Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право України → 
« Попередня Наступна »
Конспект лекций по административному праву Украины, 1998 - перейти до змісту підручника

Тема 6. Форми державного управління

Поняття і види форм державного управління.
Поняття, ознаки та класифікація актів державного управління.
Вимоги, які висуваються щодо актів державного управління. Поняття, ознаки і функції адміністративного договору.
При вивченні данної теми необхідно мати на увазі, що форма державного управління - це зовнішній вияв конкретних дій, які здійснюються органами державного управління для реалізації поставлених перед ними завдань. Студентам слід зосередити свою увагу на видах форм державного управління і мати на увазі, що загально прийнятої класифікації форм управлінської діяльності немає. В юридичній літературі прийнято розрізняти такі форми, як:
видання нормативних актів управління;
видання індивідальних актів управління;
проведення організаційних заходів;
здійснення матеріально-технічних операцій.
Форми державного управління можна класифікувати на правові (які тягнуть за собою певні юридичні наслідки) і неправові (які не зумовлюють настання юридичних наслідків). У правовій формі управління виділяють:
прийняття правових актів управління;
укладення договорів;
здійснення інших юридичне значимих дій.
До неправової форми управління відносяться проведення організаційних заходів і здійснення матеріально-технічних операцій.
Акт державного управління являє собою підзаконний, офіційний юридичний документ, прийнятий суб'єктом державного управління, оформлений у відповідності до норм права, який передбачає
32
одностороннє владне волевиявлення і тягне за собою певні юридичні наслідки.
Важливе значення для уяснення сутності актів державного управління має ї'х класифікація на види, а саме:
а) за юридичним змістом: нормативні і індивідуальні;
б) за суб'єктами: акти органів виконавчої влади; акти громадсь
ких організацій, яким делеговані державою владні повноваження;
в) за формою: письмові, усні, конклюдентні;
г) від порядку прийняття: колегіальні (постанови КМУ та ін.) і
єдиноначальні (укази Президента України та ін.);
д) від об'єкту управління: рішення щодо охорони здоров'я, освіти,
оборони, агропромислового комплексу, національної безпеки та ін.
При вивченні даного питання слід звернути увагу на умови ефективності актів державного управління: їх якості, організації виконання, стабільності обстановки, кваліфікації кадрів та ін. Основними вимогами ефективності є доцільність (тобто, їх корисність для публічних інтересів) та законність. Остання обумовлюється: а) наявністю компетенції у суб'єкта управління; б) його відповідністю закону по суті; в) відповідністю меті закону; г) його прийняттям у передбачений законом строк; д) дотриманням процесуальних правил видання акту.
Акти державного управління, які не відповідають вимогам, що висуваються до них, признаються дефектними: нікчемними або заперечними. Нікчемні акти - це незаконні акти, які не породжують ніяких правових наслідків. Заперечні акти мають певні недоліки, які не позбавляють їх законної сили, але вони можуть бути оскаржені зацікавленими особами у встановленому порядку.
Адміністративний договір - це один із видів публічно-правових договорів. Він являє собою засновану на підставі норм адміністративного права і добровільної згоди волі двох або більше суб'єктів адміністративного права, один із яких завжди виступає суб'єктом державної волі, угоду, яка започатковує, змінює і припиняє взаємні права і обов'язки його учасників.
Необхідно звернути увагу на класифікацію адміністративних договорів, а саме: дво- і багатосторонніх; типових і консенсуальних, попередніх і основних. Крім наведених виділяють й такі:
а) за предметним критерієм:
33
- договори про компетенцію, зокрема про розмежування або деле
гування повноважень і предметів відання (див. закони "Про орга
ни місцевого самоврядування в Україні", "Про місцеві державні
адміністрації" та ін.);
- договори у сфері управління державною власністю;
- договори, що забезпечують державні потреби (державні контрак
ти);
- договори з військовослужбовцями, студентами;
- фінансові та податкові угоди;
- договори про взаємодію, співпрацю;
- концесії, інвестиційні угоди;
- договори про надання деяких платних послуг приватним осо
бам (див. постанови КМУ "Про затвердження переліку платних
послуг, які можуть надаватися державними архівними устано
вами", "Про перелік платних послуг, які можуть надаватися інфор
маційними підрозділами органів внутрішніх справ", "Про зат
вердження переліку платних послуг, які можуть надаватися
підрозділами Державної пожежної охорони МВС") та ін.;
б) за змістом: чисто організаційні і змішані (організаційні питання пов'язані з трудовими, майновими); чисто адміністративні і комбіновані (разом з адміністративними правовідносинами регулювати трудові, цивільні та ін.).
Важливо уяснити функції адміністративного договору, зокрема:
- структурно-організаційну;
- соціального компромісу;
- забезпечувальну;
- орієнтаційно-стимулюючу;
- демократизації виконавчої влади;
- виховну;
- охоронну.
34
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Тема 6. Форми державного управління"
 1. 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  тема адміністративного права 1. Історичний аспект становлення і розвитку адміністративного права. 12. Поняття адміністративного права. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права. 3. Поняття і сутність предмету адміністративного права. 4. Метод адміністративного права. 5. Співвідношення адміністративного права і адміністративного законодавства. 6. Роль і значення
 2. Тема 1. Поняття, місце і роль адміністративного права в системі права України
  темах Стародавнього Сходу та античного Заходу (кодекс Хаммурапі, публічне право Стародавнього Риму). Як самостійна галузь права адміністративне право бере свій початок у XVIII столітті. Саме у Франції сформувалося спочатку поліцейське законодавство, потім - поліцейське право, яке переросло в "право управління" (друга половина XIX ст., Німеччина), а пізніше стало базою для розвитку
 3. Тема 2. Механізм адміністративно-правового регулювання
  тема. Співвідношення адміністративного права та адміністративного законодавства. Поняття, ознаки і види адміністративно-правових відносин. Підстави виникнення адміністративно-правових відносин та їх класифікація. Обов'язковим елементом механізму адміністративно-правового регулювання виступають адміністративно-правові норми, тобто правила поведінки, які встановлюються або санкціонуються
 4. Тема 3. Суб'єкти адміністративного права
  форми власності; громадські організації, релігійні організації та ін. Адміністративно-правовий статус індивідуального суб'єкту - це правове положення особи у її відносинах з державними органами, врегульоване нормами адміністративного права. Складовими цього статусу є адміністративні право- і дієздатність. Адміністративна правоздатність - це здатність мати права і обов'язки, закріплені нормами
 5. Тема 15. Режим законності і дисципліни у державному управлінні
  тематично за конкретним об'єктом; - здійснюється, як правило, суб'єктами державної виконавчої вла ди, наділеними надвідомчими повноваженнями; - пов'язаний із застосуванням адміністративного примусу. Адміністративний нагляд здійснюється з метою охорони відпо відних суспільних відносин як від правопорушень, так і від об'єктив но-протиправних дій і стихійних явищ. При вивченні даної теми слід
 6. Тема 22. Адміністративно-правове забезпечення управління економічною сферою
  тема органів ^1; управління економічною сферою та їхні повноваження. Форми і методи управління економічною сферою. вс ,? Державне регулювання підприємницької діяльності. й* Адміністративна відповідальність за порушення чинного законодавства у л сфері економіки. -~ г Економічна сфера (в юридичній літературі її часто називають "сфера господарської діяльності", "сфера народного
 7. Тема 23. Адміністративно-правове забезпечення антимонопольної діяльності та недопущення недобросовісної конкуренцією
  тема і структура антимонопольних органів та їх повноваження. Форми і методи діяльності антимонопольних органів. Адміністративна відповідальність за порушення антимонопольного законодавства. При вивченні даної теми студентам слід мати на увазі, що анти-монопольне законодавство відносно нова галузь законодавства для нашої держави. В 1992 р. був прийнятий перший антимонополь-ний акт України -
 8. Тема 26. Адміністративно-правове забезпечення управління агропромисловим комплексом
  тема органів управління агропромисловим комплексом та їх повноваження. Форми і методи управління агропромисловим комплексом. Державний контроль в агропромисловому комплексі. Адміністративна відповідальність за проступки в агропромисловому комплексі. Вивчаючи дану тему слід мати на увазі, що агропромисловий комплекс (сільське господарство) - є однією з пріоритетних сфер суспільного життя,
 9. 6. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
  тема курсової роботи реєструється лаборантом кафедри у відповідному журналі. Після реєстрації теми курсової роботи студент не має права самостійно її міняти. Кафедрою призначається науковий керівник курсової роботи. 2.2. Підбір, вивчення спеціальної літератури та нормативно-правових актів Підбір, вивчення спеціальної літератури та нормативно-правових актів є важливою складовою виконання
 10. ВСТУП
  темами, які передбачені навчальною програмою, у формі співбесід, дискусій з питань, що виносяться на розгляд за конкретною темою, аудиторних конференцій, запитань та відповідей, ділових ігор, вирішення проблемних ситуацій і практичних завдань тощо, а також аналізу узагальнень юридичної практики. Плани семінарських занять включають основні питання тем, які виносяться на розгляд. До кожної теми
© 2014-2022  ibib.ltd.ua