Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Щербина В. С.. Господарське право: Підручник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер,.2005 - 592 с, .200 - перейти до змісту підручника

§ 4. Правила біржової торгівлі


Правовий режим і функції Правил біржової торгівлі регулює ст. 17 Закону «Про товарну біржу». Ця стаття визначає обов'язковий зміст Правил, коло питань діяльності біржі, на які вони поширюються, основні заборони, що мають діяти на товарній біржі. Правила регулюють:
порядок здійснення біржових операцій;
порядок ведення біржової торгівлі;
процедуру біржового арбітражу з цих питань. Правила біржової торгівлі визначають:
строк та місце проведення біржових операцій;
- склад учасників біржових торгів і сукупність вимог, що ставляться до них;

- 360 -
361 -
порядок здійснення та реєстрації біржових операцій;
порядок надання та розмір плати за користування послу гами біржі;
відповідальність учасників та працівників біржі за неви конання або неналежне виконання правил біржової торгівлі;
- інші положення, встановлені органами управління біржі. Правила біржової торгівлі затверджуються загальними збо рами членів біржі або уповноваженим ними органом.
Закон «Про товарну біржу» передбачає, що на кожній товарній біржі мають діяти загальні заборони, а саме:
забороняються купівля і продаж товарів та контрактів з метою впливу на динаміку цін (тобто навмисна їхня скупка) як однією особою безпосередньо, так і через підставних осіб;
забороняються будь-які погоджені дії учасників біржової торгівлі з метою зміни чи фіксації поточних біржових цін;
забороняється поширення неправдивих відомостей, що можуть призвести до штучної зміни кон'юнктури.
Не підлягає розголошенню зміст біржової угоди (за винятком назви товару, кількості, ціни, місця і строку виконання). Цю інформацію може бути надано тільки на письмову вимогу судам, органам прокуратури, служби безпеки, внутрішніх справ, господарському суду та аудиторським організаціям у випадках, передбачених законодавством України.
Правила біржової торгівлі регулюють процедуру проведення біржових торгів, яка має приблизно такий вигляд.
1. Суб'єкт господарювання або інший учасник господарсь ких відносин, який бажає купити або продати біржовий товар, подає брокеру заявку за встановленою формою з повною інфор мацією щодо предмета угоди в строк, встановлений Правила ми (як правило, не пізніше ніж за три доби до проведення торгів). Заявки реєструються і вводяться до банку даних (інфор маційної системи) біржі, де вони знаходяться протягом певної кількості торгів, встановленої Правилами.
Разом з тим наявні товари, що вимагають негайної реалізації (протягом одного біржового дня), виставляються на біржі шляхом безпосереднього подання заявки біржовому брокеру у встановлений час. Якщо такі товари не продані протягом дня, вони або знімаються з торгів, або за згодою брокера-продавця вводяться в банк даних.
2. У визначений час (за день до початку торгів) брокери мають одержати інформаційні листи, в яких зазначаються пе-
- 362 -
релік виставлених на торги товарів на цей біржовий день, їх кількість, ціна.
Перед початком торгів проводиться реєстрація брокерів, що прибули на торги. Після цього вони допускаються в торговельний зал біржі.
3. Торги розпочинаються за встановленим сигналом. Після цього виставлені на торги товари оголошуються на інформаційному табло (на деяких біржах голосом). У момент оголошення брокер-продавець і брокер-покупець голосом і спеціальними професійними жестами домовляються щодо укладення майбутньої угоди.
Закінчуються біржові торги згідно із встановленим сигналом, після чого укладати біржові угоди не можна.
Біржова угода вважається укладеною з моменту її реєстрації на біржі. Оформлення і реєстрацію біржових угод усіх видів здійснює реєстраційне бюро (палата) біржі у встановлений Правилами час. Зареєстровані на біржі угоди не підлягають нотаріальному засвідченню.
За порушення Правил біржової торгівлі встановлюються (в самих же Правилах) санкції, які застосовуються біржею. Як правило, це штрафи у визначених розмірах, хоча може застосовуватися і така санкція, як позбавлення брокера права протягом певного часу брати участь у торгах. Рішення про застосування санкцій за порушення Правил біржової торгівлі приймається від імені біржового комітету його відповідальним представником (наприклад, генеральним директором біржі) у формі розпорядження.
Регулюючи особливості розгляду спорів за біржовими угодами, правила біржового арбітражу визначають склад біржового арбітражу, процедуру розгляду та вирішення спорів, оголошення рішення, його виконання та перегляд.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 4. Правила біржової торгівлі"
 1. 37.Правила біржової торгівлі. Біржові угоди: поняття, види, порядок укладання.
  біржової торгівлі регулює ст. 17 Закону «Про товарну біржу». Правила регулюють: порядок здійснення біржових операцій; порядок ведення біржової торгівлі; процедуру біржового арбітражу з цих питань. Правила біржової торгівлі визначають: строк та місце проведення біржових операцій; склад учасників біржових торгів і сукупність вимог, що ставляться до них; порядок здійснення та реєстрації біржових
 2. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності. Неплатоспроможність - неспроможність суб'єкта підприємницької діяльності виконати після настання встановленого строку їх сплати грошові зобов'язання перед кредиторами, зокрема й із заробітної плати, а також виконати зобов'язання щодо сплати податків і зборів (обов'яз- кових платежів) не інакше, як через відновлення
 3. § 3. Біржова торгівля
  правила біржової торгівлі та біржового арбітражу; 2) встановлювати вступні та періодичні внески для членів біржі, розмір плати за послуги, що надаються біржею; 3) встановлювати і стягувати відповідно до статуту біржі плату за реєстрацію угод на біржі, а також санкції за порушення статуту біржі та біржових правил; 4) створювати підрозділи біржі й затверджувати положення про них; 5) розробляти з
 4. § 2. Функції, права та обов'язки біржі
  правила біржової торгівлі та біржового арбітражу, які є обо в'язковими для всіх учасників торгів; створювати підрозділи біржі та затверджувати положення про них; розробляти з урахуванням державних стандартів власні стандарти і типові контракти; зупиняти на деякий час біржову торгівлю, якщо ціни біржових угод протягом дня відхиляються більше ніж на виз начений біржовим комітетом (радою біржі)
 5. ЗМІСТ
  біржової торгівлі 353 § 1. Поняття та юридичні ознаки біржі 353 § 2. Функції, права та обов'язки біржі 355 § 3. Види біржових угод 357 § 4. Правила біржової торгівлі 361 § 5. Правовий статус фондової біржі 363 ГЛАВА 19. Правове регулювання оренди та лізингу у сфері господарювання 366 § 1. Поняття договору оренди. Об'єкти оренди 366 § 2. Сторони в договорі оренди 370 § 3. Порядок укладання
 6. 4. Конкурентні способи укладення господарських договорів.
  правила укладення договорів на основі вільного волевиявлення, з урахуванням нормативно-правових актів, якими регулюється діяльність відповідних бірж, ярмарків та публічних торгів. Відповідно до статті 15 Закону України "Про товарну біржу" від 10 грудня 1991 р. біржовою операцією визнається угода, що відповідає сукупності зазначених нижче умов: а) якщо вона являє собою купівлю-продаж, поставку
 7. Тема 10. Адміністративна відповідальність
  правила накладення стягнень, обставини, що пом'якшують або обтяжують адміністративну відповідальність, строки накладення стягнень та
 8. 55. Поняття і види міжнародних організацій
  правила процедури. Крім того, юридичну чинність рішень, прийнятих у рамках міжнародної організації, установлюють самі держави-члени міжнародної організації. Вже відзначалося, що в міжнародному праві існує два види міжнародних організацій: - міжнародні міжурядові організації (ММУО) - організації, створені на основі міжнародної угоди. Саме їм держави делегують певну частину своїх суверенних прав.
 9. 59. Організація Об'єднаних Націй: історія створення, правовий статус, головні органи
  правила процедури; 24 січня 1946 року Генеральна Асамблея приймає першу резолюцію. її головні теми: мирне використання атомної енергії та ліквідація атомної й інших видів зброї масового знищення; 1 лютого 1946 року Трюгве Чи (Норвегія) стає першим Генеральним Секретарем ООН; 10 грудня 1948 року Генеральна Асамблея приймає Загальну декларацію прав людини; 24 жовтня 1949 року закладений перший
© 2014-2022  ibib.ltd.ua