Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Щербина В. С.. Господарське право: Підручник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер,.2005 - 592 с, .200 - перейти до змісту підручника

§ 2. Функції, права та обов'язки біржі


Функції (основні напрями діяльності) біржі випливають насамперед з поняття цієї спеціальної господарської організації, а саме:
товарна біржа виконує функцію товаророзподільчого ка налу або механізму, завдяки якому товар розподіляється між споживачами за реальною ціною;
товарна біржа є свого роду господарюючим суб'єктом, який організовує ринок. Тому її ще називають організованим ринком. Вона створює необхідні умови учасникам біржових торгів у їх проведенні. На біржі здійснюються купівля-про- даж і обмін товарної маси, що характеризується взаємозамі- нюваністю і не потребує додаткового узгодження технічних характеристик. Продукція, що надходить на біржу, має відпо відати стандартам;
товарна біржа - це місце, де узгоджуються попит і про позиція на певний біржовий товар;
- товарна біржа є регулятором цін. Завдяки коливанню біржового попиту і біржової пропозиції тут не може бути дер жавного регулювання цін;
ТГ - 355 -
товарна біржа стабілізує ціни на біржовий товар. Функція стабілізації цін здійснюється через механізм біржової спеку ляції або гри на підвищення і зниження цін;
біржа є місцем так званого біржового котирування цін. Біржове котирування - це реєстрація біржовими органами курсів цін, що виникають стихійно, на окремі біржові товари (цінні папери) з урахуванням укладених біржових угод;
біржа здійснює збирання і обробку ринкової інформації, тобто є інформаційним центром ринку щодо виробництва біржового товару, динаміки попиту на товари, цін на біржо вих та інших ринках тощо. Біржа забезпечує інформаційне обслуговування своїх клієнтів, у тому числі шляхом видання біржового бюлетеня - періодичного органу, в якому публіку ються курси цін на товари (цінні папери);
товарна біржа розробляє товарні стандарти, встановлює сорти товарів, реєструє марки фірм, допущених до біржової торгівлі;
товарна біржа виконує арбітражні функції, тобто розгля дає спори між членами біржі, а також між членами біржі та їх контрагентами. Рішення арбітражної комісії біржі є обов'язко вими і мають силу виконавчого документа.
Відповідно до викладених функцій товарні біржі діють за певними принципами, користуються правами та несуть встановлені законом обов'язки.
Принципами діяльності бірж є:
рівноправність учасників біржових торгів;
застосування вільних (ринкових) цін;
- публічне проведення біржових торгів. Товарна біржа має право:
встановлювати відповідно до чинного законодавства власні правила біржової торгівлі та біржового арбітражу, які є обо в'язковими для всіх учасників торгів;
створювати підрозділи біржі та затверджувати положення про них;
розробляти з урахуванням державних стандартів власні стандарти і типові контракти;
зупиняти на деякий час біржову торгівлю, якщо ціни біржових угод протягом дня відхиляються більше ніж на виз начений біржовим комітетом (радою біржі) розмір;
встановлювати вступні та періодичні внески для членів біржі, плату за послуги, що надаються біржею;
встановлювати інші грошові збори;

встановлювати і стягувати відповідно до статуту біржі плату за реєстрацію угод на біржі, штрафи та інші санкції за порушення статуту біржі та біржових правил;
засновувати арбітражні комісії для вирішення спорів у торговельних угодах;
укладати міжбіржові угоди з іншими біржами, мати своїх представників на них, у тому числі на біржах, розташованих за кордоном України;
вносити в державні органи пропозиції з питань, що сто суються біржової діяльності;
видавати біржові бюлетені, довідники та інші інформаційні та рекламні видання;
- здійснювати інші функції, передбачені статутом біржі. Стаття 4 Закону «Про товарну біржу» визначає обов'язки
цієї організації. Товарна біржа, зокрема, забезпечує створення необхідних умов для біржової торгівлі, регулювання біржових операцій, регулювання цін на підставі співвідношення попиту та пропозиції на товари, що обертаються на біржі.
Біржа зобов'язана надавати організаційні та інші послуги членам і відвідувачам біржі, здійснювати збирання, обробку і поширення інформації, пов'язаної з кон'юнктурою ринку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 2. Функції, права та обов'язки біржі"
 1. ЗМІСТ
  функції ціни. Політика ціноутворення 478 § 2. Види цін та порядок їх встановлення 480 § 3. Правове регулювання контролю за додержанням дисципліни цін та відповідальність за її порушення 484 ГЛАВА 28. Правові засади бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації 487 § 1. Організація та ведення бухгалтерського обліку в господарських організаціях 487 § 2. Державне
 2. ДОДАТКИ ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ
  функції та правові основи діяльності. Розділ І. Загальні положення Стаття 1. Структура державної контрольно-ревізійної служби Державна контрольно-ревізійна служба складається з Головного контрольно-ревізійного управління України, контрольно-ревізійних управлінь в Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, контрольно-ревізійних підрозділів (відділів, груп) в районах, містах і районах у
 3. § 5. Правовий статус фондової біржі
  функції, пов'язані з обігом цінних паперів. Правову основу діяльності фондової біржі становить закон України від 18 червня 1991 р. «Про цінні папери і фондову - 363 - біржу»1, інші акти законодавства України, статут та правила фондової біржі. Фондова біржа створюється у формі акціонерного товариства (закритого або відкритого) не менш як 20 засновниками - торговцями цінними паперами (банками,
 4. Поняття екологічного права України
  функції держави 4. Еколого-правові норми утворюють три блоки (групи) нормативно-правового регулювання і забезпечення: а) природноресурсові норми екологічної безпеки б) природоохоронні(середовищеохоронні) в) антропоохоронні - 5. Еколого-правові норми складають юридичну базу природноресурсового, природоохоронного (права навко-лишнього природного середовища) права і комплекс-ного міжгалузевого
 5. Поняття екологічного права України
  функції держави 4. Еколого-правові норми утворюють три блоки (групи) нормативно-правового регулювання і забезпечення: а) природноресурсові норми екологічної безпеки б) природоохоронні(середовищеохоронні) в) антропоохоронні 5. Еколого-правові норми складають юридичну базу природноресурсового, природоохоронного (права навколишнього природного середовища) права і комплексного міжгалузевого
 6. Тема 3. Суб'єкти адміністративного права
  функції та завдання, їх правосуб'єктність проявляється, в першу чергу, у взаємовідносинах з державними органами. Чинне законодавство встановило основи таких взаємовідносин, а саме: порядок здійснення державної реєстрації, ліцензування окремих видів діяльності, сертифікації; здійснення оперативного та бухгалтерського обліку; ведення статистичної звітності та ін. При вивченні даного питання
 7. Тема 4. Державна служба та державні службовці
  функції державної служби. Право на державну службу. Поняття, ознаки та класифікація державних службовців. Основні права і обов'язки державних службовців. Проходження державної служби. Службова кар'єра. Відповідальність державних службовців. Державні службовці і корупція. Управління державною службою. Основні напрямки реформування державної служби. При вивченні даної теми слід мати на увазі, що
 8. Тема 6. Форми державного управління
  функції адміністративного договору. При вивченні данної теми необхідно мати на увазі, що форма державного управління - це зовнішній вияв конкретних дій, які здійснюються органами державного управління для реалізації поставлених перед ними завдань. Студентам слід зосередити свою увагу на видах форм державного управління і мати на увазі, що загально прийнятої класифікації форм управлінської
 9. 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  функції державного управління 1. Поняття і сутність державного управління. Принципи державного управління та їх характеристика. 3. Функції державного управління. 4. Рівні державного управління. 5. Стадії державного управління. Література: 1, 2, 9,17, 42, 72, 76, 80, 82, 88 та ін. Тема 6. Форми державного управління 1. Поняття і види форм державного управління. 2. Поняття та особливості актів
 10. 5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (для іспиту)
  права України. 2. Поняття, риси і завдання адміністративного права. 3. Предмет адміністративного права та його переосмислення в умо вах правової реформи. 4. Метод адміністративного права та його розвиток у контексті реформи адміністративного права. 5. Система адміністративного права. Підгалузі та правові інститу ти адміністративного права. 6. Джерела адіністративного права України та їхня
© 2014-2022  ibib.ltd.ua