власності, Фінанси фермерських господарств, Фінанси громадських організацій, Фінанси домогосподарств. Міжнародні фінанси:Міжнародні розрахунки, Фінанси міжнародних політичних,
 2. 60. Управління фінансовою системою України.
  нагляду за страховою діяльністю - контролює правильність формування і використання страхових резервів, наявність ліцензії на різні види страхування. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку -організує функціонування ринку цінних паперів, реєстрацію випуску цінних паперів, регулює їх кругообіг. Основним фінансовим інститутом, який працює у сфері грошового ринку, є Національний банк
 3. 3.4. Ліквідація банкрута
  державного органу у справах нагляду за страховою діяльністю, Антимонопольного комітету України, державного органу з питань банкрутства, якщо банкрутом визнано державне підприємство, та представник органів місцевого самоврядування. Усі види майнових активів (майно та майнові права) банкрута, які належать йому на праві власності або повного господарського відання на дату відкриття ліквідаційної
 4. 1.3. Умови створення та діяльності фінансових установ
  державного регулювання ринків фінансових послуг, а також для забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, учасників ринків фінансових послуг інформацією про фінансові установи, які включені до Реєстру. У разі якщо відповідно до закону надання певних фінансових послуг потребує ліцензування, фінансова установа має право на здійснення таких послуг лише після отримання
 5. § 2. Державне регулювання ринків фінансових послуг
  державного регулювання ринків фінансових послуг в Україні є: 1) проведення єдиної та ефективної державної політики у сфері фінансових послуг; 2) захист інтересів споживачів фінансових послуг; 3) створення сприятливих умов для розвитку та функціонування ринків фінансових послуг; 4) створення умов для ефективної мобілізації і розміщення фінансових ресурсів учасниками ринків фінансових послуг з
 6. 2.1. Органи, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг
  державної політики у сфері надання фінансових послуг; 2) розроблення і реалізація стратегії розвитку ринків фінансових послуг; 3) здійснення державного регулювання та нагляду за наданням фінансових послуг і додержанням законодавства в цій сфері; 4) захист прав споживачів фінансових послуг через застосування заходів впливу з метою запобігання порушенням законодавства на ринках фінансових послуг та
 7. Словник-довідник
  державна організація, яка здійснює благодійну діяльність в інтересах суспільства або окремих категорій осіб без мети одержання прибутків від цієї діяльності. Валовий дохід - загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі,
 8. Ліквідаційна процедура.
  державний орган з питань банкрутства в десятиденний строк з дня прийняття рішення господарським судом та надає державному органу з питань банкрутства інформацію для ведення єдиної бази даних щодо підприємств-банкрутів; здійснює інші повноваження, передбачені Законом. З дня призначення ліквідатора до нього переходять права керівника (органів управління) юридичної особи - банкрута. До складу
 9. 6. Особливості банкрутства окремих категорій суб'єктів підприємницької діяльності.
  державний орган з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, з питань охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, з питань геології та використання надр. Докази, що підтверджують належність боржника до особливо небезпечних підприємств, господарському суду надає боржник. Процедура санації особливо небезпечного
 10. 6. Особливості банкрутства окремих категорій суб'єктів підприємницької діяльності.
  державний орган з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, з питань охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, з питань геології та використання надр. Докази, що підтверджують належність боржника до особливо небезпечних підприємств, господарському суду надає боржник. Процедура санації особливо
© 2014-2022  ibib.ltd.ua