Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Щербина В. С.. Господарське право: Підручник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер,.2005 - 592 с, .200 - перейти до змісту підручника

§ 2. Правове регулювання підрядних відносин у капітальному будівництві


Частиною 1 ст. 317 ГК встановлено, що будівництво об'єктів виробничого та іншого призначення, підготовка будівельних ділянок, роботи з обладнання будівель, роботи з завершення будівництва, прикладні та експериментальні дослідження і роз-
1 Див.: Порядок затвердження титулів будов (об'єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності. Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. № 995 // Офіційний вісник України. - 1997. - № 37. - С 17.
- 413 -
робки тощо, які виконуються суб'єктами господарювання для інших суб'єктів або на їх замовлення, здійснюються на умовах підряду.
Для здійснення зазначених робіт можуть укладатися договори підряду, перелік яких визначений в ч. 2 ст. 317 ГК. Це договори підряду:
а) на капітальне будівництво (в тому числі субпідряду);
б) на виконання проектних і досліджувальних робіт;
в) на виконання геологічних, геодезичних та інших робіт, необхідних для капітального будівництва;
г) інші договори.
Загальні умови цих договорів визначаються відповідно до положень ЦК України про договір підряду, якщо інше не передбачено ГК.
При аналізі положень Господарського і Цивільного кодексів, що регулюють підрядні відносини в будівництві, привертають до себе увагу не лише змістовні розходження в статтях, що регулюють тотожні підрядні відносини, але і розбіжності в термінах, якими в зазначених кодексах позначаються однакові за своїм змістом підрядні договори.
Так, згідно зі ст. 318 ГК укладається договір підряду на капітальне будівництво, а згідно зі ст. 875 ЦК - договір будівельного підряду; згідно зі ст. 324 ГК сторони укладають договір на проведення проектних і досліджувальних робіт (в ч. 2 ст. 317 ГК він називається договором на виконання проектних і досліджувальних робіт - В.Щ.), а згідно зі ст. 887 та іншими статтями ЦК укладається договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт. Вважаємо, що така ситуація безумовно має бути виправлена як шляхом узгодження змісту норм обох кодексів, так і шляхом уніфікації термінів, що вживаються в них.
Найпоширенішим договором, що опосередковує відносини у будівельній галузі, є договір підряду на капітальне будівництво.
За договором підряду на капітальне будівництво одна сторона (підрядник) зобов'язується своїми силами і засобами на замовлення другої сторони (замовника) побудувати і здати замовникові у встановлений строк визначений договором об'єкт відповідно до проектно-кошторисної документації або виконати зумовлені договором будівельні та інші роботи, а замовник зобов'язується передати підряднику затверджену проектно-кошторисну документацію, надати йому будівельний майданчик,
прийняти закінчені будівництвом об'єкти і оплатити їх (ч. 1 ст. 318 ГК).
Договір підряду відповідно до ст. 318 ГК укладається на:
будівництво, розширення, реконструкцію та перепрофі- лювання об'єктів;
будівництво об'єктів з покладенням повністю або частко во на підрядника виконання робіт з проектування, поставки обладнання, пусконалагоджувальних та інших робіт;
виконання окремих комплексів будівельних, монтажних, спеціальних, проектно-конструкторських та інших робіт, по в'язаних з будівництвом об'єктів.
За загальним правилом забезпечення будівництва матеріалами, технологічним, енергетичним, електротехнічним та іншим устаткуванням покладається на підрядника, якщо інше не передбачено законодавством або договором.
Зміст договору підряду на капітальне будівництво, що укладається на підставі державного замовлення, має відповідати цьому замовленню.
Відповідно до ч. 5 ст. 318 ГК договір підряду на капітальне будівництво повинен передбачати:
найменування сторін;
місце і дату укладення;
предмет договору (найменування об'єкта, обсяги і види робіт, передбачених проектом);
строки початку і завершення будівництва, виконання робіт;
права і обов'язки сторін;
вартість і порядок фінансування будівництва об'єкта (робіт);
порядок матеріально-технічного, проектного та іншого забезпечення будівництва;
режим контролю якості робіт і матеріалів замовником;
порядок прийняття об'єкта (робіт);
порядок розрахунків за виконані роботи, умови про де фекти і гарантійні строки;
страхування ризиків, фінансові гарантії;
відповідальність сторін (відшкодування збитків);
урегулювання спорів, підстави та умови зміни і розір вання договору.
За договором підряду на проведення проектних і досліджувальних робіт підрядник зобов'язується розробити за завданням замовника проектну документацію або виконати обумовлені договором проектні роботи, а також виконати досліджу-


- 414 -
- 415 -
вальні роботи, а замовник зобов'язується прийняти і оплатити їх (ч. 1 ст. 324 ГК).
До відносин, що виникають у процесі виконання проектних та досліджувальних робіт, можуть застосовуватися положення ст. 318 ГК.
Підрядник несе відповідальність за недоліки проекту, в тому числі виявлені в процесі його реалізації та експлуатації побудованого за даним проектом об'єкта.
У разі виявлення недоліків проекту підрядник зобов'язаний безоплатно переробити проект, а також відшкодувати замовнику збитки, спричинені недоліками проекту.
Позов про відшкодування замовнику збитків, спричинених недоліками проекту, може бути заявлено протягом десяти років, а якщо збитки замовнику завдано протиправними діями підрядника, які призвели до руйнувань, аварій, обрушень, - протягом тридцяти років з дня прийняття побудованого об'єкта.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 2. Правове регулювання підрядних відносин у капітальному будівництві"
 1. ЗМІСТ
  Вступ ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА РОЗДІЛ І. Поняття, методи і система господарського права ГЛАВА 1. Господарські правовідносини та господарське право 6 § 1. Предмет регулювання господарського права 6 § 2. Господарські правовідносини, їх ознаки та види 12 § 3. Методи господарського права 16 ГЛАВА 2. Правові форми участі держави і місцевого самоврядування в регулюванні господарської діяльності 18 § І. Основні
 2. §4. Відповідальність за порушення підрядних відносин у капітальному будівництві
  До правового регулювання відповідальності за порушення підрядних відносин у капітальному будівництві належать такі нормативні акти, як Закон України "Про архітектурну діяльність" (ст. 32 якого визначає, що порушення законодавства про архітектурну діяльність тягне дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законами України); ЦК і ГК України; Правила
 3. 56.Особливості правового регулювання будівельної галузі.
  Ч. 1 ст. 317 ГК встановлено, що будівництво об'єктів виробничого та іншого призначення, підготовка будівельних ділянок, роботи з обладнання будівель, роботи з завершення будівництва, прикладні та експериментальні дослідження і розробки тощо, які виконуються суб'єктами господарювання для інших суб'єктів або на їх замовлення, здійснюються на умовах підряду. Для здійснення зазначених робіт можуть
 4. § 3. Поняття та система господарського законодавства
  Термін «законодавство» зазвичай використовується у значенні як сукупність законів та інших нормативно-правових актів, що регламентують ту чи іншу сферу суспільних відносин і є джерелами певної галузі права. У Популярній юридичній енциклопедії наводиться таке визначення законодавства : законодавство - сукупність чинних нормативно-правових актів: законів, постанов, декретів, указів, наказів,
 5. § 3. Види господарських зобов'язань
  Перехід до ринкової економіки характеризується різноманітністю форм власності і організаційно-правових форм суб'єктів господарювання, форм виробничої діяльності і господарювання, широким колом і різноманітністю господарських договорів і зобов'язань, які з них виникають. Разом з тим, важко погодитися з позицією авторів, які повністю заперечують роль планових показників відносно діяльності
 6. § 1. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства
  Норми господарського права як загальні правила поведінки суб'єктів господарських відносин функціонують завдяки своїй нормативній формі - формі нормативних актів. Саме у формі нормативних актів норми господарського права приймаються, вивчаються і застосовуються, тобто функціонують як загальні обов'язкові правила господарювання. Відповідно господарське законодавство загалом можна визначити як
 7. § 2. Види майна суб'єктів господарювання та джерела його формування
  Стаття 139 ГК визнає майном сукупність речей та інших цінностей (включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне визначення, виробляються чи використовуються у діяльності суб'єктів господарювання та відображаються в їх балансі або враховуються в інших передбачених законом формах обліку майна цих суб'єктів. Поняття речі вміщене у ст. 179 ЦК, яка під річчю розуміє предмет матеріального світу,
 8. ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА І РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
  N Витрати на реалізацію природоохоронних програм і заходів потребують значних коштів. Однак протягом найближчих 5 - 10 років країна буде дуже обмежена у коштах, необхідних для поліпшення стану навколишнього природного середовища та забезпечення раціонального використання природних ресурсів. Тому необхідно чітко визначити пріоритетні напрями та проблеми з метою відпрацювання реалістичних,
 9. 5. Бюджетний кодекс України.
  Використання бюджету визначається фінансовою політикою частиною якої є бюджетна політика - комплекс юридичних і економічних, організаційних заходів щодо складання бюджетів регулювання бюджетного процесу, організації бюджетного контролю. Правова сторона цих процесів регламентується Бюджетним кодексом України, який був прийнятий у червні 2001 року У Бюджетному кодексі визначаються основні моменти
 10. № 56. Дія цивільних законів.
  Дія цивільно-правових законів у часі полягає в тому, що закон зворотної сили не має і застосовується тільки до тих відносинам, що виникнуть після вступу його в силу, якщо інше не передбачено в законі. Закон набирає сили через 10 днів після опублікування його в офіційних джерелах, якщо інше не передбачено в законі. Закон припиняє дію: після закінчення часу чинності даного закону; при припиненні
© 2014-2022  ibib.ltd.ua