Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Щербина В. С.. Господарське право: Підручник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер,.2005 - 592 с, .200 - перейти до змісту підручника

§ 3. Правове становище транспортних організацій


Головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики в галузі транспорту і дорожнього господарства, у сфері використання повітряного простору України та навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства, є Міністерство транспорту України.
Відповідно до Положення про Міністерство транспорту України, затвердженого Указом Президента України від 11 травня 2000 p., основними завданнями Мінтрансу України є:
державне управління транспортним комплексом і дорожнім господарством України, використанням повітряного простору Ук раїни, навігаційно-гідрографічним забезпеченням мореплавства;
організація безпечної роботи транспортного комплексу і дорожнього господарства України;
забезпечення реалізації державної політики щодо станов лення та розвитку транспортного комплексу і дорожнього гос подарства України, національної мережі міжнародних транс портних коридорів, організація навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства, використання повітряного просто ру України для своєчасного, повного та якісного задоволення потреб населення і суспільного виробництва в перевезеннях усіма видами транспорту;
- 399 -
забезпечення взаємодії та координації роботи автомобіль ного, авіаційного, залізничного, морського і річкового транс порту, дорожнього господарства, здійснення заходів щодо роз витку єдиної транспортної системи України;
створення рівних умов для розвитку господарської діяль ності підприємств транспорту всіх форм власності;
створення умов для інтеграції транспортного комплексу і дорожнього господарства України до європейської та світової транспортної системи.
Міністерство транспорту України відповідно до покладених на нього завдань:
здійснює державне управління автомобільним, авіацій ним, залізничним, морським і річковим транспортом, а також дорожнім господарством;
здійснює координацію роботи підприємств, установ та орга нізацій автомобільного, авіаційного, залізничного, морського і річкового транспорту, дорожнього господарства, їх об'єднань, що належать до сфери управління Мінтрансу України;
вживає заходів щодо розвитку єдиної транспортної систе ми України, створення і функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів та інфраструктури транс портного комплексу і дорожнього господарства України;
здійснює заходи щодо реалізації єдиної державної еконо мічної, тарифної, інвестиційної, науково-технічної, кадрової та соціальної політики в галузі транспорту і дорожнього гос подарства, у сфері використання повітряного простору Украї ни та обслуговування повітряного руху, навігаційно-гідрогра фічного забезпечення мореплавства;
здійснює нагляд за додержанням підприємствами, уста новами та організаціями всіх форм власності (крім Міністер ства оборони України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного комітету у справах охо рони державного кордону України, Управління державної охо рони України, а також підприємств, установ, організацій, що належать до сфери їх управління) вимог нормативно-правових актів щодо безпеки польотів, судноплавства, руху відповідно на авіаційному, морському і річковому, залізничному та авто мобільному транспорті;
бере участь у розробленні проектів Державної програми економічного і соціального розвитку України, Державного бюд жету України, Програми діяльності Кабінету Міністрів Ук раїни;

здійснює відповідно до законодавства України функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління Міністерства;
здійснює відповідно до законодавства заходи щодо досу- дової санації державних підприємств, які належать до сфери управління Мінтрансу України, готує пропозиції щодо обсягів і напрямів державних капітальних вкладень у галузь;
організовує і в установленому порядку контролює роботу, пов'язану із забезпеченням безпеки руху транспортних засобів;
забезпечує у випадках, передбачених законодавством, ліцен зування окремих видів підприємницької діяльності;
затверджує галузеві стандарти, в межах повноважень, ви значених законодавством, організовує, координує та контро лює здійснення сертифікації у галузі;
вживає заходів до зменшення шкідливого впливу функ ціонування транспорту на довкілля та забезпечує екологічну безпеку на транспорті;
організовує розроблення проектів нормативно-правових актів з питань функціонування та безпечної роботи транспор тного комплексу і дорожнього господарства України, навіга ційно-гідрографічного забезпечення мореплавства, використан ня повітряного простору України;
здійснює загальне керівництво проведенням державної реєстрації морських суден, цивільних повітряних суден, дип- ломуванням спеціалістів морського флоту, роботою рятуваль ної, лоцманської та гідрографічної служб морського і річково го транспорту;
забезпечує виконання завдань з мобілізаційної підготов ки та мобілізаційної готовності держави в межах повноважень, визначених законодавством;
здійснює функції компетентного державного органу з пе ревезення небезпечних вантажів залізничним, автомобільним, повітряним, морським і річковим транспортом та великоваго вих і негабаритних вантажів автомобільним транспортом;
здійснює управління єдиною транспортною системою Ук раїни в особливий період;
виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.
Кожна з підгалузей єдиної транспортної системи України має свої органи управління, а також транспортні й інші організації, які входять до цієї підгалузі. Певне уявлення про них може дати система організацій залізничного транспорту.

- 400
26 - 4-2636
- 401 -
З метою забезпечення державних і суспільних інтересів, свободи підприємництва і формування ринку транспортних послуг, безпеки перевезень, захисту навколишнього природного середовища Кабінет Міністрів України визначає умови і порядок організації діяльності залізничного транспорту загального користування, сприяє його пріоритетному розвитку, надає підтримку в задоволенні потреб залізниць у рухомому складі, матеріально-технічних і паливно-енергетичних ресурсах.
Крім Міністерства транспорту, яке здійснює державне управління транспортним комплексом, управління залізницями та іншими підприємствами залізничного транспорту, що належать до загальнодержавної власності, здійснюється органом управління залізничним транспортом - Державною адміністрацією залізничного транспорту України (далі - Укрзалізниця), підпорядкованим Міністерству транспорту України.
Виключно до компетенції Укрзалізниці, яка здійснює функції господарюючого суб'єкта, належить управління процесом перевезень у внутрішньому і міжнародному сполученнях, а також регулювання виробничо-господарської діяльності у сфері організації і забезпечення цього процесу залізницями, підприємствами, установами та організаціями, які Укрзалізниця проводить централізовано.
Основною організаційною ланкою на залізничному транспорті є залізниця. Створення, реорганізація, ліквідація та визначення територіальних меж залізниць, призначення і звільнення їх керівників здійснюються рішеннями Кабінету Міністрів України за поданням Міністерства транспорту України. В Україні діють п'ять залізниць - Донецька, Львівська, Одеська, Південно-Західна, Придніпровська.
Повноваження, права та обов'язки залізниць визначаються Законом «Про залізничний транспорт», їх статутами. Затвердження статутів залізниць здійснюється Міністерством транспорту України за погодженням з Мінекономіки України та Антимонопольним комітетом України.
Створення, реорганізація та ліквідація підприємств, установ і організацій, які входять до складу залізниць, затвердження їх статутів (положень), а також укладання контрактів (трудових договорів) з їх керівниками здійснюються у порядку, встановленому чинним законодавством України, а також статутами залізниць.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 3. Правове становище транспортних організацій"
 1. II. СИСТЕМА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
  правової бази на виконання Конституції і законів України, актів Президента України; * Органи виконавчої влади в Автономній Республіці Крим входять в єдину систему органів виконавчої влади України, мають особливості, що визначаються спеціальним законодавством України, і в цій Концепції окремо не розглядаються. 186 ефективне управління державними фінансами та державним майном і контроль за
 2. § 1. Особливості криміналістичної характеристики і розслідування злочинів, вчинених шляхом кредитно-фінансових операцій
  правових положень, недоліків кредитно-фінансових технологій, документообігу, недостатнього професійного рівня працівників кредитної галузі, а також існування можливості зловживань як з боку працівників кредитно-фінансових установ, так і позичальників. Зазначені обставини загострюють криміногенну обстановку, сприяють зростанню злочинних посягань на кредитно-фiнансові ресурси. З усіх елементів
 3. 34. Корисливі злочини проти власності, не пов'язані з обертанням чужого майна на свою користь або користь інших осіб
  правових договорів про надання громадянам в користування майна і полягає в обов'язку здійснити (виконати) платежі за комунальні послуги, користування електроенергією, газом, транспортом тощо, або з вчинених на користь винного тих або інших послуг немайно-вого характеру - ухилення від сплати (в повному або частковому об'ємі) мита за посвідчення нотаріальними конторами договорів, довіреності тощо.
 4. § 4. Правовий статус Антимонопольного комітету України
  правовий статус визначений Законом України «Про Антимонопольний комітет України» від 26 листопада 1993 р. Антимонопольний комітет України є державним органом зі спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції в підприємницькій діяльності. Він підконтрольний Президентові України та підзвітний Верховній Раді України (щороку подає парламенту звіт про свою
 5. Ліквідаційна процедура.
  правових документів підлягають обов'язковому зберіганню; реалізує майно банкрута для задоволення вимог, включених до реєстру вимог кредиторів; повідомляє про своє призначення державний орган з питань банкрутства в десятиденний строк з дня прийняття рішення господарським судом та надає державному органу з питань банкрутства інформацію для ведення єдиної бази даних щодо підприємств-банкрутів;
 6. 5. Правовий статус Антимонопольного комітету України
  правовий статус визначений Законом України «Про Антимонопольний комітет України» від 26 листопада 1993 р. Антимонопольний комітет України є державним органом зі спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції в підприємницькій діяльності. Він підконтрольний Президентові України та підзвітний Верховній Раді України (щороку подає парламенту звіт про свою
 7. 65. Ліквідаційна процедура.
  правових документів підлягають обов'язковому зберіганню; реалізує майно банкрута для задоволення вимог, включених до реєстру вимог кредиторів; повідомляє про своє призначення державний орган з питань банкрутства в десятиденний строк з дня прийняття рішення господарським судом та надає державному органу з питань банкрутства інформацію для ведення єдиної бази даних
 8. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  правового або майнового характеру, спрямовані на припинення правопорушення суб'єкта господарювання та ліквідацію його наслідків. Акредитив - договір, що містить зобов'язання банку-емітента, за яким цей банк за дорученням клієнта (заявника акредитива) або від свого імені проти документів, які відповідають умовам акредитива, зобов'язаний виконати платіж на користь бенефіціара або доручає іншому
 9. 2.9. Використання облікових документів при виявленні та розслідуванні корисливих зловживань, пов'язаних з приховуванням прибутків і відрахувань від оподаткування
  правових та економічних регуляторів з метою орієнтації суб'єктів господарювання й окремих громадян на досягнення цілей і пріоритетів державної соціально-економічної політики. Про необхідність державного регулювання розвитку економіки свідчить весь світовий досвід, у тому числі досвід країн з традиційно розвинутою ринковою економікою. Безперечно, методи впливу держави на економічні процеси
© 2014-2022  ibib.ltd.ua