Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу ( контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Невідомий. Господарське право України. 2006, 2006 - перейти до змісту підручника

Володіння корпоративними правами і підприємництво.

Аналізуючи положення ГК України стосовно наявності ознак підприємництва в діях особи, що заснувала господарську організацію чи володіє відносно неї корпоративними правами, слід зазначити, що кодекс дуже суперечливо врегулював дане питання. Якщо у ч. 2 ст. 1 Закону "Про підприємництво", який втратив чинність зі вступом у дію ГК України, було чітко встановлено, що створення (заснування) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, а також володіння корпоративними правами не є підприємницькою діяльністю, крім випадків, передбачених законодавством, то чинний ГК фактично закріплює дві протилежні позиції з цього питання.
У частині 3 ст. 128 ГК України закріплено, що громадянин може здійснювати підприємницьку діяльність безпосередньо як підприємець або через приватне підприємство, що ним створюється, самостійно або спільно з іншими особами. У частині 4 цієї ж статті встановлюється: "У разі здійснення підприємницької діяльності спільно з іншими громадянами або юридичними особами громадянин має права і обов'язки відповідно засновника та/ або учасника господарського товариства, члена кооперативу тощо..." Із процитованих норм випливає очевидний висновок, що засновники (учасники) як унітарних, так і корпоративних господарських організації визнаються такими, що займаються підприємницькою діяльністю.
Однак у ч. 2 ст. 167 ГК України закріплюється прямо протилежна норма - володіння корпоративними правами не вважається підприємництвом. Більше того, у ст. 42 вказується що підприємництво - це діяльність, яка здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями). А вже згадувана ст. 128 (ч. 1) закріплює, що громадянин визнається суб'єктом господарювання в разі здійснення ним підприємницької діяльності за умови державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи.
Можливо, законодавець мав намір ввести нову категорію "опосередкованої підприємницької діяльності" - тобто такої, яка здійснюється шляхом заснування або участі в господарських організаціях. Але для цього слід було б переглянути загальне визначення підприємництва, викладене у ст. 42 ГК України.
Враховуючи таку неоднозначну позицію законодавця, особам, яким заборонено займатися підприємницькою діяльністю (ч. 2 ст. 42 Конституції, ч. 5 Закону "Про боротьбу з корупцією", ст. 3 Закону "Про статус народного депутата України", ст. 6 Закону "Про статус депутатів місцевих рад"), все ж таки слід утримуватися від заснування суб'єктів господарювання або придбання корпоративних прав.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Володіння корпоративними правами і підприємництво."
 1. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  Адміністративно-господарські санкції - заходи організаційно-правового або майнового характеру, спрямовані на припинення правопорушення суб'єкта господарювання та ліквідацію його наслідків. Акредитив - договір, що містить зобов'язання банку-емітента, за яким цей банк за дорученням клієнта (заявника акредитива) або від свого імені проти документів, які відповідають умовам акредитива, зобов'язаний
 2. § 1. Визначення та зміст корпоративних прав
  Термін "корпоративні права" уперше з'явився у вітчизняному правовому полі ще за часів існування СРСР, але містився він лише у деяких міжнародних угодах з питань уникнення подвійного оподаткування і фактично не привертав уваги науковців за відсутністю практики застосування відповідних норм (транскордонні володіння корпоративними правами не були поширені у епоху радянського ладу). Прийняття в 1991
 3. Тема 22. Адміністративно-правове забезпечення управління економічною сферою
  Правові засади управління економічною сферою. Система органів ^1; управління економічною сферою та їхні повноваження. Форми і методи управління економічною сферою. вс ,? Державне регулювання підприємницької діяльності. й* Адміністративна відповідальність за порушення чинного законодавства у л сфері економіки. -~ г Економічна сфера (в юридичній літературі її часто називають "сфера
 4. 8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"
  Спеціальна література: 1. Алехин А.П., Козлов Ю.Н., Кармолицкий А.А. Административ ное право РФ. Учебник. - М., 1998. 2. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Курс лек ций. - М.,1997. 3. Аверьянов Б.В. Функции и организационная структура органа государственного управления. - К, 1984. 4. Аверьянов В.Б. Аппарат государственного управления: содер жание деятельности и организационные
 5. 80. Договір простого товариства.
  За договором простого товариства сторони (учасники) беруть зобов'язання об'єднати свої вклади та спільно діяти з метою одержання прибутку або досягнення іншої мети (ст.1132 ЦК). Цивільне законодавство передбачає, що спільна діяльність без створення юридичної особи може здійснюватися на основі об'єднання вкладів учасників (просте товариство) або без об'єднання вкладів учасників (ч.2 ст.1130).
 6. МІНІМАЛЬНІ РОЗМІРИ СТАТУТНИХ ФОНДІВ ДЕЯКИХ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
  № з/п Вид суб'єкта Розмір мінімального статутного фонду Нормативно-правовий акт, яким це передбачено 1 Акціонерне товариство 1250 мінімальних розмірів заробітної плати Закон України «Про господарські товариства» 2 Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю 100 мінімальних розмірів заробітної плати Закон України «Про господарські товариства» 3 Банки для місцевих кооперативних
 7. Поняття та форми власності в економіці України. Право власності.
  Відповідно до статті 13 Конституції України держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності, відповідно до Конституції України, рівні перед законом. Отже, Конституція України встановлює принцип економічного плюралізму. Якщо за часів СРСР надавалася перевага державній формі власності, то Конституція
 8. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  Основна література Балюк І. А. Господарське процесуальне право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / І. А. Балюк. - К.: КНЕУ, 2002. Господарське законодавство: Практикум. - К.: Юрінком Інтер, 2001. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності: Наук.-практ. посібник / І. М. Грущинський, В. М. Кравчук, Е. П. Погранич- ний. - Львів: Престиж-Інформ, 2000. Жук Л. А. Господарське
 9. Обмеження щодо володіння корпоративними правами.
  У частині 2 ст. 167 ГК України закріплено, що законом можуть бути встановлені обмеження певним особам щодо володіння корпоративними правами та/або їх здійснення. На сьогоднішній день єдине обмеження володіння корпоративними правами встановлюється Декретом Кабінету Міністрів України "Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств" від
 10. Оцінка державних корпоративних прав.
  Ефективна реалізація державою своїх корпоративних прав є неможливою без володіння достовірною інформацією щодо вартості цих прав (як і вартості бізнесу товариства в цілому). Така інформація може бути необхідною в багатьох випадках - при визначенні напрямків використання прибутку товариства та розміру дивідендів, у зв'язку з залученням інвестицій, укладенням товариством інших значних угод, при