Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Щербина В. С.. Господарське право: Підручник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер,.2005 - 592 с, .200 - перейти до змісту підручника

§ 4. Статистична інформація суб'єктів господарювання


Відповідно до чинного законодавства (ч. 8 ст. 19 ГК, ч. 1 ст. 18 Закону «Про господарські товариства», ч. 1 ст. 19 Закону «Про товарну біржу», п. 1 ст. 15 Закону «Про споживчу кооперацію», ст. 28 Закону «Про фермерське господарство», ст. 34 Закону «Про сільськогосподарську кооперацію») суб'єкти господарювання зобов'язані складати статистичну інформацію і адміністративні дані.
Разом з тим забороняється вимагати від підприємств подання статистичної інформації та адміністративних даних з порушенням встановленого законодавством порядку. Відомості, не передбачені звітно-статистичною документацією, підприємством можуть бути подані запитувачам на договірній основі, а судам, органам прокуратури, служби безпеки, внутрішніх справ, державної податкової служби, Антимонопольного комітету України, Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, господарському суду та аудиторським організаціям і державним виконавцям - у випадках, передбачених законодавством, на їх письмовий запит.
Відповідно до Закону України «Про державну статистику» (в редакції Закону України від 13 липня 2000 р.) адміністративні дані - це дані, отримані на підставі спостережень, проведених органами державної влади (за винятком органів державної статистики), органами місцевого самоврядування та іншими юридичними особами відповідно до законодавства та з метою виконання адміністративних обов'язків та завдань, віднесених до їх компетенції; статистична інформація (дані) - це офіційна державна інформація, яка характеризує масові явища та процеси, що відбуваються в економічній, соціальній та інших сферах життя України та її регіонів.
Статистична інформація є одним із видів інформації (ст. 18 Закону України від 2 жовтня 1992 р. «Про інформацію»). Відповідно до ст. 19 Закону України «Про інформацію» державна статистична інформація підлягає систематичному відкритому публікуванню. Забезпечується відкритий доступ громадян, наукових закладів та інших заінтересованих організацій до нео-публікованих статистичних даних, які не підпадають під дію обмежень, встановлених цим Законом.
Система статистичної інформації, її джерела і режим визначаються Законом України «Про державну статистику» та іншими правовими актами в цій галузі. Зокрема, як зазначено в ст. 2 Закону «Про державну статистику», правовою основою державної статистичної діяльності є Конституція України, цей Закон, інші закони України та нормативно-правові акти, які регулюють відносини в галузі статистики, інформації, інформатизації, науково-технічної діяльності, стандартизації, а також міжнародні договори України в галузі статистики, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Статистична інформація, отримана на підставі проведених нами державної статистики статистичних спостережень, ::нує у вигляді первинних даних щодо респондентів, статистичних даних, що пройшли одну чи декілька стадій опрацювання та накопичені на паперових, магнітних та інших носіях або в електронному вигляді, а також аналітичних матеріалів, ітовлених на підставі цих даних.
Первинні дані - це інформація щодо кількісної та якісної характеристики явищ і процесів, яка подана респондентами час статистичних спостережень.
Статистичні дані - це інформація, отримана на підставі проведених статистичних спостережень, що опрацьована і полна у формалізованому вигляді відповідно до загальноприй-

- 500 -
- 501 -
нятих принципів та методології. Статистичні дані, що є результатом зведення та угруповання первинних даних, за умови забезпечення їх знеособленості являють собою зведену знеособлену статистичну інформацію (дані).
Статистичною інформацією є також дані банківської і фінансової статистики, статистики платіжного балансу тощо, які складаються на підставі адміністративних даних, отриманих Національним банком України та спеціально уповноваженими органами державної влади (крім органів державної статистики) відповідно до їх компетенції. Відповідні повноваження зазначених органів, а також засади щодо організації збирання, опрацювання, аналізу, поширення, збереження, захисту та використання такої статистичної інформації визначаються окремими законами (ст. 6 Закону України «Про державну статистику»).
З метою складання статистичної інформації органи державної статистики можуть використовувати такі джерела інформації:
первинні та статистичні дані щодо респондентів, які підля гають статистичним спостереженням;
адміністративні дані органів державної влади (за винят ком органів державної статистики), органів місцевого само врядування, інших юридичних осіб;
дані банківської і фінансової статистики, статистики пла тіжного балансу тощо;
статистичну інформацію міжнародних організацій та ста тистичних служб інших країн тощо;
оцінки та розрахунки, що здійснюються на основі зазна чених вище даних.
Рішення щодо вибору джерела статистичної інформації приймається органами державної статистики самостійно, з урахуванням якості і своєчасності подання інформації, витрат, а також обов'язків, які виникають у зв'язку з цим у респондентів (ст. 7 Закону України «Про державну статистику»).
Вимоги щодо форми, змісту та строків подання статистичної звітності суб'єктами господарювання встановлюються органами державної статистики. При цьому застосовуються типові форми первинної облікової документації, необхідної для проведення статистичних спостережень. Так, наказом Державного комітету статистики України від 27 липня 2001 р. № 339 «Про затвердження форм державної статистичної звітності по струк-
турній статистиці» затверджені такі форми державної статистичної звітності:
№ 1-підприємництво (річна) «Звіт про основні показни ки діяльності підприємства за рік»;
№ 1-підприємництво (квартальна) «Звіт про основні по казники діяльності підприємства»;
№ 1-підприємництво (малі) - піврічна «Звіт про основні показники діяльності малих промислових та будівельних підприємств».
Іншим наказом (від 7 грудня 2001 р. № 487) Держкомстат України затвердив форми державної статистичної звітності № 10-зез «Звіт про іноземні інвестиції в Україну» та № 13-зез «Звіт про інвестиції з України в економіку країн світу» та інструкції щодо їх заповнення.
Спеціальні типові форми державної статистичної звітності затверджені щодо автомобільного транспорту, роздрібної торгівлі і громадського харчування тощо.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 4. Статистична інформація суб'єктів господарювання"
 1. § 1. Особливості криміналістичної характеристики і розслідування злочинів, вчинених шляхом кредитно-фінансових операцій
  статистична, аналітична та інша документація); в) матеріали перевірок, проведених установами Національного банку України, податкової адміністрації, контрольно-ревізійної служби - акти ревізій, інвентаризацій, відомчих експертиз та ін. До другої групи належать: а) документи для відкриття розрахункового рахунку в банку: установчі документи позичальника (статут, положення, установчий договір,
 2. Контроль власника
  статистичну інформацію, а також надавати відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законом. Забороняється вимагати від суб'єктів господарювання надання статистичної інформації та інших даних, не передбачених законом або з порушенням порядку, встановленого законом. Основними органами, які мають право
 3. 2. Система антимонопольних органів і їх компетенція.
  статистичну та іншу інформацію незалежно від місцезнаходження цієї інформації або суб'єкта, у якого вона запитується, у тому числі ту, яка дає можливість встановлювати наявність чи відсутність порушення антимонопольного законодавства, необхідні для здійснення завдань, покладених на відділення; здійснювати інші дії, за дорученням Антимонопольного комітету України, передбачені законодавством про
 4. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  статистичні, результати судової практики тощо), їх оцінку та порівняння; - логічно й граматично правильно викладена; 5 балів - якщо студент дав відповідь на поставлене запитання, однак вона має хоча б один з таких недоліків: - є неповною, не містить усіх необхідних відомостей про пред- мет запитання, - є не зовсім правильною: наявні недоліки у розкритті змісту понять, категорій, закономірностей,
 5. ДОДАТКИ ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ
  статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, грунтуються на даних бухгалтерського обліку. Стаття 4. Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності Бухгалтерський облік та фінансова звітність ґрунтуються на таких основних принципах: обачність - застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та
 6. § 1. Основні напрями економічної політики держави
  статистичну інформацію, а також надавати відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законом. Забороняється вимагати від суб'єктів господарювання надання статистичної інформації та інших даних, не передбачених законом або з порушенням порядку, встановленого законом; нормативне регулювання - як правова форма
 7. § 2. Види цін та порядок їх встановлення
  статистичних державних органів, банківських, інформаційних та інших установ і організацій України, з інших джерел, за відповідними методиками. При цьому враховуються стандарти якості товарів, чинні в Україні та визнані у світовій практиці, передбачені законодавством України умови поставки і розрахунків, стан кон'юнктури зовнішніх та внутрішніх ринків, цінова інформація та прогнози щодо можливих
 8. § 1. Організація та веденнябухгалтерського обліку в господарських організаціях
  статистичну інформацію, а також надавати відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законом. Забороняється вимагати від суб'єктів господарювання надання статистичної інформації та інших даних, не передбачених законом або з порушенням порядку, встановленого законом. Відповідно до ст. 1 Закону України від 16
 9. ЗМІСТ
  статистичної інформації 487 § 1. Організація та ведення бухгалтерського обліку в господарських організаціях 487 § 2. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності 493 § 3. Фінансова звітність суб'єктів господарювання 494 § 4. Статистична інформація суб'єктів господарювання 500 ГЛАВА 29. Правові засади аудиторської діяльності 504 § 1. Поняття та зміст аудиторської
 10. Поняття і особливості принципів екологічного права
  інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення", а така інформація "ніким не може бути засекречена". Ці права є дуже важливими для реалізації, і Конституція створила всі умови для успішної роботи цих інститутів. Ст. 8 Основного Закону України проголошує, що "норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для
© 2014-2022  ibib.ltd.ua